استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part58

ASTM D121-09a.pdf
ASTM D123-09.pdf
ASTM D1245-11.pdf
ASTM D1248 _ 12.pdf
ASTM D129 -11.pdf
ASTM D1298 _ 99 (Reapproved 2005.pdf
ASTM D130-10.pdf
ASTM D130-12.pdf
ASTM D130-2010.pdf
ASTM D1331-11.pdf
ASTM D1334-05(2009).pdf
ASTM D1335-12.pdf
ASTM D1336-07(2011).pdf
ASTM D1337-10.pdf
ASTM D1351-2008[1].pdf
ASTM D1386 _ 10.pdf
ASTM D139-12.pdf
ASTM D1401-10.pdf
ASTM D1401-12.pdf
ASTM D1401-2010.pdf
ASTM D1405-D1405M-08.pdf
ASTM D1413-07e1.pdf
ASTM D1417 _ 10.pdf
ASTM D1418 _ 10a.pdf
ASTM D1422 _ 99 (Reapproved 2008).pdf
ASTM D1424-07.pdf
ASTM D1434-82(2009).pdf
ASTM D149-09(2013).pdf
ASTM D1505 _ 10.pdf
ASTM D1510-09b.pdf
ASTM D1510-11.pdf
ASTM D1518 _ 11a.pdf
ASTM D1552-08.pdf
ASTM D1554-10.pdf
ASTM D1555 _ 09.pdf
ASTM D1556-07.pdf
ASTM D1557-09.pdf
ASTM D156 _ 12.pdf
ASTM D1566-09.pdf
ASTM D1586-11.pdf
ASTM D1599-99 (2011).pdf
ASTM D16 _ 12.pdf
ASTM D1600 _ 08.pdf
ASTM D1600-13.pdf
ASTM D1601 _ 12.pdf
ASTM D1603 _ 12.pdf
ASTM D1617-07(2012).pdf
ASTM D1654-08.pdf
ASTM D1655-09.pdf
ASTM D1662 _ 08.pdf
ASTM D1666-11.pdf
ASTM D1686-10.pdf
ASTM D1687-12.pdf
ASTM D1688-12.pdf
ASTM D1691-12.pdf
ASTM D1747-09.pdf
ASTM D1748-10.pdf
ASTM D1755-09.pdf
ASTM D1765-10.pdf
ASTM D1776 _ 08e1.pdf
ASTM D1807 _ 00 (Reapproved 2005)e1.pdf
ASTM D1894-11e1.pdf
ASTM D1921 _ 12.pdf
ASTM D2013-D2013M-12.pdf
ASTM D2014-97(2010).pdf
ASTM D2024-09.pdf
ASTM D2036-09.pdf
ASTM D2047-11.pdf
ASTM D2063_D2063M-09.pdf
ASTM D2084 _ 11.pdf
ASTM D2103-10.pdf
ASTM D2105 – 01 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D2161-10.pdf
ASTM D217 _ 10.pdf
ASTM D2216-10.pdf
ASTM D2228-04(2009).pdf
ASTM D2234-D2234M-10.pdf
ASTM D2234_D2234M-09a.pdf
ASTM D2240-05(2010).pdf
ASTM D2240-05.pdf
ASTM D2244-09a.pdf
ASTM D2247 _ 11.pdf
ASTM D2252-05(2009).pdf
ASTM D2255_D2255M-09.pdf
ASTM D2256_D2256M-09.pdf
ASTM D226-D226M-09.pdf
ASTM D2269 _ 10.pdf
ASTM D2270-10e1.pdf
ASTM D2270-2010e1.pdf
ASTM D2272-11.pdf
ASTM D2278-06.pdf
ASTM D2291-09.pdf
ASTM D2321 – 11.pdf
ASTM D2321-08.pdf
ASTM D233-08.pdf
ASTM D2330-2007.pdf
ASTM D2331-08.pdf
ASTM D2332-08.pdf
ASTM D2343-09.pdf
ASTM D2349-90(2009).pdf
ASTM D2359-10.pdf
ASTM D2359-12.pdf
ASTM D2370 _ 98 (Reapproved 2010).pdf
ASTM D2378-07 (2012).pdf
ASTM D2414-09a.pdf
ASTM D2484-06(2012)e1.pdf
ASTM D2486-06(2012)e1.pdf
ASTM D2493-D2493M-09  Standard Viscosity-Temperature Chart for Asphalts.pdf
