استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part59

ASTM D 6944-2009.pdf
ASTM D 6951-2009.pdf
ASTM D 6971-2009.pdf
ASTM D 6974-2009.pdf
ASTM D 698 – 2007.pdf
ASTM D 6980-2009.pdf
ASTM D 6984-2009.pdf
ASTM D 70 – 2008.pdf
ASTM D 70-2008.pdf
ASTM D 70-2009.pdf
ASTM D 7007-2009.pdf
ASTM D 7012-2009.pdf
ASTM D 7025-2009.pdf
ASTM D 7029-2009.pdf
ASTM D 7032 – 2007.pdf
ASTM D 7032 _ 06a.pdf
ASTM D 7038-2009a.pdf
ASTM D 7057-2009.pdf
ASTM D 7059-2009.pdf
ASTM D 706-2009.pdf
ASTM D 7060-2009.pdf
ASTM D 707-2009.pdf
ASTM D 7076-2009.pdf
ASTM D 7097-2009.pdf
ASTM D 7098-2009.pdf
ASTM D 7100 _ 06.pdf
ASTM D 7103-06.pdf
ASTM D 7113-2009.pdf
ASTM D 7129-2009.pdf
ASTM D 7131-2009.pdf
ASTM D 7139-2009.pdf
ASTM D 7156-2009.pdf
ASTM D 7157-2009.pdf
ASTM D 7170-2009.pdf
ASTM D 7209-2006.pdf
ASTM D 7211-2006.pdf
ASTM D 7214-07.pdf
ASTM D 7216-2009.pdf
ASTM D 7220 _ 06.pdf
ASTM D 7230-06.pdf
ASTM D 7243-06.pdf.pdf
ASTM D 7244-06.pdf
ASTM D 7245-2009.pdf
ASTM D 7251-2009.pdf
ASTM D 7252-2006.pdf
ASTM D 7253-2006.pdf
ASTM D 7258-2009.pdf
ASTM D 7263-2009.pdf
ASTM D 7317-07.pdf
ASTM D 7319-2009.pdf
ASTM D 732-2009.pdf
ASTM D 7320-2009a.pdf
ASTM D 7330-2009.pdf
ASTM D 7332-2009.pdf
ASTM D 7341-2009.pdf
ASTM D 7365-2009a.pdf
ASTM D 7369-2009.pdf
ASTM D 7370-2009.pdf
ASTM D 7377-2009.pdf
ASTM D 7384-2009.pdf
ASTM D 7391-2009.pdf
ASTM D 7402-2009.pdf
ASTM D 7403-2009.pdf
ASTM D 7405 _ 08a.pdf
ASTM D 7412-2009.pdf
ASTM D 7414-2009.pdf
ASTM D 7415-2009.pdf
ASTM D 7416-2009.pdf
ASTM D 7422-2009a.pdf
ASTM D 7423-2009.pdf
ASTM D 7428-2009.pdf
ASTM D 7430-2009.pdf
ASTM D 7443-2009.pdf
ASTM D 7445-2009.pdf
ASTM D 7446-2009.pdf
ASTM D 7447-2009.pdf
ASTM D 7448-2009.pdf
ASTM D 7452-2009a.pdf
ASTM D 7453-2009.pdf
ASTM D 746-2007.pdf
ASTM D 7467-2009a.pdf
ASTM D 7469-2009.pdf
ASTM D 7471-2009.pdf
ASTM D 7472-2009.pdf
ASTM D 7478-2009.pdf
ASTM D 7481-2009.pdf
ASTM D 7485-2009.pdf
ASTM D 7489-2009.pdf
ASTM D 7496-2009.pdf
ASTM D 7497-2009.pdf
ASTM D 7498-2009.pdf
ASTM D 7499-2009.pdf
ASTM D 75-2009.pdf
ASTM D 7501-2009b.pdf
ASTM D 7504-2009.pdf
ASTM D 7506-2009.pdf
ASTM D 7509-2009.pdf
ASTM D 751-2006.pdf
