استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part56

ASTM B956-10.pdf
ASTM B958 _ 08.pdf
ASTM B960-13.pdf
ASTM B968_B968M-09.pdf
ASTM B983-13.pdf
ASTM B985-12.pdf
ASTM B986-13.pdf
ASTM BOOKS
ASTM C 10 _ 07.pdf
ASTM C 10-2009.pdf
ASTM C 1019-2007.pdf
ASTM C 1019-2009.pdf
ASTM C 1021-08.pdf
ASTM C 1023-2009.pdf
ASTM C 1028-2006.pdf
ASTM C 1029-2009.pdf
ASTM C 1032-06.pdf
ASTM C 1036-06.pdf
ASTM C 1043-06.pdf
ASTM C 1047-2009.pdf
ASTM C 1066-2009.pdf
ASTM C 1069-2009.pdf
ASTM C 1076-2009.pdf
ASTM C 1077-06.pdf
ASTM C 1077-2009b.pdf
ASTM C 1086-2009.pdf
ASTM C 1088-2009a.pdf
ASTM C 109-C 109M – 2007.pdf
ASTM C 1093-2009.pdf
ASTM C 11-08A.pdf
ASTM C 110-06.pdf
ASTM C 110-2009a.pdf
ASTM C 1107 C1107M-2007.pdf
ASTM C 1107C 1107M _ 07a.pdf
ASTM C 1113-2009.pdf
ASTM C 1116-2009.pdf
ASTM C 1136-2009.pdf
ASTM C 114 – 2007.pdf
ASTM C 114-2006e1.pdf
ASTM C 114-2007.pdf
ASTM C 114-2009.pdf
ASTM C 1141-06.pdf
ASTM C 1146-2009.pdf
ASTM C 1157-2009.pdf
ASTM C 1167-2009.pdf
ASTM C 1168-08.pdf
ASTM C 1172-2009.pdf
ASTM C 1180-07.pdf
ASTM C 1182-2009.pdf
ASTM C 119-2007.pdf
ASTM C 119-2009.pdf
ASTM C 1193-2009.pdf
ASTM C 1196-2009.pdf
ASTM C 1197-2009.pdf
ASTM C 1198-2009.pdf
ASTM C 1199-2009.pdf
ASTM C 12-2007.pdf
ASTM C 12-2009.pdf
ASTM C 120-2009.pdf
ASTM C 1201-2009.pdf
ASTM C 1202 – 2007.pdf
ASTM C 1202-2007.pdf
ASTM C 1202-2009.pdf
ASTM C 121-2009.pdf
ASTM C 1218-C 1218M-99(2008).pdf
ASTM C 1218C 1218M _ 99 (Reapproved 2008).pdf
ASTM C 1222-06.pdf
ASTM C 1222-2009.pdf
ASTM C 1223-2009.pdf
ASTM C 1224-2009.pdf
ASTM C 1227-2009.pdf
ASTM C 123 – 2004.pdf
ASTM C 1231-2009.pdf
ASTM C 1232-2009a.pdf
ASTM C 1233-2009.pdf
ASTM C 1245C1245M-06.pdf
ASTM C 1247-2009.pdf
ASTM C 125-2007.pdf
ASTM C 1259-08.pdf
ASTM C 1259-2009.pdf
ASTM C 126-2009.pdf
ASTM C 1261 – 2007.pdf
ASTM C 1262 _ 08.pdf
ASTM C 1262-2007.pdf
ASTM C 1262-2009.pdf
ASTM C 1262.2114-1.pdf
ASTM C 1266 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM C 1267 _ 06.pdf
ASTM C 1268 _ 94 (Reapproved 2008).pdf
ASTM C 127 – 2007.pdf
ASTM C 1271 _ 99 (Reapproved 2006).pdf
ASTM C 1272 _ 07.pdf
ASTM C 1274.29312-1.pdf
ASTM C 1277 _ 06.pdf
ASTM C 1277-2009.pdf
ASTM C 1278.18763-3.pdf
ASTM C 1278_C 1278M _ 06.pdf
ASTM C 1278_C 1278M _ 07.pdf
ASTM C 1278_C 1278M _ 07a.pdf
ASTM C 1279-2009.pdf
ASTM C 128 REV A – 2007.pdf
ASTM C 1280-2009.pdf
ASTM C 1289-2007.pdf
ASTM C 1293-06.pdf
ASTM C 1303-2009a.pdf
ASTM C 1305-06.pdf
ASTM C 131 – 2006.pdf
ASTM C 1314 2007.pdf
ASTM C 1314-2009.pdf
ASTM C 1315-06.pdf
ASTM C 1321-2009.pdf
ASTM C 1345-08.pdf
ASTM C 1352-2009.pdf
ASTM C 1353-2009.pdf
ASTM C 1354-2009.pdf
ASTM C 1357-2009.pdf
ASTM C 136-06.pdf
ASTM C 1362-2009.pdf
ASTM C 1372-2009.pdf