ASTM D25 _ 12.pdf
ASTM D2505-88(2010).pdf
ASTM D2513-13.pdf
ASTM D256-2010(1).pdf
ASTM D256-2010.pdf
ASTM D2581-09.pdf
ASTM D2584 _ 11.pdf
ASTM D2613-01(2012).pdf
ASTM D2671-09.pdf
ASTM D2699-09.pdf
ASTM D2699-12.pdf
ASTM D2700-09.pdf
ASTM D2700-12.pdf
ASTM D2710-09.pdf
ASTM D2711-11.pdf
ASTM D2715-92(2012).pdf
ASTM D2715-92(2013).pdf
ASTM D2717-95(2009).pdf
ASTM D2718-00 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D2719-89 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D2734-09.pdf
ASTM D276-12.pdf
ASTM D2792-69(2010).pdf
ASTM D2798-09a.pdf
ASTM D2799-09.pdf
ASTM D2803-09.pdf
ASTM D2842-12.pdf
ASTM D2843-10.pdf
ASTM D2844-D2844M-13.pdf
ASTM D2845-07.pdf
ASTM D2846_D2846M-09b.pdf
ASTM D2847-07(2012).pdf
ASTM D2862-97(2009).pdf
ASTM D2862-97(2009)e1.pdf
ASTM D2885-09.pdf
ASTM D2896-11.pdf
ASTM D2896-2011.pdf
ASTM D2898-09.pdf
ASTM D2899-12.pdf
ASTM D2903-11.pdf
ASTM D2924-12.pdf
ASTM D2925 -01 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D2961-02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D2983-09.pdf
ASTM D2992 _ 12.pdf
ASTM D2992-06.pdf
ASTM D2997 -01 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D2997-01 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D3002-07.pdf
ASTM D3003-01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D3018_D3018M-09.pdf
ASTM D3035-12e1.pdf
ASTM D3039-D3039M _ 08.pdf
ASTM D304 _ 11.pdf
ASTM D3111-10.pdf
ASTM D3122-95(2009).pdf
ASTM D3135 _ 12.pdf
ASTM D3149-06.pdf
ASTM D3150-00 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D3170 _ 12.pdf
ASTM D3173-11.pdf
ASTM D3174-12.pdf
ASTM D3175-11.pdf
ASTM D3180-12.pdf
ASTM D3182-1989(2004).pdf
ASTM D3230-09.pdf
ASTM D3230-10.pdf
ASTM D3260-01(2011).pdf
ASTM D3262 _ 11.pdf
ASTM D3302-D3302M-12.pdf
ASTM D3306-09.pdf
ASTM D3307-08.pdf
ASTM D331 _ 11.pdf
astm D3311 _ 11.pdf
ASTM D3311-09a.pdf
ASTM D3314 _ 02 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D3338 EN.pdf
ASTM D3338_D3338M-09.pdf
ASTM D3339-08.pdf
ASTM D3340-07.pdf
ASTM D3345-08.pdf
ASTM D3350-2010.pdf
ASTM D3352-08.pdf
ASTM D3354-08.pdf
ASTM D3359 – 09e2.pdf
ASTM D3359-2009.pdf
ASTM D3363 _ 05 (Reapproved 2011)_2.pdf
ASTM D3363-05.pdf
ASTM D3367-09.pdf
ASTM D3370-08.pdf
ASTM D3372-12.pdf
ASTM D3385-09.pdf
ASTM D34-08.pdf
ASTM D341-09.pdf
ASTM D3418 _ 12e1.pdf
ASTM D3418-08.pdf
ASTM D3418-2008.pdf
ASTM D3427-07.pdf
