استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part9

ASTM D7613-10.pdf
ASTM D7614-12.pdf
ASTM D7615-D7615M -11.pdf
ASTM D7616-D7616M-11.pdf
ASTM D7617-D7617M -11.pdf
ASTM D7618 _ 10.pdf
ASTM D7619-12a.pdf
ASTM D7620-10.pdf
ASTM D7634-10.pdf
ASTM D7649-10.pdf
ASTM D7650-13.pdf
ASTM D7651-10.pdf
ASTM D7652_ 11.pdf
ASTM D7653-10.pdf
ASTM D7675-11.pdf
ASTM D7687 _ 11.pdf
ASTM D770 _ 11.pdf
ASTM D7704 _ 12.pdf
ASTM D7706 _ 11.pdf
ASTM D7719-12.pdf
ASTM D7746-11.pdf
ASTM D7774-12.pdf
ASTM D7775-11e1.pdf
ASTM D7779-11.pdf
ASTM D7785 _ 12.pdf
ASTM D7790-12.pdf
ASTM D7791-12.pdf
ASTM D7796 _ 12.pdf
ASTM D7797 _ 12.pdf
ASTM D7799-12.pdf
ASTM D7802 – 12.pdf
ASTM D7833-12.pdf
ASTM D785-2008.pdf
ASTM D790-2010.pdf
ASTM D792 _ 08.pdf
ASTM D8-12.pdf
ASTM D8-13.pdf
ASTM D841 _ 11.pdf
ASTM D849 _ 11.pdf
ASTM D852-08.pdf
ASTM D859-2010.pdf
ASTM D86 _ 11b.pdf
ASTM D86-09.pdf
ASTM D86-09e1.pdf
ASTM D87-09.pdf
ASTM D870-09.pdf
ASTM D876-09.pdf
ASTM D877-02(2007).pdf
ASTM D878 -_ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D882-09.pdf
ASTM D883 _ 11.pdf
ASTM D891-09.pdf
ASTM D892-11.pdf
ASTM D892-11a.pdf
ASTM D892-2011.pdf
ASTM D9-09ae1 Standard Terminology Relating to Wood and Wood-Based Products.pdf
ASTM D9-12.pdf
ASTM D907-12a.pdf
ASTM D92-12b.pdf
ASTM D923-07.pdf
ASTM D93-10 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester.pdf
ASTM D93-11.pdf
ASTM D93-12.pdf
ASTM D94-07(2012).pdf
ASTM D943 _ 04a (Reapproved 2010)e1.pdf
ASTM D97-09.pdf
ASTM D97-11.pdf
ASTM D97-2009.pdf
ASTM D97-2011.pdf
ASTM D975-09b.pdf
ASTM D976 _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D977 _ 12.pdf
ASTM D979-D979M – 12.pdf
ASTM E 10 _ 08.pdf
ASTM E 10-2007.pdf
ASTM E 10-2007a.pdf
ASTM E 1004-2009.pdf
ASTM E 1009(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 1009-95(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 1010-2009.pdf
ASTM E 1018-2009.pdf
ASTM E 1019-2008.pdf
ASTM E 1032-06.pdf
ASTM E 1033-2009.pdf
ASTM E 1074-2009.pdf
ASTM E 1078-2009.pdf
ASTM E 108-2007a.pdf
ASTM E 1086 2008.pdf
ASTM E 11-2009.pdf
ASTM E 1112-00(2006).pdf
ASTM E 1114-2009.pdf
ASTM E 1119-2007.pdf
ASTM E 1119-2009.pdf
ASTM E 1121-2009.pdf
ASTM E 1129-2009.pdf
ASTM E 1158-2009.pdf
ASTM E 1161-2009.pdf
ASTM E 1164-2009a.pdf
ASTM E 1171-2009.pdf
ASTM E 1177-2009.pdf
ASTM E 1180 _ 08.pdf
ASTM E 1185-2009.pdf
ASTM E 119-2007.pdf
ASTM E 119-2009c.pdf
