انجمن ملی ایمنی از آتش

دانلود استانداردهای NFPA با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

۱۰۰۰٫pdf
۱۰۰۱٫pdf
۱۰۰۲٫pdf
۱۰۰۳٫pdf
۱۰۰۵٫pdf
۱۰۰۶٫pdf
۱۰۱٫pdf
۱۰۱A.pdf
۱۰۲٫pdf
۱۰۲۱٫pdf
۱۰۳۱٫pdf
۱۰۳۳٫pdf
۱۰۳۵٫pdf
۱۰۳۷٫pdf
۱۰۴۱٫pdf
۱۰۵٫pdf
۱۰۵۱٫pdf
۱۰۶۱٫pdf
۱۰۷۱٫pdf
۱۰۸۱٫pdf
۱۱۰٫pdf
۱۱۱٫pdf
۱۱۲۲٫pdf
۱۱۲۳٫pdf
۱۱۲۴٫pdf
۱۱۲۵٫pdf
۱۱۲۶٫pdf
۱۱۲۷٫pdf
۱۱۴۱٫pdf
۱۱۴۲٫pdf
۱۱۴۳٫pdf
۱۱۴۴٫pdf
۱۱۴۵٫pdf
۱۱۵٫pdf
۱۱۵۰٫pdf
۱۱۹۲٫pdf
۱۱۹۴٫pdf
۱۲۰٫pdf
۱۲۰۱٫pdf
۱۲۲٫pdf
۱۲۲۱٫pdf
۱۲۵۰٫pdf
۱۳۰٫pdf
۱۴۰٫pdf
۱۴۰۱٫pdf
۱۴۰۲٫pdf
۱۴۰۳٫pdf
۱۴۰۴٫pdf
۱۴۰۵٫pdf
۱۴۱۰٫pdf
۱۴۵۱٫pdf
۱۴۵۲٫pdf
۱۵۰٫pdf
۱۵۰۰٫pdf
۱۵۱۹۴sf_ nfpa.pdf
۱۵۲۱٫pdf
۱۵۶۱٫pdf
۱۵۸۱٫pdf
۱۵۸۲٫pdf
۱۵۸۳٫pdf
۱۵۸۴٫pdf
۱۶۰٫pdf
۱۶۰۰٫pdf
۱۶۲۰٫pdf
۱۶۷۰٫pdf
۱۷۰٫pdf
۱۷۱۰٫pdf
۱۷۲۰٫pdf
۱۸۵۱٫pdf
۱۸۵۲٫pdf
۱۸A.pdf
۱۹۰۱٫pdf
۱۹۰۶٫pdf
۱۹۱۱٫pdf
۱۹۱۲٫pdf
۱۹۲۵٫pdf
۱۹۳۱٫pdf
۱۹۳۲٫pdf
۱۹۳۶٫pdf
۱۹۵۱٫pdf
۱۹۶۱٫pdf
۱۹۶۲٫pdf
۱۹۶۳٫pdf
۱۹۶۴٫pdf
۱۹۶۵٫pdf
۱۹۷۱٫pdf
۱۹۷۵٫pdf
۱۹۷۷٫pdf
۱۹۸۱٫pdf
۱۹۸۲٫pdf
۱۹۸۳٫pdf
۱۹۸۹٫pdf
۱۹۹۱٫pdf
۱۹۹۲٫pdf
۱۹۹۴٫pdf
۱۹۹۹٫pdf
۲۰٫pdf
۲۰۰۱٫pdf
۲۰۱۰٫pdf
۲۰۱۰_NFPA.pdf
۲۰۱۲%۲۰WB%20FINAL.pdf
۲۰۱۳-۰۹۹۳۸٫pdf
۲۰۴٫pdf
۲۱۱٫pdf
۲۱۱۲٫pdf
۲۱۱۳٫pdf
۲۱۴٫pdf
۲۲٫pdf
۲۲۰٫pdf
۲۲۱٫pdf
۲۲۱__BLD_BLC_SDAgenda_05-13.pdf
۲۲۵٫pdf
۲۳۲٫pdf
۲۴٫pdf
۲۴۱٫pdf
۲۵٫pdf
۲۵۱٫pdf
۲۵۲٫pdf
۲۵۳٫pdf
۲۵۵٫pdf
۲۵۶٫pdf
۲۵۷٫pdf
۲۵۹٫pdf
۲۶۰٫pdf
۲۶۱٫pdf
۲۶۲٫pdf
۲۶۵٫pdf
۲۶۸٫pdf
۲۶۹٫pdf
۲۷۰٫pdf
۲۷۱٫pdf
۲۷۲٫pdf
۲۷۴٫pdf
۲۸۵٫pdf
۲۸۶٫pdf
۲۸۷٫pdf
۲۸۸٫pdf
۲۹۰٫pdf
۲۹۱٫pdf
۳۰٫pdf
۳۰۱٫pdf
۳۰۲٫pdf
۳۰۳٫pdf
۳۰۶٫pdf
۳۰۷٫pdf
۳۰A.pdf
۳۰B.pdf
۳۱٫pdf
۳۱۲٫pdf
۳۱۸٫pdf
۳۲٫pdf
۳۲۶٫pdf
۳۲۹٫pdf
۳۳٫pdf
۳۴٫pdf
۳۵٫pdf
۳۶٫pdf
۳۶۰۰-۶۶-MC_NFPA1971_WhitePaper.pdf
۳۷٫pdf
۳۸۵٫pdf
۴۰٫pdf
۴۰۲٫pdf
۴۰۳٫pdf
۴۰۵٫pdf
۴۰۷٫pdf
۴۰۸٫pdf
۴۰۹٫pdf
۴۱۰٫pdf
۴۱۲٫pdf
۴۱۴٫pdf
۴۱۵٫pdf
۴۱۸٫pdf
۴۲٫pdf
۴۲۲٫pdf
۴۲۳٫pdf
۴۲۴٫pdf
۴۳۰٫pdf
۴۳۲٫pdf
۴۳۴٫pdf
۴۵٫pdf
۴۵۰٫pdf
۴۷۱٫pdf
۴۷۲٫pdf
۴۷۳٫pdf
۴۸۴٫pdf
۴۹۰٫pdf
۴۹۵٫pdf
۴۹۶٫pdf
۴۹۷٫pdf
۴۹۸٫pdf
۴۹۹٫pdf
۵۰۰۰٫pdf
۵۰۱٫pdf
۵۰۱A.pdf