ASTM D3427-2007.pdf
ASTM D3437 _ 11.pdf
ASTM D3465 _ 00 (Reapproved 2007)e1.pdf
ASTM D3499-11.pdf
ASTM D3517-11.pdf
ASTM D3545-06(2012).pdf
ASTM D3557-12.pdf
ASTM D3590 _ 11.pdf
ASTM D36-2006.pdf
ASTM D36-D36M-12.pdf
ASTM D360-12.pdf
ASTM D3643-10.pdf
ASTM D3647-09.pdf
ASTM D3675-09a.pdf
ASTM D3677 _ 10e1.pdf
ASTM D3679 _ 11.pdf
ASTM D3681 _ 12.pdf
ASTM D3683-11.pdf
ASTM D3691_D3691M-09.pdf
ASTM D3728-08(2012).pdf
ASTM D3737-12.pdf
ASTM D3740 2004a.pdf
ASTM D3754 _ 11.pdf
ASTM D3774-96(2008)e1 Standard Test Methods for Width of Textile Fabric.pdf
ASTM D3775-08.pdf
ASTM D3776_D3776M-09a.pdf
ASTM D3786_D3786M-09.pdf
ASTM D3796-09.pdf
ASTM D3809 _ 01 (Reapproved 2006.pdf
ASTM D3828-09.pdf
ASTM D3839 _ 08.pdf
ASTM D3840 _ 10.pdf
ASTM D3846 _ 08.pdf
ASTM D3853-08e1.pdf
ASTM D3916 _ 08.pdf
ASTM D3917 _ 12.pdf
ASTM D3935-09.pdf
ASTM D3950-09a.pdf
ASTM D3951-10.pdf
ASTM D3953-13.pdf
ASTM D3956-12.pdf
ASTM D3984-13.pdf
ASTM D4000 _ 12.pdf
ASTM D4000-09b.pdf
ASTM D4020-11.pdf
ASTM D4024 _ 12.pdf
ASTM D4028-07.pdf
ASTM D4030_D4030M-09.pdf
ASTM D4052-09.pdf
ASTM D4052-11.pdf
ASTM D4068-09.pdf
ASTM D409-D409M-12.pdf
ASTM D4101-11.pdf
ASTM D412 _ 06a e2.pdf
ASTM D412-06a(2013).pdf
ASTM D4140 – 07.pdf
ASTM D4169-09.pdf
ASTM D4171 _ 11.pdf
ASTM D4176-04(2009).pdf
astm D4228 _ 05.pdf
ASTM D4253-00(2006).pdf
ASTM D4275-09.pdf
ASTM D43-D43M-00(2012e1).pdf
ASTM D4304 _ 06a.pdf
ASTM D4310 _ 10.pdf
ASTM D4310-09.pdf
ASTM D4320_D4320M-09.pdf
ASTM D4330 _ 94 (Reapproved 2008).pdf
ASTM D4378 – 08.pdf
ASTM D4380-84(2006).pdf
ASTM D4385 _ 10.pdf
ASTM D4398 _ 07.pdf
ASTM D4424-09.pdf
ASTM D445-11a.pdf
ASTM D445-2011a.pdf
ASTM D4458-09.pdf
ASTM D4476-09.pdf
ASTM D4485 _ 11c.pdf
ASTM D4492-10.pdf
ASTM D4497-10.pdf
ASTM D4498-07.pdf
ASTM D4498-2006.pdf
ASTM D4499-07.pdf
ASTM D4524 _ 86 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D4528 _ 88 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D4533 _ 11.pdf
ASTM D4541 _ 09e1.pdf
ASTM D4547-09.pdf
ASTM D4553-2008.pdf
ASTM D4585-07.pdf
ASTM D4595 _ 11.pdf
ASTM D4601-D4601M-04(2012)e1.pdf
ASTM D4603-03(2011 e1).pdf
ASTM D4612-08.pdf
ASTM D4614 _ 11.pdf
ASTM D4615-12.pdf
ASTM D4619-12.pdf
ASTM D4625-04(2009).pdf
ASTM D4629 _ 12.pdf
ASTM D4632-2008.pdf
ASTM D4651-08.pdf
ASTM D4660 _ 12.pdf
ASTM D4689-12.pdf
ASTM D4690-12.pdf
ASTM D4691-11.pdf
ASTM D471 _ 12.pdf
ASTM D471 _ 2006.pdf
ASTM D4737 _ 10.pdf
ASTM D4737-09.pdf
