استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part64

ASTM E2092-09.pdf
ASTM E2102-09.pdf
ASTM E2102-11a.pdf
ASTM E2113-09.pdf
ASTM E2131-09.pdf
ASTM E2147-01(2009).pdf
ASTM E2150-09.pdf
ASTM E2216-02(2013).pdf
ASTM E2231-09.pdf
ASTM E2240-06.pdf
ASTM E2261-E2261M-12.pdf
ASTM E2265-09.pdf
ASTM E2279-09.pdf
ASTM E23-07ae1.pdf
ASTM E2302-03a(2009).pdf
ASTM E2326-09.pdf
ASTM E2335 _ 12.pdf
ASTM E2346-09.pdf
ASTM E2412 _ 10.pdf
ASTM E246-10.pdf
ASTM E2481-12.pdf
ASTM E2484-08.pdf
ASTM E2488-09.pdf
ASTM E2505-07.pdf
ASTM E2536-09.pdf
ASTM E2544-09b.pdf
ASTM E256-09.pdf
ASTM E2579-13.pdf
ASTM E2599-09a.pdf
ASTM E2613-08.pdf
ASTM E2614-08.pdf
ASTM E2616-09.pdf
ASTM E2631-09.pdf
ASTM E2641-09.pdf
ASTM E2652-09e1.pdf
ASTM E2656 _ 10.pdf
ASTM E266 _ 11.pdf
ASTM E2678-09.pdf
ASTM E2683-09.pdf
ASTM E2684-09.pdf
ASTM E2701-09.pdf
ASTM E2711-11.pdf
ASTM E2712-09.pdf
ASTM E2712-09e1.pdf
ASTM E2715-09.pdf
ASTM E2717-11.pdf
ASTM E2718-10.pdf
ASTM E2719-09.pdf
ASTM E2726-E2726M-12a.pdf
ASTM E273 _ 10.pdf
ASTM E274-06.pdf
ASTM E2749 _ 10.pdf
ASTM E2751-11.pdf
ASTM E2767-11.pdf
ASTM E2771- 11.pdf
ASTM E2773-11.pdf
ASTM E2781-11.pdf
ASTM E2792-11.pdf
ASTM E2819-11.pdf
ASTM E2846-11.pdf
ASTM E2847-11.pdf
ASTM E2848-11e1.pdf
ASTM E2865 _ 12.pdf
ASTM E288-10 Standard Specification for Laboratory Glass Volumetric Flasks.pdf
ASTM E29-08 _________________________..pdf
ASTM E29-08.pdf
ASTM E29-2008.pdf
ASTM E2903-13.pdf
ASTM E3 _ 11.pdf
ASTM E309 _ 11.pdf
ASTM E316-11.pdf
ASTM E322 _ 12.pdf
ASTM E329-09.pdf
ASTM E34 _ 11e1.pdf
ASTM E34-11e1.pdf
ASTM E34-2011.pdf
ASTM E340 _ 00 (Reapproved 2006).pdf
ASTM E350 _ 12.pdf
ASTM E350-12.pdf
ASTM E363-09.pdf
ASTM E367-09.pdf
ASTM E376-11.pdf
ASTM E381 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM E381-01(2012).pdf
ASTM E384 _ 11e1.pdf
ASTM E389 _ 03 (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM E399-09.pdf
ASTM E4 _ 10.pdf
ASTM E4-09a Standard Practices for Force Verification of Testing Machines.pdf
ASTM E4-13.pdf
ASTM E407 _ 07e1.pdf
ASTM E407 _ 07e1.pdf
ASTM E408 _ 71 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E410-08.pdf
ASTM E45 _ 11a.pdf
ASTM E45 _ 11a.pdf
ASTM E467-08.pdf
