استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part57

ASTM C913-08.pdf
ASTM C918-C918M _ 07.pdf
ASTM C92 _ 95 (Reapproved 2010).pdf
ASTM C921-10.pdf
ASTM C923-08.pdf
ASTM C927-80(2009).pdf
ASTM C928-C928M _ 09.pdf
ASTM C929-94(2009).pdf
ASTM C930-12.pdf
ASTM C935-13.pdf
ASTM C936-C936M-12.pdf
ASTM C964-07.pdf
ASTM C967-13.pdf
ASTM C978-04(2009).pdf
ASTM D 1000-2009.pdf
ASTM D 1004-2007.pdf
ASTM D 1004-2009.pdf
ASTM D 1005 – 95 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 1014-2009.pdf
ASTM D 1043-2009.pdf
ASTM D 1044 _ 08.pdf
ASTM D 1047-2007.pdf
ASTM D 1052-2009.pdf
ASTM D 1055-2009.pdf
ASTM D 1056-2007.pdf
ASTM D 1066-06.pdf
ASTM D 1067-2006.pdf
ASTM D 1074-2009.pdf
ASTM D 1075-2007.pdf
ASTM D 1076-06.pdf
ASTM D 1079-08.pdf
ASTM D 1079-2009.pdf
ASTM D 1121-2007.pdf
ASTM D 1129-06a.pdf
ASTM D 1133-2009.pdf
ASTM D 1142-95(2006).pdf
ASTM D 1143-2009.pdf
ASTM D 1143M-2007.pdf
ASTM D 1159-2007.pdf
ASTM D 116-86(2006).pdf
ASTM D 1169-2009.pdf
ASTM D 1177-2007.pdf
ASTM D 1193-2006.pdf
ASTM D 1195-2009.pdf
ASTM D 120-2009.pdf
ASTM D 1204-2007.pdf
ASTM D 121-2009a.pdf
ASTM D 123-2009.pdf
ASTM D 1257-07.pdf
ASTM D 1266 _ 07.pdf
ASTM D 1275-06.pdf
ASTM D 1287-2009.pdf
ASTM D 1308 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 1343-95(R2006).pdf
ASTM D 1349-2009.pdf
ASTM D 1351-08.pdf
ASTM D 1353-2009.pdf
ASTM D 1363-06.pdf
ASTM D 1369-84(R2006).pdf
ASTM D 1385-07.pdf
ASTM D 1389-07.pdf
ASTM D 139-07.pdf
ASTM D 140-2009.pdf
ASTM D 1401-2009.pdf
ASTM D 1411-2009.pdf
ASTM D 1418-06.pdf
ASTM D 1424-07.pdf
ASTM D 1424-2009.pdf
ASTM D 1425-2009.pdf
ASTM D 143-2009.pdf
ASTM D 1441-06.pdf
ASTM D 1442-06.pdf
ASTM D 1447-2009.pdf
ASTM D 1452-2009.pdf
ASTM D 149-2009.pdf
ASTM D 1510-06.pdf
ASTM D 1510-2009b.pdf
ASTM D 1525-06.pdf
ASTM D 1525-2007.pdf
ASTM D 1531-06.pdf
ASTM D 1535-07.pdf
ASTM D 1555-2009.pdf
ASTM D 1555M-2009.pdf
ASTM D 1557 – 2007.pdf
ASTM D 1557-2009.pdf
ASTM D 156 _ 07.pdf
ASTM D 1560-2009.pdf
ASTM D 1562-2009.pdf
ASTM D 1566-2009.pdf
ASTM D 1577-2007.pdf
ASTM D 1578-93(R2006).pdf
ASTM D 1593-2009.pdf
ASTM D 16-07.pdf
ASTM D 1600-2007.pdf
ASTM D 1603-06.pdf
ASTM D 1613-06.pdf
ASTM D 1614-2009.pdf
ASTM D 1623-2009.pdf
ASTM D 1630-06.pdf
ASTM D 1655-2009.pdf
ASTM D 1688-07.pdf
ASTM D 1693 – 2007.pdf
ASTM D 1708-06.pdf
ASTM D 1709-08.pdf
ASTM D 1709-2009.pdf
ASTM D 1710-08.pdf
ASTM D 1711-08.pdf
ASTM D 1712-2009.pdf
ASTM D 1720-08.pdf
ASTM D 1721-97(R2007).pdf
ASTM D 1722-2009.pdf
ASTM D 1730-2009.pdf
ASTM D 1731-2009.pdf
ASTM D 1732-08.pdf
