استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part60

ASTM D 5062-2009.pdf
ASTM D 5072-2009.pdf
ASTM D 5094-2009.pdf
ASTM D 5102-2009.pdf
ASTM D 5103-07.pdf
ASTM D 511-2009.pdf
ASTM D 5117-2009.pdf
ASTM D 5128-2009.pdf
ASTM D 5136-2009.pdf
ASTM D 5138-06.pdf
ASTM D 5141-2009.pdf
ASTM D 5142-2009.pdf
ASTM D 5144-2009.pdf
ASTM D 5145-2009.pdf
ASTM D 5151-06.pdf
ASTM D 516 – 2007.pdf
ASTM D 5168-2009.pdf
ASTM D 5171-2009a.pdf
ASTM D 5185-2009.pdf
ASTM D 5188-2009.pdf
ASTM D 5192-2009.pdf
ASTM D 5197-2009.pdf
ASTM D 5198-2009.pdf
ASTM D 5207-2009.pdf
ASTM D 5208-2009.pdf
ASTM D 5219-2009.pdf
ASTM D 5224-2000(2006).pdf
ASTM D 5225-2009.pdf
ASTM D 523-08(SCAN).pdf
ASTM D 5230-2009.pdf
ASTM D 524-2009.pdf
ASTM D 5265-2009.pdf
ASTM D 5278-2009.pdf
ASTM D 5284-2009.pdf
ASTM D 5293-2009.pdf
ASTM D 5329-2009.pdf
ASTM D 5336-2009.pdf
ASTM D 5340-2009.pdf
ASTM D 5370-06.pdf
ASTM D 5422-2009.pdf
ASTM D 5427-2009.pdf
ASTM D 543-06.pdf
ASTM D 5434-2009.pdf
ASTM D 5453-2006.pdf
ASTM D 5453-2009.pdf
ASTM D 5456-2009a.pdf
ASTM D 5470-2006.pdf
ASTM D 5478-2009.pdf
ASTM D 5485-2009.pdf
ASTM D 5487-2008.pdf
ASTM D 5498-2009.pdf
ASTM D 5501-2009.pdf
ASTM D 5516-2009.pdf
ASTM D 5517-2007.pdf
ASTM D 5543-2009.pdf
ASTM D 5546-2009.pdf
ASTM D 5579-2009a.pdf
ASTM D 5581-2009a.pdf
ASTM D 5585 _ 11e1.pdf
ASTM D 5589-2009.pdf
ASTM D 5600-2009.pdf
ASTM D 5639-2009.pdf
ASTM D 5642-2009.pdf
ASTM D 5662-2009.pdf
ASTM D 5668-2009.pdf
ASTM D 5672-2009.pdf
ASTM D 5681-2009.pdf
ASTM D 5704-2009.pdf
ASTM D 5721-08.pdf
ASTM D 5722-08.pdf
ASTM D 5725-99(R2008).pdf
ASTM D 5731-08.pdf
ASTM D 5740-2009.pdf
ASTM D 5745-2009.pdf
ASTM D 5747-08.pdf
ASTM D 5755-2009.pdf
ASTM D 5756-02(R2008).pdf
ASTM D 5760-2009.pdf
ASTM D 5762-08.pdf
ASTM D 5762-2009.pdf
ASTM D 5779-08.pdf
ASTM D 579-2009.pdf
ASTM D 5794-95(R2008).pdf
ASTM D 5795-95(R2008).pdf
ASTM D 5797 – 2007.pdf
ASTM D 5797-07.pdf
ASTM D 5798 – 2007.pdf
ASTM D 5798-2009b.pdf
ASTM D 5800-2008.pdf
ASTM D 5801 _ 95 (Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM D 5808-2009.pdf
ASTM D 5821- R(2006).pdf
ASTM D 5827-2009.pdf
ASTM D 5831-2009.pdf
ASTM D 5853-06.pdf
ASTM D 5853-2009.pdf
ASTM D 5857-2009.pdf
ASTM D 5882-07.pdf
ASTM D 5887-2009.pdf
ASTM D 5907-2009.pdf
ASTM D 5917-2009.pdf
ASTM D 5926-2009.pdf
ASTM D 5927-2009.pdf
ASTM D 5930-2009.pdf
ASTM D 5946-2009.pdf
ASTM D 5947-06.pdf
ASTM D 596-01(2006).pdf
ASTM D 5966-2009.pdf
ASTM D 5967-2009.pdf
ASTM D 5970-2009.pdf
ASTM D 5991-2009.pdf
ASTM D 6032.pdf
ASTM D 6040-06.pdf
ASTM D 6042-2009.pdf
ASTM D 6050-2009.pdf
ASTM D 6055-07.pdf
ASTM D 6069-01(R06).pdf
ASTM D 6072-2009.pdf
ASTM D 6084 _ 06.pdf
ASTM D 6086-2009a.pdf
ASTM D 610-07.pdf
ASTM D 610-08 (____________).pdf
ASTM D 610-08.pdf
ASTM D 610-2008.pdf
ASTM D 6108-2009.pdf
ASTM D 6110 _ 08.pdf
ASTM D 6110-2006.pdf
ASTM D 6111-2009.pdf
ASTM D 6113-2009.pdf
ASTM D 6114-2009.pdf
ASTM D 6121-2009.pdf
ASTM D 6122 _ 06e1.pdf
ASTM D 6122-2009.pdf
ASTM D 6124-06.pdf
ASTM D 6141-2009.pdf
ASTM D 6150-2009.pdf
