استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part53

ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARD 2011.pdf
ASTM   A1055A1055M _ 10e1.pdf
ASTM   A1055A1055M _ 10_1.pdf
ASTM  ۲۰۱۲ ASHRAE ISSN 1041-2336.pdf
ASTM  A 1041A 1041M _ 04 (Reapproved 2009).pdf
ASTM  A 36A 36M _ 08.pdf
ASTM  A 749A749M _ 08.pdf
ASTM  A 767A 767M _ 09.pdf
ASTM  A1000A1000M _ 11.pdf
ASTM  A1002 _ 10.pdf
ASTM  A1008A1008M _ 12.pdf
ASTM  A1017A1017M _ 11.pdf
ASTM  A1018A1018M _ 10.pdf
ASTM  A1022A1022M _ 07.pdf
ASTM  A1031A1031M _ 12.pdf
ASTM  A1032 _ 04 (Reapproved 2010).pdf
ASTM  A1033 _ 10.pdf
ASTM  A1034A1034M _ 10a.pdf
ASTM  A1035A1035M _ 11.pdf
ASTM  A1039A1039M _ 12.pdf
ASTM  A1045 _ 10.pdf
ASTM  A105-A105M-11a.pdf
ASTM  A105-A105M-12.pdf
ASTM  A1055A1055M _ 10_1.pdf
ASTM  A1060A1060M _ 11_1.pdf
ASTM  A1064-A1064M-10e1.pdf
ASTM  A1064A1064M _ 10.pdf
ASTM  A1066A1066M _ 11.pdf
ASTM  A1069A1069M _ 11.pdf
ASTM  A181A181M _ 12.pdf
ASTM  A182-A182M-12a.pdf
ASTM  A193-A193M-12b.pdf
ASTM  A193A193M _ 12a.pdf
ASTM  A194A194M _ 12.pdf
ASTM  A197A197M _ 00 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  A203A203M _ 12.pdf
ASTM  A20A20M _ 11.pdf
ASTM  A217A217M _ 11.pdf
ASTM  A225A225M _ 12.pdf
ASTM  A229A229M _ 12.pdf
ASTM  A231A231M _ 10.pdf
ASTM  A240A240M _ 12.pdf
ASTM  A247 _ 10.pdf
ASTM  A264 _ 11.pdf
ASTM  A276 _ 10.pdf
ASTM  A27A27M _ 10.pdf
ASTM  A285A285M _ 12.pdf
ASTM  A297A297M _ 10.pdf
ASTM  A29A29M _ 12.pdf
ASTM  A302A302M _ 12.pdf
ASTM  A307-12.pdf
ASTM  A312-A312M-12a.pdf
ASTM  A312A312M _ 12.pdf
ASTM  A313A313M _ 10_1.pdf
ASTM  A320-A320-11a.pdf
ASTM  A351A351M _ 12.pdf
ASTM  A370 _ 12.pdf
ASTM  A376A376M _ 12.pdf
ASTM  A387A387M _ 11.pdf
ASTM  A401A401M _ 10.pdf
ASTM  A403A403M _ 12.pdf
ASTM  A414A414M _ 10.pdf
ASTM  A416A416M _ 12.pdf
ASTM  A421A421M _ 10.pdf
ASTM  A437A437M _ 12.pdf
ASTM  A447A447M _ 11.pdf
ASTM  A453A453M _ 12.pdf
ASTM  A455A455M _ 12.pdf
ASTM  A479A479M _ 11.pdf
ASTM  A480A480M _ 12.pdf
ASTM  A482A482M _ 11.pdf
ASTM  A484A484M _ 11.pdf
ASTM  A489 _ 12.pdf
ASTM  A49 -12.pdf
ASTM  A49 _ 12.pdf
ASTM  A490 _ 12.pdf
ASTM  A495 _ 06 (Reapproved 2010).pdf
ASTM  A496-A496-07.pdf
ASTM  A505 _ 12.pdf
ASTM  A506 _ 12.pdf
ASTM  A507 _ 12.pdf
ASTM  A513A513M _ 12.pdf
ASTM  A515A515M _ 10.pdf
ASTM  A516A516M _ 10.pdf
ASTM  A530A530M _ 12.pdf
ASTM  A531A531M _ 12.pdf
ASTM  A532A532M _ 10.pdf
ASTM  A533A533M _ 09_1.pdf
