استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part62

ASTM E 2568-07.pdf
ASTM E 2568-2009.pdf
ASTM E 2570-07.pdf
ASTM E 2573-07a.pdf
ASTM E 2575 – 2008.pdf
ASTM E 2579-07.pdf
ASTM E 258-2007.pdf
ASTM E 2580-07.pdf
ASTM E 2581.20922-1.pdf
ASTM E 2582-07.pdf
ASTM E 2583-07.pdf
ASTM E 2584.6742-1.pdf
ASTM E 2585-2009.pdf
ASTM E 2586.19373-1.pdf
ASTM E 2589-2009.pdf
ASTM E 2590-2009.pdf
ASTM E 2591 _ 07.pdf
ASTM E 2592-07.pdf
ASTM E 2594-2009.pdf
ASTM E 2595 _ 2007.pdf
ASTM E 2599-2009a.pdf
ASTM E 260-96(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 2602-2009.pdf
ASTM E 2604-2009.pdf
ASTM E 2611-2009.pdf
ASTM E 2616-2009.pdf
ASTM E 2617-2009a.pdf
ASTM E 2618-2009.pdf
ASTM E 2619-2009.pdf
ASTM E 2623-2009.pdf
ASTM E 2624-2009.pdf
ASTM E 2625-2009.pdf
ASTM E 2626-2009.pdf
ASTM E 2628-2009.pdf
ASTM E 263-2009.pdf
ASTM E 2631-2009.pdf
ASTM E 2639-2009a.pdf
ASTM E 2641-2009.pdf
ASTM E 2642-2009.pdf
ASTM E 2643-2009.pdf
ASTM E 2649-2009.pdf
ASTM E 265-2009.pdf
ASTM E 2652-2009.pdf
ASTM E 2653-2009.pdf
ASTM E 2657-2009.pdf
ASTM E 2659-2009.pdf
ASTM E 2662-2009.pdf
ASTM E 2664-2009a.pdf
ASTM E 2666-2009.pdf
ASTM E 2667-2009.pdf
ASTM E 2670-2009.pdf
ASTM E 2674-2009.pdf
ASTM E 2675-2009.pdf
ASTM E 2676-2009.pdf
ASTM E 2678-2009.pdf
ASTM E 2679-2009.pdf
ASTM E 2680-2009.pdf
ASTM E 2682-2009.pdf
ASTM E 2683-2009.pdf
ASTM E 2684-2009.pdf
ASTM E 2685-2009.pdf
ASTM E 2686-2009.pdf
ASTM E 2693-2009.pdf
ASTM E 2694-2009.pdf
ASTM E 2696-2009.pdf
ASTM E 2700-2009.pdf
ASTM E 2701-2009.pdf
ASTM E 2707-2009.pdf
ASTM E 2709-2009.pdf
ASTM E 2712-2009.pdf
ASTM E 2715-2009.pdf
ASTM E 2719-2009.pdf
ASTM E 2722-2009.pdf
ASTM E 274-06.pdf
ASTM E 284-2009a.pdf
ASTM E 29-06a.pdf
ASTM E 29-08.pdf
ASTM E 290 _ 09.pdf
ASTM E 290-2009.pdf
ASTM E 291-2009.pdf
ASTM E 292-2009.pdf
ASTM E 305 _ 07.pdf
ASTM E 323-2009.pdf
ASTM E 328 – 02.pdf
ASTM E 329-2007.pdf
ASTM E 329-2009.pdf
ASTM E 336-2009.pdf
ASTM E 351-93(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 352-93(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 363-2009.pdf
ASTM E 367-2009.pdf
ASTM E 372 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM E 376-06.pdf
ASTM E 384 – 2007.pdf
ASTM E 384-2006.pdf
ASTM E 384-2008.pdf
ASTM E 384-2009.pdf
ASTM E 390-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 394-2009.pdf
ASTM E 399 – 2006e1.pdf
ASTM E 399-2009.pdf
ASTM E 4-2007.pdf
ASTM E 4-2009a.pdf
ASTM E 406 _ 81 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E 407-2007.pdf