ASTM D 6154-2009.pdf
ASTM D 6193-2009.pdf
ASTM D 6206-2009.pdf
ASTM D 6224-2009.pdf
ASTM D 6229-06.pdf
ASTM D 6237-2009.pdf
ASTM D 6239-2009.pdf
ASTM D 6258-2009.pdf
ASTM D 6265-2009.pdf
ASTM D 6267-08.pdf
ASTM D 6268-2009.pdf
ASTM D 6270-2009.pdf
ASTM D 6278-07.pdf
ASTM D 6281-2009.pdf
ASTM D 6284-2009.pdf
ASTM D 6287-2009.pdf
ASTM D 6288-2009.pdf
ASTM D 6300-2007.pdf
ASTM D 6316-2009b.pdf
ASTM D 6335-2009.pdf
ASTM D 6338-2009.pdf
ASTM D 6349-2009.pdf
ASTM D 635-06.pdf
ASTM D 6358-2006.pdf
ASTM D 6375-2009.pdf
ASTM D 638-2008.PDF
ASTM D 6394-07.pdf
ASTM D 6394-2009.pdf
ASTM D 6415_D6415M-2006.pdf
ASTM D 6417-2009.pdf
ASTM D 6418-2009.pdf
ASTM D 6433-2009.pdf
ASTM D 6447-2009.pdf
ASTM D 6448-2009.pdf
ASTM D 6474-1999(2006).pdf
ASTM D 6477-2009.pdf
ASTM D 6478-2009.pdf
ASTM D 648-06.pdf
ASTM D 648-2007.pdf
ASTM D 6491-2009.pdf
ASTM D 6495-2009.pdf
ASTM D 6501-2009.pdf
ASTM D 6509-2009.pdf
ASTM D 653-2007b.pdf
ASTM D 653-2009.pdf
ASTM D 6554-2009.pdf
ASTM D 6556-2009.pdf
ASTM D 6557-2009.pdf
ASTM D 6577-06.pdf
ASTM D 6587-00(R2006).pdf
ASTM D 6593-2009a.pdf
ASTM D 6619-00(R2006).pdf
ASTM D 6626-2009.pdf
ASTM D 6634-01(2006).pdf
ASTM D 664-07.pdf
ASTM D 664-2009.pdf
ASTM D 6641-2009.pdf
ASTM D 6653-01(RE2006).pdf
ASTM D 6662-2009.pdf
ASTM D 6665-2009.pdf
ASTM D 6675-01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D 6681-2009.pdf
ASTM D 6709-2009a.pdf
ASTM D 6727-01(R2007).pdf
ASTM D 6750-2009.pdf
ASTM D 6751 2007.pdf
ASTM D 6751-2009.pdf
ASTM D 6756-2009.pdf
ASTM D 6759-2009.pdf
ASTM D 6766-2009.pdf
ASTM D 6779-2006.pdf
ASTM D 6837-2009a.pdf
ASTM D 6878-2009.pdf
ASTM D 6888-2009.pdf
ASTM D 6890-2009.pdf
ASTM D 6891-2009a.pdf
ASTM D 6897-2009.pdf
ASTM D 6910-2009.pdf
ASTM D 6919-2009.pdf
ASTM D 692-2009.pdf
ASTM D 6923-2009.pdf
ASTM D 6925-2009.pdf
ASTM D 6928-2009.pdf
ASTM D 6936-2009.pdf
ASTM D 892 2006.pdf
ASTM D 9-2009.pdf
ASTM D 905-2009.pdf
ASTM D 925-06.pdf
ASTM D 93-2007.pdf
ASTM D 937-07.pdf
ASTM D 94-2007.pdf
ASTM D 946-2009.pdf
ASTM D 953-2009.pdf
ASTM D 97-2009.pdf
ASTM D 975-06.pdf
ASTM D 975-2007a.pdf
ASTM D 975-2007b.pdf
ASTM D 975-2009b.pdf
ASTM D 976-06.pdf
ASTM D 999-07.pdf
ASTM D1000-09.pdf
ASTM D1000-10.pdf
ASTM D1002-05.pdf
ASTM D1004-13.pdf
ASTM D1037-06a.pdf
ASTM D1037-12.pdf
ASTM D1042-12.pdf
ASTM D1045 _ 08.pdf
ASTM D1051-08.pdf
ASTM D1060 _ 10.pdf
ASTM D1061-D1061M-95(2009).pdf
ASTM D1067-11.pdf
ASTM D1067-2006 ____________.pdf
ASTM D1067-2006.pdf
ASTM D1078 _ 11.pdf
ASTM D1091-11.pdf
ASTM D1126-12.pdf
ASTM D1129-10.pdf
ASTM D113 – 2007.pdf
ASTM D115-07(2012).pdf
ASTM D116-86(2011).pdf
ASTM D1165-07.pdf
ASTM D1168-08.pdf
ASTM D117-10.pdf
ASTM D1193-06(2011).pdf
ASTM D1195_D1195M-2009.pdf
ASTM D1196D1196M _ 12.pdf
ASTM D1209-05(2011).pdf
ASTM E 1578-06.pdf
ASTM E 1590-2007.pdf
ASTM E 1593-06.pdf
ASTM E 1603 _ 99 (Reapproved 2006).pdf
ASTM E 1606-2009.pdf
ASTM E 1617-2009.pdf
ASTM E 1618-06.pdf
ASTM E 162-2009.pdf
ASTM E 1623-2009.pdf
ASTM E 1638-2009.pdf
ASTM E 1640-2009.pdf
ASTM E 1643-2009.pdf
ASTM E 1645-01(R2007).pdf