ASTM C 138-2009.pdf
ASTM C 1396-2009a.pdf
ASTM C 1397-2009.pdf
ASTM C 14-07.pdf
ASTM C 140 2007.pdf
ASTM C 140-2009.pdf
ASTM C 1401-2009a.pdf
ASTM C 1408-2009.pdf
ASTM C 141-2009.pdf
ASTM C 1411-08.pdf
ASTM C 1417-08.pdf
ASTM C 1417m-08.pdf
ASTM C 1421-2009.pdf
ASTM C 143-2009.pdf
ASTM C 143-C 143M – 2008.pdf
ASTM C 1433-2007.pdf
ASTM C 1433M-2006.pdf
ASTM C 1433M-2007.pdf
ASTM C 1433M-2009.pdf
ASTM C 1433_M-2007.pdf
ASTM C 1439-99(2008).pdf
ASTM C 1458-2009.pdf
ASTM C 1465-08.pdf
ASTM C 1478-06.pdf
ASTM C 1482-2009.pdf
ASTM C 1484-2009.pdf
ASTM C 1493-2009.pdf
ASTM C 1496-2009.pdf
ASTM C 1499-2009.pdf
ASTM C 150-04a.PDF
ASTM C 150-2007.pdf
ASTM C 150-2009.pdf
ASTM C 1501-2009.pdf
ASTM C 1502-2009.pdf
ASTM C 151-2009.pdf
ASTM C 1515-2009.pdf
ASTM C 1517-2009.pdf
ASTM C 1521-2009.pdf
ASTM C 1526-08.pdf
ASTM C 1527-2009.pdf
ASTM C 1528-2009a.pdf
ASTM C 1531-2009.pdf
ASTM C 1540-2009a.pdf
ASTM C 1552-2009a.pdf
ASTM C 156-2009.pdf
ASTM C 1565-2009.pdf
ASTM C 157_C 157M-2006.pdf
ASTM C 1580-2009.pdf
ASTM C 1581-2009a.pdf
ASTM C 1587 _ 06.pdf
ASTM C 1587-2009.pdf
ASTM C 1592-2009.pdf
ASTM C 1601-2009.pdf
ASTM C 1602C1602M-06.pdf
ASTM C 1611-2009b.pdf
ASTM C 1613-2009.pdf
ASTM C 1617-2009.pdf
ASTM C 1621-2009b.pdf
ASTM C 1634-2009.pdf
ASTM C 1645-2009.pdf
ASTM C 1649-08.pdf
ASTM C 1649-2008.pdf
ASTM C 165-2007.pdf
ASTM C 1650-07.pdf
ASTM C 1656-07.pdf
ASTM C 1660-2009.pdf
ASTM C 1663-2009.pdf
ASTM C 1667-2009.pdf
ASTM C 1668-2009.pdf
ASTM C 1671-07.pdf
ASTM C 1672-07.pdf
ASTM C 1674-08.pdf
ASTM C 1676-08 Standard Specification for Microporous Therma.pdf
ASTM C 1677-2009.pdf
ASTM C 1678-2009.pdf
ASTM C 1679-2009.pdf
ASTM C 1681-2009.pdf
ASTM C 1682-2009.pdf
ASTM C 1683-08.pdf
ASTM C 1684-08.pdf
ASTM C 1686-2009.pdf
ASTM C 1691-2009.pdf
ASTM C 1692-2009.pdf
ASTM C 1693-2009.pdf
ASTM C 1694-2009.pdf
ASTM C 1695-2009.pdf
ASTM C 1698-2009.pdf
ASTM C 1699-2009.pdf
ASTM C 170-06.pdf
ASTM C 170-2009.pdf
ASTM C 1701-2009.pdf
ASTM C 1702-2009.pdf
ASTM C 1704-2009.pdf
ASTM C 1705-2009.pdf
ASTM C 1707-2009.pdf
ASTM C 1710-2009.pdf
ASTM C 1712-2009.pdf
ASTM C 1714-2009.pdf
ASTM C 1715-2009.pdf
ASTM C 1717-2009.pdf
ASTM C 1721-2009.pdf
ASTM C 173-2009.pdf
ASTM C 174C174M-06.pdf
ASTM C 179-2009.pdf
ASTM C 181-2009.pdf
ASTM C 183 _ 08.pdf
ASTM C 191 – 2008.pdf
ASTM C 191-2007.pdf
ASTM C 192-C 192M – 2007.pdf
ASTM C 204 – 2007.pdf
ASTM C 207-06.pdf
ASTM C 209-2007a.pdf
ASTM C 216-2007.pdf
ASTM C 217-2009.pdf
ASTM C 219-2007.pdf
ASTM C 231 REV C – 2008.pdf
ASTM C 231-2009a.pdf
ASTM C 232-2009.pdf
ASTM C 24-01(2006).pdf
ASTM C 24-2009.pdf
ASTM C 240-2009.pdf
ASTM C 241-2009.pdf
ASTM C 265-06.pdf
ASTM C 270-06.pdf
ASTM C 270-2007.pdf
