استاندارد کمیته بین‏ المللی الکترونیک

دانلود استانداردهای IEC با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part6

IEC 60439-3 LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES – PARTICULAR REQUIREMENTS FOR IOW-V.pdf
IEC 60439-4 LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES – PARTICULAR REQUIREMENTS FOR ASSEM.pdf
IEC 60439-4_2004.pdf
IEC 60439-5 LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES – PARTICULAR REQUIREMENTS FOR ASSEM.pdf
IEC 60439-5_2006.pdf
IEC 60440 -2012.pdf
IEC 60440 .pdf
IEC 60442_2003.pdf
IEC 60444-7_2004.pdf
IEC 60444-8_2003.pdf
IEC 60444-9_2007.pdf
IEC 60445_2006.pdf
IEC 60446_2007.pdf
IEC 60447_2004.pdf
IEC 60450_2007.pdf
IEC 60452-2_2007.pdf
IEC 60454-3-11_2007.pdf
IEC 60454-3-12_2006.pdf
IEC 60454-3-16 – 2003.pdf
IEC 60454-3-19_2003.pdf
IEC 60454-3-2_2006.pdf
IEC 60454-3-4_2007.pdf
IEC 60454-3-8_2006.pdf
IEC 60455-3-1_2003.pdf
IEC 60455-3-2_2003.pdf
IEC 60455-3-3_2003.pdf
IEC 60455-3-4_2003.pdf
IEC 60455-3-5_2006.pdf
IEC 60456 – 2003.pdf