ASTM D4740-04(2009).pdf
ASTM D4754-11.pdf
ASTM D4761-13.pdf
ASTM D4775_D4775M-09.pdf
ASTM D4793-09.pdf
ASTM D4806 _ 11a.pdf
ASTM D4806 _ 12.pdf
ASTM D4809-09.pdf
ASTM D4809-09a.pdf
ASTM D4833 _ 07.pdf
ASTM D4835 _ 08 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D4865-09.pdf
ASTM D4883 _ 08.pdf
ASTM D4891-13.pdf
ASTM D4922-09.pdf
ASTM D4928 _ 11.pdf
ASTM D494 _ 11.pdf
ASTM D4951-09.pdf
ASTM D4951-2009.pdf
ASTM D4960-08.pdf
ASTM D5 _ 06e1.pdf
ASTM D5-06.pdf
ASTM D5-D5M-13.pdf
ASTM D5001-08.pdf
ASTM D5001-10.pdf
ASTM D5003-06a(2011).pdf
ASTM D5004-11.pdf
ASTM D5006-11.pdf
ASTM D5028-09.pdf
ASTM D5029 _ 98 (Reapproved 2009).pdf
ASTM D5055-13.pdf
ASTM D5080-08.pdf
ASTM D5083 _ 10.pdf
ASTM D5094_D5094M-09.pdf
ASTM D5102-09.pdf
ASTM D5117-09.pdf
ASTM D512-12.pdf
ASTM D5128-09.pdf
ASTM D5139-12.pdf
ASTM D5144 _ 08e1.pdf
ASTM D5157-97 (Reapproved 2008).pdf
ASTM D516 _ 11.pdf
ASTM D5163 _ 08.pdf
ASTM D5194-11a.pdf
ASTM D5197-09e1.pdf
ASTM D5206 _ 13.pdf
ASTM D5207-09.pdf
ASTM D5211-11.pdf
ASTM D523-08.pdf
ASTM D524-10.pdf
ASTM D524-2010.pdf
ASTM D5261 – 10.pdf
ASTM D5284-09.pdf
ASTM D5291-10.pdf
ASTM D5293-10.pdf
ASTM D5293-2010.pdf
ASTM D5296 _ 11.pdf
ASTM D5336-09.pdf
ASTM D5338 _ 11.pdf
ASTM D5364 _ 08e1.pdf
ASTM D5386-10 Standard Test Method for Color of Liquids Using Tristimulus Colorimetry.pdf
ASTM D5397-07(2012).pdf
ASTM D5442-93(2008).pdf
ASTM D5444-08.pdf
ASTM D5450-D5450M-12.pdf
ASTM D5451-93(2012).pdf
ASTM D5454-11e1.pdf
ASTM D5456-10 Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products.pdf
ASTM D5461 _ 06 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D5470-2006 Standard Test Method for Thermal Transmission Properties of Thin Thermally Conductive Solid Electrical Insulation Materials.pdf
ASTM D5471-10 Standard Specification for O-Xylene 980.pdf
ASTM D5477 _ 11.pdf
ASTM D5494 _ 93 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D5498 _ 12.pdf
ASTM D5504-12.pdf
ASTM D5511 _ 12.pdf
ASTM D5526 _ 12.pdf
ASTM D5543-09.pdf
ASTM D5579 _ 12.pdf
ASTM D5579-09a.pdf
ASTM D5586 D5586M _ 10.pdf
ASTM D5592-94(2010).pdf
ASTM D5600-09.pdf
ASTM D5632-12.pdf
ASTM D5639_D5639M-09.pdf
ASTM D5642-09.pdf
ASTM D5656-10.pdf
ASTM D5662 _ 12.pdf
ASTM D5664-10.pdf
ASTM D5677 _ 05 (Reapproved 2010).pdf
ASTM D5681-2009.pdf
ASTM D5682-2008.pdf
ASTM D5706-11.pdf
ASTM D5745-09.pdf
ASTM D575-91(R2007) Standard Test Methods for Rubber Properties in Compression.pdf
