استاندارد نظامی میلیتاری

دانلود استانداردهایMIL با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part4

IL-PRF-16173E_INT_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-16884K.pdf
MIL-PRF-17331H.pdf
MIL-PRF-17331H_AMENDMENT-3.pdf
MIL-PRF-17331J.pdf
MIL-PRF-17331J_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-17672D_AMENDMENT-3.PDF
MIL-PRF-17672E.pdf
MIL-PRF-17773C.pdf
MIL-PRF-17927D.PDF
MIL-PRF-17951E_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-18148_1.pdf
MIL-PRF-18148_2.pdf
MIL-PRF-18148_3.pdf
MIL-PRF-18148_4.pdf
MIL-PRF-18148D.pdf
MIL-PRF-18148D_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-18458C.PDF
MIL-PRF-18487A.PDF
MIL-PRF-18494.PDF
MIL-PRF-18494E.PDF
MIL-PRF-18546E_AMENDMENT-4.pdf
MIL-PRF-18546G.pdf
MIL-PRF-18546G_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-18949A.PDF
MIL-PRF-18949B.PDF
MIL-PRF-18953C.pdf
MIL-PRF-19004B.pdf
MIL-PRF-19004B_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-19207D.PDF
MIL-PRF-19207E.PDF
MIL-PRF-19207E_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-19207F.PDF
MIL-PRF-19207F_2.PDF
MIL-PRF-19207F_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-19500-548F.pdf
MIL-PRF-19500_548H.pdf
MIL-PRF-19500_708.pdf
MIL-PRF-19500_708_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-19500K.pdf
MIL-PRF-19500L.pdf
MIL-PRF-19500L_2.pdf
MIL-PRF-19500M.pdf
MIL-PRF-19500N.pdf
MIL-PRF-19500P.pdf
MIL-PRF-19500P_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-19565C.pdf
MIL-PRF-19565C_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-19978J.PDF
MIL-PRF-19978J_2.pdf
MIL-PRF-1_126E.pdf
MIL-PRF-1L.pdf
MIL-PRF-1M.pdf
MIL-PRF-1M_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-1M_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-1M_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-1M_SUPPLEMENT-1B.pdf
MIL-PRF-1N.pdf
MIL-PRF-1N_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-20042E.pdf
MIL-PRF-20092L.pdf
MIL-PRF-20092M.pdf
MIL-PRF-2016a.pdf
MIL-PRF-20696F.PDF
MIL-PRF-20K.pdf
MIL-PRF-20K_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-21038-27E.pdf
MIL-PRF-21038E.pdf
MIL-PRF-2104H.PDF
MIL-PRF-2105E.pdf
MIL-PRF-21260e.pdf
MIL-PRF-21402A.pdf
MIL-PRF-21479B.pdf
MIL-PRF-21479B_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-21480_24.pdf
MIL-PRF-21480B.pdf
MIL-PRF-22019E.PDF
MIL-PRF-22097H.pdf
MIL-PRF-22097H_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-22097H_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-22097J.pdf
MIL-PRF-22097J_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-22097J_AMENDMENT-1_2.pdf
MIL-PRF-22097J_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-22097J_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-22191F.pdf
MIL-PRF-22191F_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-22684F.pdf
MIL-PRF-22750F.pdf
MIL-PRF-22750G.pdf
MIL-PRF-22885-108.pdf
MIL-PRF-22885-13J.pdf
MIL-PRF-22885-99B.pdf
MIL-PRF-22885_13K.PDF
MIL-PRF-22885_80H.PDF
MIL-PRF-22885F.PDF
MIL-PRF-22885F_AMENDMENT-2.PDF
MIL-PRF-22885G_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-22885H.pdf
MIL-PRF-23199_1.pdf
MIL-PRF-23199_1A.pdf
MIL-PRF-23199_1B.pdf
MIL-PRF-23199E.pdf
MIL-PRF-23236B.pdf
MIL-PRF-23236B_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-23236C.pdf
MIL-PRF-23236D.pdf
MIL-PRF-23269F.pdf
MIL-PRF-23269F_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-23269G.pdf
MIL-PRF-23377G.pdf
MIL-PRF-23377G_2.pdf
MIL-PRF-23377H.pdf
MIL-PRF-23377H_2.pdf
MIL-PRF-23377J.pdf
MIL-PRF-23377J_2.pdf
MIL-PRF-23377J_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-23377J_AMENDMENT-1_2.pdf
MIL-PRF-23377J_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-23377J_AMENDMENT-2_2.pdf
MIL-PRF-23377K.pdf
MIL-PRF-23417-8G.pdf
MIL-PRF-23419-10B.pdf
MIL-PRF-23419-12A.pdf
MIL-PRF-23419G.pdf
MIL-PRF-23419G_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-23419G_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-23586F.pdf
MIL-PRF-23586F_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-23586F_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-23648-19C.pdf
MIL-PRF-23648F.pdf
MIL-PRF-23648F_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-23648F_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-23648F_SUPPLEMENT-1A.PDF
MIL-PRF-23699F.pdf
MIL-PRF-23798D.PDF
MIL-PRF-23827C.pdf
MIL-PRF-23827C_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-23827C_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-23942A.pdf
MIL-PRF-23950B_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-24021K.pdf
MIL-PRF-24139A.pdf
MIL-PRF-24139A_AMENDMENT-3.pdf
MIL-PRF-24176C.pdf
MIL-PRF-24236-29.pdf
MIL-PRF-24236C.PDF
MIL-PRF-24236C_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-24236D.PDF
MIL-PRF-24236D_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-24236D_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-24308D.pdf
MIL-PRF-24308D_AMENDMENT-2.PDF
MIL-PRF-24453B.pdf
MIL-PRF-24596A.pdf
MIL-PRF-24596A_INT_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-24596B.pdf
MIL-PRF-24596B_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-24613.pdf
MIL-PRF-24613_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-24613_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-24613A.PDF
MIL-PRF-24635B.pdf
MIL-PRF-24635C.pdf
MIL-PRF-24635C_INT_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-24635D.pdf
MIL-PRF-24635E.pdf
MIL-PRF-24647B.pdf
MIL-PRF-24647C.pdf
MIL-PRF-24647D.pdf
MIL-PRF-24647D_INT_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-24667A.pdf
MIL-PRF-24667B.pdf
MIL-PRF-24667C.pdf
MIL-PRF-24712.PDF
MIL-PRF-24712A.pdf
MIL-PRF-24712A_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-24751A.PDF
MIL-PRF-24755A.pdf
MIL-PRF-24755B.pdf
MIL-PRF-24758A.pdf
MIL-PRF-24775A.pdf
MIL-PRF-24790A.pdf
MIL-PRF-24790A_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-24792A.pdf
MIL-PRF-24793A.pdf
MIL-PRF-24794A.pdf
MIL-PRF-24794A_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-24951B.pdf
MIL-PRF-25017F.pdf
MIL-PRF-25017G.pdf
MIL-PRF-25017G_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-25017H_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-25134C_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-25567E.pdf
MIL-PRF-25604E.PDF
MIL-PRF-25675C.pdf
MIL-PRF-25676E.PDF
MIL-PRF-25676E_NOTICE-1.PDF
MIL-PRF-25690B.pdf
MIL-PRF-25690B_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-25879D.pdf
MIL-PRF-25959D.pdf
MIL-PRF-25959D_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-25962E.PDF
MIL-PRF-26385F.pdf
MIL-PRF-26514G.pdf
MIL-PRF-26536F.PDF
MIL-PRF-26539E.PDF
MIL-PRF-26539F.pdf
MIL-PRF-26611E_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-26626E.pdf
MIL-PRF-26626E_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-26626F.pdf
MIL-PRF-26626F_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-26915D.pdf
MIL-PRF-26915D_NOTICE-2.pdf
MIL-PRF-26H.pdf
MIL-PRF-27197D.pdf
MIL-PRF-27197E.pdf
MIL-PRF-27201C.pdf
MIL-PRF-27201D.pdf
MIL-PRF-27210H.pdf
MIL-PRF-27260C.pdf
MIL-PRF-27401D.pdf
MIL-PRF-27401E.pdf
MIL-PRF-27401F.pdf
MIL-PRF-27404C.PDF
MIL-PRF-27407B.pdf
MIL-PRF-27407C.pdf
MIL-PRF-27407C_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-27415A.pdf
MIL-PRF-27415B.PDF
MIL-PRF-27601C.pdf
MIL-PRF-27617F.PDF
MIL-PRF-27617G.pdf
MIL-PRF-27F.PDF
MIL-PRF-28000A.pdf
MIL-PRF-28000A_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-28000B.pdf
MIL-PRF-28000B_NOTICE-1.pdf

