استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part6

ASTM D 3161-2009.pdf
ASTM D 3171-2009.pdf
ASTM D 3175 _ 07.pdf
ASTM D 3175-2007.pdf
ASTM D 3176-2009.pdf
ASTM D 3177-2002(R2007).pdf
ASTM D 3180-07 Standard Practice for Calculating Coal and Co.pdf
ASTM D 3182-07 Standard Practice for Rubber_Materials, Equip.pdf
ASTM D 3183-2009.pdf
ASTM D 3184-07 Standard Test Methods for Rubber_Evaluation o.pdf
ASTM D 3185-06.pdf
ASTM D 3186-07 Standard Test Methods for Rubber_Evaluation o.pdf
ASTM D 3187-06.pdf
ASTM D 3188-06.pdf
ASTM D 3189-06.pdf
ASTM D 3191-2009.pdf
ASTM D 3192-2009.pdf
ASTM D 3193-2009.pdf
ASTM D 3198-97(R2007) Standard Test Method for Application a.pdf
ASTM D 3201-2009a.pdf
ASTM D 3212-07 Standard Specification for Joints for Drain a.pdf
ASTM D 3217-07 Standard Test Methods for Breaking Tenacity o.pdf
ASTM D 3218-07 Standard Specification for Polyolefin Monofil.pdf
ASTM D 3223-02(R2007)e1 Standard Test Method for Total Mercu.pdf
ASTM D 3230-2009.pdf
ASTM D 3241-2009.pdf
ASTM D 3244-07 Standard Practice for Utilization of Test Dat.pdf
ASTM D 3257-06 Standard Test Methods for Aromatics in Minera.pdf
ASTM D 3262-06.pdf
ASTM D 3265-07.pdf
ASTM D 3270-00(R2006).pdf
ASTM D 3271-87(R2006).pdf
ASTM D 3274-2009.pdf
ASTM D 3276-07.pdf
ASTM D 3279-07.pdf
ASTM D 3282-2009.pdf
ASTM D 3289-2008.pdf
ASTM D 3294-2009.pdf
ASTM D 3295-06.pdf
ASTM D 3300-00(R2006).pdf
ASTM D 3302-07ae1.pdf
ASTM D 3302-2009.pdf
ASTM D 3306-2009.pdf
ASTM D 3307-06.pdf
ASTM D 3308-06.pdf
ASTM D 3311-2009.pdf
ASTM D 3338-2009.pdf
ASTM D 3346-07.pdf
ASTM D 3348-07.pdf
ASTM D 3349-06.pdf
ASTM D 3359-2009.pdf
ASTM D 3361-01(R2006).pdf
ASTM D 3367-2009.pdf
ASTM D 3372-02(R2007)e1.pdf
ASTM D 3373-03(R2007)e1.pdf
ASTM D 3375-95a(R2007).pdf
ASTM D 3381-2009.pdf
ASTM D 3382-07.pdf
ASTM D 3385-2009.pdf
ASTM D 3398-00(R2006).pdf
ASTM D 341-2009.pdf
ASTM D 3424-2009.pdf
ASTM D 3429-93R07.pdf
ASTM D 3462-2007.pdf
ASTM D 3462-2009a.pdf
ASTM D 3475-2009.pdf
ASTM D 3479_D3479M-96(Reapproved 2007).pdf
ASTM D 348-2007.pdf
ASTM D 3482-2007.pdf
ASTM D 3493-2009.pdf
ASTM D 350-2009.pdf
ASTM D 3514-2009.pdf
ASTM D 3527-2009.pdf
ASTM D 3548-2009.pdf
ASTM D 3574-2008.pdf
ASTM D 3577-06.pdf
ASTM D 3577-2009.pdf
ASTM D 3596-2009.pdf
ASTM D 36 – 2006.pdf
ASTM D 3647-2009.pdf
ASTM D 3654-06.pdf
ASTM D 3666-2007.pdf
ASTM D 3666-2009.pdf
ASTM D 3675-2009a.pdf
ASTM D 3679-2009a.pdf
ASTM D 3682-06.pdf
ASTM D 3691-2009.pdf
ASTM D 3703-2009.pdf
ASTM D 3737-2009.pdf
ASTM D 3748-2009.pdf
ASTM D 3764-2009.pdf
ASTM D 3776-2007.pdf
ASTM D 3776-2009a.pdf
ASTM D 3786-2006.pdf
ASTM D 3786-2009.pdf
ASTM D 3787 – 07.pdf
ASTM D 3796-2009.pdf
ASTM D 3804-02(2008).pdf
ASTM D 381-2009.pdf
ASTM D 3828-2007.pdf
ASTM D 3828-2009.pdf
ASTM D 3837-95R07.pdf
ASTM D 3856-95(2006).pdf
ASTM D 3865-2009.pdf
ASTM D 3867-2009.pdf
ASTM D 3868-2009.pdf
ASTM D 3869-2009.pdf