ASTM E 1207-2009.pdf
ASTM E 1212-2009.pdf
ASTM E 122-2009.pdf
ASTM E 1221-06.pdf
ASTM E 1228-2009.pdf
ASTM E 1251-2007.pdf
ASTM E 1252 _ 98 (Reapproved 2007).pdf
ASTM E 1255-2009.pdf
ASTM E 1257 _ 93 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E 1268 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
ASTM E 1300-2009a.pdf
ASTM E 1312-2009.pdf
ASTM E 1316-06.pdf
ASTM E 1316-07b.pdf
ASTM E 1316-2009a.pdf
ASTM E 1317 – 2008.pdf
ASTM E 1318-2009.pdf
ASTM E 1321-2009.pdf
ASTM E 1323-2009.pdf
ASTM E 1349-06.pdf
ASTM E 135-2009.pdf
ASTM E 1354-2009.pdf
ASTM E 1359-2009.pdf
ASTM E 136-2009a.pdf
ASTM E 1384-07.pdf
ASTM E 139-2006.pdf
ASTM E 140-2007.pdf
ASTM E 1411-2009.pdf
ASTM E 1416-2009.pdf
ASTM E 1419-2009.pdf
ASTM E 1447-2009.pdf
ASTM E 1448-2009.pdf
ASTM E 1450-2009.pdf
ASTM E 1453-2009.pdf
ASTM E 1473-2009.pdf
ASTM E 1488-2009.pdf
ASTM E 1523-2009.pdf
ASTM E 1530-06.pdf
ASTM E 1537-2007.pdf
ASTM E 1543-06.pdf
ASTM E 1546-2009a.pdf
ASTM E 1547-2009.pdf
ASTM E 1548-2009.pdf
ASTM E 1557-2009.pdf
ASTM E 1558-2009.pdf
ASTM E 1559-2009.pdf
ASTM E 1569-2009.pdf
ASTM E 1573-2009.pdf
ASTM E 1578-06.pdf
ASTM E 1590-2007.pdf
ASTM E 1593-06.pdf
ASTM E 1603 _ 99 (Reapproved 2006).pdf
ASTM E 1606-2009.pdf
ASTM E 1617-2009.pdf
ASTM E 1618-06.pdf
ASTM E 162-2009.pdf
ASTM E 1623-2009.pdf
ASTM E 1638-2009.pdf
ASTM E 1640-2009.pdf
ASTM E 1643-2009.pdf
ASTM E 1645-01(R2007).pdf
ASTM E 1647-2009.pdf
ASTM E 165-2009.pdf
ASTM E 1678-2009.pdf
ASTM E 168-2006.pdf
ASTM E 170-2009a.pdf
ASTM E 1720-01(R2008).pdf
ASTM E 1725-07.pdf
ASTM E 1730-2009.pdf
ASTM E 1732-2009.pdf
ASTM E 1734-2009.pdf
ASTM E 1740-2009.pdf
ASTM E 1742-06.pdf
ASTM E 1742_E 1742M _ 11.pdf
ASTM E 1745-2009.pdf
ASTM E 1750-2009.pdf
ASTM E 1751-E1751M-2009e1.pdf
ASTM E 1754-08.pdf
ASTM E 1755-01(2007).pdf
ASTM E 1756-08.pdf
ASTM E 176-2009a.pdf
ASTM E 1760-2009.pdf
ASTM E 1765-2009.pdf
ASTM E 1770-95(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 1777-2009.pdf
ASTM E 1781-08.pdf
ASTM E 1782-08.pdf
ASTM E 1786-08.pdf
ASTM E 1787-08.pdf
ASTM E 1788-08.pdf
ASTM E 1791-96(R2008)e1.pdf
ASTM E 1798-96(2008).pdf
ASTM E 1799-08.pdf
ASTM E 18-2008.pdf
ASTM E 1801-2009.pdf
ASTM E 1802-07.pdf
ASTM E 1806(2006).pdf
ASTM E 1806-2009.pdf
ASTM E 1806-96(2006).pdf
ASTM E 1815-06.pdf
ASTM E 1817-08.pdf
ASTM E 1820-06.pdf
ASTM E 1820-2009.pdf
ASTM E 1822-2009.pdf
ASTM E 1823-2009b.pdf
ASTM E 1829-2009.pdf