ASTM  A53A53M _ 12.pdf
ASTM  A542A542M _ 09.pdf
ASTM  A553A553M _ 10.pdf
ASTM  A560A560M _ 11.pdf
ASTM  A562-A562M-10.pdf
ASTM  A565A565M _ 10.pdf
ASTM  A565A565M10.pdf
ASTM  A574 _ 12.pdf
ASTM  A580A580M _ 12a.pdf
ASTM  A582A582M _ 12.pdf
ASTM  A588A588M _ 10.pdf
ASTM  A601A601M _ 10.pdf
ASTM  A606A606M _ 09a.pdf
ASTM  A609A609M _ 12.pdf
ASTM  A612A612M _ 12.pdf
ASTM  A615A615M _ 12.pdf
ASTM  A635A635M _ 09b.pdf
ASTM  A638A638M _ 10.pdf
ASTM  A645A645M _ 10.pdf
ASTM  A648 _ 12.pdf
ASTM  A656A656M _ 12.pdf
ASTM  A659A659M _ 12.pdf
ASTM  A662A662M _ 12.pdf
ASTM  A663A663M _ 12.pdf
ASTM  A666 _ 10.pdf
ASTM  A672A672M _ 09.pdf
ASTM  A674 _ 10.pdf
ASTM  A684A684M _ 12.pdf
ASTM  A688A688M _ 12.pdf
ASTM  A696-90a(2012).pdf
ASTM  A6A6M _ 12.pdf
ASTM  A703A703M _ 11.pdf
ASTM  A704A704M _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  A706A706M _ 09b.pdf
ASTM  A709A709M _ 11.pdf
ASTM  A722A722M _ 12.pdf
ASTM  A724A724M _ 09.pdf
ASTM  A734A734M _ 12.pdf
ASTM  A735A735M _ 12.pdf
ASTM  A737A737M _ 09.pdf
ASTM  A738A738M _ 12.pdf
ASTM  A743A743M _ 06 (Reapproved 2010).pdf
ASTM  A745A745M _ 12.pdf
ASTM  A747A747M _ 12.pdf
ASTM  A751-11.pdf
ASTM  A759 _ 10.pdf
ASTM  A779A779M _ 10.pdf
ASTM  A781A781M _ 12a.pdf
ASTM  A788A788M _ 11.pdf
ASTM  A794A794M _ 12.pdf
ASTM  A803A803M _ 12.pdf
ASTM  A805A805M _ 09.pdf
ASTM  A820A820M _ 11.pdf
ASTM  A821A821M _ 10.pdf
ASTM  A827A827M _ 11.pdf
ASTM  A830A830M _ 11.pdf
ASTM  A832A832M _ 10.pdf
ASTM  A842 _ 11a.pdf
ASTM  A844-A844M-09.pdf
ASTM  A858-A858M-10a.pdf
ASTM  A871A871M _ 12.pdf
ASTM  A879A879M _ 12.pdf
ASTM  A881A881M _ 10.pdf
ASTM  A886A886M _ 10.pdf
ASTM  A888 _ 11.pdf
ASTM  A890A890M _ 12.pdf
ASTM  A901 _ 12.pdf
ASTM  A902 _ 12.pdf
ASTM  A911A911M _ 11.pdf
ASTM  A913A913M _ 11.pdf
ASTM  A933A933M _ 10.pdf
ASTM  A941 _ 10a.pdf
ASTM  A944 _ 10.pdf
ASTM  A945A945M _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  A950A950M _ 11.pdf
ASTM  A951A951M _ 11.pdf
ASTM  A955A955M _ 12.pdf
ASTM  A957A957M _ 11a.pdf
ASTM  A958A958M _ 10.pdf
ASTM  A961A961M _ 12.pdf
ASTM  A965A965M _ 12.pdf
ASTM  A970A970M _ 09.pdf
ASTM  A985A985M _ 11a.pdf
ASTM  A990 _ 11.pdf
ASTM  A991A991M _ 10.pdf
ASTM  A992A992M _ 11.pdf
ASTM  A995A995M _ 12.pdf
ASTM  A996A996M _ 09b.pdf
ASTM  A999A999M _ 12.pdf
ASTM  ANNUAL BOOK OF.pdf
ASTM  ANSIASHRAEIES STANDARD 90.1-2010.pdf
ASTM  B 672 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM  B 881 _ 09.pdf