ASTM E468.pdf
ASTM E475 _ 10.pdf
ASTM E477-06a.pdf
ASTM E487-09.pdf
ASTM E488-E488M _ 10.pdf
ASTM E498-E498M-11.pdf
ASTM E499-E499M-11.pdf
ASTM E502-07e1.pdf
ASTM E523-11.pdf
ASTM E535-09.pdf
ASTM E543-08a.pdf
ASTM E562 _ 11.pdf
ASTM E569 E569M _ 13.pdf
ASTM E572-12.pdf
ASTM E580_E580M-09a.pdf
ASTM E587-10.pdf
ASTM E606-E606M-12.pdf
ASTM E608-E608M-06.pdf
ASTM E618 _ 07.pdf
ASTM E619-09.pdf
ASTM E620 _ 11.pdf
ASTM E634 _ 12.pdf
ASTM E644-11.pdf
ASTM E647-12.pdf
ASTM E662-2009.pdf
ASTM E671-98(2010).pdf
ASTM E7 _ 03 (Reapproved 2009).pdf
ASTM E709-08.pdf
ASTM E716 _ 10.pdf
ASTM E73-13.pdf
ASTM E768 _ 99 (Reapproved 2010).pdf
ASTM E8 E8M _ 11.pdf
ASTM E8-08 metal material tensile test method Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Material.pdf
ASTM E8-E8M-09 Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials.pdf
astm e8.pdf
ASTM E814-09.pdf
ASTM E814-2010 Standard Test Method for Fire Tests of Penetration Firestop Systems.pdf
ASTM E82-09.pdf
ASTM E826-2008.pdf
astm E831-06.pdf
ASTM E84-09.pdf
ASTM E84-09b.pdf
ASTM E84-09c.pdf
ASTM E877-08.pdf
ASTM E9-09.pdf
ASTM E90-2009.pdf
ASTM E903-12.pdf
ASTM E906-2009.pdf
ASTM E915-10.pdf
ASTM E925-09.pdf
ASTM E930-99(2007).pdf
ASTM E935-13.pdf
ASTM E937-93(2011).pdf
ASTM E94 _ 04 (Reapproved 2010).pdf
ASTM E950_E950M-2009.pdf
ASTM E967-08.pdf
ASTM E971 _ 11.pdf
ASTM F 1003-02(R2007).pdf
ASTM F 1004 _ 07.pdf
ASTM F 1004-2009.pdf
ASTM F 1011-07.pdf
ASTM F 1014-02(R2007).pdf
ASTM F 1016-07.pdf
ASTM F 1027-86(2007).pdf
ASTM F 1038-02(R2006).pdf
ASTM F 1040-87(R2007).pdf
ASTM F 1052-2009.pdf
ASTM F 1061-07.pdf
ASTM F 1063-2009.pdf
ASTM F 1081-2009.pdf
ASTM F 1093-99(R2007).pdf
ASTM F 1105-2009.pdf
ASTM F 1110-2009.pdf
ASTM F 1112-06.pdf
ASTM F 112-00(R2006).pdf
ASTM F 1129-2009.pdf
ASTM F 1140-07.pdf
ASTM F 1148-2009.pdf
ASTM F 1150 _ 06.pdf
ASTM F 1169-2009.pdf
ASTM F 1179-88(R2007).pdf
ASTM F 1181-2009.pdf
ASTM F 1196 – 2000(2008).pdf
ASTM F 1216-2009.pdf
ASTM F 1218-89(R2007).pdf
ASTM F 1231-08.pdf
ASTM F 1237-2009.pdf
ASTM F 1257-Y2008.pdf
ASTM F 1270 _ 97 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F 1281 – 2007.pdf
ASTM F 1282-06.pdf
ASTM F 1284-2009.pdf
ASTM F 1287-90(R2007).pdf