MIL-PRF-28001C.pdf
MIL-PRF-28002C.pdf
MIL-PRF-28003A.pdf
MIL-PRF-28003A_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-28003B.pdf
MIL-PRF-2818D.pdf
MIL-PRF-2818D_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-28750-8C.pdf
MIL-PRF-28776C.pdf
MIL-PRF-28776C_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-28776C_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-28776D.pdf
MIL-PRF-28776D_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-28776E.pdf
MIL-PRF-28776E_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-28800F.PDF
MIL-PRF-28861_12F.PDF
MIL-PRF-28861B.PDF
MIL-PRF-28861B_SUPPLEMENT-1A.PDF
MIL-PRF-28861C.PDF
MIL-PRF-28861C_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-28861C_AMENDMENT-2.PDF
MIL-PRF-28876E.pdf
MIL-PRF-2912F.pdf
MIL-PRF-2912G.pdf
MIL-PRF-29163C.pdf
MIL-PRF-29250C.PDF
MIL-PRF-2939G.pdf
MIL-PRF-29504B.PDF
MIL-PRF-29580C.PDF
MIL-PRF-29595A.pdf
MIL-PRF-29597C.PDF
MIL-PRF-29597C_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-29597C_AMENDMENT-2.PDF
MIL-PRF-29597C_AMENDMENT-3.PDF
MIL-PRF-29598_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-29602A.pdf
MIL-PRF-29607.PDF
MIL-PRF-29607_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-29608A.PDF
MIL-PRF-29612B.PDF
MIL-PRF-30099.pdf
MIL-PRF-3098_AMENDMENT-1.PDF
MIL-PRF-3098H.pdf
MIL-PRF-3098H_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-3098J.pdf
MIL-PRF-3098K.pdf
MIL-PRF-31011.pdf
MIL-PRF-31032A_SUPPLEMENT-1.PDF
MIL-PRF-3135G.pdf
MIL-PRF-3135G_AMENDMENT-4.pdf
MIL-PRF-3135H.pdf
MIL-PRF-3150d.pdf
MIL-PRF-3150E.pdf
MIL-PRF-32017.PDF
MIL-PRF-32030.pdf
MIL-PRF-32033_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-32052_8.pdf
MIL-PRF-32058.PDF
MIL-PRF-32073A_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-32076.PDF
MIL-PRF-32118.pdf
MIL-PRF-32143_AMENDMENT-2.PDF