استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part7

ASTM D 5808-2009.pdf
ASTM D 5821- R(2006).pdf
ASTM D 5827-2009.pdf
ASTM D 5831-2009.pdf
ASTM D 5853-06.pdf
ASTM D 5853-2009.pdf
ASTM D 5857-2009.pdf
ASTM D 5882-07.pdf
ASTM D 5887-2009.pdf
ASTM D 5907-2009.pdf
ASTM D 5917-2009.pdf
ASTM D 5926-2009.pdf
ASTM D 5927-2009.pdf
ASTM D 5930-2009.pdf
ASTM D 5946-2009.pdf
ASTM D 5947-06.pdf
ASTM D 596-01(2006).pdf
ASTM D 5966-2009.pdf
ASTM D 5967-2009.pdf
ASTM D 5970-2009.pdf
ASTM D 5991-2009.pdf
ASTM D 6032.pdf
ASTM D 6040-06.pdf
ASTM D 6042-2009.pdf
ASTM D 6050-2009.pdf
ASTM D 6055-07.pdf
ASTM D 6069-01(R06).pdf
ASTM D 6072-2009.pdf
ASTM D 6084 _ 06.pdf
ASTM D 6086-2009a.pdf
ASTM D 610-07.pdf
ASTM D 610-08 (____________).pdf
ASTM D 610-08.pdf
ASTM D 610-2008.pdf
ASTM D 6108-2009.pdf
ASTM D 6110 _ 08.pdf
ASTM D 6110-2006.pdf
ASTM D 6111-2009.pdf
ASTM D 6113-2009.pdf
ASTM D 6114-2009.pdf
ASTM D 6121-2009.pdf
ASTM D 6122 _ 06e1.pdf
ASTM D 6122-2009.pdf
ASTM D 6124-06.pdf
ASTM D 6141-2009.pdf
ASTM D 6150-2009.pdf
ASTM D 6154-2009.pdf
ASTM D 6193-2009.pdf
ASTM D 6206-2009.pdf
ASTM D 6224-2009.pdf
ASTM D 6229-06.pdf
ASTM D 6237-2009.pdf
ASTM D 6239-2009.pdf
ASTM D 6258-2009.pdf
ASTM D 6265-2009.pdf
ASTM D 6267-08.pdf
ASTM D 6268-2009.pdf
ASTM D 6270-2009.pdf
ASTM D 6278-07.pdf
ASTM D 6281-2009.pdf
ASTM D 6284-2009.pdf
ASTM D 6287-2009.pdf
ASTM D 6288-2009.pdf
ASTM D 6300-2007.pdf
ASTM D 6316-2009b.pdf
ASTM D 6335-2009.pdf
ASTM D 6338-2009.pdf
ASTM D 6349-2009.pdf
ASTM D 635-06.pdf
ASTM D 6358-2006.pdf
ASTM D 6375-2009.pdf
ASTM D 638-2008.PDF
ASTM D 6394-07.pdf
ASTM D 6394-2009.pdf
ASTM D 6415_D6415M-2006.pdf
ASTM D 6417-2009.pdf
ASTM D 6418-2009.pdf
ASTM D 6433-2009.pdf
ASTM D 6447-2009.pdf
ASTM D 6448-2009.pdf
ASTM D 6474-1999(2006).pdf
ASTM D 6477-2009.pdf
ASTM D 6478-2009.pdf
ASTM D 648-06.pdf
ASTM D 648-2007.pdf
ASTM D 6491-2009.pdf
ASTM D 6495-2009.pdf
ASTM D 6501-2009.pdf
ASTM D 6509-2009.pdf
ASTM D 653-2007b.pdf
ASTM D 653-2009.pdf
ASTM D 6554-2009.pdf
ASTM D 6556-2009.pdf
ASTM D 6557-2009.pdf
ASTM D 6577-06.pdf
ASTM D 6587-00(R2006).pdf
ASTM D 6593-2009a.pdf
ASTM D 6619-00(R2006).pdf
ASTM D 6626-2009.pdf
ASTM D 6634-01(2006).pdf
ASTM D 664-07.pdf
ASTM D 664-2009.pdf
ASTM D 6641-2009.pdf
ASTM D 6653-01(RE2006).pdf
ASTM D 6662-2009.pdf
ASTM D 6665-2009.pdf