ASTM D 1734-93(R2007).pdf
ASTM D 1735-08.pdf
ASTM D 1742-06.pdf
ASTM D 1746-2009.pdf
ASTM D 1747-2009.pdf
ASTM D 1748-08.pdf
ASTM D 1749-93(R2007).pdf
ASTM D 1751-04(2008).pdf
ASTM D 1752-08.pdf
ASTM D 1754-2009.pdf
ASTM D 1756-02(R2007).pdf
ASTM D 1758-06.pdf
ASTM D 1761-06.pdf
ASTM D 1762-84(2007).pdf
ASTM D 1765-06.pdf
ASTM D 1776-08.pdf
ASTM D 1776-2009.pdf
ASTM D 1777-96(R2007).pdf
ASTM D 1782-95(R2007).pdf
ASTM D 1784-08.pdf
ASTM D 1785-06.pdf
ASTM D 1790-08.pdf
ASTM D 1791-93(2008).pdf
ASTM D 1792-06.pdf
ASTM D 1793-92(2008).pdf
ASTM D 1795-96(R2007)e1.pdf
ASTM D 1799-03a(2008).pdf
ASTM D 1828-01 (R2007).pdf
ASTM D 1831-00 (R2006).pdf
ASTM D 1833-87(R2007).pdf
ASTM D 1836-07.pdf
ASTM D 1837-02a(R2007).pdf
ASTM D 1838-07.pdf
ASTM D 1840-06.pdf
ASTM D 1844-08.pdf
ASTM D 1856-2009.pdf
ASTM D 1868-07.pdf
ASTM D 1883 – 2007.pdf
ASTM D 1883-2009.pdf
ASTM D 1894-06.pdf
ASTM D 1896-2009.pdf
ASTM D 1907-2007.pdf
ASTM D 1921-06.pdf
ASTM D 1922-06a.pdf
ASTM D 1922-2009.pdf
ASTM D 1970-2009.pdf
ASTM D 1971.pdf
ASTM D 198-2009.pdf
ASTM D 2000-06.pdf
ASTM D 2000-08.pdf
ASTM D 2008-2009.pdf
ASTM D 2013-2007.pdf
ASTM D 2017-1981.pdf
ASTM D 2019-97(R2007).pdf
ASTM D 2024-2009.pdf
ASTM D 2036-2009.pdf
ASTM D 2042-2009.pdf
ASTM D 2050-2009.pdf
ASTM D 2063-2009.pdf
ASTM D 2067-08.pdf
ASTM D 2068-08.pdf
ASTM D 2084-07.pdf
ASTM D 2086-08.pdf
ASTM D 2095-08.pdf
ASTM D 2113 2006.pdf
ASTM D 2119-2009.pdf
ASTM D 2121-07.pdf
ASTM D 2126-2009.pdf
ASTM D 2130-08.pdf
ASTM D 2131-08.pdf
ASTM D 2148-02(R2008)e1.pdf
ASTM D 2156-08.pdf
ASTM D 2165-94(2006).pdf
ASTM D 2166 – 2006.pdf
ASTM D 2167-08.pdf
ASTM D 2171 – 2007.pdf
ASTM D 2180-08.pdf
ASTM D 2200-08.pdf
ASTM D 2222-2009.pdf
ASTM D 2234-2009a.pdf
ASTM D 2244-2007.pdf
ASTM D 2244-2009a.pdf
ASTM D 2248-01aR07.pdf
ASTM D 2255-2009.pdf
ASTM D 2256-02(R2008).pdf
ASTM D 2256-2009.pdf
ASTM D 2259-02(R2006).pdf
ASTM D 226-2009.pdf
ASTM D 2261-2007.pdf
ASTM D 2272-2009.pdf
ASTM D 229-2009b.pdf
ASTM D 2291-2009.pdf
ASTM D 2340-2009.pdf
ASTM D 2343-2009.pdf
ASTM D 2359-2009.pdf
ASTM D 2360-2007.pdf
ASTM D 2360-2008.pdf
ASTM D 2369 – 07.pdf
ASTM D 2383-2009.pdf
ASTM D 2395-2007.pdf
ASTM D 240-2002R2007.pdf
ASTM D 240-2009.pdf
ASTM D 2414-2009a.pdf
ASTM D 2419-2009.pdf
ASTM D 242-2009.pdf
ASTM D 2434 – 68 R(2006).pdf
ASTM D 244-2009.pdf
ASTM D 2485-91(R2007).pdf
ASTM D 2487 2006.pdf
ASTM D 2488 2006.pdf
ASTM D 2488-2009a.pdf
ASTM D 2500-2009.pdf
ASTM D 2513-2009.pdf
ASTM D 2519-2007.pdf
ASTM D 2555-06.pdf
ASTM D 256-2006.pdf
