استاندارد نظامی میلیتاری

دانلود استانداردهایMIL با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part2

MIL-HDBK-139_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-1407.pdf
MIL-HDBK-141.pdf
MIL-HDBK-141_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-142A_NOTICE-3.pdf
MIL-HDBK-143.PDF
MIL-HDBK-143A.PDF
MIL-HDBK-144.pdf
MIL-HDBK-1455.PDF
MIL-HDBK-1461.pdf
MIL-HDBK-1461A.pdf
MIL-HDBK-1461A_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-147.pdf
MIL-HDBK-147_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-149B.PDF
MIL-HDBK-149B_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-150C.pdf
MIL-HDBK-150C_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-1512.pdf
MIL-HDBK-1516.pdf
MIL-HDBK-1530.pdf
MIL-HDBK-1530A.pdf
MIL-HDBK-1530B.pdf
MIL-HDBK-1547.pdf
MIL-HDBK-1547A.pdf
MIL-HDBK-1547A_2.pdf
MIL-HDBK-154B.PDF
MIL-HDBK-1553A.pdf
MIL-HDBK-1553A_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-1568.pdf
MIL-HDBK-156A.pdf
MIL-HDBK-1599A_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-161G_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-162-1B_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-1670.pdf
MIL-HDBK-1670_2.pdf
MIL-HDBK-1670_3.pdf
MIL-HDBK-17-1E.pdf
MIL-HDBK-17-1F.pdf
MIL-HDBK-17-2E.pdf
MIL-HDBK-17-2F.pdf
MIL-HDBK-17-3E.pdf
MIL-HDBK-17-3F.pdf
MIL-HDBK-17-4A.pdf
MIL-HDBK-172A_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-173A.PDF
MIL-HDBK-176.pdf
MIL-HDBK-1763.pdf
MIL-HDBK-1783B_CHG-2.pdf
MIL-HDBK-1783B_CHG_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-1791.PDF
MIL-HDBK-1793_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-1797_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-1798A.pdf
MIL-HDBK-179A_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-17B.pdf
MIL-HDBK-17B_CHG_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-17B_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-1811.PDF
MIL-HDBK-1812.pdf
MIL-HDBK-1814.PDF
MIL-HDBK-1823.PDF
MIL-HDBK-1823_2.pdf
MIL-HDBK-1823A.pdf
MIL-HDBK-1839A.PDF
MIL-HDBK-1857.pdf
MIL-HDBK-1861.pdf
MIL-HDBK-1861A_CHANGE-1.pdf
MIL-HDBK-1861A_CHANGE-2.PDF
MIL-HDBK-1861A_CHG-3.PDF
MIL-HDBK-188.pdf
MIL-HDBK-1884.PDF
MIL-HDBK-188_3.pdf
MIL-HDBK-188_3_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-188_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-189.pdf
MIL-HDBK-1890.PDF
MIL-HDBK-1897.pdf
MIL-HDBK-189_2.pdf
MIL-HDBK-189_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-189A.pdf
MIL-HDBK-189B_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-189B_NOTICE-1_2.PDF
MIL-HDBK-189C.pdf
MIL-HDBK-189C_2.pdf
MIL-HDBK-1908.pdf
MIL-HDBK-1908A.pdf
MIL-HDBK-1908B.PDF
MIL-HDBK-1916.pdf
MIL-HDBK-198.PDF
MIL-HDBK-198A.PDF
MIL-HDBK-198B.pdf
MIL-HDBK-199.PDF
MIL-HDBK-199A.PDF
MIL-HDBK-199B.PDF
MIL-HDBK-2000.pdf
MIL-HDBK-201B.pdf
MIL-HDBK-201B_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-2036.PDF
MIL-HDBK-2036_2.pdf
MIL-HDBK-2038.pdf
MIL-HDBK-203C.pdf
MIL-HDBK-204.pdf
MIL-HDBK-204A.pdf
MIL-HDBK-205A.pdf
MIL-HDBK-2066.pdf