ASTM D 6675-01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D 6681-2009.pdf
ASTM D 6709-2009a.pdf
ASTM D 6727-01(R2007).pdf
ASTM D 6750-2009.pdf
ASTM D 6751 2007.pdf
ASTM D 6751-2009.pdf
ASTM D 6756-2009.pdf
ASTM D 6759-2009.pdf
ASTM D 6766-2009.pdf
ASTM D 6779-2006.pdf
ASTM D 6837-2009a.pdf
ASTM D 6878-2009.pdf
ASTM D 6888-2009.pdf
ASTM D 6890-2009.pdf
ASTM D 6891-2009a.pdf
ASTM D 6897-2009.pdf
ASTM D 6910-2009.pdf
ASTM D 6919-2009.pdf
ASTM D 692-2009.pdf
ASTM D 6923-2009.pdf
ASTM D 6925-2009.pdf
ASTM D 6928-2009.pdf
ASTM D 6936-2009.pdf
ASTM D 6944-2009.pdf
ASTM D 6951-2009.pdf
ASTM D 6971-2009.pdf
ASTM D 6974-2009.pdf
ASTM D 698 – 2007.pdf
ASTM D 6980-2009.pdf
ASTM D 6984-2009.pdf
ASTM D 70 – 2008.pdf
ASTM D 70-2008.pdf
ASTM D 70-2009.pdf
ASTM D 7007-2009.pdf
ASTM D 7012-2009.pdf
ASTM D 7025-2009.pdf
ASTM D 7029-2009.pdf
ASTM D 7032 – 2007.pdf
ASTM D 7032 _ 06a.pdf
ASTM D 7038-2009a.pdf
ASTM D 7057-2009.pdf
ASTM D 7059-2009.pdf
ASTM D 706-2009.pdf
ASTM D 7060-2009.pdf
ASTM D 707-2009.pdf
ASTM D 7076-2009.pdf
ASTM D 7097-2009.pdf
ASTM D 7098-2009.pdf
ASTM D 7100 _ 06.pdf
ASTM D 7103-06.pdf
ASTM D 7113-2009.pdf
ASTM D 7129-2009.pdf
ASTM D 7131-2009.pdf
ASTM D 7139-2009.pdf
ASTM D 7156-2009.pdf
ASTM D 7157-2009.pdf
ASTM D 7170-2009.pdf
ASTM D 7209-2006.pdf
ASTM D 7211-2006.pdf
ASTM D 7214-07.pdf
ASTM D 7216-2009.pdf
ASTM D 7220 _ 06.pdf
ASTM D 7230-06.pdf
ASTM D 7243-06.pdf.pdf
ASTM D 7244-06.pdf
ASTM D 7245-2009.pdf
ASTM D 7251-2009.pdf
ASTM D 7252-2006.pdf
ASTM D 7253-2006.pdf
ASTM D 7258-2009.pdf
ASTM D 7263-2009.pdf
ASTM D 7317-07.pdf
ASTM D 7319-2009.pdf
ASTM D 732-2009.pdf
ASTM D 7320-2009a.pdf
ASTM D 7330-2009.pdf
ASTM D 7332-2009.pdf
ASTM D 7341-2009.pdf
ASTM D 7365-2009a.pdf
ASTM D 7369-2009.pdf
ASTM D 7370-2009.pdf
ASTM D 7377-2009.pdf
ASTM D 7384-2009.pdf
ASTM D 7391-2009.pdf
ASTM D 7402-2009.pdf
ASTM D 7403-2009.pdf
ASTM D 7405 _ 08a.pdf
ASTM D 7412-2009.pdf
ASTM D 7414-2009.pdf
ASTM D 7415-2009.pdf
ASTM D 7416-2009.pdf
ASTM D 7422-2009a.pdf
ASTM D 7423-2009.pdf
ASTM D 7428-2009.pdf
ASTM D 7430-2009.pdf
ASTM D 7443-2009.pdf
ASTM D 7445-2009.pdf
ASTM D 7446-2009.pdf
ASTM D 7447-2009.pdf
ASTM D 7448-2009.pdf
ASTM D 7452-2009a.pdf
ASTM D 7453-2009.pdf
ASTM D 746-2007.pdf
ASTM D 7467-2009a.pdf
ASTM D 7469-2009.pdf
ASTM D 7471-2009.pdf
ASTM D 7472-2009.pdf
ASTM D 7478-2009.pdf
ASTM D 7481-2009.pdf
ASTM D 7485-2009.pdf