IEC 60456 CORR 1_2005.pdf
IEC 60456_2003.pdf
IEC 60464-1 AMD 1_2006.pdf
IEC 60464-2 AMD 1_2006.pdf
IEC 60479-4 – 2005.pdf
IEC 60480 – 2004.pdf
IEC 60480_2004.pdf
IEC 60488-1 – 2004-07.pdf
IEC 60488-1_2004.pdf
IEC 60488-2 – 2004-05.pdf
IEC 60488-2_2004.pdf
IEC 60502-1 POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES.pdf
IEC 60502-1_2009.pdf
IEC 60502-2 POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES.pdf
IEC 60502-2_2005.pdf
IEC 60502-4 POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES.pdf
IEC 60502-4_2005.pdf
IEC 60505 – 2004-10.pdf
IEC 60505_2004.pdf
IEC 60512-1-100 – 2006.pdf
IEC 60512-1-100-2012.pdf
IEC 60512-1-100.pdf
IEC 60512-1-100_2006.pdf
IEC 60512-10-4 – 2003.pdf
IEC 60512-10-4_2003.pdf
IEC 60512-11-14 – 2003.pdf
IEC 60512-11-14_2003.pdf
IEC 60512-11-7 – 2003-05.pdf
IEC 60512-11-7_2003.pdf
IEC 60512-12-1 – 2006.pdf
IEC 60512-12-1_2006.pdf
IEC 60512-12-2 – 2006-02.pdf
IEC 60512-12-2_2006.pdf
IEC 60512-12-3 – 2006.pdf
IEC 60512-12-3_2006.pdf
IEC 60512-12-4 – 2006.pdf
IEC 60512-12-4_2006.pdf
IEC 60512-12-5 – 2006.pdf
IEC 60512-12-5_2006.pdf
IEC 60512-13-1_2006.pdf
IEC 60512-13-2 – 2006.pdf
IEC 60512-13-2_2006.pdf
IEC 60512-13-5 – 2006.pdf
IEC 60512-13-5_2006.pdf
IEC 60512-14-2 – 2006.pdf
IEC 60512-14-2_2006.pdf
IEC 60512-14-4 – 2006-03.pdf
IEC 60512-14-4_2006.pdf
IEC 60512-14-5 – 2006.pdf
IEC 60512-14-5_2006.pdf
IEC 60512-14-6 – 2006.pdf
IEC 60512-14-6_2006.pdf
IEC 60512-15-1_2008.pdf
IEC 60512-15-2_2008.pdf
IEC 60512-15-3_2008.pdf
IEC 60512-15-4_2008.pdf
IEC 60512-15-5_2008.pdf
IEC 60512-15-6_2008.pdf
IEC 60512-15-7_2008.pdf
IEC 60512-16-11_2008.pdf
IEC 60512-16-13_2008.pdf
IEC 60512-16-14_2008.pdf
IEC 60512-16-16_2008.pdf
IEC 60512-16-17_2008.pdf
IEC 60512-16-18_2008.pdf
IEC 60512-16-1_2008.pdf
IEC 60512-16-21-2012.pdf
IEC 60512-16-21.pdf
IEC 60512-16-2_2008.pdf
IEC 60512-16-3_2008.pdf
IEC 60512-16-4_2008.pdf
IEC 60512-16-5_2008.pdf
IEC 60512-16-6_2008.pdf
IEC 60512-16-7_2008.pdf
IEC 60512-16-8_2008.pdf
IEC 60512-16-9_2008.pdf
IEC 60512-2-2 – 2003.pdf
IEC 60512-2-2_2003.pdf
IEC 60512-2-5 – 2003.pdf
IEC 60512-2-5_2003.pdf
IEC 60512-23-7 – 2005.pdf
IEC 60512-23-7_2005.pdf
IEC 60512-25-5 – 2004-07.pdf
IEC 60512-25-5_2004.pdf
IEC 60512-25-6 – 2004.pdf
IEC 60512-25-6_2004.pdf
IEC 60512-25-7 – 2004.pdf
IEC 60512-25-7_2004.pdf
IEC 60512-25-9_2008.pdf
IEC 60512-26-100_2008.pdf
IEC 60512-4-1 – 2003-05.pdf
IEC 60512-4-1_2003.pdf
IEC 60512-9-3 – 2006.pdf
IEC 60512-9-3_2006.pdf
IEC 60512-99-001 .pdf
IEC 60515_2007.pdf
IEC 60519-10_2005.pdf
IEC 60519-11_2007.pdf
IEC 60519-1_2003.pdf
IEC 60519-2 – 2006.pdf
IEC 60519-21_2008.pdf
IEC 60519-2_2006.pdf
IEC 60519-3_2005.pdf
IEC 60519-4 CORR 1_2008.pdf
IEC 60519-4_2006.pdf
IEC 60519-7_2008.pdf
IEC 60519-8_2005.pdf
IEC 60519-9_2005.pdf
IEC 60529 CORR 1_2003.pdf
IEC 60529 CORR 2_2007.pdf
IEC 60529 CORR 3_2009.pdf
IEC 60529 DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES (IP CODE).pdf
IEC 60534-1 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – TERMINOLOGY & GENERAL CONSIDERATIONS.pdf
IEC 60534-1_2005.pdf
IEC 60534-2-4_2009.pdf
IEC 60534-2-5_2003.pdf
IEC 60534-2_1 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – FLOW CAPACITY EQUATIONS.pdf
IEC 60534-2_3 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – FLOW CAPACITY EQUATIONS.pdf
IEC 60534-2_4 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – FLOW CAPACITY EQUATIONS.pdf
IEC 60534-2_5 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – FLOW CAPACITY EQUATIONS.pdf
IEC 60534-3 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – DIMENSIONS.pdf
IEC 60534-3_1 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – DIMENSIONS.pdf
IEC 60534-3_2 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – DIMENSIONS.pdf
IEC 60534-3_3 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – DIMENSIONS.pdf
IEC 60534-4 – 2006.pdf
IEC 60534-4 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – INSPECTION & ROUTINE TESTING.pdf

