استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part8

ASTM D4651-08.pdf
ASTM D4660 _ 12.pdf
ASTM D4689-12.pdf
ASTM D4690-12.pdf
ASTM D4691-11.pdf
ASTM D471 _ 12.pdf
ASTM D471 _ 2006.pdf
ASTM D4737 _ 10.pdf
ASTM D4737-09.pdf
ASTM D4740-04(2009).pdf
ASTM D4754-11.pdf
ASTM D4761-13.pdf
ASTM D4775_D4775M-09.pdf
ASTM D4793-09.pdf
ASTM D4806 _ 11a.pdf
ASTM D4806 _ 12.pdf
ASTM D4809-09.pdf
ASTM D4809-09a.pdf
ASTM D4833 _ 07.pdf
ASTM D4835 _ 08 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D4865-09.pdf
ASTM D4883 _ 08.pdf
ASTM D4891-13.pdf
ASTM D4922-09.pdf
ASTM D4928 _ 11.pdf
ASTM D494 _ 11.pdf
ASTM D4951-09.pdf
ASTM D4951-2009.pdf
ASTM D4960-08.pdf
ASTM D5 _ 06e1.pdf
ASTM D5-06.pdf
ASTM D5-D5M-13.pdf
ASTM D5001-08.pdf
ASTM D5001-10.pdf
ASTM D5003-06a(2011).pdf
ASTM D5004-11.pdf
ASTM D5006-11.pdf
ASTM D5028-09.pdf
ASTM D5029 _ 98 (Reapproved 2009).pdf
ASTM D5055-13.pdf
ASTM D5080-08.pdf
ASTM D5083 _ 10.pdf
ASTM D5094_D5094M-09.pdf
ASTM D5102-09.pdf
ASTM D5117-09.pdf
ASTM D512-12.pdf
ASTM D5128-09.pdf
ASTM D5139-12.pdf
ASTM D5144 _ 08e1.pdf
ASTM D5157-97 (Reapproved 2008).pdf
ASTM D516 _ 11.pdf
ASTM D5163 _ 08.pdf
ASTM D5194-11a.pdf
ASTM D5197-09e1.pdf
ASTM D5206 _ 13.pdf
ASTM D5207-09.pdf
ASTM D5211-11.pdf
ASTM D523-08.pdf
ASTM D524-10.pdf
ASTM D524-2010.pdf
ASTM D5261 – 10.pdf
ASTM D5284-09.pdf
ASTM D5291-10.pdf
ASTM D5293-10.pdf
ASTM D5293-2010.pdf
ASTM D5296 _ 11.pdf
ASTM D5336-09.pdf
ASTM D5338 _ 11.pdf
ASTM D5364 _ 08e1.pdf
ASTM D5386-10 Standard Test Method for Color of Liquids Using Tristimulus Colorimetry.pdf
ASTM D5397-07(2012).pdf
ASTM D5442-93(2008).pdf
ASTM D5444-08.pdf
ASTM D5450-D5450M-12.pdf
ASTM D5451-93(2012).pdf
ASTM D5454-11e1.pdf
ASTM D5456-10 Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products.pdf
ASTM D5461 _ 06 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D5470-2006 Standard Test Method for Thermal Transmission Properties of Thin Thermally Conductive Solid Electrical Insulation Materials.pdf
ASTM D5471-10 Standard Specification for O-Xylene 980.pdf
ASTM D5477 _ 11.pdf
ASTM D5494 _ 93 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D5498 _ 12.pdf
ASTM D5504-12.pdf
ASTM D5511 _ 12.pdf
ASTM D5526 _ 12.pdf
ASTM D5543-09.pdf
ASTM D5579 _ 12.pdf
ASTM D5579-09a.pdf
ASTM D5586 D5586M _ 10.pdf
ASTM D5592-94(2010).pdf
ASTM D5600-09.pdf
ASTM D5632-12.pdf
ASTM D5639_D5639M-09.pdf
ASTM D5642-09.pdf
ASTM D5656-10.pdf
ASTM D5662 _ 12.pdf
ASTM D5664-10.pdf
ASTM D5677 _ 05 (Reapproved 2010).pdf
ASTM D5681-2009.pdf
ASTM D5682-2008.pdf
ASTM D5706-11.pdf
ASTM D5745-09.pdf
ASTM D575-91(R2007) Standard Test Methods for Rubber Properties in Compression.pdf
ASTM D5760-09.pdf
ASTM D5770-11.pdf
ASTM D5771-12.pdf
ASTM D5772-10.pdf
ASTM D5773-10.pdf
ASTM D5774-95(2009).pdf
ASTM D5776-07(2012).pdf
ASTM D5778-12.pdf
ASTM D5798 _ 11.pdf
ASTM D5798-09a.pdf
ASTM D5798-09b.pdf
ASTM D5800-10.pdf
ASTM D5800-2010.pdf
ASTM D5831-09.pdf