ASTM C 273 C273M-2007.pdf
ASTM C 29-C 29M – 2007.pdf
ASTM C 303-2007.pdf
ASTM C 305-06.pdf
ASTM C 309-2006.pdf
ASTM C 31-2009.pdf
ASTM C 315-2007.pdf
ASTM C 31C31M-06.pdf
ASTM C 32-2009.pdf
ASTM C 322-2009.pdf
ASTM C 326-2009.pdf
ASTM C 329-88(2006).pdf
ASTM C 332-2009.pdf
ASTM C 34-2009.pdf
ASTM C 341C341M-06.pdf
ASTM C 357-2009.pdf
ASTM C 359-06.pdf
ASTM C 363-2009.pdf
ASTM C 371-2009.pdf
ASTM C 375-1958(2006).pdf
ASTM C 387-06.pdf
ASTM C 387-2009.pdf
ASTM C 39-2009.pdf
ASTM C 393-06.pdf
ASTM C 412 _ 05a.pdf
ASTM C 423-2007a.pdf
ASTM C 423-2009a.pdf
ASTM C 426-2007.pdf
ASTM C 428-05(2006).pdf
ASTM C 43 – 2008.pdf
ASTM C 451 – 2008.pdf
ASTM C 451-07.pdf
ASTM C 455-2007.pdf
ASTM C 457-06.pdf
ASTM C 457-08.pdf
ASTM C 457-2009.pdf
ASTM C 465-2009.pdf
ASTM C 470-2009.pdf
ASTM C 470-C 470M – 2008.pdf
ASTM C 473-06.pdf
ASTM C 473-2009.pdf
ASTM C 476-2009.pdf
ASTM C 478-06b.pdf
ASTM C 478-2007.pdf
ASTM C 478-2009.pdf
ASTM C 478M-2007.pdf
ASTM C 478M-2009.pdf
ASTM C 485-2009.pdf
ASTM C 490-2007.pdf
ASTM C 494-c494m-08.pdf
ASTM C 494_C 494m-08.pdf
ASTM C 499-2009.pdf
ASTM C 502-2009.pdf
ASTM C 503-08.pdf
ASTM C 506-08.pdf
ASTM C 506-2007.pdf
ASTM C 506-2009.pdf
ASTM C 506m-08.pdf
ASTM C 506M-2007.pdf
ASTM C 506M-2009.pdf
ASTM C 507-08.pdf
ASTM C 507-2007.pdf
ASTM C 507-2009.pdf
ASTM C 507m-08.pdf
ASTM C 507M-2009.pdf
ASTM C 51-06.pdf
ASTM C 511-2009.pdf
ASTM C 533-2007.pdf
ASTM C 533-2009.pdf
ASTM C 534-2007.pdf
ASTM C 535-2009.pdf
ASTM C 539-1984(2006).pdf
ASTM C 55-2009.pdf
ASTM C 56-2009.pdf
ASTM C 563-2007.pdf
ASTM C 564-2009.pdf
ASTM C 577-2009.pdf
ASTM C 578-2007.pdf
ASTM C 578-2009.pdf
ASTM C 582-2009.pdf
ASTM C 585-2009.pdf
ASTM C 591-2007.pdf
ASTM C 591-2009.pdf
ASTM C 595-06.pdf
ASTM C 595-08.pdf
ASTM C 595-2009.pdf
ASTM C 61 C61M-00(2006).pdf
ASTM C 610-2007.pdf
ASTM C 610-2009.pdf
ASTM C 612-2009.pdf
ASTM C 616-08.pdf
ASTM C 617-2009a.pdf
ASTM C 61_C 61M-2006.pdf
ASTM C 621-2009.pdf
ASTM C 631-2009.pdf
ASTM C 632-1988(2006).pdf
ASTM C 634-2009.pdf
ASTM C 641-2007.pdf
ASTM C 641-2009.pdf
ASTM C 642-06.pdf
ASTM C 645-08.pdf
ASTM C 645-2007.pdf
ASTM C 645-2009a.pdf
ASTM C 652-2009.pdf
ASTM C 655-2007.pdf
ASTM C 655-2009.pdf
ASTM C 655M-2009.pdf
ASTM C 667-2009.pdf
ASTM C 67-06.pdf
ASTM C 67-2009.pdf
ASTM C 689-2009.pdf
ASTM C 690-2009.pdf
ASTM C 694-1990a(2006).pdf
ASTM C 70-06.pdf
ASTM C 700-2007.pdf
ASTM C 700-2009.pdf
ASTM C 703-1972(2006).pdf
ASTM C 704-2009.pdf
ASTM C 715-1990(2006).pdf
ASTM C 717-2009.pdf
ASTM C 738-2006.pdf
ASTM C 744-2009.pdf
ASTM C 750-2009.pdf
ASTM C 754-2009a.pdf
ASTM C 76-2007.pdf
ASTM C 769-2009.pdf
ASTM C 76M-08.pdf
ASTM C 76M-2007.pdf
ASTM C 773-88(2006).pdf
ASTM C 774-1988(2006).pdf