استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part61

ASTM E 1647-2009.pdf
ASTM E 165-2009.pdf
ASTM E 1678-2009.pdf
ASTM E 168-2006.pdf
ASTM E 170-2009a.pdf
ASTM E 1720-01(R2008).pdf
ASTM E 1725-07.pdf
ASTM E 1730-2009.pdf
ASTM E 1732-2009.pdf
ASTM E 1734-2009.pdf
ASTM E 1740-2009.pdf
ASTM E 1742-06.pdf
ASTM E 1742_E 1742M _ 11.pdf
ASTM E 1745-2009.pdf
ASTM E 1750-2009.pdf
ASTM E 1751-E1751M-2009e1.pdf
ASTM E 1754-08.pdf
ASTM E 1755-01(2007).pdf
ASTM E 1756-08.pdf
ASTM E 176-2009a.pdf
ASTM E 1760-2009.pdf
ASTM E 1765-2009.pdf
ASTM E 1770-95(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 1777-2009.pdf
ASTM E 1781-08.pdf
ASTM E 1782-08.pdf
ASTM E 1786-08.pdf
ASTM E 1787-08.pdf
ASTM E 1788-08.pdf
ASTM E 1791-96(R2008)e1.pdf
ASTM E 1798-96(2008).pdf
ASTM E 1799-08.pdf
ASTM E 18-2008.pdf
ASTM E 1801-2009.pdf
ASTM E 1802-07.pdf
ASTM E 1806(2006).pdf
ASTM E 1806-2009.pdf
ASTM E 1806-96(2006).pdf
ASTM E 1815-06.pdf
ASTM E 1817-08.pdf
ASTM E 1820-06.pdf
ASTM E 1820-2009.pdf
ASTM E 1822-2009.pdf
ASTM E 1823-2009b.pdf
ASTM E 1829-2009.pdf
ASTM E 1830-2009.pdf
ASTM E 1834-2009.pdf
ASTM E 1835-2009.pdf
ASTM E 1836-2009.pdf
ASTM E 1845-2009.pdf
ASTM E 1851-2009.pdf
ASTM E 1852-08.pdf
ASTM E 1856-97 (R2008).pdf
ASTM E 1858-08.pdf
ASTM E 1868-2009.pdf
ASTM E 1874-2009.pdf
ASTM E 1876-2009.pdf
ASTM E 1892-2009.pdf
ASTM E 1911-2009a.pdf
ASTM E 1921-2009c.pdf
ASTM E 1931-2009.pdf
ASTM E 1962-2009.pdf
ASTM E 1963-2009.pdf
ASTM E 1975-2009.pdf
ASTM E 1994-2009.pdf
ASTM E 1996-2009.pdf
ASTM E 2009-2008.pdf
ASTM E 2011-2009.pdf
ASTM E 2016-06.pdf
ASTM E 202-2009.pdf
ASTM E 2027-2009.pdf
ASTM E 2030-2007.pdf
ASTM E 2030-2009a.pdf
ASTM E 2032-2009.pdf
ASTM E 2033-1999(2006).pdf
ASTM E 2035-07.pdf
ASTM E 2037-07.pdf
ASTM E 2041-2009.pdf
ASTM E 2042-2009.pdf
ASTM E 2046-08.pdf
ASTM E 2058-2009.pdf
ASTM E 2061-2009a.pdf
ASTM E 2072-2009.pdf
ASTM E 2073-07.pdf
ASTM E 2073-2009.pdf
ASTM E 2092-2009.pdf
ASTM E 21-2009.pdf
ASTM E 2102-08.pdf
ASTM E 2102-2009.pdf
ASTM E 2104-2009.pdf
ASTM E 2106-00(Reapproved 2006).pdf

ASTM E 2110-2009.pdf
ASTM E 2113-2009.pdf
ASTM E 2121-08.pdf
ASTM E 2123-2009.pdf
ASTM E 2124-2009.pdf
ASTM E 2125-07.pdf