ASTM D5847-02(2012).pdf
ASTM D5848-10e1.pdf
ASTM D5849-07.pdf
ASTM D5864-11.pdf
ASTM D5865-12.pdf
ASTM D5871-11.pdf
ASTM D5895-13.pdf
ASTM D5900 _ 12.pdf
ASTM D5904 _ 02 (Reapproved 2009).pdf
ASTM D5919 _ 96 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D5966-10.pdf
ASTM D5967-09.pdf
ASTM D5967-12.pdf
ASTM D5975-96(2010).pdf
ASTM D6-D6M 2011e1.pdf
ASTM D602-81(2012).pdf
ASTM D6026.pdf
ASTM D608-05(2011).pdf
ASTM D609-2006.pdf
ASTM D610 _ 08 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D6122 _ 10.pdf
ASTM D6138 _ 11.pdf
ASTM D6139-11.pdf
ASTM D6158 _ 10.pdf
ASTM D6159 _ 97 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D618 _ 08.pdf
ASTM D6192 _ 11.pdf
ASTM D6224-09.pdf
ASTM D6240 6240M _ 12e1.pdf
ASTM D6241 _ 04 (Reapproved 2009).pdf
ASTM D6243 _ 09.pdf
ASTM D6244 _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D6245 _ 12.pdf
ASTM D6246 _ 08.pdf
ASTM D6247 _ 10.pdf
ASTM D6248 _ 98 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D6250 _ 98 (Reapproved 2009).pdf
ASTM D6265-09.pdf
ASTM D6277-07(2012).pdf
ASTM D6278-2007.pdf
ASTM D6284-09.pdf
ASTM D6288-09.pdf
ASTM D629-08.pdf
ASTM D6304 _ 07.pdf
ASTM D6305-2007.pdf
ASTM D6307-10.pdf
ASTM D6338 _ 10.pdf
ASTM D6338-09.pdf
ASTM D6345-10.pdf
ASTM D635 _ 10.pdf
ASTM D638-2010.pdf
ASTM D6385 _ 99 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D6394 _ 11.pdf
ASTM D6394-09.pdf
ASTM D6399-10.pdf
ASTM D6400 _ 12.pdf
ASTM D6434 _ 12.pdf
ASTM D6436-08.pdf
ASTM D6438-05(2010).pdf
ASTM D6477 _ 13.pdf
ASTM D6478-09.pdf
ASTM D6484-D6484M-2009   Standard Test Method for Open-Hole Compressive Strength of Polymer Matrix Composite Laminates.pdf
ASTM D6495-09.pdf
ASTM D6501-09.pdf
ASTM D6502-10.pdf
ASTM D6529 _ 11.pdf
ASTM D6554_D6554M-09.pdf
ASTM D6583-04(2010).pdf
ASTM D6593-09a.pdf
ASTM D6593-13.pdf
ASTM D6594-13.pdf
ASTM D6617 _ 08.pdf
ASTM D6618 _ 10a.pdf
ASTM D664-09a.pdf
ASTM D664-11.pdf
ASTM D664-2009a.pdf
ASTM D664-2011.pdf
ASTM D665-06.pdf
ASTM D665-2006.pdf
ASTM D6670-13.pdf
ASTM D6708-08.pdf
ASTM D6709-09a.pdf
ASTM D6709-11.pdf
ASTM D6738 _ 11.pdf
ASTM D6739 _ 11.pdf
ASTM D6750-09.pdf
ASTM D6750-10b.pdf
ASTM D6751-09.pdf
ASTM D6751-12.pdf
ASTM D6757-07.pdf
ASTM D6792 _ 07.pdf
ASTM D6803-13.pdf
ASTM D6810 _ 07.pdf
ASTM D6815-09.pdf
ASTM D6837-09a.pdf
ASTM D6851 _ 02 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D6860 D6860M _ 09.pdf
ASTM D6862-11.pdf
ASTM D6868 _ 11.pdf
ASTM D6869 _ 03 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D6875 – 08.pdf
ASTM D6888-09.pdf
ASTM D6890-09.pdf
ASTM D6891-09a.pdf
ASTM D6891-13.pdf
ASTM D6894 _ 11.pdf
ASTM D6909 _ 10.pdf
ASTM D6910_D6910M-09.pdf
ASTM D6920 _ 07.pdf
ASTM D6922 _ 11.pdf
ASTM D6923 _ 10a.pdf
ASTM D6923-09.pdf
ASTM D6932_D6932M-08.pdf
ASTM D6938-08a.pdf
ASTM D695 _ 10.pdf
ASTM D695-08.pdf
ASTM D6957-12.pdf
ASTM D6958-03(2009).pdf
ASTM D6968-03(2009).pdf
ASTM D6971-09.pdf
ASTM D6973 _ 08e1.pdf
ASTM D6976-13.pdf