۵۰۲٫pdf
۵۰۲_A2013_ROC_ballot.pdf
۵۰۲_A2013_ROP_ballot.pdf
۵۰۵٫pdf
۵۱٫pdf
۵۱A.pdf
۵۱B.pdf
۵۲٫pdf
۵۲۰٫pdf
۵۳٫pdf
۵۴٫pdf
۵۵٫pdf
۵۵۰٫pdf
۵۵۱٫pdf
۵۵۵٫pdf
۵۵۷-F2011-ROC.pdf
۵۶۰٫pdf
۵۸٫pdf
۵۹٫pdf
۵۹A.pdf
۶۰۰٫pdf
۶۰۱٫pdf
۶۱٫pdf
۶۱۰٫pdf
۶۵۴٫pdf
۶۵۵٫pdf
۶۶۴٫pdf
۶۸٫pdf
۶۹٫pdf
۷۰-A2013-ROPDraft.pdf
۷۰٫pdf
۷۰۱٫pdf
۷۰۳٫pdf
۷۰۴٫pdf
۷۰۵٫pdf
۷۰B.pdf
۷۰E-A2011-ROPnfpa.pdf
۷۰E.pdf
۷۲٫pdf
۷۲۰٫pdf
۷۳٫pdf
۷۳۰٫pdf
۷۳۰_F2013_FD_PIResponses.pdf
۷۳۱٫pdf
۷۵٫pdf
۷۵۰٫pdf
۷۶٫pdf
۷۷٫pdf
۷۸۰٫pdf
۷۹٫pdf
۸۰٫pdf
۸۰۱٫pdf
۸۰۴٫pdf
۸۰۵٫pdf
۸۰A.pdf
۸۲٫pdf
۸۲۰٫pdf
۸۵٫pdf
۸۵۰٫pdf
۸۵۱٫pdf
۸۵۳٫pdf
۸۶٫pdf
۸۸A.pdf
۹۰۰٫pdf
۹۰۱٫pdf
۹۰۹٫pdf
۹۰A.pdf
۹۰B-1.pdf
۹۰B.pdf
۹۱٫pdf
۹۱۴٫pdf
۹۲۱٫pdf
۹۲A.pdf
۹۲B.pdf
۹۶٫pdf
۹۹٫pdf
۹۹B.pdf
API610.pdf
AZ-APCO_TRN_CONF  NFPA Standards.pdf
Changes_to_the_2012_70E_DRC09122011.pdf
D2_11 G NFPA-2010.pdf
Errata5000-12-2.pdf
ETS_2008_Catalog.pdf
Firewise Executive Summary 2010 nfpa.pdf
InstructorI2012.pdf
Master Index.pdf
NEC.pdf
NFPA 1 – 2006.pdf
NFPA 1 – 2009 Fire code.pdf
NFPA 1-2009 Fire code.pdf
NFPA 10 – 2010 Standard for Portable Fire Extinguishers.pdf
NFPA 10-2007.pdf
NFPA 11 – 2010 Std, Low, Medium, & High Ex Foam.pdf
NFPA 12 – 2005.pdf
NFPA 12 – 2008 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems.pdf
NFPA 12-2008 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems.pdf
NFPA 12A – 2004.pdf
NFPA 13 – 2010 Standard for the Installation of Sprinkler Systems.pdf
NFPA 13 Errata – 2010-1.pdf
NFPA 13 Formal Interpretation – 2010.pdf
NFPA 13-2010 Standard for the Installation of Sprinkler Systems.pdf
NFPA 13D – 2007.pdf
NFPA 13DRHB – 2010.pdf
NFPA 13E – 2005.pdf
NFPA 13HB – 2010.pdf
NFPA 13R – 2007.pdf
NFPA 14 – Std, Standpipe and Hose Systems – 2010.pdf
NFPA 15 – 2007 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.pdf
NFPA 15 – 2007.pdf
NFPA 1581 – 2005.pdf
