استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part52

D 3775 – ۰۳  _RDM3NZU_.pdf
D 3775 – ۰۳  _RDM3NZUTMDM_.pdf

D 1356 – ۰۰  _RDEZNTY_.pdf
D 1356 – ۰۰  _RDEZNTYTUKVE.pdf
D 1357 – ۹۵ R00  _RDEZNTC_.pdf
D 1607 – ۹۱ R00  _RDE2MDC_.pdf
D 1608 – ۹۸  _RDE2MDGTOTG_.pdf
D 1608 – ۹۸ R03  _RDE2MDG_.pdf
D 1739 – ۹۸  _RDE3MZK_.pdf
D 1914 – ۹۵ R99  _RDE5MTQ_.pdf
D 2010 – D 2010M – ۹۸  _RDIWMTAVRDIWMTBN.pdf
D 2913 – ۹۶  _RDI5MTMTOTY_.pdf
D 2913 – ۹۶ R01  _RDI5MTM_.pdf
D 2914 – ۰۱  _RDI5MTQ_.pdf
D 2914 – ۹۵  _RDI5MTQTOTU_.pdf
D 2914 – ۹۵  _RDI5MTQTUKVE.pdf
D 2986 – ۹۵a R99  _RDI5ODY_.pdf
D 3154 – ۰۰  _RDMXNTQ_.pdf
D 3154 – ۹۱ R95  _RDMXNTQTUKVE.pdf
D 3162 – ۹۴ R00  _RDMXNJI_.pdf
D 3195 – ۹۰ R98  _RDMXOTU_.pdf
D 3249 – ۹۵ R00  _RDMYNDK_.pdf
D 3266 – ۹۱ R00  _RDMYNJY_.pdf
D 3267 – ۹۱ R00  _RDMYNJC_.pdf
D 3268 – ۹۱ R00  _RDMYNJG_.pdf
D 3269 – ۹۶  _RDMYNJKTOTY_.pdf
D 3269 – ۹۶ R01  _RDMYNJK_.pdf
D 3270 – ۰۰  _RDMYNZA_.pdf
D 3270 – ۹۱ R95  _RDMYNZATUKVE.pdf
D 3464 – ۹۶  _RDM0NJQTOTY_.pdf
D 3464 – ۹۶ R01  _RDM0NJQ_.pdf
D 3608 – ۹۵ R00  _RDM2MDG_.pdf
D 3609 – ۰۰  _RDM2MDK_.pdf
D 3609 – ۹۶  _RDM2MDKTUKVE.pdf
D 3614 – ۹۷  _RDM2MTQTOTC_.pdf
D 3614 – ۹۷ R02  _RDM2MTQ_.pdf
D 3631 – ۹۹  _RDM2MZE_.pdf
D 3670 – ۹۱ R01  _RDM2NZA_.pdf
D 3670 – ۹۱ R96  _RDM2NZATOTFSOTZFMQ__.pdf
D 3685 – D 3685M – ۹۸  _RDM2ODUVRDM2ODVN.pdf
D 3686 – ۹۵  _RDM2ODYTOTU_.pdf
D 3686 – ۹۵ R01  _RDM2ODY_.pdf
D 3687 – ۰۱  _RDM2ODC_.pdf
D 3687 – ۹۵  _RDM2ODCTOTU_.pdf
D 3687 – ۹۵  _RDM2ODCTUKVE.pdf
D 3796 – ۹۰ R98  _RDM3OTY_.pdf
D 3824 – ۹۵ R00  _RDM4MJQ_.pdf
D 4096 – ۹۱ R03  _RDQWOTY_.pdf
D 4096 – ۹۱ R97  _RDQWOTYTOTFSOTDFMQ__.pdf
D 4185 – ۹۶  _RDQXODUTOTY_.pdf
D 4185 – ۹۶ R01  _RDQXODU_.pdf
D 4230 – ۰۲  _RDQYMZA_.pdf
D 4230 – ۰۲  _RDQYMZATMDI_.pdf
D 4230 – ۰۲  _RDQYMZATUKVE.pdf
D 4230 – ۸۳ R96  _RDQYMZATODNSOTZFMQ__.pdf