ASTM D6984-09.pdf
ASTM D6987-6987M -11.pdf
ASTM D7017 _ 12.pdf
ASTM D7021 _ 05 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D7026-13.pdf
ASTM D7028-07.pdf
ASTM D7029-09.pdf
ASTM D7032-10a.pdf
ASTM D7038-09.pdf
ASTM D7042-12a.pdf
ASTM D7059-09.pdf
ASTM D7070-2008.pdf
ASTM D709-01(2007).pdf
ASTM D7091 _ 12.pdf
ASTM D710-97(2009)e1.pdf
ASTM D7129-09.pdf
ASTM D7131-09.pdf
ASTM D7137_D7137M-07.pdf
ASTM D7139-09.pdf
ASTM D714-02.pdf
ASTM D7143-11.pdf
ASTM D7155 _ 11.pdf
ASTM D7156-11.pdf
ASTM D7170-09.pdf
ASTM D7170-12a.pdf
ASTM D7171-05(2011).pdf
ASTM D7172-06e1.pdf
ASTM D7174-05(2011).pdf
ASTM D7175-08.pdf
ASTM D7176-06(2011).pdf
ASTM D7184 _ 12.pdf
ASTM D7185-11a.pdf
ASTM D7191 _ 10.pdf
ASTM D721 _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D7215-08.pdf
ASTM D7245-09.pdf
ASTM D7249-D7249M-12.pdf
ASTM D7250-D7250M-06(2012).pdf
ASTM D7263-09.pdf
ASTM D7265-12.pdf
ASTM D7268 _ 12.pdf
ASTM D7310 _ 11.pdf
ASTM D7318 -11.pdf
ASTM D7319 – 11e1.pdf
ASTM D7320-09a.pdf
ASTM D7328 – 11.pdf
ASTM D7332_D7332M-09.pdf
ASTM D7339-12.pdf
ASTM D7341-09.pdf
ASTM D7365-09.pdf
ASTM D7365-09a.pdf
ASTM D7369-09.pdf
ASTM D7372 _ 12.pdf
ASTM D7375 _ 08.pdf
ASTM D7391-09.pdf
ASTM D740 _ 11.pdf
ASTM D7419-2007.pdf
ASTM D7422-09a.pdf
ASTM D7422-12.pdf
ASTM D7430-12b.pdf
ASTM D7438-13.pdf
ASTM D7446-09.pdf
ASTM D7449-2008.pdf
ASTM D7450-08.pdf
ASTM D7452-09a.pdf
ASTM D7455 _ 08.pdf
ASTM D7457 _ 12.pdf
ASTM D7465-08.pdf
ASTM D7466-08.pdf
ASTM D7467-08.pdf
ASTM D7467-10.pdf
ASTM D7468-11.pdf
ASTM D7469-09.pdf
ASTM D7470-08.pdf
ASTM D7471-09.pdf
ASTM D7472-09.pdf
ASTM D7474-08.pdf
ASTM D7475 _ 11.pdf
ASTM D7476-08.pdf
ASTM D7477-08.pdf
ASTM D7478_D7478M-08.pdf
ASTM D7481-09.pdf
ASTM D7490-2008.pdf
ASTM D7491 _ 08.pdf
ASTM D7499_D7499M-09.pdf
ASTM D7501-09b.pdf
ASTM D7501-12a.pdf
ASTM D7503 _ 10.pdf
ASTM D7504 _ 12.pdf
ASTM D7505-D7505M _ 10.pdf
ASTM D7506-D7506M _ 12.pdf
ASTM D7506_D7506M-09.pdf
ASTM D7507 _ 10.pdf
ASTM D7508-D7508M-10.pdf
ASTM D7511-09.pdf
ASTM D7512-09.pdf
ASTM D7512-2009.pdf
ASTM D7514-09.pdf
ASTM D7515-09.pdf
ASTM D7517-09.pdf
ASTM D7518-09.pdf
ASTM D7525-09.pdf
ASTM D7528-09.pdf
ASTM D7535-09.pdf
ASTM D7535-2009.pdf
ASTM D7541-09.pdf
ASTM D7544 _ 12.pdf
ASTM D7546-09.pdf
ASTM D7546-2009.pdf
ASTM D7547-09.pdf
ASTM D7547-2009.pdf
ASTM D7549-09.pdf
ASTM D7550-09.pdf
ASTM D7553-09.pdf
ASTM D7559_D7559M-09.pdf
ASTM D7564_D7564M-09.pdf
ASTM D7565-D7565M-2009.  Standard Test Method for Determining Tensile Properties of Fiber Reinforced Polymer Matrix Composites Used for Strengthening of Civil Structures.pdf
ASTM D7566 _ 11a.pdf
ASTM D7566-09.pdf
ASTM D7566-12.pdf
ASTM D7572-09.pdf
ASTM D7573-09.pdf
ASTM D7574-09.pdf
ASTM D7579-09.pdf
ASTM D7580_D7580M-09.pdf
ASTM D7582-12.pdf
ASTM D7583-09.pdf
ASTM D7590 _ 09e1.pdf
ASTM D7603-10.pdf
ASTM D7605-11.pdf
ASTM D7606-11.pdf
ASTM D7607-11.pdf
ASTM D7611-D7611M -10.pdf
ASTM D7611-D7611M-13.pdf
ASTM D7612-12.pdf