ASTM D 3878-2007.pdf
ASTM D 3882-99(R2006).pdf
ASTM D 3884-01(R2007).pdf
ASTM D 3884-2009.pdf
ASTM D 3895 – 2007.pdf
ASTM D 3895-06.pdf
ASTM D 3935-2009.pdf
ASTM D 3939-2009.pdf
ASTM D 3950 (2007).pdf
ASTM D 3950-2009a.pdf
ASTM D 3953-2007.pdf
ASTM D 3957-2009.pdf
ASTM D 396-2007.pdf
ASTM D 396-2009a.pdf
ASTM D 3972-2009.pdf
ASTM D 3974-2009.pdf
ASTM D 3981-2009a.pdf
ASTM D 4000-08.pdf
ASTM D 4000-2009b.pdf
ASTM D 4001-1993(2006).pdf
ASTM D 4004-2006.pdf
ASTM D 4013-2009.pdf
ASTM D 402 – 2008.pdf
ASTM D 4022-2007.pdf
ASTM D 4029-2009.pdf
ASTM D 4030-2009.pdf
ASTM D 4039-2009.pdf
ASTM D 4052-2009.pdf
ASTM D 4060-2007.pdf
ASTM D 4068-2009.pdf
ASTM D 409-2009a.pdf
ASTM D 4092-2007.pdf
ASTM D 4101-2006.pdf
ASTM D 4101-2009.pdf
ASTM D 412 2006a (Reapproved 2013).pdf
ASTM D 412-06a.pdf
ASTM D 4124-2009.pdf
ASTM D 4169-2009.pdf
ASTM D 4175-2009a.pdf
ASTM D 4203-2007.pdf
ASTM D 4214-07.pdf
ASTM D 422- R(2007).pdf
ASTM D 4226-2009.pdf
ASTM D 4272-2009.pdf
ASTM D 4275-2009.pdf
ASTM D 4286-08.pdf
ASTM D 4294-2009a.pdf
ASTM D 430-06.pdf
ASTM D 4303-06.pdf
ASTM D 4310-2009.pdf
ASTM D 4320-2009.pdf
ASTM D 4321-2009.pdf
ASTM D 4332-01(R2006).pdf
ASTM D 4355-2007.pdf
ASTM D 4361-2009.pdf
ASTM D 4397-2009.pdf
ASTM D 4414-95(2007).pdf
ASTM D 4416-2009.pdf
ASTM D 4422 _ 03 (Reapproved 2008).pdf
ASTM D 4423-00(2006).pdf
ASTM D 4424-2009.pdf
ASTM D 4425-2009.pdf
ASTM D 4427-2007.pdf
ASTM D 4429-2009.pdf
ASTM D 4434-2009.pdf
ASTM D 4445-2009a.pdf
ASTM D 445-2006.pdf
ASTM D 445-2009.pdf
ASTM D 4452-06.pdf
ASTM D 4458-2009.pdf
ASTM D 4459-06.pdf
ASTM D 446-06.pdf
ASTM D 446-2007.pdf
ASTM D 4476-2009.pdf
ASTM D 4477-2009.pdf
ASTM D 4479-2007.pdf
ASTM D 4482-2006.pdf
ASTM D 4485-2009.pdf
ASTM D 4493-08.pdf
ASTM D 450-2007.pdf
ASTM D 4508-06.pdf
ASTM D 4530-2006e1.pdf
ASTM D 4539-2009.pdf
ASTM D 4541-2009.pdf
ASTM D 4546 – 2008.pdf
ASTM D 4547-2009.pdf
ASTM D 4575-2009.pdf
ASTM D 4586-2007.pdf
ASTM D 459-2009.pdf
ASTM D 4590-2009.pdf
ASTM D 4591-2007.pdf
ASTM D 4595-2009.pdf
ASTM D 4596-2009.pdf
ASTM D 4607 _ 94 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D 4629-02(R07).pdf
ASTM D 4629-2009.pdf
ASTM D 4632-08.pdf
ASTM D 4635-08.pdf
ASTM D 4647-2009.pdf
ASTM D 4658-2009.pdf
ASTM D 4659-2009.pdf
ASTM D 4660-2000(2006).pdf
ASTM D 4661-2009.pdf
ASTM D 4672-00(2006E1).pdf
ASTM D 4674 _ 89 UV testing[1].pdf
ASTM D 4674-02 Standard Practice for Accelerated Testing for Color Stability of Plastics Exposed to Indoor Office Environments.pdf
ASTM D 4675-2009.pdf
ASTM D 4683-2009.pdf
ASTM D 4684-2007.pdf
ASTM D 4691 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 4694-2009.pdf
ASTM D 4707-2009.pdf
ASTM D 471-06.pdf
ASTM D 4724-2009.pdf
ASTM D 4726-2009.pdf
ASTM D 4727 D4727M-2007.pdf
ASTM D 4728-06.pdf
ASTM D 473-2007.pdf
ASTM D 4737-2009.pdf
ASTM D 4739-2009.pdf
ASTM D 4742-2009.pdf
ASTM D 4771-2009.pdf
ASTM D 4772-2009.pdf