ASTM E 415-08.pdf
ASTM E 444-2009.pdf
ASTM E 45 2013.pdf
ASTM E 454-2009.pdf
ASTM E 456 _ 08.pdf
ASTM E 456-06.5481-4.pdf
ASTM E 456-06E1.5481-3.pdf
ASTM E 456-2009.pdf
ASTM E 463-2009.pdf
ASTM E 473-06.pdf
ASTM E 473-2009.pdf
ASTM E 478 _ 08.pdf
ASTM E 487-2009.pdf
ASTM E 492-2009.pdf
ASTM E 493-06.pdf
ASTM E 496-2009.pdf
ASTM E 501-06.pdf
ASTM E 505-01(2006).pdf
ASTM E 508-2009.pdf
ASTM E 514-2009.pdf
ASTM E 517-00 (R06).PDF
ASTM E 518-2009.pdf
ASTM E 527-07.pdf
ASTM E 53-07.pdf
ASTM E 535-2009.pdf
ASTM E 539-06.pdf
ASTM E 539-07.pdf
ASTM E 543-2009.pdf
ASTM E 566-2009.pdf
ASTM E 570-2009.pdf
ASTM E 572 _ 02a (Reapproved 2006)e2.pdf
ASTM E 580-2009a.pdf
ASTM E 594-96(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 595 _ 06.pdf
ASTM E 6-06.pdf
ASTM E 6-2007.pdf
ASTM E 6-2007a.pdf
ASTM E 6-2009b.pdf
ASTM E 619-2009.pdf
ASTM E 636-2009.pdf
ASTM E 643-2009.pdf
ASTM E 645-07.pdf
ASTM E 648-08.pdf
ASTM E 648-2009a.pdf
ASTM E 662-2006.pdf
ASTM E 662-2009.pdf
ASTM E 666-2009.pdf
ASTM E 670-2009.pdf
ASTM E 674-2009.pdf
ASTM E 691-2009.pdf
ASTM E 697-96(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 699-2009.pdf
ASTM E 70-2007.pdf
ASTM E 703-2009.pdf
ASTM E 721-2007.pdf
ASTM E 722-2009.pdf
ASTM E 74-06.pdf
ASTM E 814-2009.pdf
ASTM E 82-2009.pdf
ASTM E 83-06.pdf
ASTM E 833-2009.pdf
ASTM E 834-2009.pdf
ASTM E 837-2009.pdf
ASTM E 84 _ 08.pdf
ASTM E 84-2006.pdf
ASTM E 84-2007.pdf
ASTM E 84-2009c.pdf
ASTM E 844-2009.pdf
ASTM E 883-2002(R2007).pdf
ASTM E 8_E 8M-08.pdf
ASTM E 925-2009.pdf
ASTM E 948-2009.pdf
ASTM E 950-2009.pdf
ASTM E 979-2009.pdf
ASTM E 990-2009.pdf
ASTM E1-07.pdf
ASTM E1-13.pdf
ASTM E1000-98(2009).pdf
ASTM E1010-09.pdf
ASTM E1019_11.pdf
ASTM E1030 _ 05 (Reapproved 2011.pdf
ASTM E1040 _ 10.pdf
ASTM E1042-02(2008).pdf
ASTM E1050 _ 12.pdf
ASTM E1067-E1067M-11.pdf
ASTM E1070 _ 11.pdf
ASTM E1085 _ 09.pdf
ASTM E1091-08.pdf
ASTM E1093-91(2012).pdf
ASTM E110-10.pdf
ASTM E1119-09.pdf
ASTM E112 _ 10.pdf
ASTM E1129-E1129M-08e1 Standard Specification for Thermocouple Connectors_2.pdf
ASTM E1131-08.pdf
ASTM E1137-E1137M-08.pdf
ASTM E114-10.pdf
ASTM E1165-12.pdf
ASTM E1177-09 Standard Specification for Engine Coolant Grade Ethylene Glycol.pdf
ASTM E1181-02 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E1185-12.pdf
ASTM E119-09.pdf
ASTM E119-09a.pdf
ASTM E1193-97(2012).pdf
ASTM E1208 _ 10.pdf
ASTM E1209 _ 10.pdf
ASTM E1212-12.pdf
ASTM E1219 _ 10.pdf