MIL-HDBK-2067.pdf
MIL-HDBK-2084.pdf
MIL-HDBK-21.PDF
MIL-HDBK-210A.pdf
MIL-HDBK-212.pdf
MIL-HDBK-2124.PDF
MIL-HDBK-2141.pdf
MIL-HDBK-2150.pdf
MIL-HDBK-2150A.pdf
MIL-HDBK-2155.PDF
MIL-HDBK-2164.PDF
MIL-HDBK-2164A.pdf
MIL-HDBK-2164A_2.pdf
MIL-HDBK-2165.pdf
MIL-HDBK-216_NOTICE-11.PDF
MIL-HDBK-216_NOTICES_1-10.PDF
MIL-HDBK-2173.PDF
MIL-HDBK-217E.pdf
MIL-HDBK-217F w N1 and N2.pdf
MIL-HDBK-217F-Notice2.pdf
MIL-HDBK-217F.pdf
MIL-HDBK-217F_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-217F_NOTICE-2.PDF
MIL-HDBK-217RevF.pdf
MIL-HDBK-217RevF_2.pdf
MIL-HDBK-218.pdf
MIL-HDBK-2189-243-1.pdf
MIL-HDBK-218_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-21_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-223.PDF
MIL-HDBK-224.pdf
MIL-HDBK-225A.pdf
MIL-HDBK-2361.pdf
MIL-HDBK-2361A.pdf
MIL-HDBK-2361B.pdf
MIL-HDBK-2361C.pdf
MIL-HDBK-23A_NOTICE-4.PDF
MIL-HDBK-240.pdf
MIL-HDBK-240A.pdf
MIL-HDBK-245C.pdf
MIL-HDBK-245D.pdf
MIL-HDBK-246A.pdf
MIL-HDBK-248B.pdf
MIL-HDBK-248B_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-251.pdf
MIL-HDBK-251_2.pdf
MIL-HDBK-253.pdf
MIL-HDBK-255A_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-258.pdf
MIL-HDBK-259.pdf
MIL-HDBK-259_2.pdf
MIL-HDBK-260.pdf
MIL-HDBK-263A.pdf
MIL-HDBK-263B.pdf
MIL-HDBK-263B_2.pdf
MIL-HDBK-264.pdf
MIL-HDBK-265A.PDF
MIL-HDBK-268_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-270A.pdf
MIL-HDBK-271_104_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-272A.pdf
MIL-HDBK-273.pdf
MIL-HDBK-273_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-274.pdf
MIL-HDBK-274_2.pdf
MIL-HDBK-274_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-274A.pdf
MIL-HDBK-276-1.pdf
MIL-HDBK-276-1_2.pdf
MIL-HDBK-277.pdf
MIL-HDBK-278.pdf
MIL-HDBK-278_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-279.pdf
MIL-HDBK-279_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-280.pdf
MIL-HDBK-28001.PDF
MIL-HDBK-280_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-283.pdf
MIL-HDBK-284_1.pdf
MIL-HDBK-284_1_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-284_2.pdf
MIL-HDBK-284_3.pdf
MIL-HDBK-284_3_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-286.pdf
MIL-HDBK-287.pdf
MIL-HDBK-287_2.pdf
MIL-HDBK-288.pdf
MIL-HDBK-288A.pdf
MIL-HDBK-294.pdf
MIL-HDBK-29612-1.pdf
MIL-HDBK-29612-1A.PDF
MIL-HDBK-29612-1A_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-29612-3A.PDF
MIL-HDBK-29612-4A.PDF
MIL-HDBK-29612-5.pdf
MIL-HDBK-29612_2.pdf
MIL-HDBK-29612_2A.pdf
MIL-HDBK-29612_3.pdf
MIL-HDBK-29612_4.pdf
MIL-HDBK-298.pdf
MIL-HDBK-299.pdf
MIL-HDBK-299_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-3001.pdf
MIL-HDBK-3001_NOTICE 1.pdf
MIL-HDBK-3006.pdf
MIL-HDBK-3006A.PDF
MIL-HDBK-3006B_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-3006C.pdf
MIL-HDBK-300M.pdf
MIL-HDBK-300M_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-300M_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-303.pdf
MIL-HDBK-303_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-304.pdf
MIL-HDBK-304B.pdf