NFPA 16 – 2007 Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems.pdf
NFPA 17 – 2002.pdf
NFPA 17A – 2002.pdf
NFPA 18 – 2006.pdf
NFPA 18A – 2007.pdf
NFPA 1981 – 2007.pdf
NFPA 1982 – 2007.pdf
NFPA 20 – 2010 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection – 110 Pages.pdf
NFPA 20 – 2010 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.pdf
NFPA 20-2010 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.pdf
NFPA 2001 – 2008 Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems.pdf
NFPA 2001 – 2008.pdf
NFPA 2001-2008 Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems.pdf
NFPA 2113 – 2007.pdf
NFPA 5000 – 2006 Building Construction and Safety Code HandBook – 593 Pages.pdf
NFPA-TechStand-2012.pdf
NFPA1141.pdf
nfpa1403.pdf
nfpa1600.pdf
NFPA_52_2010_Vehicular_Gaseous_Fuel_Systems.pdf
NFPA_70_2008_-_National_Electrical_Code__NEC_.pdf
NFPAseminar_rotterdam%202013_including%20registration%20form.pdf
NFPAStandardsDirectory_2012.pdf
ProposedTIA1087NFPA1001.pdf

۱۰۰۰٫pdf
۱۰۰۱٫pdf
۱۰۰۲٫pdf
۱۰۰۳٫pdf
۱۰۰۵٫pdf
۱۰۰۶٫pdf
۱۰۱٫pdf
۱۰۱A.pdf
۱۰۲٫pdf
۱۰۲۱٫pdf
۱۰۳۱٫pdf
۱۰۳۳٫pdf
۱۰۳۵٫pdf
۱۰۳۷٫pdf
۱۰۴۱٫pdf
۱۰۵٫pdf
۱۰۵۱٫pdf
۱۰۶۱٫pdf
۱۰۷۱٫pdf
۱۰۸۱٫pdf
۱۱۰٫pdf
۱۱۱٫pdf
۱۱۲۲٫pdf
۱۱۲۳٫pdf
۱۱۲۴٫pdf
۱۱۲۵٫pdf
۱۱۲۶٫pdf
۱۱۲۷٫pdf
۱۱۴۱٫pdf
۱۱۴۲٫pdf
۱۱۴۳٫pdf
۱۱۴۴٫pdf
۱۱۴۵٫pdf
۱۱۵٫pdf
۱۱۵۰٫pdf
۱۱۹۲٫pdf
۱۱۹۴٫pdf
۱۲۰٫pdf
۱۲۰۱٫pdf
۱۲۲٫pdf
۱۲۲۱٫pdf
۱۲۵۰٫pdf
۱۳۰٫pdf
۱۴۰٫pdf
۱۴۰۱٫pdf
۱۴۰۲٫pdf
۱۴۰۳٫pdf
۱۴۰۴٫pdf
۱۴۰۵٫pdf
۱۴۱۰٫pdf
۱۴۵۱٫pdf
۱۴۵۲٫pdf
۱۵۰٫pdf
۱۵۰۰٫pdf
۱۵۱۹۴sf_ nfpa.pdf
۱۵۲۱٫pdf
۱۵۶۱٫pdf
۱۵۸۱٫pdf
۱۵۸۲٫pdf
۱۵۸۳٫pdf
۱۵۸۴٫pdf
۱۶۰٫pdf
۱۶۰۰٫pdf
۱۶۲۰٫pdf
۱۶۷۰٫pdf
۱۷۰٫pdf
۱۷۱۰٫pdf
۱۷۲۰٫pdf
۱۸۵۱٫pdf
۱۸۵۲٫pdf
۱۸A.pdf
۱۹۰۱٫pdf
۱۹۰۶٫pdf
۱۹۱۱٫pdf
۱۹۱۲٫pdf
۱۹۲۵٫pdf
۱۹۳۱٫pdf
۱۹۳۲٫pdf
۱۹۳۶٫pdf
۱۹۵۱٫pdf
۱۹۶۱٫pdf
۱۹۶۲٫pdf
۱۹۶۳٫pdf
۱۹۶۴٫pdf
۱۹۶۵٫pdf
۱۹۷۱٫pdf
۱۹۷۵٫pdf
۱۹۷۷٫pdf
۱۹۸۱٫pdf
۱۹۸۲٫pdf
۱۹۸۳٫pdf
۱۹۸۹٫pdf
۱۹۹۱٫pdf
۱۹۹۲٫pdf
۱۹۹۴٫pdf
۱۹۹۹٫pdf
