استاندارد نظامی میلیتاری

دانلود استانداردهایMIL با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part6

MIL-STD-1591.pdf
MIL-STD-1599.pdf
MIL-STD-15_1A.pdf
MIL-STD-15_2.pdf
MIL-STD-15_2_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-15_2_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-1605A.pdf
MIL-STD-161g.pdf
MIL-STD-161G_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-1622B_CHG-1.pdf
MIL-STD-1623E.pdf
MIL-STD-1623E_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-1625D.pdf
MIL-STD-1629RevA.pdf
MIL-STD-1632A_NOTICE-3.pdf
MIL-STD-163C_NOTICE-4.PDF
MIL-STD-1647E.pdf
MIL-STD-1649.pdf
MIL-STD-1651.pdf
MIL-STD-1651A.pdf
MIL-STD-1657A.pdf
MIL-STD-1663.pdf
MIL-STD-1669A.pdf
MIL-STD-1669A_CHG-1.pdf
MIL-STD-1670A_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-1678-1.pdf
MIL-STD-1678-1_CHG-1.pdf
MIL-STD-1678-2.PDF
MIL-STD-1678-2_CHG-1.pdf
MIL-STD-1678-3.PDF
MIL-STD-1678-4.PDF
MIL-STD-1678-5.PDF
MIL-STD-1678_1A.pdf
MIL-STD-1678_2_CHG-2.pdf
MIL-STD-1678_3A.pdf
MIL-STD-1678_3A_2.pdf
MIL-STD-1678_6.pdf
MIL-STD-1678_6_2.pdf
MIL-STD-1681.pdf
MIL-STD-1682-10.pdf
MIL-STD-1682-11.pdf
MIL-STD-1686C.pdf
MIL-STD-1691_2005.pdf
MIL-STD-1691_2011.pdf
MIL-STD-1698A.pdf
MIL-STD-1698B.pdf
MIL-STD-17-1B_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-171F.pdf
MIL-STD-171F_2.pdf
MIL-STD-1750A_NOTICE-6.PDF
MIL-STD-1751A.PDF
MIL-STD-1752.PDF
MIL-STD-1760D.PDF
MIL-STD-1760E.PDF
MIL-STD-1760E_2.PDF
MIL-STD-1796A.pdf
MIL-STD-1798A.pdf
MIL-STD-1798B.PDF
MIL-STD-17B-1.PDF
MIL-STD-17B-2_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-1808B.PDF
MIL-STD-1822A.pdf
MIL-STD-1835C.pdf
MIL-STD-1835D.pdf
MIL-STD-1835D_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-1837.pdf
MIL-STD-1839C.PDF
MIL-STD-1839D.PDF
MIL-STD-1843.pdf
MIL-STD-1864A.PDF
MIL-STD-186F.PDF
MIL-STD-187_721_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-188-100.PDF
MIL-STD-188-110B.pdf
MIL-STD-188-181A.PDF
MIL-STD-188-198A.pdf
MIL-STD-188-199.pdf
MIL-STD-188-202.PDF
MIL-STD-188-220C.pdf
MIL-STD-188-220D.pdf
MIL-STD-188-220D_CHG_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-188_110C.PDF
MIL-STD-188_125a.pdf
MIL-STD-188_141C.pdf
MIL-STD-188_164A_CHG-3.pdf
MIL-STD-188_164B.pdf
MIL-STD-188_171_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-188_173_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-188_196_NOTICE-3.pdf
MIL-STD-1895B.PDF
MIL-STD-1901A.pdf
MIL-STD-1907.pdf
MIL-STD-1907_CHG_NOTICE-4.PDF
MIL-STD-190C_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-190C_NOTICE-3.PDF
MIL-STD-1916.pdf
MIL-STD-1944.PDF
MIL-STD-1946.pdf
MIL-STD-2002_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-2003_1A.pdf
MIL-STD-2003_3A.pdf
MIL-STD-2003_4A.pdf
MIL-STD-2003_5A.pdf
MIL-STD-2003A.PDF
MIL-STD-202G.pdf
MIL-STD-202G_2.pdf
MIL-STD-202G_3.pdf
MIL-STD-2031.PDF
MIL-STD-2032_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-2036A.pdf
MIL-STD-2042-1B.PDF
MIL-STD-2042_2B.pdf
MIL-STD-2042_5B.pdf
MIL-STD-2042_6B.pdf
MIL-STD-2042_7.pdf
MIL-STD-2042B.PDF
MIL-STD-2045_47001C.pdf
MIL-STD-2045_47001D.pdf
MIL-STD-2053_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-2073-1E.PDF
MIL-STD-2073.pdf
MIL-STD-2073_1E_CHG-1.pdf
MIL-STD-2074.pdf
MIL-STD-2077B.pdf
MIL-STD-2077B_2.pdf
MIL-STD-2088B.pdf
MIL-STD-2089.PDF
MIL-STD-209K.PDF
MIL-STD-20_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-2105C_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-2105D.pdf
MIL-STD-2105D_2.pdf
MIL-STD-2105D_3.pdf
MIL-STD-2154_NOTICE_1.PDF
MIL-STD-2155.pdf
MIL-STD-2161B.pdf
MIL-STD-2163C.pdf
MIL-STD-2164.pdf
MIL-STD-2165.pdf
MIL-STD-2173.pdf
MIL-STD-2177.PDF