ASTM D 257 – 2007.pdf
ASTM D 2570-2009.pdf
ASTM D 2574-06.pdf
ASTM D 2578-2009.pdf
ASTM D 2580-06.pdf
ASTM D 2581-2009.pdf
ASTM D 2582-2007.pdf
ASTM D 2582-2009.pdf
ASTM D 2583-2007.pdf
ASTM D 2657-2007.pdf
ASTM D 2665-2007.pdf
ASTM D 2665-2009.pdf
ASTM D 2671-2009.pdf
ASTM D 2673-2009.pdf
ASTM D 2699-2007.pdf
ASTM D 2699-2009.pdf
ASTM D 2700-2007a.pdf
ASTM D 2700-2009.pdf
ASTM D 2709-96(2006).pdf
ASTM D 2710-2009.pdf
ASTM D 2734-2009.pdf
ASTM D 2765- 01(Reapproved 2006).pdf
ASTM D 2780 – 1992(2007).pdf
ASTM D 2780-92(2007).pdf
ASTM D 2797-2009.pdf
ASTM D 2798-2009a.pdf
ASTM D 2799-2009.pdf
ASTM D 2803-2009.pdf
ASTM D 2809-2009.pdf
ASTM D 2810-2007.pdf
ASTM D 2821-2009.pdf
ASTM D 2838-2009.pdf
ASTM D 2846-2009b.pdf
ASTM D 2846_D 2846M _ 06.pdf
ASTM D 2850 REV A – R(2007).pdf
ASTM D 2854-2009.pdf
ASTM D 2863-06a.pdf
ASTM D 2863-2009.pdf
ASTM D 2864-2009.pdf
ASTM D 2867-2009.pdf
ASTM D 2868-2007.pdf
ASTM D 2885-2009.pdf
ASTM D 2896-2007.pdf
ASTM D 2898-2009.pdf
ASTM D 2916-2009.pdf
ASTM D 2940-2009.pdf
ASTM D 2950-2009.pdf
ASTM D 297 2013.pdf
ASTM D 2983-2009.pdf
ASTM D 2990-2009.pdf
ASTM D 3018-2009.pdf
ASTM D 3039_D3039M-00(Reapproved 2006).pdf
ASTM D 3042-2009.pdf
ASTM D 3053-2008.pdf
ASTM D 3061-1997(2008).pdf
ASTM D 3082-2009.pdf
ASTM D 3120 _ 08.pdf
ASTM D 3123-2009.pdf
ASTM D 3125-06.pdf
ASTM D 3141-2009.pdf
ASTM D 3159 _ 06.pdf
ASTM D 3161-2009.pdf
ASTM D 3171-2009.pdf
ASTM D 3175 _ 07.pdf
ASTM D 3175-2007.pdf
ASTM D 3176-2009.pdf
ASTM D 3177-2002(R2007).pdf
ASTM D 3180-07 Standard Practice for Calculating Coal and Co.pdf
ASTM D 3182-07 Standard Practice for Rubber_Materials, Equip.pdf
ASTM D 3183-2009.pdf
ASTM D 3184-07 Standard Test Methods for Rubber_Evaluation o.pdf
ASTM D 3185-06.pdf
ASTM D 3186-07 Standard Test Methods for Rubber_Evaluation o.pdf
ASTM D 3187-06.pdf
ASTM D 3188-06.pdf
ASTM D 3189-06.pdf
ASTM D 3191-2009.pdf
ASTM D 3192-2009.pdf
ASTM D 3193-2009.pdf
ASTM D 3198-97(R2007) Standard Test Method for Application a.pdf
ASTM D 3201-2009a.pdf
ASTM D 3212-07 Standard Specification for Joints for Drain a.pdf
ASTM D 3217-07 Standard Test Methods for Breaking Tenacity o.pdf
ASTM D 3218-07 Standard Specification for Polyolefin Monofil.pdf
ASTM D 3223-02(R2007)e1 Standard Test Method for Total Mercu.pdf
ASTM D 3230-2009.pdf
ASTM D 3241-2009.pdf
ASTM D 3244-07 Standard Practice for Utilization of Test Dat.pdf
ASTM D 3257-06 Standard Test Methods for Aromatics in Minera.pdf
ASTM D 3262-06.pdf
ASTM D 3265-07.pdf
ASTM D 3270-00(R2006).pdf
ASTM D 3271-87(R2006).pdf