ASTM D5760-09.pdf
ASTM D5770-11.pdf
ASTM D5771-12.pdf
ASTM D5772-10.pdf
ASTM D5773-10.pdf
ASTM D5774-95(2009).pdf
ASTM D5776-07(2012).pdf
ASTM D5778-12.pdf
ASTM D5798 _ 11.pdf
ASTM D5798-09a.pdf
ASTM D5798-09b.pdf
ASTM D5800-10.pdf
ASTM D5800-2010.pdf
ASTM D5831-09.pdf
ASTM D5847-02(2012).pdf
ASTM D5848-10e1.pdf
ASTM D5849-07.pdf
ASTM D5864-11.pdf
ASTM D5865-12.pdf
ASTM D5871-11.pdf
ASTM D5895-13.pdf
ASTM D5900 _ 12.pdf
ASTM D5904 _ 02 (Reapproved 2009).pdf
ASTM D5919 _ 96 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D5966-10.pdf
ASTM D5967-09.pdf
ASTM D5967-12.pdf
ASTM D5975-96(2010).pdf
ASTM D6-D6M 2011e1.pdf
ASTM D602-81(2012).pdf
ASTM D6026.pdf
ASTM D608-05(2011).pdf
ASTM D609-2006.pdf
ASTM D610 _ 08 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D6122 _ 10.pdf
ASTM D6138 _ 11.pdf
ASTM D6139-11.pdf
ASTM D6158 _ 10.pdf
ASTM D6159 _ 97 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D618 _ 08.pdf
ASTM D6192 _ 11.pdf
ASTM D6224-09.pdf
ASTM D6240 6240M _ 12e1.pdf
ASTM D6241 _ 04 (Reapproved 2009).pdf
ASTM D6243 _ 09.pdf
ASTM D6244 _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D6245 _ 12.pdf
ASTM D6246 _ 08.pdf
ASTM D6247 _ 10.pdf
ASTM D6248 _ 98 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D6250 _ 98 (Reapproved 2009).pdf
ASTM D6265-09.pdf
ASTM D6277-07(2012).pdf
ASTM D6278-2007.pdf
ASTM D6284-09.pdf
ASTM D6288-09.pdf
ASTM D629-08.pdf
ASTM D6304 _ 07.pdf
ASTM D6305-2007.pdf
ASTM D6307-10.pdf
ASTM D6338 _ 10.pdf
ASTM D6338-09.pdf
ASTM D6345-10.pdf
ASTM D635 _ 10.pdf
ASTM D638-2010.pdf
ASTM D6385 _ 99 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D6394 _ 11.pdf
ASTM D6394-09.pdf
ASTM D6399-10.pdf
ASTM D6400 _ 12.pdf
ASTM D6434 _ 12.pdf
ASTM D6436-08.pdf
ASTM D6438-05(2010).pdf
ASTM D6477 _ 13.pdf
ASTM D6478-09.pdf
ASTM D6484-D6484M-2009   Standard Test Method for Open-Hole Compressive Strength of Polymer Matrix Composite Laminates.pdf
ASTM D6495-09.pdf
ASTM D6501-09.pdf
ASTM D6502-10.pdf
ASTM D6529 _ 11.pdf
ASTM D6554_D6554M-09.pdf
ASTM D6583-04(2010).pdf
ASTM D6593-09a.pdf
ASTM D6593-13.pdf
ASTM D6594-13.pdf
ASTM D6617 _ 08.pdf
ASTM D6618 _ 10a.pdf
ASTM D664-09a.pdf
ASTM D664-11.pdf
ASTM D664-2009a.pdf
ASTM D664-2011.pdf
ASTM D665-06.pdf
ASTM D665-2006.pdf
ASTM D6670-13.pdf
ASTM D6708-08.pdf
ASTM D6709-09a.pdf
ASTM D6709-11.pdf
ASTM D6738 _ 11.pdf
ASTM D6739 _ 11.pdf