MIL-STD-2193B_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-2193B_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-2193C.pdf
MIL-STD-2197A.pdf
MIL-STD-2199A.PDF
MIL-STD-21A.PDF
MIL-STD-21A_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-21A_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-220B.pdf
MIL-STD-220B_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-220C.pdf
MIL-STD-2219A_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-22D.PDF
MIL-STD-22D_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-22D_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-22D_NOTICE-3.PDF
MIL-STD-2361A.pdf
MIL-STD-2361B.pdf
MIL-STD-2361C.pdf
MIL-STD-2361C_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-2361D_4.09.pdf
MIL-STD-2361D_4.10.pdf
MIL-STD-2410_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-2414A.pdf
MIL-STD-2500B_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-2500C.pdf
MIL-STD-2500C_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-2525B_CHG-1.PDF
MIL-STD-2525B_CHG-2.PDF
MIL-STD-2525C.PDF
MIL-STD-25B.PDF
MIL-STD-271.pdf
MIL-STD-27733.PDF
MIL-STD-285.pdf
MIL-STD-286C_CHG-2.pdf
MIL-STD-290F.PDF
MIL-STD-290G.PDF
MIL-STD-29A.PDF
MIL-STD-3001-2.pdf
MIL-STD-3001-3.pdf
MIL-STD-3001-4.pdf
MIL-STD-3001-5.pdf
MIL-STD-3001-6.pdf
MIL-STD-3001-7.pdf
MIL-STD-3001-8.pdf
MIL-STD-3001_4_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-3003.pdf
MIL-STD-3003A.pdf
MIL-STD-3003B.pdf
MIL-STD-3004A.pdf
MIL-STD-3004A_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-3004B_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-3004C.pdf
MIL-STD-3004C_CHG-1.pdf
MIL-STD-3006.pdf
MIL-STD-3006C.PDF
MIL-STD-31000.PDF
MIL-STD-331.pdf
MIL-STD-331C.PDF
MIL-STD-331C_CHANGE-1.PDF
MIL-STD-34.pdf
MIL-STD-348A_NOTICE-6.pdf
MIL-STD-348B_DRAFT.pdf
MIL-STD-372_NOTICE-3.pdf
MIL-STD-38784.pdf
MIL-STD-38784_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-38784_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-38784A.pdf
MIL-STD-40051-1.PDF
MIL-STD-40051-1A.PDF
MIL-STD-40051-2.PDF
MIL-STD-40051_1_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-40051_1_CHANGE-2.pdf
MIL-STD-40051_1_CHANGE-3.pdf
MIL-STD-40051_1B.pdf
MIL-STD-40051_2_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-40051_2_CHANGE-2.pdf
MIL-STD-40051_2_CHANGE-3.pdf
MIL-STD-40051_2A.pdf
MIL-STD-40051_2B.pdf
MIL-STD-40051A_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-40051B.PDF
MIL-STD-40051B_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-40051B_NOTICE-3.PDF
MIL-STD-413C_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-414.pdf
MIL-STD-419E.pdf
MIL-STD-45662.pdf
MIL-STD-45662_2.pdf
MIL-STD-461.pdf
MIL-STD-461E_EPS_02MAR2001.pdf
MIL-STD-461F.pdf
MIL-STD-461F_2.PDF
MIL-STD-464B_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-464C.pdf
MIL-STD-46855A.pdf
MIL-STD-469_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-469A.pdf
MIL-STD-469B.pdf
MIL-STD-469B_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-470B.pdf
MIL-STD-471ANot3.pdf
MIL-STD-472.pdf
MIL-STD-498.pdf
MIL-STD-600001_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-600006.pdf
MIL-STD-600006_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-616A.PDF
MIL-STD-629_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-633E_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-633F.pdf
MIL-STD-645A.pdf
MIL-STD-647A_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-648D.PDF
MIL-STD-681E.pdf
MIL-STD-681F.pdf
MIL-STD-690D.pdf
MIL-STD-690D_2.pdf
MIL-STD-695C_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-704_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-704F.pdf