ASTM  B 945 _ 06.pdf
ASTM  B108B108M _ 12.pdf
ASTM  B131 _ 12.pdf
ASTM  B211 _ 12_1.pdf
ASTM  B221-12a.pdf
ASTM  B229 _ 12.pdf
ASTM  B248 _ 12.pdf
ASTM  B26B26M _ 12.pdf
ASTM  B302 _ 12.pdf
ASTM  B312-09.pdf
ASTM  B327 _ 12.pdf
ASTM  B329-06(2012).pdf
ASTM  B372 _ 12.pdf
ASTM  B440 _ 12.pdf
ASTM  B49 _ 10.pdf
ASTM  B523B523M _ 12.pdf
ASTM  B534 _ 12.pdf
ASTM  B543B543M _ 12.pdf
ASTM  B609B609M _ 12.pdf
ASTM  B640 _ 12.pdf
ASTM  B643 _ 12.pdf
ASTM  B646 _ 12.pdf
ASTM  B750 _ 12.pdf
ASTM  B883-10.pdf
ASTM  B891 _ 12.pdf
ASTM  B902 _ 04a (Reapproved 2010).pdf
ASTM  B911B911M _ 12.pdf
ASTM  B917-B917M-12.pdf
ASTM  B919 _ 12.pdf
ASTM  B950 _ 11a.pdf
ASTM  B967B967M _ 12.pdf
ASTM  B974B974M _ 12.pdf
ASTM  B981B981M _ 12.pdf
ASTM  B983 _ 12.pdf
ASTM  C 1017C 1017M _ 07.pdf
ASTM  C 788 _ 03 (Reapproved 2009).pdf
ASTM  C1022 _ 05 (Reapproved 2010)_1.pdf
ASTM  C1116-C1116M-10a.pdf
ASTM  C1173 _ 10e1.pdf
ASTM  C1238  ۲۰۱۲٫pdf
ASTM  C123C123M _ 12.pdf
ASTM  C1242 _ 12a.pdf
ASTM  C125 _ 11b.pdf
ASTM  C127 _ 12.pdf
ASTM  C128 _ 12.pdf
ASTM  C138C138M _ 12.pdf
ASTM  C140 _ 12.pdf
ASTM  C1442-11.pdf
ASTM  C148 _ 12.pdf
ASTM  C150-C150M _ 12.pdf
ASTM  C1508-01(2011).pdf
ASTM  C1528 _ 12a.pdf
ASTM  C1540 _ 11.pdf
ASTM  C1558-12.pdf
ASTM  C156 _ 11.pdf
ASTM  C1729 _ 12a.pdf
ASTM  C209-12.pdf
ASTM  C242 _ 12.pdf
ASTM  C270 _ 12.pdf
ASTM  C272C272M _ 12.pdf
ASTM  C307-03(2012).pdf
ASTM  C31C31M _ 10.pdf
ASTM  C33C33M _ 11a.pdf
ASTM  C361M -12.pdf
ASTM  C370 _ 12.pdf
ASTM  C39C39M _ 12.pdf
ASTM  C401 _ 12.pdf
ASTM  C408-88(2011).pdf
ASTM  C410-11.pdf
ASTM  C419-08.pdf
ASTM  C42C42M _ 12.pdf
ASTM  C474 _ 12.pdf
ASTM  C478 _ 12.pdf
ASTM  C490C490M _ 11.pdf
ASTM  C495C495M _ 12.pdf
ASTM  C506 _ 12.pdf
ASTM  C507 _ 12.pdf
ASTM  C516-08.pdf
ASTM  C547 _ 12.pdf
ASTM  C552 _ 12.pdf
ASTM  C562-91(2010)e1.pdf
ASTM  C564 _ 11.pdf
ASTM  C564-12.pdf
ASTM  C591 _ 12.pdf
ASTM  C595C595M _ 12.pdf
ASTM  C612 _ 10.pdf
ASTM  C617C617M _ 11.pdf
ASTM  C618 _ 12.pdf
ASTM  C645 _ 11a.pdf
ASTM  C655 _ 12.pdf
ASTM  C665 _ 12.pdf
ASTM  C670 _ 10.pdf
ASTM  C672C672M _ 12.pdf
ASTM  C704C704M _ 12.pdf
ASTM  C71 _ 12.pdf
ASTM  C717 _ 12a.pdf
ASTM  C726-12.pdf
ASTM  C727 _ 12.pdf
ASTM  C736 _ 12.pdf
ASTM  C76 _ 12.pdf
ASTM  C778 _ 12.pdf
ASTM  C791 _ 12.pdf
ASTM  C796C796M _ 12.pdf
ASTM  C799 _ 12.pdf
ASTM  C823C823M _ 12.pdf
ASTM  C836C836M _ 12.pdf
ASTM  C847 _ 12.pdf