ASTM F 129-97(2008).pdf
ASTM F 1312-90(R2007).pdf
ASTM F 1314-07.pdf
ASTM F 1317-98(R2007).pdf
ASTM F 1357-2009.pdf
ASTM F 1359-07.pdf
ASTM F 1362-2009.pdf
ASTM F 1363-07.pdf
ASTM F 137-03(R2007).pdf
ASTM F 1412-2009.pdf
ASTM F 1413-07.pdf
ASTM F 1423-2009.pdf
ASTM F 1436-07.pdf
ASTM F 1460-07.pdf
ASTM F 1470-2009.pdf
ASTM F 1471-2009.pdf
ASTM F 1488-2009.pdf
ASTM F 150-06.pdf
ASTM F 1503-02(R2007).pdf
ASTM F 1511-06.pdf
ASTM F 1511-2009.pdf
ASTM F 1517-94(R2007).pdf
ASTM F 1523-94(R2007).pdf
ASTM F 1524-95(R2007).pdf
ASTM F 1525-2009.pdf
ASTM F 153-95(2008).pdf
ASTM F 1547-2009.pdf
ASTM F 1551-2009.pdf
ASTM F 1554-2007.pdf
ASTM F 1555-94(2007).pdf
ASTM F 1556-94(2007).pdf
ASTM F 1557-94(2007).pdf
ASTM F 1558-94(2007).pdf
ASTM F 1559-94(2007).pdf
ASTM F 1563-01(2007).pdf
ASTM F 1578-07.pdf
ASTM F 1580-07.pdf
ASTM F 1588-96(R2007).pdf
ASTM F 1596-07.pdf
ASTM F 1598-95(R2007).pdf
ASTM F 1600-95a(R2007).pdf
ASTM F 1604-2009.pdf
ASTM F 1626-95(R2006).pdf
ASTM F 1637-07.pdf
ASTM F 1637-2009.pdf
ASTM F 1640-2009.pdf
ASTM F 1645 F 1645M-07.pdf
ASTM F 1653-95(2007).pdf
ASTM F 1654-95(2007).pdf
ASTM F 1655-95(2007).pdf
ASTM F 1657-96(2007).pdf
ASTM F 1661-2009.pdf
ASTM F 1663-2009.pdf
ASTM F 1669M-96(2007).pdf
ASTM F 1675-2009.pdf
ASTM F 1680-07.pdf
ASTM F 1681-07.pdf
ASTM F 1683-2009.pdf
ASTM F 1686-2009.pdf
ASTM F 1687-2009.pdf
ASTM F 1694-2009.pdf
ASTM F 1697-2009.pdf
ASTM F 17-07a.pdf
ASTM F 1704-2009.pdf
ASTM F 1706-96(2008)e1.pdf
ASTM F 1707-96(2008)e1.pdf
ASTM F 1709-97(R2008).pdf
ASTM F 1710-08.pdf
ASTM F 1711-96(R2008).pdf
ASTM F 1712-11.pdf
ASTM F 1713 _ 08.pdf
ASTM F 1717-2009.pdf
ASTM F 1722-2009.pdf
ASTM F 1728-96(R2007) (1).pdf
ASTM F 1728-96(R2007).pdf
ASTM F 1729-96(R2007).pdf
ASTM F 1735-2009.pdf
ASTM F 1736-2009.pdf
ASTM F 1737-07.pdf
ASTM F 1738-96(R2007).pdf
ASTM F 1739-96(R2007).pdf
ASTM F 1740-96(R2007).pdf
ASTM F 1749-2009.pdf
ASTM F 1756-97a(R2008).pdf
ASTM F 1757-96(R2008).pdf
ASTM F 1762-07.pdf
ASTM F 1764-97(R2007).pdf
ASTM F 1765-97a(R2007).pdf
ASTM F 1766-97a(R2007).pdf
ASTM F 1768-97(R2007).pdf
ASTM F 1773-2009.pdf
ASTM F 1776-2009.pdf
ASTM F 1778-97(R2008).pdf
ASTM F 1779-08.pdf
ASTM F 1783-97(R2007).pd