MIL-STD-709_CHANGE-3.pdf
MIL-STD-709D.pdf
MIL-STD-709D_CHG-1.pdf
MIL-STD-721RevC.pdf
MIL-STD-740_1_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-750-2_CHG-2.pdf
MIL-STD-750.pdf
MIL-STD-750_1.pdf
MIL-STD-750_2.pdf
MIL-STD-750_2_CHG-1.pdf
MIL-STD-750_3.pdf
MIL-STD-750_4.pdf
MIL-STD-750_5.pdf
MIL-STD-750D_NOTICE-4.pdf
MIL-STD-750D_NOTICE-5.PDF
MIL-STD-750E.pdf
MIL-STD-750F.pdf
MIL-STD-756B.pdf
MIL-STD-777E_NOTICE-4.pdf
MIL-STD-777E_NOTICE-5.pdf
MIL-STD-777E_NOTICE-6.pdf
MIL-STD-777E_NOTICE-7.pdf
MIL-STD-777F.pdf
MIL-STD-781D.pdf
MIL-STD-783D.pdf
MIL-STD-785RevB.pdf
MIL-STD-789C_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-790F.pdf
MIL-STD-790F_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-790F_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-790G.pdf
MIL-STD-790G_CHG-1.pdf
MIL-STD-792F.pdf
MIL-STD-801A NOT 2.pdf
MIL-STD-801B.pdf
MIL-STD-801C.PDF
MIL-STD-801C_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-802.pdf
MIL-STD-810.pdf
MIL-STD-810E_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-810F.pdf
MIL-STD-810F_2.pdf
MIL-STD-810F_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-810F_NOTICE-2_2.PDF
MIL-STD-810F_NOTICE-3.PDF
MIL-STD-810F_NOTICE-3_2.PDF
MIL-STD-810G.PDF
MIL-STD-810G_2.PDF
MIL-STD-814D.pdf
MIL-STD-849B.pdf
MIL-STD-849C.PDF
MIL-STD-865D.PDF
MIL-STD-866C.PDF
MIL-STD-867B_CHG-1.PDF
MIL-STD-867C.PDF
MIL-STD-868B.pdf
MIL-STD-868B_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-868B_CHANGE-2.pdf
MIL-STD-869D.pdf
MIL-STD-870C.pdf
MIL-STD-870C_CHANGE-1.PDF
MIL-STD-871B.pdf
MIL-STD-878B.pdf
MIL-STD-878B_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-881C.pdf
MIL-STD-882B.pdf
MIL-STD-882C.pdf
MIL-STD-882D.pdf
MIL-STD-882D_2.pdf
MIL-STD-882E.pdf
MIL-STD-882E_2.pdf
MIL-STD-882E_3.pdf
MIL-STD-882E_4.pdf
mil-std-883.pdf
Mil-Std-883ChangeSumm.pdf
MIL-STD-883F.pdf
MIL-STD-883F_2.pdf
MIL-STD-883G.pdf
MIL-STD-883H-2000.pdf
MIL-STD-883H.pdf
MIL-STD-900C.pdf
MIL-STD-904B.pdf
MIL-STD-904C.PDF
MIL-STD-961E_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-973-CN-1.pdf
MIL-STD-973-CN-2.pdf
MIL-STD-973.pdf
MIL-STD-9A_NOTICE-2.pdf
MIL-STD_Report_STYLISTIC_M532.pdf
MIL-T-81533A.pdf
mil.pdf
mil_hdbk_108.pdf
MIL_STD_3018.pdf
milhdbk512a.pdf
Military – US Army Ranger Handbook.pdf
Military and UN tests 2012.pdf
Military Handbook – MIL-HDBK-17-4A Composite Materials Handbook, Volume 4 – Metal Matrix Composites  ۲۰۰۲٫pdf
Military Handbook. Electronic Reliability Design Handbook  ۱۹۹۸٫pdf
Military.pdf
Military_GPG_Supplement.pdf
Military_History_Monthly_2013-03_2.pdf
Military_Modelling_Collectors_2012-03.pdf
military_salute_offer_tcm13-29423.pdf
MilPayTable2012_1.pdf
milstd105e.pdf
milstd1235c.pdf
milstd1916.pdf
milstd414.pdf
Rachel Maddow, Rachel Maddow Drift The Unmooring of American Military Power  ۲۰۱۲٫pdf
Rachel Maddow, Rachel Maddow Drift The Unmooring of American Military Power  ۲۰۱۲_۲٫pdf
Retired_Military.pdf
Retired_Military_2.pdf
Scale_Modelling_Handbook_006_-_Modeling_Tanks_And_Military_Vehicles.pdf
Sharon Freeman, Bret A. Moore, Arthur Freeman Living and Surviving in Harms Way A Psychological Treatment Handbook for Pre- and Post-Deployment of Military Personnel  ۲۰۰۹٫pdf
Sheperd Paine Scale Modeling Handbook No.6 Modeling Tanks and Military Vehicles  ۱۹۹۶٫pdf
Soldering of Electrical and Electronic Assemblies MIL-HDBK-2000 US DOD  ۱۹۹۰٫pdf
Tomaz Jardim The Mauthausen Trial American Military Justice in Germany  ۲۰۱۲٫pdf
Tomaz Jardim The Mauthausen Trial American Military Justice in Germany  ۲۰۱۲_۲٫pdf
United-States-Military-Handbook.pdf
us-military-retired-handbook.pdf