IEC 60534-4_2006.pdf
IEC 60534-5  – ۲۰۰۴ – ۲۶ PAGES.pdf
IEC 60534-5  – ۲۰۰۴-۰۲٫pdf
IEC 60534-5 – 2004-02 – 26 PAGES.pdf
IEC 60534-5 – 2004.pdf
IEC 60534-5 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – MARKING.pdf
IEC 60534-5_2004.pdf
IEC 60534-6 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – MOUNTING DETAILS FOR ATTACHMENT OF POSITIONERS.pdf
IEC 60534-6_1 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – MOUNTING DETAILS FOR ATTACHMENT OF POSITIONERS.pdf
IEC 60534-6_2 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – MOUNTING DETAILS FOR ATTACHMENT OF POSITIONERS.pdf
IEC 60534-7 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – DATA SHEET.pdf
IEC 60534-8-1_2005.pdf
IEC 60534-8-4 CORR 1_2006.pdf
IEC 60534-8-4_2005.pdf
IEC 60534-8_1 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – NOISE CONSIDERATIONS.pdf
IEC 60534-8_2 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – NOISE CONSIDERATIONS.pdf
IEC 60534-8_3 CONTROL VALVE AERODYNAMIC NOISE PREDICTION METHOD.pdf
IEC 60534-8_4 INDUSTRIAL PROCESS CONTROL VALVES – NOISE CONSIDERATIONS.pdf
IEC 60534-9 CORR 1_2008.pdf
IEC 60534-9_2007.pdf
IEC 60539-1_2008.pdf
IEC 60539-2_2003.pdf
IEC 60544-2 .pdf
IEC 60544-4_2003.pdf
IEC 60544-5_2003.pdf
IEC 60556_2006.pdf
IEC 60558-1 – 2005-09.pdf
IEC 60565_2006.pdf
IEC 60567 – 2005.pdf
IEC 60567_2005.pdf
IEC 60568_2006.pdf
IEC 60570_2003.pdf
IEC 60571 – 2006-12.pdf
IEC 60571_2006.pdf
IEC 60584-1 Thermocouples – Reference tables.pdf
IEC 60584-2 THERMOCOUPLES – TOLERANCES.pdf
IEC 60584-3 THERMOCOUPLES – EXTENSION AND COMPENSATING CABLES.pd
IEC 60584-3_2007.pdf
IEC 60587_2007.pdf
IEC 60598-1 – 2006.pdf
IEC 60598-1_2008.pdf
IEC 60598-2-10 – 2003-05.pdf
IEC 60598-2-10 2003.pdf
IEC 60598-2-10_2003.pdf
IEC 60598-2-11 – 2005-05.pdf
IEC 60598-2-11 – 2005.pdf
IEC 60598-2-11_2005.pdf
IEC 60598-2-12 – 2006-03.pdf
IEC 60598-2-12_2006.pdf
IEC 60598-2-13 – 2006.pdf
IEC 60598-2-13_2006.pdf
IEC 60598-2-14_2009.pdf
IEC 60598-2-20 INT_2003.pdf
IEC 60598-2-22_2008.pdf
IEC 60598-2-8_2007.pdf
IEC 60599_2007.pdf
IEC 60601-1 .pdf
IEC 60601-1 CORR 1_2006.pdf
IEC 60601-1 INT 1_2008.pdf
IEC 60601-1 INT 2_2009.pdf
IEC 60601-1-10_2007.pdf
IEC 60601-1-2_2007.pdf
IEC 60601-1-3_2008.pdf
IEC 60601-1-6 – 2006.pdf
IEC 60601-1-6_2006.pdf
IEC 60601-1-8 – 2003.pdf
IEC 60601-1-8 – 2006-10.pdf
IEC 60601-1-8_2006.pdf
IEC 60601-1-9_2007.pdf
IEC 60601-1_2005.pdf
IEC 60601-2-10.pdf
IEC 60601-2-11 A2004-NEW.pdf
IEC 60601-2-11-2013.pdf
IEC 60601-2-13_2009.pdf
IEC 60601-2-16 CORR 1_2008.pdf
IEC 60601-2-16.pdf
IEC 60601-2-16_2008.pdf
IEC 60601-2-17_2004.pdf
IEC 60601-2-18_2009.pdf
IEC 60601-2-19_2009.pdf
IEC 60601-2-1_2009.pdf
IEC 60601-2-20 CORR 1 .pdf
IEC 60601-2-20 CORR 1.pdf
IEC 60601-2-20_2009.pdf
IEC 60601-2-21_2009.pdf
IEC 60601-2-22_2007.pdf
IEC 60601-2-26 .pdf
IEC 60601-2-27 – 2005-08.pdf
IEC 60601-2-27_2005.pdf
IEC 60601-2-29_2008.pdf
IEC 60601-2-2_2009.pdf
IEC 60601-2-3.pdf
IEC 60601-2-31_2008.pdf
IEC 60601-2-33 CORR 1.pdf
IEC 60601-2-33_2008.pdf
IEC 60601-2-37_2007.pdf
IEC 60601-2-39_2007.pdf
IEC 60601-2-41_2009.pdf
IEC 60601-2-44 AMD 1.pdf
IEC 60601-2-44_2009.pdf
IEC 60601-2-50_2009.pdf
IEC 60601-2-51_2003.pdf
IEC 60601-2-52_2009.pdf
IEC 60601-2-54_2009.pdf
IEC 60601-2-5_2009.pdf
IEC 60601-2-6 .pdf
iec 60601.pdf