ASTM D 7489-2009.pdf
ASTM D 7496-2009.pdf
ASTM D 7497-2009.pdf
ASTM D 7498-2009.pdf
ASTM D 7499-2009.pdf
ASTM D 75-2009.pdf
ASTM D 7501-2009b.pdf
ASTM D 7504-2009.pdf
ASTM D 7506-2009.pdf
ASTM D 7509-2009.pdf
ASTM D 751-2006.pdf
ASTM D 7511-2009.pdf
ASTM D 7512-2009.pdf
ASTM D 7513-2009.pdf
ASTM D 7514-2009.pdf
ASTM D 7515-2009.pdf
ASTM D 7517-2009.pdf
ASTM D 7518-2009.pdf
ASTM D 7522-2009.pdf
ASTM D 7525-2009.pdf
ASTM D 7528-2009.pdf
ASTM D 7532-2009.pdf
ASTM D 7533-2009.pdf
ASTM D 7534-2009.pdf
ASTM D 7535-2009.pdf
ASTM D 7536-2009.pdf
ASTM D 7538-2009.pdf
ASTM D 7540-2009.pdf
ASTM D 7541-2009.pdf
ASTM D 7542-2009.pdf
ASTM D 7544-2009.pdf
ASTM D 7545-2009.pdf
ASTM D 7546-2009.pdf
ASTM D 7547-2009.pdf
ASTM D 7548-2009.pdf
ASTM D 7549-2009.pdf
ASTM D 7550-2009.pdf
ASTM D 7552-2009.pdf
ASTM D 7553-2009.pdf
ASTM D 7557-2009.pdf
ASTM D 7558-2009.pdf
ASTM D 7559-2009.pdf
ASTM D 7564-2009.pdf
ASTM D 7566-2009.pdf
ASTM D 7572-2009.pdf
ASTM D 7573-2009.pdf
ASTM D 7574-2009.pdf
ASTM D 7579-2009.pdf
ASTM D 7580-2009.pdf
ASTM D 7582-2009.pdf
ASTM D 787-2009.pdf
ASTM D 789-06.pdf
ASTM D 790 2007 .pdf
ASTM D 792-07.pdf
ASTM D 792.pdf
ASTM D 813-06.pdf
ASTM D 813-2007.pdf
ASTM D 816-06.pdf
ASTM D 841-02(2008)e1.pdf
ASTM D 854 – 2006.pdf
ASTM D 854 _ 06.pdf
ASTM D 86-2007.pdf
ASTM D 86-2009.pdf
ASTM D 861-2007.pdf
ASTM D 870-2009.pdf
ASTM D 876-2009.pdf
ASTM D 88 – 2007.pdf
ASTM D 880-2008.pdf
ASTM D 880-Y2008.pdf
ASTM D 882-2009.pdf
ASTM D 883 – 2007.pdf
ASTM D 883-2007.pdf
ASTM D 885 – 2007.pdf
ASTM D 888-2009.pdf
ASTM D 891-2009.pdf
ASTM D 892 2006.pdf
ASTM D 9-2009.pdf
ASTM D 905-2009.pdf
ASTM D 925-06.pdf
ASTM D 93-2007.pdf
ASTM D 937-07.pdf
ASTM D 94-2007.pdf
ASTM D 946-2009.pdf
ASTM D 953-2009.pdf
ASTM D 97-2009.pdf
ASTM D 975-06.pdf
ASTM D 975-2007a.pdf
ASTM D 975-2007b.pdf
ASTM D 975-2009b.pdf
ASTM D 976-06.pdf
ASTM D 999-07.pdf
ASTM D1000-09.pdf
ASTM D1000-10.pdf
ASTM D1002-05.pdf
ASTM D1004-13.pdf
ASTM D1037-06a.pdf
ASTM D1037-12.pdf
ASTM D1042-12.pdf
ASTM D1045 _ 08.pdf
ASTM D1051-08.pdf
ASTM D1060 _ 10.pdf
ASTM D1061-D1061M-95(2009).pdf
ASTM D1067-11.pdf
ASTM D1067-2006 ____________.pdf
ASTM D1067-2006.pdf
ASTM D1078 _ 11.pdf
ASTM D1091-11.pdf
ASTM D1126-12.pdf
ASTM D1129-10.pdf
ASTM D113 – 2007.pdf
ASTM D115-07(2012).pdf
ASTM D116-86(2011).pdf
ASTM D1165-07.pdf
ASTM D1168-08.pdf
ASTM D117-10.pdf