۲۰٫pdf
۲۰۰۱٫pdf
۲۰۱۰٫pdf
۲۰۱۰_NFPA.pdf
۲۰۱۲%۲۰WB%20FINAL.pdf
۲۰۱۳-۰۹۹۳۸٫pdf
۲۰۴٫pdf
۲۱۱٫pdf
۲۱۱۲٫pdf
۲۱۱۳٫pdf
۲۱۴٫pdf
۲۲٫pdf
۲۲۰٫pdf
۲۲۱٫pdf
۲۲۱__BLD_BLC_SDAgenda_05-13.pdf
۲۲۵٫pdf
۲۳۲٫pdf
۲۴٫pdf
۲۴۱٫pdf
۲۵٫pdf
۲۵۱٫pdf
۲۵۲٫pdf
۲۵۳٫pdf
۲۵۵٫pdf
۲۵۶٫pdf
۲۵۷٫pdf
۲۵۹٫pdf
۲۶۰٫pdf
۲۶۱٫pdf
۲۶۲٫pdf
۲۶۵٫pdf
۲۶۸٫pdf
۲۶۹٫pdf
۲۷۰٫pdf
۲۷۱٫pdf
۲۷۲٫pdf
۲۷۴٫pdf
۲۸۵٫pdf
۲۸۶٫pdf
۲۸۷٫pdf
۲۸۸٫pdf
۲۹۰٫pdf
۲۹۱٫pdf
۳۰٫pdf
۳۰۱٫pdf
۳۰۲٫pdf
۳۰۳٫pdf
۳۰۶٫pdf
۳۰۷٫pdf
۳۰A.pdf
۳۰B.pdf
۳۱٫pdf
۳۱۲٫pdf
۳۱۸٫pdf
۳۲٫pdf
۳۲۶٫pdf
۳۲۹٫pdf
۳۳٫pdf
۳۴٫pdf
۳۵٫pdf
۳۶٫pdf
۳۶۰۰-۶۶-MC_NFPA1971_WhitePaper.pdf
۳۷٫pdf
۳۸۵٫pdf
۴۰٫pdf
۴۰۲٫pdf
۴۰۳٫pdf
۴۰۵٫pdf
۴۰۷٫pdf
۴۰۸٫pdf
۴۰۹٫pdf
۴۱۰٫pdf
۴۱۲٫pdf
۴۱۴٫pdf
۴۱۵٫pdf
۴۱۸٫pdf
۴۲٫pdf
۴۲۲٫pdf
۴۲۳٫pdf
۴۲۴٫pdf
۴۳۰٫pdf
۴۳۲٫pdf
۴۳۴٫pdf
۴۵٫pdf
۴۵۰٫pdf
۴۷۱٫pdf
۴۷۲٫pdf
۴۷۳٫pdf
۴۸۴٫pdf
۴۹۰٫pdf
۴۹۵٫pdf
۴۹۶٫pdf
۴۹۷٫pdf
۴۹۸٫pdf
۴۹۹٫pdf
۵۰۰۰٫pdf
۵۰۱٫pdf
۵۰۱A.pdf
۵۰۲٫pdf
۵۰۲_A2013_ROC_ballot.pdf
۵۰۲_A2013_ROP_ballot.pdf
۵۰۵٫pdf
۵۱٫pdf
۵۱A.pdf
۵۱B.pdf
۵۲٫pdf
۵۲۰٫pdf
۵۳٫pdf
۵۴٫pdf
۵۵٫pdf
۵۵۰٫pdf
۵۵۱٫pdf
۵۵۵٫pdf
۵۵۷-F2011-ROC.pdf
۵۶۰٫pdf
۵۸٫pdf
۵۹٫pdf
۵۹A.pdf
۶۰۰٫pdf
۶۰۱٫pdf
۶۱٫pdf
۶۱۰٫pdf
۶۵۴٫pdf
۶۵۵٫pdf
۶۶۴٫pdf
۶۸٫pdf
۶۹٫pdf
۷۰-A2013-ROPDraft.pdf
۷۰٫pdf
۷۰۱٫pdf
۷۰۳٫pdf
۷۰۴٫pdf
۷۰۵٫pdf
۷۰B.pdf
۷۰E-A2011-ROPnfpa.pdf
۷۰E.pdf
۷۲٫pdf
۷۲۰٫pdf
۷۳٫pdf
۷۳۰٫pdf
۷۳۰_F2013_FD_PIResponses.pdf
۷۳۱٫pdf
۷۵٫pdf
۷۵۰٫pdf
۷۶٫pdf
۷۷٫pdf
۷۸۰٫pdf
۷۹٫pdf
۸۰٫pdf
۸۰۱٫pdf
۸۰۴٫pdf
۸۰۵٫pdf
۸۰A.pdf
۸۲٫pdf
۸۲۰٫pdf
۸۵٫pdf
۸۵۰٫pdf
۸۵۱٫pdf
۸۵۳٫pdf
۸۶٫pdf
۸۸A.pdf
۹۰۰٫pdf
۹۰۱٫pdf
۹۰۹٫pdf
۹۰A.pdf
۹۰B-1.pdf
۹۰B.pdf
۹۱٫pdf
۹۱۴٫pdf
۹۲۱٫pdf
۹۲A.pdf
۹۲B.pdf
۹۶٫pdf
۹۹٫pdf
۹۹B.pdf
API610.pdf
AZ-APCO_TRN_CONF  NFPA Standards.pdf
Changes_to_the_2012_70E_DRC09122011.pdf
D2_11 G NFPA-2010.pdf
Errata5000-12-2.pdf
ETS_2008_Catalog.pdf
Firewise Executive Summary 2010 nfpa.pdf
InstructorI2012.pdf
Master Index.pdf
NEC.pdf
NFPA 1 – 2006.pdf
NFPA 1 – 2009 Fire code.pdf