ASTM D 3274-2009.pdf
ASTM D 3276-07.pdf
ASTM D 3279-07.pdf
ASTM D 3282-2009.pdf
ASTM D 3289-2008.pdf
ASTM D 3294-2009.pdf
ASTM D 3295-06.pdf
ASTM D 3300-00(R2006).pdf
ASTM D 3302-07ae1.pdf
ASTM D 3302-2009.pdf
ASTM D 3306-2009.pdf
ASTM D 3307-06.pdf
ASTM D 3308-06.pdf
ASTM D 3311-2009.pdf
ASTM D 3338-2009.pdf
ASTM D 3346-07.pdf
ASTM D 3348-07.pdf
ASTM D 3349-06.pdf
ASTM D 3359-2009.pdf
ASTM D 3361-01(R2006).pdf
ASTM D 3367-2009.pdf
ASTM D 3372-02(R2007)e1.pdf
ASTM D 3373-03(R2007)e1.pdf
ASTM D 3375-95a(R2007).pdf
ASTM D 3381-2009.pdf
ASTM D 3382-07.pdf
ASTM D 3385-2009.pdf
ASTM D 3398-00(R2006).pdf
ASTM D 341-2009.pdf
ASTM D 3424-2009.pdf
ASTM D 3429-93R07.pdf
ASTM D 3462-2007.pdf
ASTM D 3462-2009a.pdf
ASTM D 3475-2009.pdf
ASTM D 3479_D3479M-96(Reapproved 2007).pdf
ASTM D 348-2007.pdf
ASTM D 3482-2007.pdf
ASTM D 3493-2009.pdf
ASTM D 350-2009.pdf
ASTM D 3514-2009.pdf
ASTM D 3527-2009.pdf
ASTM D 3548-2009.pdf
ASTM D 3574-2008.pdf
ASTM D 3577-06.pdf
ASTM D 3577-2009.pdf
ASTM D 3596-2009.pdf
ASTM D 36 – 2006.pdf
ASTM D 3647-2009.pdf
ASTM D 3654-06.pdf
ASTM D 3666-2007.pdf
ASTM D 3666-2009.pdf
ASTM D 3675-2009a.pdf
ASTM D 3679-2009a.pdf
ASTM D 3682-06.pdf
ASTM D 3691-2009.pdf
ASTM D 3703-2009.pdf
ASTM D 3737-2009.pdf
ASTM D 3748-2009.pdf
ASTM D 3764-2009.pdf
ASTM D 3776-2007.pdf
ASTM D 3776-2009a.pdf
ASTM D 3786-2006.pdf
ASTM D 3786-2009.pdf
ASTM D 3787 – 07.pdf
ASTM D 3796-2009.pdf
ASTM D 3804-02(2008).pdf
ASTM D 381-2009.pdf
ASTM D 3828-2007.pdf
ASTM D 3828-2009.pdf
ASTM D 3837-95R07.pdf
ASTM D 3856-95(2006).pdf
ASTM D 3865-2009.pdf
ASTM D 3867-2009.pdf
ASTM D 3868-2009.pdf
ASTM D 3869-2009.pdf
ASTM D 3878-2007.pdf
ASTM D 3882-99(R2006).pdf
ASTM D 3884-01(R2007).pdf
ASTM D 3884-2009.pdf
ASTM D 3895 – 2007.pdf
ASTM D 3895-06.pdf
ASTM D 3935-2009.pdf
ASTM D 3939-2009.pdf
ASTM D 3950 (2007).pdf
ASTM D 3950-2009a.pdf
ASTM D 3953-2007.pdf
ASTM D 3957-2009.pdf
ASTM D 396-2007.pdf
ASTM D 396-2009a.pdf
ASTM D 3972-2009.pdf
ASTM D 3974-2009.pdf
ASTM D 3981-2009a.pdf
ASTM D 4000-08.pdf
ASTM D 4000-2009b.pdf
ASTM D 4001-1993(2006).pdf
ASTM D 4004-2006.pdf
ASTM D 4013-2009.pdf
ASTM D 402 – 2008.pdf
ASTM D 4022-2007.pdf
ASTM D 4029-2009.pdf
ASTM D 4030-2009.pdf
ASTM D 4039-2009.pdf
ASTM D 4052-2009.pdf
ASTM D 4060-2007.pdf
ASTM D 4068-2009.pdf
ASTM D 409-2009a.pdf
ASTM D 4092-2007.pdf
ASTM D 4101-2006.pdf
ASTM D 4101-2009.pdf
ASTM D 412 2006a (Reapproved 2013).pdf
ASTM D 412-06a.pdf
ASTM D 4124-2009.pdf
ASTM D 4169-2009.pdf
ASTM D 4175-2009a.pdf
ASTM D 4203-2007.pdf