ASTM  C857-13.pdf
ASTM  C858-10e1.pdf
ASTM  C859-10b.pdf
ASTM  C860-10.pdf
ASTM  C871 _ 11_1.pdf
ASTM  C87C87M _ 10.pdf
ASTM  C882C882M _ 12.pdf
ASTM  C902 _ 11.pdf
ASTM  C919 _ 12.pdf
ASTM  C91C91M _ 12.pdf
ASTM  C933 _ 11.pdf
ASTM  C937 _ 10.pdf
ASTM  C938 _ 10.pdf
ASTM  C94C94M _ 12.pdf
ASTM  C967 _ 12.pdf
ASTM  C968 _ 12.pdf
ASTM  C989C989M _ 12.pdf
ASTM  C992 _ 11.pdf
ASTM  D 6035 _ 08.pdf
ASTM  D1019-11.pdf
ASTM  D1073-11.pdf
ASTM  D1075 _ 11.pdf
ASTM  D1196D1196M _ 12.pdf
ASTM  D1238-10.pdf
ASTM  D1448-11.pdf
ASTM  D1461 _ 11.pdf
ASTM  D1508-12.pdf
ASTM  D1525-09.pdf
ASTM  D1558-10.pdf
ASTM  D1560 _ 09a.pdf
ASTM  D167 _ 12a.pdf
ASTM  D1785-12.pdf
ASTM  D2124-99(2011).pdf
ASTM  D2240-05 (2010).pdf
ASTM  D2380-04(2011).pdf
ASTM  D2414-12.pdf
ASTM  D2420-07.pdf
ASTM  D2513 _ 12a.pdf
ASTM  D2737 _ 12_1.pdf
ASTM  D276 _ 12.pdf
ASTM  D2779-92(2012).pdf
ASTM  D281 _ 12.pdf
ASTM  D295 _ 12.pdf
ASTM  D2961-11.pdf
ASTM  D2962-10.pdf
ASTM  D2972-08.pdf
ASTM  D3035-10.pdf
ASTM  D3172-07a.pdf
ASTM  D3223-12.pdf
ASTM  D3242-11.pdf
ASTM  D329-07 e1.pdf
ASTM  D3346 _ 12.pdf
ASTM  D3558-08.pdf
ASTM  D3559-08.pdf
ASTM  D3697-12.pdf
ASTM  D36D36M _ 12.pdf
ASTM  D3740 _ 12a.pdf
ASTM  D3766-08.pdf
ASTM  D380-94 (2012 ).pdf
ASTM  D381 _ 12.pdf
ASTM  D3853 _ 12.pdf
ASTM  D3866-12.pdf
ASTM  D3872-05(2011).pdf
ASTM  D388 _ 12.pdf
ASTM  D396 _ 12.pdf
ASTM  D4-86 ( 2010).pdf
ASTM  D4022-D4022M 2012e1.pdf
ASTM  D409-D409M-12.pdf
ASTM  D4101-11.pdf
ASTM  D4150-08.pdf
ASTM  D4306 _ 12a.pdf
ASTM  D4337-89(2009).pdf
ASTM  D445 _ 12.pdf
ASTM  D454 _ 04 (Reapproved 2010).pdf
ASTM  D4602-93(2008).pdf
ASTM  D4636-09.pdf
ASTM  D4637D4637M _ 12.pdf
ASTM  D4698-92 (2013 ).pdf
ASTM  D471 _ 12.pdf
ASTM  D471-12a.pdf
ASTM  D4821-07.pdf
ASTM  D4859-08.pdf
ASTM  D4871-11.pdf
ASTM  D5222-08.pdf
ASTM  D525 _ 12.pdf
ASTM  D5289 _ 12.pdf
ASTM  D562-10.pdf
ASTM  D570-98 (2010).pdf
ASTM  D5769 – 10.pdf
ASTM  D5846-07.pdf
ASTM  D5907-10.pdf
ASTM  D5917-12.pdf
ASTM  D5959-12.pdf
ASTM  D609 _ 00 (Reapproved 2006).pdf
ASTM  D6177-97(2008)e1.pdf
ASTM  D6240D6240M _ 12_1.pdf
ASTM  D632 _ 12.pdf
ASTM  D6351-10.pdf
ASTM  D653 _ 11.pdf
ASTM  D6556-10.pdf
ASTM  D664-11a.pdf
ASTM  D6737-12.pdf
ASTM  D6751-11b.pdf
ASTM  D6843-10.pdf
ASTM  D69 _ 12.pdf
ASTM  D6931 _ 12.pdf
ASTM  D6935 _ 11.pdf
ASTM  D696-08.pdf
ASTM  D698 _ 12.pdf
ASTM  D6997 _ 12.pdf
ASTM  D70 _ 09e1.pdf
ASTM  D7115 _ 10.pdf
