استاندارد نظامی میلیتاری

دانلود استانداردهایMIL با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part5

MIL-PRF-32168.PDF
MIL-PRF-32171A.pdf
MIL-PRF-32176.pdf
MIL-PRF-32212.pdf
MIL-PRF-32217.pdf
MIL-PRF-32217_INT_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-32217A.pdf
MIL-PRF-32233A.pdf
MIL-PRF-32287A.pdf
MIL-PRF-32300.PDF
MIL-PRF-32364.pdf
MIL-PRF-32365.pdf

MIL-PRF-32383_1.pdf
MIL-PRF-32383_2.pdf
MIL-PRF-3420H.pdf
MIL-PRF-3572B.PDF
MIL-PRF-370J.pdf
MIL-PRF-38039C.pdf
MIL-PRF-38169A.PDF
MIL-PRF-38311C.pdf
MIL-PRF-38314.pdf
MIL-PRF-38413D_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-38534D.pdf
MIL-PRF-38535E.pdf
MIL-PRF-38535E_2.pdf
MIL-PRF-38769D_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-38793A.pdf
MIL-PRF-39003-10B_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-39005-6E.pdf
MIL-PRF-39005-7C.pdf
MIL-PRF-39007-7G.pdf
MIL-PRF-39007J_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-39009E_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-39010E(SUPPLEMENT1).PDF
MIL-PRF-39012_16H.pdf
MIL-PRF-39014-22D.pdf
MIL-PRF-39017-1P.pdf
MIL-PRF-39023D.pdf
MIL-PRF-4556F_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-46010G.pdf
MIL-PRF-46081A.pdf
MIL-PRF-46170C.PDF
MIL-PRF-46170D.pdf
MIL-PRF-46176B.pdf
MIL-PRF-47257F.PDF
MIL-PRF-49052G.pdf
MIL-PRF-49293A_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-5038J.PDF
MIL-PRF-5041K.pdf
MIL-PRF-5041K_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-5096F.pdf
MIL-PRF-5096F_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-51193E.pdf
MIL-PRF-51193E_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-52748F_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-5288H.PDF
MIL-PRF-52955C.PDF
MIL-PRF-53091A.pdf
MIL-PRF-53091A_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-5350F.pdf
MIL-PRF-5350G.pdf
MIL-PRF-55182G_AMENDMENT-7.pdf
MIL-PRF-55182H.pdf
MIL-PRF-55182H_AMENDMENT-3.PDF
MIL-PRF-55182H_AMENDMENT-4.pdf
MIL-PRF-55182H_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-55310D.pdf
MIL-PRF-55339B.pdf
MIL-PRF-55339C.pdf
MIL-PRF-55365G_AMENDMENT-2.PDF
MIL-PRF-55365G_AMENDMENT-3.pdf
MIL-PRF-55427B_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-55629D_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-55681-7B.pdf
MIL-PRF-55681_11.pdf
MIL-PRF-55681E.pdf
MIL-PRF-5606H.PDF
MIL-PRF-5606H_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-5606H_AMENDMENT-3.pdf
MIL-PRF-5624S.PDF
MIL-PRF-5636E.PDF
MIL-PRF-5920F.PDF
MIL-PRF-6083F.pdf
MIL-PRF-6085D.pdf
MIL-PRF-6085E.pdf
MIL-PRF-6086E.pdf
MIL-PRF-6086F.pdf
MIL-PRF-6106K.pdf
MIL-PRF-6106L.PDF
MIL-PRF-6106M.pdf
MIL-PRF-62034E.pdf
MIL-PRF-62061D.PDF
MIL-PRF-62073F.pdf
MIL-PRF-62218B.pdf
MIL-PRF-62410B.pdf
MIL-PRF-62419B.pdf
MIL-PRF-62422B.pdf
MIL-PRF-62460D.pdf
MIL-PRF-62576A.pdf
MIL-PRF-63004D.pdf
MIL-PRF-63029D.pdf
MIL-PRF-63029E.pdf
MIL-PRF-63029F.pdf
MIL-PRF-63029G.PDF
MIL-PRF-63029H.pdf
MIL-PRF-63033B_AMENDMENT-2.PDF
MIL-PRF-63042D.pdf
MIL-PRF-63045B_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-63045B_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-63460E_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-63460E_AMENDMENT-2.PDF