ASTM E1220 _ 10.pdf
ASTM E1226-2010 Standard Test Method for Explosibility of Dust Clouds.pdf
ASTM E1245 _ 03 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E1251 _ 11.pdf
ASTM E1252-98 (2013)e1.pdf
ASTM E1254-08.pdf
ASTM E1255-09.pdf
ASTM E126-12.pdf
ASTM E130-08.pdf
ASTM E1302 _ 12.pdf
ASTM E1319-98(2009).pdf
ASTM E1321-09.pdf
ASTM E1323-09.pdf
ASTM E133-11.pdf
ASTM E1331-09.pdf
ASTM E1332-10a.pdf
ASTM E1333-10.pdf
ASTM E1335-08.pdf
ASTM E1348 – 11.pdf
ASTM E1350 – 07.pdf
ASTM E1352 – 08a.pdf
ASTM E1353 – 08a e1.pdf
ASTM E1355 -12.pdf
ASTM E1356-08.pdf
ASTM E1359-12.pdf
ASTM E136-12.pdf
ASTM E1382-97(2010).pdf
ASTM E1386 _ 10.pdf
ASTM E139-11.pdf
ASTM E1409_08.pdf
ASTM E1416-09.pdf
ASTM E1417 E1417M _ 11e1.pdf
ASTM E1418 _ 10.pdf
ASTM E1426-98(2009)e1.pdf
ASTM E1444-E1444M-12.pdf
ASTM E1450-09.pdf
ASTM E147 _ 61 (Reapproved 2011).pdf
ASTM E1473-09.pdf
ASTM E1491-2006 Standard Test Method for Minimum Autoignition Temperature of Dust Clouds.pdf
ASTM E1508-12a.pdf
ASTM E1515-2007 Standard Test Method for Minimum Explosible Concentration of Combustible Dusts.pdf
ASTM E1542-10.pdf
ASTM E155-2005 __________X___.pdf
ASTM E155-2005.pdf
ASTM E1555 _ 08 – Copy.pdf
ASTM E1555 _ 08.pdf
ASTM E1558-09.pdf
ASTM E1559-09.pdf
ASTM E1600 _ 07.pdf
ASTM E162-09.pdf
ASTM E1623-09.pdf
ASTM E164-08.pdf
ASTM E1640-09.pdf
ASTM E1647-09.pdf
ASTM E165-E165M _ 12.pdf
ASTM E165-E165M-12.pdf
ASTM E1659-12.pdf
ASTM E1664-95(2012).pdf
ASTM E1665-95a(2012).pdf
ASTM E1686-10.pdf
ASTM E1687-10.pdf
ASTM E1687.pdf
ASTM E1688-10.pdf
ASTM E1689-95(2008).pdf
ASTM E1699-10.pdf
ASTM E170-09a.pdf
ASTM E1732-09.pdf
ASTM E1734-09.pdf
ASTM E1740-09.pdf
ASTM E1742-E1742M-12.pdf
ASTM E1748-95(2009).pdf
ASTM E176 – 12.pdf
ASTM E1762-95(2009).pdf
ASTM E1765-11.pdf
ASTM E18 _ 11.pdf
ASTM E18-08b.pdf
ASTM E18-12.pdf
ASTM E1806-2009.pdf
ASTM E1868-09.pdf
ASTM E1874-09.pdf
ASTM E1888-E1888M-12.pdf
ASTM E1893 _ 08a.pdf
ASTM E190-92 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E1915-11.pdf
ASTM E194 _ 10.pdf
ASTM E1949-03(2009).pdf
ASTM E196 – 06 (Reapproved 2012).pdf
ASTM E1999 _ 11.pdf
ASTM E2013-12.pdf
ASTM E2014-11.pdf
ASTM E2015-04(2009).pdf
ASTM E2019_03 (2007) Standard Test Method for Minimum Ignition Energy of a Dust Cloud in Air.pdf
ASTM E2021-2009 Standard Test Method for Hot-Surface Ignition Temperature of Dust Layers.pdf
ASTM E203 _ 08.pdf
ASTM E2030-09a.pdf
ASTM E2040-08.pdf
ASTM E2061 _ 12.pdf
ASTM E2061-09a.pdf
ASTM E2073-09.pdf