ASTM D1193-06(2011).pdf
ASTM D1195_D1195M-2009.pdf
ASTM D1196D1196M _ 12.pdf
ASTM D1209-05(2011).pdf
ASTM D121-09a.pdf
ASTM D123-09.pdf
ASTM D1245-11.pdf
ASTM D1248 _ 12.pdf
ASTM D129 -11.pdf
ASTM D1298 _ 99 (Reapproved 2005.pdf
ASTM D130-10.pdf
ASTM D130-12.pdf
ASTM D130-2010.pdf
ASTM D1331-11.pdf
ASTM D1334-05(2009).pdf
ASTM D1335-12.pdf
ASTM D1336-07(2011).pdf
ASTM D1337-10.pdf
ASTM D1351-2008[1].pdf
ASTM D1386 _ 10.pdf
ASTM D139-12.pdf
ASTM D1401-10.pdf
ASTM D1401-12.pdf
ASTM D1401-2010.pdf
ASTM D1405-D1405M-08.pdf
ASTM D1413-07e1.pdf
ASTM D1417 _ 10.pdf
ASTM D1418 _ 10a.pdf
ASTM D1422 _ 99 (Reapproved 2008).pdf
ASTM D1424-07.pdf
ASTM D1434-82(2009).pdf
ASTM D149-09(2013).pdf
ASTM D1505 _ 10.pdf
ASTM D1510-09b.pdf
ASTM D1510-11.pdf
ASTM D1518 _ 11a.pdf
ASTM D1552-08.pdf
ASTM D1554-10.pdf
ASTM D1555 _ 09.pdf
ASTM D1556-07.pdf
ASTM D1557-09.pdf
ASTM D156 _ 12.pdf
ASTM D1566-09.pdf
ASTM D1586-11.pdf
ASTM D1599-99 (2011).pdf
ASTM D16 _ 12.pdf
ASTM D1600 _ 08.pdf
ASTM D1600-13.pdf
ASTM D1601 _ 12.pdf
ASTM D1603 _ 12.pdf
ASTM D1617-07(2012).pdf.ASTM D1654-08.pdf
ASTM D1655-09.pdf
ASTM D1662 _ 08.pdf
ASTM D1666-11.pdf
ASTM D1686-10.pdf
ASTM D1687-12.pdf
ASTM D1688-12.pdf
ASTM D1691-12.pdf
ASTM D1747-09.pdf
ASTM D1748-10.pdf
ASTM D1755-09.pdf
ASTM D1765-10.pdf
ASTM D1776 _ 08e1.pdf
ASTM D1807 _ 00 (Reapproved 2005)e1.pdf
ASTM D1894-11e1.pdf
ASTM D1921 _ 12.pdf
ASTM D2013-D2013M-12.pdf
ASTM D2014-97(2010).pdf
ASTM D2024-09.pdf
ASTM D2036-09.pdf
ASTM D2047-11.pdf
ASTM D2063_D2063M-09.pdf
ASTM D2084 _ 11.pdf
ASTM D2103-10.pdf
ASTM D2105 – 01 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D2161-10.pdf
ASTM D217 _ 10.pdf
ASTM D2216-10.pdf
ASTM D2228-04(2009).pdf
ASTM D2234-D2234M-10.pdf
ASTM D2234_D2234M-09a.pdf
ASTM D2240-05(2010).pdf
ASTM D2240-05.pdf
ASTM D2244-09a.pdf
ASTM D2247 _ 11.pdf
ASTM D2252-05(2009).pdf
ASTM D2255_D2255M-09.pdf
ASTM D2256_D2256M-09.pdf
ASTM D226-D226M-09.pdf
ASTM D2269 _ 10.pdf
ASTM D2270-10e1.pdf
ASTM D2270-2010e1.pdf
ASTM D2272-11.pdf
ASTM D2278-06.pdf
ASTM D2291-09.pdf
ASTM D2321 – 11.pdf
ASTM D2321-08.pdf
ASTM D233-08.pdf
ASTM D2330-2007.pdf
ASTM D2331-08.pdf
ASTM D2332-08.pdf
ASTM D2343-09.pdf
ASTM D2349-90(2009).pdf
ASTM D2359-10.pdf
ASTM D2359-12.pdf
ASTM D2370 _ 98 (Reapproved 2010).pdf
ASTM D2378-07 (2012).pdf
ASTM D2414-09a.pdf
ASTM D2484-06(2012)e1.pdf