ASTM D 7511-2009.pdf
ASTM D 7512-2009.pdf
ASTM D 7513-2009.pdf
ASTM D 7514-2009.pdf
ASTM D 7515-2009.pdf
ASTM D 7517-2009.pdf
ASTM D 7518-2009.pdf
ASTM D 7522-2009.pdf
ASTM D 7525-2009.pdf
ASTM D 7528-2009.pdf
ASTM D 7532-2009.pdf
ASTM D 7533-2009.pdf
ASTM D 7534-2009.pdf
ASTM D 7535-2009.pdf
ASTM D 7536-2009.pdf
ASTM D 7538-2009.pdf
ASTM D 7540-2009.pdf
ASTM D 7541-2009.pdf
ASTM D 7542-2009.pdf
ASTM D 7544-2009.pdf
ASTM D 7545-2009.pdf
ASTM D 7546-2009.pdf
ASTM D 7547-2009.pdf
ASTM D 7548-2009.pdf
ASTM D 7549-2009.pdf
ASTM D 7550-2009.pdf
ASTM D 7552-2009.pdf
ASTM D 7553-2009.pdf
ASTM D 7557-2009.pdf
ASTM D 7558-2009.pdf
ASTM D 7559-2009.pdf
ASTM D 7564-2009.pdf
ASTM D 7566-2009.pdf
ASTM D 7572-2009.pdf
ASTM D 7573-2009.pdf
ASTM D 7574-2009.pdf
ASTM D 7579-2009.pdf
ASTM D 7580-2009.pdf
ASTM D 7582-2009.pdf
ASTM D 787-2009.pdf
ASTM D 789-06.pdf
ASTM D 790 2007 .pdf
ASTM D 792-07.pdf
ASTM D 792.pdf
ASTM D 813-06.pdf
ASTM D 813-2007.pdf
ASTM D 816-06.pdf
ASTM D 841-02(2008)e1.pdf
ASTM D 854 – 2006.pdf
ASTM D 854 _ 06.pdf
ASTM D 86-2007.pdf
ASTM D 86-2009.pdf
ASTM D 861-2007.pdf
ASTM D 870-2009.pdf
ASTM D 876-2009.pdf
ASTM D 88 – 2007.pdf
ASTM D 880-2008.pdf
ASTM D 880-Y2008.pdf
ASTM D 882-2009.pdf
ASTM D 883 – 2007.pdf
ASTM D 883-2007.pdf
ASTM D 885 – 2007.pdf
ASTM D 888-2009.pdf
ASTM D 891-2009.pdf
ASTM D 4214-07.pdf
ASTM D 422- R(2007).pdf
ASTM D 4226-2009.pdf
ASTM D 4272-2009.pdf
ASTM D 4275-2009.pdf
ASTM D 4286-08.pdf
ASTM D 4294-2009a.pdf
ASTM D 430-06.pdf
ASTM D 4303-06.pdf
ASTM D 4310-2009.pdf
ASTM D 4320-2009.pdf
ASTM D 4321-2009.pdf
ASTM D 4332-01(R2006).pdf
ASTM D 4355-2007.pdf
ASTM D 4361-2009.pdf
ASTM D 4397-2009.pdf
ASTM D 4414-95(2007).pdf
ASTM D 4416-2009.pdf
ASTM D 4422 _ 03 (Reapproved 2008).pdf
ASTM D 4423-00(2006).pdf
ASTM D 4424-2009.pdf
ASTM D 4425-2009.pdf
ASTM D 4427-2007.pdf
ASTM D 4429-2009.pdf
ASTM D 4434-2009.pdf
ASTM D 4445-2009a.pdf
ASTM D 445-2006.pdf
ASTM D 445-2009.pdf
ASTM D 4452-06.pdf
ASTM D 4458-2009.pdf
ASTM D 4459-06.pdf
ASTM D 446-06.pdf
ASTM D 446-2007.pdf
ASTM D 4476-2009.pdf
ASTM D 4477-2009.pdf
ASTM D 4479-2007.pdf
ASTM D 4482-2006.pdf