MIL-PRF-6799L.PDF
MIL-PRF-680A.pdf
MIL-PRF-680A_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-680B.pdf
MIL-PRF-680C.pdf
MIL-PRF-6855_1A.pdf
MIL-PRF-6855_4A.PDF
MIL-PRF-6855_5A.pdf
MIL-PRF-6855F.pdf
MIL-PRF-7024E.PDF
MIL-PRF-7024F.pdf
MIL-PRF-71139A.PDF
MIL-PRF-7115G.pdf
MIL-PRF-7115G_4.pdf
MIL-PRF-71167A.pdf
MIL-PRF-71196.pdf
MIL-PRF-71208.011743.PDF
MIL-PRF-71229D.pdf
MIL-PRF-7254G.PDF
MIL-PRF-7605F.pdf
MIL-PRF-7700F.pdf
MIL-PRF-7726K.pdf
MIL-PRF-7726K_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-7870D.PDF
MIL-PRF-7891F_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-8116C.pdf
MIL-PRF-81309F.PDF
MIL-PRF-81322F.PDF
MIL-PRF-81322G.PDF
MIL-PRF-81329D.pdf
MIL-PRF-81352C.pdf
MIL-PRF-81380D.PDF
MIL-PRF-81380E.PDF
MIL-PRF-81380E_NOTICE-1.PDF
MIL-PRF-81542B.pdf
MIL-PRF-81542C.pdf
MIL-PRF-81705D.PDF
MIL-PRF-81705D_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-81705E.PDF
MIL-PRF-81705E_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-81733d.pdf
MIL-PRF-81757D.PDF
MIL-PRF-81757D_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-81757D_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-81836B.pdf
MIL-PRF-81836B_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-81836B_SUPPLEMENT-1_2.pdf
MIL-PRF-8184F.pdf
MIL-PRF-81904C.pdf
MIL-PRF-81975C.pdf
MIL-PRF-81975C_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-82537A.pdf
MIL-PRF-82736A.PDF
MIL-PRF-83040B.pdf
MIL-PRF-83174D.pdf
MIL-PRF-83178B.PDF
MIL-PRF-83178C.PDF
MIL-PRF-83282D.pdf
MIL-PRF-83323B.pdf
MIL-PRF-83323C.pdf
MIL-PRF-83363C.PDF
MIL-PRF-83363D.pdf
MIL-PRF-83383E.PDF
MIL-PRF-83383E_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-83401-2G.pdf
MIL-PRF-83401F.pdf
MIL-PRF-83401F_AMENDMENT-4.pdf
MIL-PRF-83401G.pdf
MIL-PRF-83401G_AMENDMENT-3.pdf
MIL-PRF-83401G_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-83401G_SUPPLEMENT-1_2.pdf
MIL-PRF-83401H.pdf
MIL-PRF-83401H_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-83401H_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-83419D.pdf
MIL-PRF-83419E.pdf
MIL-PRF-83421-1B.pdf
MIL-PRF-83446-6D.pdf
MIL-PRF-83446C(SUPPLEMENT1).pdf
MIL-PRF-83446C.pdf
MIL-PRF-83483C.PDF
MIL-PRF-83483D.PDF
MIL-PRF-83495B.PDF
MIL-PRF-83495B_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-83513-2F.pdf
MIL-PRF-83513_13B.pdf
MIL-PRF-83530B.pdf
MIL-PRF-83530B_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-83530C.pdf
MIL-PRF-83530C_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-83536_1B.pdf
MIL-PRF-83536_2B_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-83536_2B_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-83536_32B.pdf
MIL-PRF-83536_33B.pdf
MIL-PRF-83536A.pdf
MIL-PRF-83536A_AMENDMENT-8.pdf
MIL-PRF-83536B.PDF
MIL-PRF-83536B_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-83536C.pdf
MIL-PRF-83536C_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-83671B.pdf
MIL-PRF-83726C.pdf
MIL-PRF-83726C_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-83726C_SUPPLEMENT-1A.pdf
MIL-PRF-83726D.pdf
MIL-PRF-83726E.pdf
MIL-PRF-83812B.PDF