ASTM  D7165-10.pdf
ASTM  D7173 _ 11.pdf
ASTM  D7226 _ 11.pdf
ASTM  D7227D7227M _ 11.pdf
ASTM  D7369 _ 11.pdf
ASTM  D7484-11.pdf
ASTM  D7553 _ 10.pdf
ASTM  D7655D7655M _ 12.pdf
ASTM  D7665-10.pdf
ASTM  D7666-12.pdf
ASTM  D7670-10.pdf
ASTM  D7741D7741M _ 11_1.pdf
ASTM  D7748 _ 12_1.pdf
ASTM  D7752-11.pdf
ASTM  D7757-12.pdf
ASTM  D8 _ 11.pdf
ASTM  D804 _ 12.pdf
ASTM  D857-12.pdf
ASTM  D858-12.pdf
ASTM  D869-85(2011).pdf
ASTM  D883-12.pdf
ASTM  D888 _ 12.pdf
ASTM  D893 _ 12.pdf
ASTM  D902 _ 12.pdf
ASTM  D92 _ 12.pdf
ASTM  D971 _ 12.pdf
ASTM  D974 _ 12.pdf
ASTM  D977 _ 12.pdf
ASTM  D979D979M _ 12.pdf
ASTM  D994D994M _ 11.pdf
ASTM  E 1022 _ 94 (Reapproved 2007).pdf
ASTM  E 103 _ 12.pdf
ASTM  E 2667 _ 09.pdf
ASTM  E 436 _ 03 (Reapproved 2008).pdf
ASTM  E 645 _ 07.pdf
ASTM  E10 _ 12.pdf
ASTM  E1064 _ 12.pdf
ASTM  E1104 _ 98 (Reapproved 2009).pdf
ASTM  E1112 _ 00 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  E112-12.pdf
ASTM  E1351-01(2012).pdf
ASTM  E1508-12.pdf
ASTM  E161 _ 12.pdf
ASTM  E1656E1656M _ 11.pdf
ASTM  E1859E1859M _ 11.pdf
ASTM  E1868-10.pdf
ASTM  E1890 _ 11.pdf
ASTM  E1980 _ 11.pdf
ASTM  E202 _ 12.pdf
ASTM  E2050 _ 12a.pdf
ASTM  E2142-08.pdf
ASTM  E2248-12.pdf
ASTM  E23-12c.pdf
ASTM  E230-E230M – 11 e1.pdf
ASTM  E2340E2340M _ 11.pdf
ASTM  E248 _ 12.pdf
ASTM  E253 _ 12.pdf
ASTM  E2586 _ 12a.pdf
ASTM  E274E274M _ 11.pdf
ASTM  E280 _ 10.pdf
ASTM  E329-11c.pdf
ASTM  E344 _ 12.pdf
ASTM  E382 _ 12.pdf
ASTM  E396 _ 12.pdf
ASTM  E410-08.pdf
ASTM  E411 _ 12.pdf
ASTM  E454 _ 12.pdf
ASTM  E455 _ 11.pdf
ASTM  E456 _ 12.pdf
ASTM  E516-95a(2013).pdf
ASTM  E535 _ 12.pdf
ASTM  E556E556M _ 11.pdf
ASTM  E557 _ 12.pdf
ASTM  E570-09.pdf
ASTM  E585E585M _ 12.pdf
ASTM  E6 _ 09b_1.pdf
ASTM  E634 _ 12.pdf
ASTM  E672 _ 87 (Reapproved 2011).pdf
ASTM  E674 _ 12.pdf
ASTM  E693 _ 12.pdf
ASTM  E696-07.pdf
ASTM  E805 _ 12.pdf
ASTM  E83 _ 10a.pdf
ASTM  E831 _ 12.pdf
ASTM  E833 _ 12.pdf
ASTM  E84 _ 12.pdf
ASTM  E841 _ 12a.pdf
ASTM  E860-07.pdf
ASTM  E879 _ 12.pdf
ASTM  E883-11.pdf
ASTM  E938E938M _ 12.pdf
ASTM  E945 _ 12.pdf
ASTM  E970 _ 10.pdf
ASTM  E997 _ 12.pdf
ASTM  E998 _ 12.pdf
ASTM  F 1058 _ 08.pdf
ASTM  F 1091 _ 08.pdf
ASTM  F 1223 _ 08.pdf
ASTM  F 1350 _ 08.pdf
ASTM  F 1377 _ 08.pdf
ASTM  F 138 _ 08.pdf
ASTM  F 139 _ 08.pdf
ASTM  F 1472 _ 08e1.pdf
ASTM  F 1581 _ 08e1.pdf
ASTM  F 1586 _ 08.pdf
ASTM  F 1609 _ 08.pdf
ASTM  F 1800 _ 07.pdf
ASTM  F 1813 _ 06.pdf