ASTM D6750-09.pdf
ASTM D6750-10b.pdf
ASTM D6751-09.pdf
ASTM D6751-12.pdf
ASTM D6757-07.pdf
ASTM D6792 _ 07.pdf
ASTM D6803-13.pdf
ASTM D6810 _ 07.pdf
ASTM D6815-09.pdf
ASTM D6837-09a.pdf
ASTM D6851 _ 02 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D6860 D6860M _ 09.pdf
ASTM D6862-11.pdf
ASTM D6868 _ 11.pdf
ASTM D6869 _ 03 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D6875 – 08.pdf
ASTM D6888-09.pdf
ASTM D6890-09.pdf
ASTM D6891-09a.pdf
ASTM D6891-13.pdf
ASTM D6894 _ 11.pdf
ASTM D6909 _ 10.pdf
ASTM D6910_D6910M-09.pdf
ASTM D6920 _ 07.pdf
ASTM D6922 _ 11.pdf
ASTM D6923 _ 10a.pdf
ASTM D6923-09.pdf
ASTM D6932_D6932M-08.pdf
ASTM D6938-08a.pdf
ASTM D695 _ 10.pdf
ASTM D695-08.pdf
ASTM D6957-12.pdf
ASTM D6958-03(2009).pdf
ASTM D6968-03(2009).pdf
ASTM D6971-09.pdf
ASTM D6973 _ 08e1.pdf
ASTM D6976-13.pdf
ASTM D6984-09.pdf
ASTM D6987-6987M -11.pdf
ASTM D7017 _ 12.pdf
ASTM D7021 _ 05 (Reapproved 2012).pdf
ASTM D7026-13.pdf
ASTM D7028-07.pdf
ASTM D7029-09.pdf
ASTM D7032-10a.pdf
ASTM D7038-09.pdf
ASTM D7042-12a.pdf
ASTM D7059-09.pdf
ASTM D7070-2008.pdf
ASTM D709-01(2007).pdf
ASTM D7091 _ 12.pdf
ASTM D710-97(2009)e1.pdf
ASTM D7129-09.pdf
ASTM D7131-09.pdf
ASTM D7137_D7137M-07.pdf
ASTM D7139-09.pdf
ASTM D714-02.pdf
ASTM D7143-11.pdf
ASTM D7155 _ 11.pdf
ASTM D7156-11.pdf
ASTM D7170-09.pdf
ASTM D7170-12a.pdf
ASTM D7171-05(2011).pdf
ASTM D7172-06e1.pdf
ASTM D7174-05(2011).pdf
ASTM D7175-08.pdf
ASTM D7176-06(2011).pdf
ASTM D7184 _ 12.pdf
ASTM D7185-11a.pdf
ASTM D7191 _ 10.pdf
ASTM D721 _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D7215-08.pdf
ASTM D7245-09.pdf
ASTM D7249-D7249M-12.pdf
ASTM D7250-D7250M-06(2012).pdf
ASTM D7263-09.pdf
ASTM D7265-12.pdf
ASTM D7268 _ 12.pdf
ASTM D7310 _ 11.pdf
ASTM D7318 -11.pdf
ASTM D7319 – 11e1.pdf
ASTM D7320-09a.pdf
ASTM D7328 – 11.pdf
ASTM D7332_D7332M-09.pdf
ASTM D7339-12.pdf
ASTM D7341-09.pdf
ASTM D7365-09.pdf
ASTM D7365-09a.pdf
ASTM D7369-09.pdf
ASTM D7372 _ 12.pdf
ASTM D7375 _ 08.pdf
ASTM D7391-09.pdf
ASTM D740 _ 11.pdf
ASTM D7419-2007.pdf
ASTM D7422-09a.pdf
ASTM D7422-12.pdf
ASTM D7430-12b.pdf
ASTM D7438-13.pdf
ASTM D7446-09.pdf
ASTM D7449-2008.pdf
ASTM D7450-08.pdf
ASTM D7452-09a.pdf
ASTM D7455 _ 08.pdf
ASTM D7457 _ 12.pdf
ASTM D7465-08.pdf
ASTM D7466-08.pdf
ASTM D7467-08.pdf
ASTM D7467-10.pdf
ASTM D7468-11.pdf
ASTM D7469-09.pdf
ASTM D7470-08.pdf
ASTM D7471-09.pdf
ASTM D7472-09.pdf
