استاندارد نظامی میلیتاری

دانلود استانداردهایMIL با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part3

MIL-HDBK-826.pdf
MIL-HDBK-828.pdf
MIL-HDBK-828A.pdf
MIL-HDBK-828A_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-829A.pdf
MIL-HDBK-831.pdf
MIL-HDBK-831_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-838.pdf
MIL-HDBK-843.pdf
MIL-HDBK-844.pdf
MIL-HDBK-844A.pdf
MIL-HDBK-844A_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-845.PDF
MIL-HDBK-850.pdf
MIL-HDBK-850_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-857.pdf
MIL-HDBK-857A.pdf
MIL-HDBK-857A_CHANGE-1.PDF
MIL-HDBK-857A_CHANGE-1_2.PDF
MIL-HDBK-863.PDF
MIL-HDBK-881.pdf
MIL-HDBK-881A.PDF
MIL-HDBK-881A_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-881A_NOTICE-1_2.pdf
MIL-HDBK-896.pdf
MIL-HDBK-9660.pdf
MIL-HDBK-9660A.PDF
MIL-HDBK-9660B.PDF
MIL-HDBK-978B_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-983.pdf
MIL-HDBK-983_2.pdf
MIL-HDBK-H108.pdf
MIL-HDBK-X132_DRAFT_2008.pdf
MIL-HDBK_1037_4.pdf
mil-hdbk_828B.pdf
MIL-HDBK_828B_CHG-1.pdf
MIL-HKBK_1011-1_NOTICE-1.pdf
MIL-L-2104F.PDF
MIL-L-46000C_AMENDMENT-1.pdf
MIL-L-63460C_AMENDMENT-3.pdf
MIL-O-46016.PDF
MIL-P-24534.pdf
MIL-PRF-0089035.pdf
MIL-PRF-0089037.pdf
MIL-PRF-0089049.PDF
MIL-PRF-0089049_9.pdf
MIL-PRF-009000K.pdf
MIL-PRF-10215J.PDF
MIL-PRF-10304F.pdf
MIL-PRF-10304F_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-10304F_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-10304F_SUPPLEMENT-1A.pdf
MIL-PRF-10924G.pdf
MIL-PRF-10924H.pdf
MIL-PRF-11090G.PDF
MIL-PRF-11090J.PDF
MIL-PRF-11264E.pdf
MIL-PRF-11264F.pdf
MIL-PRF-1149D.pdf
MIL-PRF-11588G.PDF
MIL-PRF-11588H.pdf
MIL-PRF-11891F.PDF
MIL-PRF-12048E.pdf
MIL-PRF-12048E_NOTICE-1.pdf
MIL-PRF-12125G.pdf
MIL-PRF-12125H.pdf
MIL-PRF-12126F.pdf
MIL-PRF-121G.pdf
MIL-PRF-122_AMENDMENT-4.PDF
MIL-PRF-122A.PDF
MIL-PRF-123-13C.pdf
MIL-PRF-123-16A.pdf
MIL-PRF-123-1C.pdf
MIL-PRF-123-3D.pdf
MIL-PRF-123-4C.pdf
MIL-PRF-123-5B.pdf
MIL-PRF-123-6C.pdf
MIL-PRF-123C.pdf
MIL-PRF-123D.pdf
MIL-PRF-123D_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-12647D.PDF
MIL-PRF-12883E.pdf
MIL-PRF-12934K.PDF
MIL-PRF-12934L.pdf
MIL-PRF-12934L_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-131J.PDF
MIL-PRF-131K.pdf
MIL-PRF-13455D.pdf
MIL-PRF-13714E.PDF .pdf
MIL-PRF-13789E.pdf
MIL-PRF-13803F.pdf
MIL-PRF-13830B.pdf
MIL-PRF-14105E.pdf
MIL-PRF-14107D.pdf
MIL-PRF-14465D.pdf
MIL-PRF-14977B.PDF
MIL-PRF-15160-2F.pdf
MIL-PRF-15160-3F.pdf
MIL-PRF-15160_2F_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-15160_2G.pdf
MIL-PRF-15160_2H.pdf
MIL-PRF-15160_3F_AMENDMENT-2.pdf
MIL-PRF-15160_3G.pdf
MIL-PRF-15160_3H.pdf
MIL-PRF-15160H.pdf
MIL-PRF-15160H_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-15160J.pdf
MIL-PRF-15160J_AMENDMENT-1.pdf
MIL-PRF-15160J_SUPPLEMENT-1.pdf
MIL-PRF-15624F.pdf
MIL-PRF-15624G.pdf
MIL-PRF-15733H(AMENDMENT3).pdf
MIL-PRF-15733H_W_AMENDMENT-3.pdf
MIL-PRF-16005F.PDF
MIL-PRF-16173E.pdf
M