MIL-PRF-83812C.PDF
MIL-PRF-83812D.PDF
MIL-PRF-83817A.pdf
MIL-PRF-83817B.pdf
MIL-PRF-83867C.pdf
MIL-PRF-83867D.pdf
MIL-PRF-83936C.PDF
MIL-PRF-83990A.PDF
MIL-PRF-85036B.PDF
MIL-PRF-85045F.pdf
MIL-PRF-8516G.pdf
MIL-PRF-8516G_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-85285_AMENDMENT-3.PDF
MIL-PRF-85285C.pdf
MIL-PRF-85285D.pdf
MIL-PRF-85285D_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-85285D_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-85285E.pdf
MIL-PRF-85337B.pdf
MIL-PRF-85570D_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-85570E.pdf
MIL-PRF-85582C.pdf
MIL-PRF-85582D.pdf
MIL-PRF-85582D_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-85582E.pdf
MIL-PRF-85676A.pdf
MIL-PRF-85676A_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-85704C.PDF
MIL-PRF-85725A.pdf
MIL-PRF-85726B.PDF
MIL-PRF-85899A.pdf
MIL-PRF-87158A.pdf
MIL-PRF-87158A_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-87158B.pdf
MIL-PRF-87158B_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-87252C.pdf
MIL-PRF-87252C_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-87252C_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-87257A.pdf
MIL-PRF-87257B.PDF
MIL-PRF-87268A.PDF
MIL-PRF-87268A_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-87269.pdf
MIL-PRF-87269A.pdf
MIL-PRF-87269A_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-87893B.PDF
MIL-PRF-87895A.PDF
MIL-PRF-87896A.pdf
MIL-PRF-87929B.PDF
MIL-PRF-87930A.pdf
MIL-PRF-87937C.pdf
MIL-PRF-87937D.PDF
MIL-PRF-87978A.PDF
MIL-PRF-8805F_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-8805F_AMENDMENT-2.PDF
MIL-PRF-8805F_AMENDMENT-3.pdf
MIL-PRF-89014A.pdf
MIL-PRF-89014A_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-89014A_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-89020A.pdf
MIL-PRF-89020A_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-89020B.pdf
MIL-PRF-89020B_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-89023.pdf
MIL-PRF-89033.pdf
MIL-PRF-89033_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-89034.pdf
MIL-PRF-89034_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-89035A.pdf
MIL-PRF-89037A.pdf
MIL-PRF-89038.pdf
MIL-PRF-89039.pdf
MIL-PRF-89039_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-89039_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-89039_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-89040.pdf
MIL-PRF-89040A.pdf
MIL-PRF-89040A_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-89041.pdf
MIL-PRF-89041_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-89041A.pdf
MIL-PRF-89049_13.pdf
MIL-PRF-89049_9A.pdf
MIL-PRF-89049A.pdf

MIL-PRF-9000H.pdf
MIL-PRF-9000J.pdf
MIL-PRF-900F.pdf
MIL-PRF-900F_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-907E.PDF
MIL-PRF-907F.PDF
MIL-PRF-9117E.pdf
MIL-PRF-914C.PDF
MIL-PRF-94E.pdf
MIL-PRF-94F.pdf
MIL-PRF-94F_2.pdf
MIL-PRF-94G.pdf
MIL-PRF-94G_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-9854B.pdf
MIL-PRF-9854C.pdf
MIL-PRF-9954B.PDF
MIL-PRF-9954C.PDF
MIL-PRF-9954D.PDF
MIL-PRF-9977K.pdf
MIL-PRF-9977K_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-9994B.pdf