MIL-HDBK-304C.pdf
MIL-HDBK-305.pdf
MIL-HDBK-305_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-310.pdf
MIL-HDBK-331D.pdf
MIL-HDBK-331D_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-332.pdf
MIL-HDBK-334.PDF
MIL-HDBK-335.pdf
MIL-HDBK-335_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-335_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-335_NOTICE-3.pdf
MIL-HDBK-335_NOTICE-4.pdf
MIL-HDBK-336_1_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-336_3.pdf
MIL-HDBK-337.pdf
MIL-HDBK-338.pdf
MIL-HDBK-338_VOLII.pdf
mil-hdbk-338b.pdf
MIL-HDBK-338B_2.pdf
MIL-HDBK-338B_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-340.PDF
MIL-HDBK-344A.pdf
MIL-HDBK-349.PDF
MIL-HDBK-350.pdf
MIL-HDBK-353.pdf
MIL-HDBK-38790.PDF
MIL-HDBK-400.pdf
MIL-HDBK-400_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-402.pdf
MIL-HDBK-402_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-404.pdf
MIL-HDBK-404_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-406.pdf
MIL-HDBK-411A.pdf
MIL-HDBK-411B.pdf
MIL-HDBK-412.pdf
MIL-HDBK-413.pdf
MIL-HDBK-414.PDF
MIL-HDBK-415.pdf
MIL-HDBK-415A.pdf
MIL-HDBK-416.pdf
MIL-HDBK-417.pdf
MIL-HDBK-419A.PDF
MIL-HDBK-419A_VOL-1-and-2.pdf
MIL-HDBK-421.pdf
MIL-HDBK-423_PLACEHOLDER.PDF
MIL-HDBK-454.pdf
MIL-HDBK-454_2.pdf
MIL-HDBK-454A.PDF
MIL-HDBK-454B.PDF
MIL-HDBK-46164.PDF
MIL-HDBK-46855.pdf
MIL-HDBK-46855A.pdf
MIL-HDBK-470A.pdf
MIL-HDBK-470A_2.pdf
MIL-HDBK-470A_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-472.pdf
MIL-HDBK-5.pdf
MIL-HDBK-500.pdf
MIL-HDBK-500A.pdf
MIL-HDBK-500B.PDF
MIL-HDBK-501.pdf
MIL-HDBK-502.pdf
MIL-HDBK-502_2.pdf
MIL-HDBK-503_NOTICE-4.pdf
MIL-HDBK-504.PDF
MIL-HDBK-505.pdf
MIL-HDBK-506.pdf
MIL-HDBK-507.pdf
MIL-HDBK-508.pdf
MIL-HDBK-50A.pdf
MIL-HDBK-50A_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-51.pdf
MIL-HDBK-511.pdf
MIL-HDBK-512.pdf
MIL-HDBK-512A.pdf
MIL-HDBK-514.pdf
MIL-HDBK-515.pdf
MIL-HDBK-515_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-516.pdf
MIL-HDBK-516A.pdf
MIL-HDBK-516B.pdf
MIL-HDBK-516B_CHANGE-1.PDF
MIL-HDBK-517_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-51_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-520.PDF
MIL-HDBK-520A.pdf
MIL-HDBK-522.pdf
MIL-HDBK-523.pdf
MIL-HDBK-524.pdf
MIL-HDBK-524_2.pdf
MIL-HDBK-52A.PDF
MIL-HDBK-52B_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-53-1A.PDF
MIL-HDBK-53-1A_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-5400.PDF
MIL-HDBK-5400_2.pdf
MIL-HDBK-54_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-55_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-57B.PDF
MIL-HDBK-57B_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-57B_NOTICE-2.PDF
MIL-HDBK-57C.pdf
MIL-HDBK-57D.pdf
MIL-HDBK-57E.PDF
MIL-HDBK-57F Trade Marks List.pdf
MIL-HDBK-57F.pdf
MIL-HDBK-58_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-5961A.PDF
MIL-HDBK-59B.pdf
MIL-HDBK-59B_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-5H.pdf
MIL-HDBK-5H_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-5H_NOTICE-1_2.pdf