ASTM D 4485-2009.pdf
ASTM D 4493-08.pdf
ASTM D 450-2007.pdf
ASTM D 4508-06.pdf
ASTM D 4530-2006e1.pdf
ASTM D 4539-2009.pdf
ASTM D 4541-2009.pdf
ASTM D 4546 – 2008.pdf
ASTM D 4547-2009.pdf
ASTM D 4575-2009.pdf
ASTM D 4586-2007.pdf
ASTM D 459-2009.pdf
ASTM D 4590-2009.pdf
ASTM D 4591-2007.pdf
ASTM D 4595-2009.pdf
ASTM D 4596-2009.pdf
ASTM D 4607 _ 94 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D 4629-02(R07).pdf
ASTM D 4629-2009.pdf
ASTM D 4632-08.pdf
ASTM D 4635-08.pdf
ASTM D 4647-2009.pdf
ASTM D 4658-2009.pdf
ASTM D 4659-2009.pdf
ASTM D 4660-2000(2006).pdf
ASTM D 4661-2009.pdf
ASTM D 4672-00(2006E1).pdf
ASTM D 4674 _ 89 UV testing[1].pdf
ASTM D 4674-02 Standard Practice for Accelerated Testing for Color Stability of Plastics Exposed to Indoor Office Environments.pdf
ASTM D 4675-2009.pdf
ASTM D 4683-2009.pdf
ASTM D 4684-2007.pdf
ASTM D 4691 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 4694-2009.pdf
ASTM D 4707-2009.pdf
ASTM D 471-06.pdf
ASTM D 4724-2009.pdf
ASTM D 4726-2009.pdf
ASTM D 4727 D4727M-2007.pdf
ASTM D 4728-06.pdf
ASTM D 473-2007.pdf
ASTM D 4737-2009.pdf
ASTM D 4739-2009.pdf
ASTM D 4742-2009.pdf
ASTM D 4771-2009.pdf
ASTM D 4772-2009.pdf
ASTM D 4775-2009.pdf
ASTM D 4793-2009.pdf
ASTM D 4798-2009.pdf
ASTM D 4801-2007.pdf
ASTM D 4804-2009.pdf
ASTM D 4806 – 2007.pdf
ASTM D 4806-2009.pdf
ASTM D 4809-2009a.pdf
ASTM D 4812-06.pdf
ASTM D 4814-2007.pdf
ASTM D 4814-2009b.pdf
ASTM D 4815-2009.pdf
ASTM D 4836-2009.pdf
ASTM D 4845-2009.pdf
ASTM D 4865-2009.pdf
ASTM D 4867-2009.pdf
ASTM D 4870-2009.pdf
ASTM D 4884-2009.pdf
ASTM D 4917-97(R 2007).pdf
ASTM D 4918 _ 97 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 4922-2009.pdf
ASTM D 4937-1996(2006).pdf
ASTM D 4951-2009.pdf
ASTM D 4952-2009.pdf
ASTM D 4956-2007.pdf
ASTM D 4956-2009.pdf
ASTM D 4966(2007e1).pdf
ASTM D 4968-2006.pdf
ASTM D 4968-2009.pdf
ASTM D 4972 – R(2007).pdf
ASTM D 4985-2009.pdf
ASTM D 5010-2009a.pdf
ASTM D 5016-2009.pdf
ASTM D 5023 – 2007.pdf
ASTM D 5026 – 2006.pdf
ASTM D 5028-2009.pdf
ASTM D 5034-2009.pdf
ASTM D 5035-2006.pdf
ASTM D 5047-2009.pdf
ASTM D 5048-2009.pdf
ASTM D 5055-2009.pdf