MIL-PRF-NOTICE-1.PDF
MIL-STD-100E_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-100F.PDF
MIL-STD-100G.PDF
MIL-STD-100G_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-101B.pdf
MIL-STD-104C.PDF
MIL-STD-105.pdf
MIL-STD-105D.PDF
MIL-STD-105D_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-105D_NOTICE-2.PDF
mil-std-105e.pdf

MIL-STD-105E_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-105E_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-105E_NOTICE-3.PDF
MIL-STD-107H.pdf
MIL-STD-107J.pdf
MIL-STD-107J_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-108E.pdf
MIL-STD-108E_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-108E_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-109C.pdf
MIL-STD-109C_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-10A_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-1130C.pdf
MIL-STD-1166A_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-1179E.pdf
MIL-STD-1185_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-1186.pdf
MIL-STD-1187.pdf
MIL-STD-1188A.pdf
MIL-STD-1235C.pdf
MIL-STD-1247D.PDF
MIL-STD-1272A.PDF
MIL-STD-1272A_NOTICE-2.PDF
MIL-STD-1275C.PDF
MIL-STD-1275D.pdf
MIL-STD-1275D_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-1276F.pdf
MIL-STD-1276G.pdf
MIL-STD-1276H.pdf
MIL-STD-1285C_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-1285D.pdf
MIL-STD-1285D_CHG-1.pdf
MIL-STD-1289C_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-1289D.pdf
MIL-STD-1289D_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-129-1.PDF
MIL-STD-1290A_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-129P_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-129P_CHANGE-2.PDF
MIL-STD-129P_CHANGE-4.PDF
MIL-STD-12D.pdf
MIL-STD-12D_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-130L.pdf
MIL-STD-130L_CHANGE-1.PDF
MIL-STD-130M.PDF
MIL-STD-130M_CHANGE-1.PDF
MIL-STD-130N.pdf
MIL-STD-130N_CHG-1.pdf
MIL-STD-1344.pdf
MIL-STD-1344_2.pdf
MIL-STD-1388Rev1A.pdf
MIL-STD-1388Rev2B.pdf
MIL-STD-1402.PDF
MIL-STD-1402_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-1408B.pdf
MIL-STD-1411A.pdf
MIL-STD-1411B.pdf
MIL-STD-1425A.pdf
MIL-STD-1425A_NOTICE-1.PDF
MIL-STD-1426.pdf
MIL-STD-1472G.pdf
MIL-STD-1472G[1].pdf
MIL-STD-1472G_2.pdf
MIL-STD-147D_NOTICE-3.PDF
MIL-STD-147E.pdf
MIL-STD-14A.pdf
MIL-STD-1500C.pdf
MIL-STD-1501D.pdf
MIL-STD-1501E.pdf
MIL-STD-1501E_CHANGE-1.pdf
MIL-STD-1501F.pdf
MIL-STD-1503C.pdf
MIL-STD-1504C.pdf
MIL-STD-150A_NOTICE-5.PDF
MIL-STD-1510B.pdf
MIL-STD-1512.pdf
MIL-STD-1514.pdf
MIL-STD-1518B.pdf
MIL-STD-1518C.pdf
MIL-STD-1518D.pdf
MIL-STD-1523.pdf
MIL-STD-1525B.pdf
MIL-STD-1525B_NOTICE-2.pdf
MIL-STD-1530B.pdf
MIL-STD-1530C.pdf
MIL-STD-1537C.pdf
MIL-STD-1540D.pdf
MIL-STD-1543B.pdf
MIL-STD-1548D.pdf
MIL-STD-1548E.pdf
MIL-STD-1548F.pdf
MIL-STD-1548G.pdf
MIL-STD-1554.pdf
MIL-STD-1554_CHG_NOTICE-1.pdf
MIL-STD-1554A.pdf
MIL-STD-1554A_CHG-1.pdf
MIL-STD-1556.pdf
MIL-STD-1560A.pdf
MIL-STD-1560B.pdf
MIL-STD-1562.pdf
MIL-STD-1564A.pdf
MIL-STD-1576.pdf
MIL-STD-1580A.pdf
MIL-STD-1580B.pdf
MIL-STD-1580B_CHG-2.pdf
MIL-STD-1586.pdf
MIL-STD-1589C_NOTICE-4.PDF