ASTM D7474-08.pdf
ASTM D7475 _ 11.pdf
ASTM D7476-08.pdf
ASTM D7477-08.pdf
ASTM D7478_D7478M-08.pdf
ASTM D7481-09.pdf
ASTM D7490-2008.pdf
ASTM D7491 _ 08.pdf
ASTM D7499_D7499M-09.pdf
ASTM D7501-09b.pdf
ASTM D7501-12a.pdf
ASTM D7503 _ 10.pdf
ASTM D7504 _ 12.pdf
ASTM D7505-D7505M _ 10.pdf
ASTM D7506-D7506M _ 12.pdf
ASTM D7506_D7506M-09.pdf
ASTM D7507 _ 10.pdf
ASTM D7508-D7508M-10.pdf
ASTM D7511-09.pdf
ASTM D7512-09.pdf
ASTM D7512-2009.pdf
ASTM D7514-09.pdf
ASTM D7515-09.pdf
ASTM D7517-09.pdf
ASTM D7518-09.pdf
ASTM D7525-09.pdf
ASTM D7528-09.pdf
ASTM D7535-09.pdf
ASTM D7535-2009.pdf
ASTM D7541-09.pdf
ASTM D7544 _ 12.pdf
ASTM D7546-09.pdf
ASTM D7546-2009.pdf
ASTM D7547-09.pdf
ASTM D7547-2009.pdf
ASTM D7549-09.pdf
ASTM D7550-09.pdf
ASTM D7553-09.pdf
ASTM D7559_D7559M-09.pdf
ASTM D7564_D7564M-09.pdf
ASTM D7565-D7565M-2009.  Standard Test Method for Determining Tensile Properties of Fiber Reinforced Polymer Matrix Composites Used for Strengthening of Civil Structures.pdf
ASTM D7566 _ 11a.pdf
ASTM D7566-09.pdf
ASTM D7566-12.pdf
ASTM D7572-09.pdf
ASTM D7573-09.pdf
ASTM D7574-09.pdf
ASTM D7579-09.pdf
ASTM D7580_D7580M-09.pdf
ASTM D7582-12.pdf
ASTM D7583-09.pdf
ASTM D7590 _ 09e1.pdf
ASTM D7603-10.pdf
ASTM D7605-11.pdf
ASTM D7606-11.pdf
ASTM D7607-11.pdf
ASTM D7611-D7611M -10.pdf
ASTM D7611-D7611M-13.pdf
ASTM D7612-12.pdf
ASTM D7613-10.pdf
ASTM D7614-12.pdf
ASTM D7615-D7615M -11.pdf
ASTM D7616-D7616M-11.pdf
ASTM D7617-D7617M -11.pdf
ASTM D7618 _ 10.pdf
ASTM D7619-12a.pdf
ASTM D7620-10.pdf
ASTM D7634-10.pdf
ASTM D7649-10.pdf
ASTM D7650-13.pdf
ASTM D7651-10.pdf
ASTM D7652_ 11.pdf
ASTM D7653-10.pdf
ASTM D7675-11.pdf
ASTM D7687 _ 11.pdf
ASTM D770 _ 11.pdf
ASTM D7704 _ 12.pdf
ASTM D7706 _ 11.pdf
ASTM D7719-12.pdf
ASTM D7746-11.pdf
ASTM D7774-12.pdf
ASTM D7775-11e1.pdf
ASTM D7779-11.pdf
ASTM D7785 _ 12.pdf
ASTM D7790-12.pdf
ASTM D7791-12.pdf
ASTM D7796 _ 12.pdf
ASTM D7797 _ 12.pdf
ASTM D7799-12.pdf
ASTM D7802 – 12.pdf
ASTM D7833-12.pdf
ASTM D785-2008.pdf
ASTM D790-2010.pdf
ASTM D792 _ 08.pdf
ASTM D8-12.pdf
ASTM D8-13.pdf
ASTM D841 _ 11.pdf
ASTM D849 _ 11.pdf
ASTM D852-08.pdf
ASTM D859-2010.pdf
ASTM D86 _ 11b.pdf
ASTM D86-09.pdf
ASTM D86-09e1.pdf
ASTM D87-09.pdf
ASTM D870-09.pdf
ASTM D876-09.pdf
ASTM D877-02(2007).pdf
ASTM D878 -_ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM D882-09.pdf
ASTM D883 _ 11.pdf
ASTM D891-09.pdf
ASTM D892-11.pdf