NFPA 1-2009 Fire code.pdf
NFPA 10 – 2010 Standard for Portable Fire Extinguishers.pdf
NFPA 10-2007.pdf
NFPA 11 – 2010 Std, Low, Medium, & High Ex Foam.pdf
NFPA 12 – 2005.pdf
NFPA 12 – 2008 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems.pdf
NFPA 12-2008 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems.pdf
NFPA 12A – 2004.pdf
NFPA 13 – 2010 Standard for the Installation of Sprinkler Systems.pdf
NFPA 13 Errata – 2010-1.pdf
NFPA 13 Formal Interpretation – 2010.pdf
NFPA 13-2010 Standard for the Installation of Sprinkler Systems.pdf
NFPA 13D – 2007.pdf
NFPA 13DRHB – 2010.pdf
NFPA 13E – 2005.pdf
NFPA 13HB – 2010.pdf
NFPA 13R – 2007.pdf
NFPA 14 – Std, Standpipe and Hose Systems – 2010.pdf
NFPA 15 – 2007 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.pdf
NFPA 15 – 2007.pdf
NFPA 1581 – 2005.pdf
NFPA 16 – 2007 Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems.pdf
NFPA 17 – 2002.pdf
NFPA 17A – 2002.pdf
NFPA 18 – 2006.pdf
NFPA 18A – 2007.pdf
NFPA 1981 – 2007.pdf
NFPA 1982 – 2007.pdf
NFPA 20 – 2010 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection – 110 Pages.pdf
NFPA 20 – 2010 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.pdf
NFPA 20-2010 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.pdf
NFPA 2001 – 2008 Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems.pdf
NFPA 2001 – 2008.pdf
NFPA 2001-2008 Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems.pdf
NFPA 2113 – 2007.pdf
NFPA 5000 – 2006 Building Construction and Safety Code HandBook – 593 Pages.pdf
NFPA-TechStand-2012.pdf
NFPA1141.pdf
nfpa1403.pdf
nfpa1600.pdf
NFPA_52_2010_Vehicular_Gaseous_Fuel_Systems.pdf
NFPA_70_2008_-_National_Electrical_Code__NEC_.pdf
NFPAseminar_rotterdam%202013_including%20registration%20form.pdf
NFPAStandardsDirectory_2012.pdf
ProposedTIA1087NFPA1001.pdf