ASTM D 4775-2009.pdf
ASTM D 4793-2009.pdf
ASTM D 4798-2009.pdf
ASTM D 4801-2007.pdf
ASTM D 4804-2009.pdf
ASTM D 4806 – 2007.pdf
ASTM D 4806-2009.pdf
ASTM D 4809-2009a.pdf
ASTM D 4812-06.pdf
ASTM D 4814-2007.pdf
ASTM D 4814-2009b.pdf
ASTM D 4815-2009.pdf
ASTM D 4836-2009.pdf
ASTM D 4845-2009.pdf
ASTM D 4865-2009.pdf
ASTM D 4867-2009.pdf
ASTM D 4870-2009.pdf
ASTM D 4884-2009.pdf
ASTM D 4917-97(R 2007).pdf
ASTM D 4918 _ 97 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 4922-2009.pdf
ASTM D 4937-1996(2006).pdf
ASTM D 4951-2009.pdf
ASTM D 4952-2009.pdf
ASTM D 4956-2007.pdf
ASTM D 4956-2009.pdf
ASTM D 4966(2007e1).pdf
ASTM D 4968-2006.pdf
ASTM D 4968-2009.pdf
ASTM D 4972 – R(2007).pdf
ASTM D 4985-2009.pdf
ASTM D 5010-2009a.pdf
ASTM D 5016-2009.pdf
ASTM D 5023 – 2007.pdf
ASTM D 5026 – 2006.pdf
ASTM D 5028-2009.pdf
ASTM D 5034-2009.pdf
ASTM D 5035-2006.pdf
ASTM D 5047-2009.pdf
ASTM D 5048-2009.pdf
ASTM D 5055-2009.pdf
ASTM D 5062-2009.pdf
ASTM D 5072-2009.pdf
ASTM D 5094-2009.pdf
ASTM D 5102-2009.pdf
ASTM D 5103-07.pdf
ASTM D 511-2009.pdf
ASTM D 5117-2009.pdf
ASTM D 5128-2009.pdf
ASTM D 5136-2009.pdf
ASTM D 5138-06.pdf
ASTM D 5141-2009.pdf
ASTM D 5142-2009.pdf
ASTM D 5144-2009.pdf
ASTM D 5145-2009.pdf
ASTM D 5151-06.pdf
ASTM D 516 – 2007.pdf
ASTM D 5168-2009.pdf
ASTM D 5171-2009a.pdf
ASTM D 5185-2009.pdf
ASTM D 5188-2009.pdf
ASTM D 5192-2009.pdf
ASTM D 5197-2009.pdf
ASTM D 5198-2009.pdf
ASTM D 5207-2009.pdf
ASTM D 5208-2009.pdf
ASTM D 5219-2009.pdf
ASTM D 5224-2000(2006).pdf
ASTM D 5225-2009.pdf
ASTM D 523-08(SCAN).pdf
ASTM D 5230-2009.pdf
ASTM D 524-2009.pdf
ASTM D 5265-2009.pdf
ASTM D 5278-2009.pdf
ASTM D 5284-2009.pdf
ASTM D 5293-2009.pdf
ASTM D 5329-2009.pdf
ASTM D 5336-2009.pdf
ASTM D 5340-2009.pdf
ASTM D 5370-06.pdf
ASTM D 5422-2009.pdf
ASTM D 5427-2009.pdf
ASTM D 543-06.pdf
ASTM D 5434-2009.pdf
ASTM D 5453-2006.pdf
ASTM D 5453-2009.pdf
ASTM D 5456-2009a.pdf
ASTM D 5470-2006.pdf
ASTM D 5478-2009.pdf
ASTM D 5485-2009.pdf
ASTM D 5487-2008.pdf
ASTM D 5498-2009.pdf
ASTM D 5501-2009.pdf
ASTM D 5516-2009.pdf
ASTM D 5517-2007.pdf
ASTM D 5543-2009.pdf
ASTM D 5546-2009.pdf
ASTM D 5579-2009a.pdf
ASTM D 5581-2009a.pdf
ASTM D 5585 _ 11e1.pdf
ASTM D 5589-2009.pdf
ASTM D 5600-2009.pdf
ASTM D 5639-2009.pdf
ASTM D 5642-2009.pdf
ASTM D 5662-2009.pdf
ASTM D 5668-2009.pdf
ASTM D 5672-2009.pdf
ASTM D 5681-2009.pdf
ASTM D 5704-2009.pdf
ASTM D 5721-08.pdf
ASTM D 5722-08.pdf
ASTM D 5725-99(R2008).pdf
ASTM D 5731-08.pdf
ASTM D 5740-2009.pdf
ASTM D 5745-2009.pdf
ASTM D 5747-08.pdf
ASTM D 5755-2009.pdf
ASTM D 5756-02(R2008).pdf
ASTM D 5760-2009.pdf
ASTM D 5762-08.pdf
ASTM D 5762-2009.pdf
ASTM D 5779-08.pdf
ASTM D 579-2009.pdf
ASTM D 5794-95(R2008).pdf
ASTM D 5795-95(R2008).pdf
ASTM D 5797 – 2007.pdf
ASTM D 5797-07.pdf
ASTM D 5798 – 2007.pdf
ASTM D 5798-2009b.pdf
ASTM D 5800-2008.pdf
ASTM D 5801 _ 95 (Reapproved 2006)e1.pdf