ASTM D2486-06(2012)e1.pdf
ASTM D2493-D2493M-09  Standard Viscosity-Temperature Chart for Asphalts.pdf
ASTM D25 _ 12.pdf
ASTM D2505-88(2010).pdf
ASTM D2513-13.pdf
ASTM D256-2010(1).pdf
ASTM D256-2010.pdf
ASTM D2581-09.pdf
ASTM D2584 _ 11.pdf
ASTM D2613-01(2012).pdf
ASTM D2671-09.pdf
ASTM D2699-09.pdf
ASTM D2699-12.pdf
ASTM D2700-09.pdf
ASTM D2700-12.pdf
ASTM D2710-09.pdf
ASTM D2711-11.pdf
ASTM D2715-92(2012).pdf
ASTM D2715-92(2013).pdf
ASTM D2717-95(2009).pdf
ASTM D2718-00 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D2719-89 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D2734-09.pdf
ASTM D276-12.pdf
ASTM D2792-69(2010).pdf
ASTM D2798-09a.pdf
ASTM D2799-09.pdf
ASTM D2803-09.pdf
ASTM D2842-12.pdf
ASTM D2843-10.pdf
ASTM D2844-D2844M-13.pdf
ASTM D2845-07.pdf
ASTM D2846_D2846M-09b.pdf
ASTM D2847-07(2012).pdf
ASTM D2862-97(2009).pdf
ASTM D2862-97(2009)e1.pdf
ASTM D2885-09.pdf
ASTM D2896-11.pdf
ASTM D2896-2011.pdf
ASTM D2898-09.pdf
ASTM D2899-12.pdf
ASTM D2903-11.pdf
ASTM D2924-12.pdf
ASTM D2925 -01 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D2961-02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D2983-09.pdf
ASTM D2992 _ 12.pdf
ASTM D2992-06.pdf
ASTM D2997 -01 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D2997-01 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D3002-07.pdf
ASTM D3003-01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D3018_D3018M-09.pdf
ASTM D3035-12e1.pdf
ASTM D3039-D3039M _ 08.pdf
ASTM D304 _ 11.pdf
ASTM D3111-10.pdf
ASTM D3122-95(2009).pdf
ASTM D3135 _ 12.pdf
ASTM D3149-06.pdf
ASTM D3150-00 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D3170 _ 12.pdf
ASTM D3173-11.pdf
ASTM D3174-12.pdf
ASTM D3175-11.pdf
ASTM D3180-12.pdf
ASTM D3182-1989(2004).pdf
ASTM D3230-09.pdf
ASTM D3230-10.pdf
ASTM D3260-01(2011).pdf
ASTM D3262 _ 11.pdf
ASTM D3302-D3302M-12.pdf
ASTM D3306-09.pdf
ASTM D3307-08.pdf
ASTM D331 _ 11.pdf
astm D3311 _ 11.pdf
ASTM D3311-09a.pdf
ASTM D3314 _ 02 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D3338 EN.pdf
ASTM D3338_D3338M-09.pdf
ASTM D3339-08.pdf
ASTM D3340-07.pdf
ASTM D3345-08.pdf
ASTM D3350-2010.pdf
ASTM D3352-08.pdf
ASTM D3354-08.pdf
ASTM D3359 – 09e2.pdf
ASTM D3359-2009.pdf
ASTM D3363 _ 05 (Reapproved 2011)_2.pdf
ASTM D3363-05.pdf
ASTM D3367-09.pdf
ASTM D3370-08.pdf
ASTM D3372-12.pdf
ASTM D3385-09.pdf
ASTM D34-08.pdf