ASTM E 2126-2009.pdf
ASTM E 213-2009.pdf
ASTM E 2131-2009.pdf
ASTM E 2132-01(R2007).pdf
ASTM E 2135-2009.pdf
ASTM E 2144-01(R2007).pdf
ASTM E 2150-2009.pdf
ASTM E 2157-2009.pdf
ASTM E 2162-07.pdf
ASTM E 2166-07.pdf
ASTM E 2174-2009.pdf
ASTM E 2180-07.pdf
ASTM E 2194-2009.pdf
ASTM E 2196-07.pdf
ASTM E 220-2007.pdf
ASTM E 2214-08.pdf
ASTM E 2222-02(R2007).pdf
ASTM E 2229-2009.pdf
ASTM E 2231-2009.pdf
ASTM E 2234-2009.pdf
ASTM E 2248-2009.pdf
ASTM E 2265-2009.pdf
ASTM E 2279-2009.pdf
ASTM E 2280-2009.pdf
ASTM E 2282-2009.pdf
ASTM E 2287-2009.pdf
ASTM E 2288-2009.pdf
ASTM E 2298-2009.pdf
ASTM E 23-06.pdf
ASTM E 23-2007.pdf
ASTM E 2300-2009.pdf
ASTM E 2300.5178-2.pdf
ASTM E 2326-2009.pdf
ASTM E 2329-2009.pdf
ASTM E 2334-2009.pdf
ASTM E 2346-2009.pdf
ASTM E 2349-2009.pdf
ASTM E 2361-04(R2007).pdf
ASTM E 2362-2009.pdf
ASTM E 2363-06.pdf
ASTM E 2373-2009.pdf
ASTM E 2380-2009.pdf
ASTM E 2393-2009.pdf
ASTM E 2404-07a.pdf
ASTM E 241-2009.pdf
ASTM E 243-2009.pdf
ASTM E 2448-06.pdf
ASTM E 2456-06.pdf
ASTM E 2465-06.pdf
ASTM E 2470-07.pdf
ASTM E 2470-2009.pdf
ASTM E 2472-06.pdf
ASTM E 2476-2009.pdf
ASTM E 2478-06.pdf
ASTM E 2490-2009.pdf
ASTM E 2493-07.pdf
ASTM E 2501-07.pdf
ASTM E 2503-07.pdf
ASTM E 2510-07.pdf
ASTM E 2511-2009.pdf
ASTM E 2515-2009.pdf
ASTM E 252-06.pdf
ASTM E 2521-07a.pdf
ASTM E 2524-08-0.pdf
ASTM E 2527-2009.pdf
ASTM E 253-2009.pdf
ASTM E 2530.7891-1.pdf
ASTM E 2531 _ 06.pdf
ASTM E 2531-2009.pdf
ASTM E 2532-2009.pdf
ASTM E 2532.5178-1.pdf
ASTM E 2533-2009.pdf
ASTM E 2536 _ 06.pdf
ASTM E 2536-2009.pdf
ASTM E 2538 _ 06.pdf
ASTM E 2541.9073-1.pdf
ASTM E 2542-2008.pdf
ASTM E 2543-2008.pdf
ASTM E 2544-07.25039-3.pdf
ASTM E 2544-07A.25039-2.pdf
ASTM E 2544-2009b.pdf
ASTM E 2545.24321-1.pdf
ASTM E 2546.8586-1.pdf
ASTM E 2548-07.pdf
ASTM E 2549-2009.pdf
ASTM E 255 _ 07.pdf
ASTM E 2550-07.pdf
ASTM E 2551-07.pdf
ASTM E 2553.23683-1.pdf
ASTM E 2554 _ 07.pdf
ASTM E 2555.8348-1.pdf
ASTM E 2557-07.pdf
ASTM E 2558 – 2008.pdf
ASTM E 2558-07E1.22897-2.pdf
ASTM E 2558-2007.pdf
ASTM E 256-2009.pdf
ASTM E 2560.8041-1.pdf
ASTM E 2561-07.21922-2.pdf
ASTM E 2561.21922-1.pdf
ASTM E 2562.7636-1.pdf
ASTM E 2563-07.pdf
ASTM E 2565-2009.pdf