ASTM D892-11a.pdf
ASTM D892-2011.pdf
ASTM D9-09ae1 Standard Terminology Relating to Wood and Wood-Based Products.pdf
ASTM D9-12.pdf
ASTM D907-12a.pdf
ASTM D92-12b.pdf
ASTM D923-07.pdf
ASTM D93-10 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester.pdf
ASTM D93-11.pdf
ASTM D93-12.pdf
ASTM D94-07(2012).pdf
ASTM D943 _ 04a (Reapproved 2010)e1.pdf
ASTM D97-09.pdf
ASTM D97-11.pdf
ASTM D97-2009.pdf
ASTM D97-2011.pdf
ASTM D975-09b.pdf
ASTM D976 _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM D977 _ 12.pdf
ASTM D979-D979M – 12.pdf
ASTM E 10 _ 08.pdf
ASTM E 10-2007.pdf
ASTM E 10-2007a.pdf
ASTM E 1004-2009.pdf
ASTM E 1009(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 1009-95(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 1010-2009.pdf
ASTM E 1018-2009.pdf
ASTM E 1019-2008.pdf
ASTM E 1032-06.pdf
ASTM E 1033-2009.pdf
ASTM E 1074-2009.pdf
ASTM E 1078-2009.pdf
ASTM E 108-2007a.pdf
ASTM E 1086 2008.pdf
ASTM E 11-2009.pdf
ASTM E 1112-00(2006).pdf
ASTM E 1114-2009.pdf
ASTM E 1119-2007.pdf
ASTM E 1119-2009.pdf
ASTM E 1121-2009.pdf
ASTM E 1129-2009.pdf
ASTM E 1158-2009.pdf
ASTM E 1161-2009.pdf
ASTM E 1164-2009a.pdf
ASTM E 1171-2009.pdf
ASTM E 1177-2009.pdf
ASTM E 1180 _ 08.pdf
ASTM E 1185-2009.pdf
ASTM E 119-2007.pdf
ASTM E 119-2009c.pdf
ASTM E 1207-2009.pdf
ASTM E 1212-2009.pdf
ASTM E 122-2009.pdf
ASTM E 1221-06.pdf
ASTM E 1228-2009.pdf
ASTM E 1251-2007.pdf
ASTM E 1252 _ 98 (Reapproved 2007).pdf
ASTM E 1255-2009.pdf
ASTM E 1257 _ 93 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E 1268 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
ASTM E 1300-2009a.pdf
ASTM E 1312-2009.pdf
ASTM E 1316-06.pdf
ASTM E 1316-07b.pdf
ASTM E 1316-2009a.pdf
ASTM E 1317 – 2008.pdf
ASTM E 1318-2009.pdf
ASTM E 1321-2009.pdf
ASTM E 1323-2009.pdf
ASTM E 1349-06.pdf
ASTM E 135-2009.pdf
ASTM E 1354-2009.pdf
ASTM E 1359-2009.pdf
ASTM E 136-2009a.pdf
ASTM E 1384-07.pdf
ASTM E 139-2006.pdf
ASTM E 140-2007.pdf
ASTM E 1411-2009.pdf
ASTM E 1416-2009.pdf
ASTM E 1419-2009.pdf
ASTM E 1447-2009.pdf
ASTM E 1448-2009.pdf
ASTM E 1450-2009.pdf
ASTM E 1453-2009.pdf
ASTM E 1473-2009.pdf
ASTM E 1488-2009.pdf
ASTM E 1523-2009.pdf
ASTM E 1530-06.pdf
ASTM E 1537-2007.pdf
ASTM E 1543-06.pdf
ASTM E 1546-2009a.pdf
ASTM E 1547-2009.pdf
ASTM E 1548-2009.pdf
ASTM E 1557-2009.pdf
ASTM E 1558-2009.pdf
ASTM E 1559-2009.pdf
ASTM E 1569-2009.pdf
ASTM E 1573-2009.pdf