ASTM D341-09.pdf
ASTM D3418 _ 12e1.pdf
ASTM D3418-08.pdf
ASTM D3418-2008.pdf
ASTM D3427-07.pdf
ASTM D3427-2007.pdf
ASTM D3437 _ 11.pdf
ASTM D3465 _ 00 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D3499-11.pdf
ASTM D3517-11.pdf
ASTM D3545-06(2012).pdf
ASTM D3557-12.pdf
ASTM D3590 _ 11.pdf
ASTM D36-2006.pdf
ASTM D36-D36M-12.pdf
ASTM D360-12.pdf
ASTM D3643-10.pdf
ASTM D3647-09.pdf
ASTM D3675-09a.pdf
ASTM D3677 _ 10e1.pdf
ASTM D3679 _ 11.pdf
ASTM D3681 _ 12.pdf
ASTM D3683-11.pdf
ASTM D3691_D3691M-09.pdf
ASTM D3728-08(2012).pdf
ASTM D3737-12.pdf
ASTM D3740 2004a.pdf
ASTM D3754 _ 11.pdf
ASTM D3774-96(2008)e1 Standard Test Methods for Width of Textile Fabric.pdf
ASTM D3775-08.pdf
ASTM D3776_D3776M-09a.pdf
ASTM D3786_D3786M-09.pdf
ASTM D3796-09.pdf
ASTM D3809 _ 01 (Reapproved 2006.pdf
ASTM D3828-09.pdf
ASTM D3839 _ 08.pdf
ASTM D3840 _ 10.pdf
ASTM D3846 _ 08.pdf
ASTM D3853-08e1.pdf
ASTM D3916 _ 08.pdf
ASTM D3917 _ 12.pdf
ASTM D3935-09.pdf
ASTM D3950-09a.pdf
ASTM D3951-10.pdf
ASTM D3953-13.pdf
ASTM D3956-12.pdf
ASTM D3984-13.pdf
ASTM D4000 _ 12.pdf
ASTM D4000-09b.pdf
ASTM D4020-11.pdf
ASTM D4024 _ 12.pdf
ASTM D4028-07.pdf
ASTM D4030_D4030M-09.pdf
ASTM D4052-09.pdf
ASTM D4052-11.pdf
ASTM D4068-09.pdf
ASTM D409-D409M-12.pdf
ASTM D4101-11.pdf
ASTM D412 _ 06a e2.pdf
ASTM D412-06a(2013).pdf
ASTM D4140 – 07.pdf
ASTM D4169-09.pdf
ASTM D4171 _ 11.pdf
ASTM D4176-04(2009).pdf
astm D4228 _ 05.pdf
ASTM D4253-00(2006).pdf
ASTM D4275-09.pdf
ASTM D43-D43M-00(2012e1).pdf
ASTM D4304 _ 06a.pdf
ASTM D4310 _ 10.pdf
ASTM D4310-09.pdf
ASTM D4320_D4320M-09.pdf
ASTM D4330 _ 94 (Reapproved 2008).pdf
ASTM D4378 – 08.pdf
ASTM D4380-84(2006).pdf
ASTM D4385 _ 10.pdf
ASTM D4398 _ 07.pdf
ASTM D4424-09.pdf
ASTM D445-11a.pdf
ASTM D445-2011a.pdf
ASTM D4458-09.pdf
ASTM D4476-09.pdf
ASTM D4485 _ 11c.pdf
ASTM D4492-10.pdf
ASTM D4497-10.pdf
ASTM D4498-07.pdf
ASTM D4498-2006.pdf
ASTM D4499-07.pdf
ASTM D4524 _ 86 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D4528 _ 88 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D4533 _ 11.pdf
ASTM D4541 _ 09e1.pdf
ASTM D4547-09.pdf
ASTM D4553-2008.pdf
ASTM D4585-07.pdf
ASTM D4595 _ 11.pdf
ASTM D4601-D4601M-04(2012)e1.pdf
ASTM D4603-03(2011 e1).pdf
ASTM D4612-08.pdf
ASTM D4614 _ 11.pdf
ASTM D4615-12.pdf
ASTM D4619-12.pdf
ASTM D4625-04(2009).pdf
ASTM D4629 _ 12.pdf
ASTM D4632-2008.pdf