IEC 60603-7-1_2009.pdf
IEC 60603-7-2_2007.pdf
IEC 60603-7-3_2008.pdf
IEC 60603-7-4_2005.pdf
IEC 60603-7-5_2007.pdf
IEC 60603-7-7 – 2006.pdf
IEC 60603-7-7_2006.pdf
IEC 60603-7_2008.pdf
IEC 60605-6_2007.pdf
IEC 60609-1_2004.pdf
IEC 60617 SNAPSHOT_2009.pdf
IEC 60626-1_2009.pdf
IEC 60626-2_2009.pdf
IEC 60626-3.pdf
IEC 60626-3_2008.pdf
IEC 60630 AMD 6_2009.pdf
IEC 60630_2005.pdf
IEC 60633_2009.pdf
IEC 60641-1_2007.pdf
IEC 60641-2 – 2004-06.pdf
IEC 60641-2_2004.pdf
IEC 60641-3-1_2008.pdf
IEC 60641-3-2_2007.pdf
IEC 60644_2009.pdf
IEC 60645-3_2007.pdf
IEC 60645-5_2004.pdf
IEC 60645-6_2009.pdf
IEC 60645-7_2009.pdf
IEC 60661_2006.pdf
IEC 60664-1 DRAFT – 2004-03.pdf
IEC 60664-1_2007.pdf
IEC 60664-3 {ED.2.0} – 2003.pdf
IEC 60664-3_2003.pdf
IEC 60664-4_2005.pdf
IEC 60664-5 – 2003-08.pdf
IEC 60664-5_2007.pdf
IEC 60669-1 – 2006(A2).pdf
IEC 60669-1_2007.pdf

IEC 60669-2-1_2009.pdf
IEC 60669-2-2_2006.pdf
IEC 60669-2-3_2006.pdf
IEC 60669-2-4_2004.pdf
IEC 60670-1 CORR 1_2003.pdf
IEC 60670-21 – 2004-04.pdf
IEC 60670-21_2004.pdf
IEC 60670-22_2003.pdf
IEC 60670-23 – 2006.pdf
IEC 60670-23_2006.pdf
IEC 60670-24 – 2005-02.pdf
IEC 60670-24_2005.pdf
IEC 60671_2007.pdf
IEC 60679-1_2007.pdf
IEC 60684-1_2003.pdf
IEC 60684-2 AMD 2_2005.pdf
IEC 60684-2_2003.pdf
IEC 60684-3-116&117_2003.pdf
IEC 60684-3-165_2004.pdf
IEC 60684-3-209_2003.pdf

IEC 60684-3-211_2007.pdf
IEC 60684-3-212_2005.pdf
IEC 60684-3-214_2005.pdf
IEC 60684-3-216_2005.pdf
IEC 60684-3-228_2004.pdf
IEC 60684-3-229_2003.pdf
IEC 60684-3-233_2006.pdf
IEC 60684-3-246_2007.pdf
IEC 60684-3-248_2007.pdf
IEC 60684-3-271_2004.pdf
IEC 60684-3-340 TO 342_2003.pdf

IEC 60684-3-406 TO 408_2003.pdf
IEC 60689_2008.pdf
IEC 60691 AMD 1_2006.pdf
IEC 60694 Common specifications for high -voltage switchgear and controlgear standards.pdf
IEC 60695- 4 – 2005.pdf
IEC 60695- 5-3 – 2003(TS).pdf
IEC 60695- 6-1 – 2005-05.pdf
IEC 60695- 6-2 – 2005(TS).pdf
IEC 60695- 7-1 – 2004-05.pdf
IEC 60695- 7-3 – 2004(TS).pdf
IEC 60695- 9-1 – 2005.pdf
IEC 60695- 9-2 – 2005(TS).pdf
IEC 60695-1-10_2009.pdf
IEC 60695-1-30_2008.pdf
IEC 60695-10-2 – 2003-07.pdf
IEC 60695-10-2 CORR 1_2006.pdf
IEC 60695-10-2_2003.pdf
IEC 60695-11-10_2003.pdf
IEC 60695-11-2 CORR 1_2006.pdf
IEC 60695-11-20_2003.pdf
IEC 60695-11-2_2003.pdf
IEC 60695-11-3 .pdf
IEC 60695-11-5_2004.pdf
IEC 60695-4 .pdf
IEC 60695-4_2005.pdf
IEC 60695-6-1_2005.pdf
IEC 60695-7-1-2004.pdf
IEC 60695-7-1_2004.pdf
IEC 60695-7-2-2002(TR).pdf
IEC 60695-7-3 TS – 2004-02.pdf
IEC 60695-7-3-2004(TS).pdf
IEC 60695-7-50-2002(TS).pdf
IEC 60695-7-51-2002(TS).pdf
IEC 60695-8-1_2008.pdf
IEC 60695-9-1_2005.pdf