MIL-HDBK-5J.pdf
MIL-HDBK-5J_2.pdf
MIL-HDBK-5J_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-5J_NOTICE-2.PDF
MIL-HDBK-60.PDF
MIL-HDBK-600.pdf
MIL-HDBK-60_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-60_NOTICE-2.PDF
MIL-HDBK-61.PDF
MIL-HDBK-6100.pdf
MIL-HDBK-61_2.pdf
MIL-HDBK-61A.PDF
MIL-HDBK-61B_DRAFT_10SEP2002.pdf
MIL-HDBK-62.PDF
MIL-HDBK-62_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-62_NOTICE-2.PDF
MIL-HDBK-62_NOTICE-3.pdf
MIL-HDBK-633.pdf
MIL-HDBK-633A.PDF
MIL-HDBK-660A.pdf
MIL-HDBK-660A_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-660A_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-660B.pdf
MIL-HDBK-669.pdf
MIL-HDBK-682.pdf
MIL-HDBK-683_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-684.pdf
MIL-HDBK-6870.pdf
MIL-HDBK-6870A.pdf
MIL-HDBK-6870B.pdf
MIL-HDBK-691B.pdf
MIL-HDBK-692B.pdf
MIL-HDBK-694A.pdf
MIL-HDBK-694A_2.pdf
MIL-HDBK-695.pdf
MIL-HDBK-695C.pdf
MIL-HDBK-695D.pdf
MIL-HDBK-695D_CHANGE-1.pdf
MIL-HDBK-695D_CHANGE-2.pdf
MIL-HDBK-695E.PDF
MIL-HDBK-697A.pdf
MIL-HDBK-698A.pdf
MIL-HDBK-699A.pdf
MIL-HDBK-699B.pdf
MIL-HDBK-700A.pdf
MIL-HDBK-701.pdf
MIL-HDBK-701C.pdf
MIL-HDBK-702.pdf
MIL-HDBK-704-1.pdf
MIL-HDBK-704-2.PDF
MIL-HDBK-704-3.PDF
MIL-HDBK-704-4.PDF
MIL-HDBK-704-5.PDF
MIL-HDBK-704-6.PDF
MIL-HDBK-704-7.PDF
MIL-HDBK-704-8.PDF
MIL-HDBK-704_1_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-705C.pdf
MIL-HDBK-723A.pdf
MIL-HDBK-725.pdf
MIL-HDBK-727.pdf
MIL-HDBK-728-4.pdf
MIL-HDBK-728-5.pdf
MIL-HDBK-728_1.pdf
MIL-HDBK-728_2.pdf
MIL-HDBK-728_3.pdf

MIL-HDBK-728_4A.pdf
MIL-HDBK-728_5A.pdf
MIL-HDBK-728_6.pdf
MIL-HDBK-729.pdf
MIL-HDBK-730.pdf
MIL-HDBK-731.pdf
MIL-HDBK-732.pdf
MIL-HDBK-732A.pdf
MIL-HDBK-733.pdf
MIL-HDBK-737A.pdf
MIL-HDBK-738.pdf
MIL-HDBK-738_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-739.pdf
MIL-HDBK-740.pdf
MIL-HDBK-741.pdf
MIL-HDBK-753.pdf
MIL-HDBK-754.pdf
MIL-HDBK-755.pdf
MIL-HDBK-756.pdf
MIL-HDBK-757.pdf
MIL-HDBK-759B.pdf
MIL-HDBK-759B_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-759C.PDF
MIL-HDBK-759C_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-761A.pdf
MIL-HDBK-762.pdf
MIL-HDBK-764.pdf
MIL-HDBK-764_2.pdf
MIL-HDBK-765.pdf
MIL-HDBK-765_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-766.pdf
MIL-HDBK-767.pdf
MIL-HDBK-770A.pdf
MIL-HDBK-772.PDF
MIL-HDBK-773A.pdf
MIL-HDBK-780D.pdf
MIL-HDBK-781RevA.pdf
MIL-HDBK-782.pdf
MIL-HDBK-783.pdf
MIL-HDBK-784.pdf
MIL-HDBK-785.pdf
MIL-HDBK-786.pdf
MIL-HDBK-790.pdf
MIL-HDBK-790_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-792.pdf
MIL-HDBK-793.pdf
MIL-HDBK-798.pdf
MIL-HDBK-799.pdf
MIL-HDBK-7B.PDF
MIL-HDBK-7B_NOTICE-1.PDF
MIL-HDBK-7B_NOTICE-2.PDF
MIL-HDBK-800.pdf
MIL-HDBK-801.pdf
MIL-HDBK-802.pdf
MIL-HDBK-803.pdf
MIL-HDBK-804.pdf
MIL-HDBK-805_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-806.pdf
MIL-HDBK-808.pdf
MIL-HDBK-814.pdf
MIL-HDBK-814_2.pdf
MIL-HDBK-815.pdf
MIL-HDBK-815_NOTICE-2.pdf
MIL-HDBK-815_NOTICE-3.pdf
MIL-HDBK-816.pdf
MIL-HDBK-816_NOTICE-1.pdf
MIL-HDBK-817.pdf
MIL-HDBK-818-1.pdf