D 4298 – ۹۵ R99  _RDQYOTG_.pdf
D 4323 – ۸۴ R03  _RDQZMJM_.pdf
D 4323 – ۸۴ R97  _RDQZMJMTODRSOTDFMQ__.pdf
D 4413 – ۹۸  _RDQ0MTMTOTHFMQ__.pdf
D 4413 – ۹۸ R03  _RDQ0MTM_.pdf
D 4430 – ۰۰  _RDQ0MZA_.pdf
D 4430 – ۰۰  _RDQ0MZATMDA_.pdf
D 4490 – ۹۶  _RDQ0OTATOTY_.pdf
D 4490 – ۹۶ R01  _RDQ0OTA_.pdf
D 4532 – ۹۷  _RDQ1MZITOTC_.pdf
D 4532 – ۹۷ R03  _RDQ1MZI_.pdf
D 4597 – ۰۳  _RDQ1OTC_.pdf
D 4597 – ۹۷  _RDQ1OTCTOTC_.pdf
D 4597 – ۹۷  _RDQ1OTCTUKVE.pdf
D 4599 – ۰۳  _RDQ1OTK_.pdf
D 4599 – ۹۷  _RDQ1OTKTOTC_.pdf
D 4599 – ۹۷  _RDQ1OTKTUKVE.pdf
D 4600 – ۹۵ R00  _RDQ2MDA_.pdf
D 4765 – ۰۳  _RDQ3NJU_.pdf
D 4765 – ۹۸  _RDQ3NJUTOTG_.pdf
D 4765 – ۹۸  _RDQ3NJUTUKVE.pdf
D 4766 – ۹۸  _RDQ3NJYTOTG_.pdf
D 4766 – ۹۸ R03  _RDQ3NJY_.pdf
D 4856 – ۹۹  _RDQ4NTY_.pdf
D 4861 – ۰۰  _RDQ4NJE_.pdf
D 4861 – ۹۴  _RDQ4NJETUKVE.pdf
D 4913 – ۰۰  _RDQ5MTM_.pdf
D 4913 – ۸۹ R95  _RDQ5MTMTUKVE.pdf
D 4947 – ۰۰  _RDQ5NDC_.pdf
D 5011 – ۹۲ R03  _RDUWMTE_.pdf
D 5011 – ۹۲ R97  _RDUWMTETOTJSOTDFMQ__.pdf
D 5012 – ۰۱  _RDUWMTI_.pdf
D 5012 – ۸۹ R94  _RDUWMTITODLSOTRFMQ__.pdf
D 5012 – ۸۹ R94  _RDUWMTITUKVE.pdf
D 5014 – ۹۴ R00  _RDUWMTQ_.pdf
D 5015 – ۰۲  _RDUWMTU_.pdf
D 5015 – ۹۵  _RDUWMTUTOTU_.pdf
D 5015 – ۹۵  _RDUWMTUTUKVE.pdf
D 5075 – ۰۱  _RDUWNZU_.pdf
D 5075 – ۹۶  _RDUWNZUTOTZFMQ__.pdf
D 5075 – ۹۶  _RDUWNZUTUKVE.pdf
D 5085 – ۰۲  _RDUWODU_.pdf
D 5085 – ۹۵  _RDUWODUTOTU_.pdf
D 5085 – ۹۵  _RDUWODUTUKVE.pdf
D 5086 – ۰۱  _RDUWODY_.pdf
D 5086 – ۹۵  _RDUWODYTOTU_.pdf
D 5086 – ۹۵  _RDUWODYTUKVE.pdf
D 5096 – ۰۲  _RDUWOTY_.pdf
D 5096 – ۹۶  _RDUWOTYTOTY_.pdf
D 5096 – ۹۶  _RDUWOTYTUKVE.pdf
D 5110 – ۹۸  _RDUXMTA_.pdf
D 5111 – ۹۹  _RDUXMTE_.pdf
D 5116 – ۹۷  _RDUXMTY_.pdf
D 5149 – ۰۲  _RDUXNDK_.pdf
D 5149 – ۹۵  _RDUXNDKTOTU_.pdf
D 5149 – ۹۵  _RDUXNDKTUKVE.pdf
D 5156 – ۰۲  _RDUXNTY_.pdf
D 5156 – ۹۵  _RDUXNTYTOTU_.pdf
D 5156 – ۹۵  _RDUXNTYTUKVE.pdf
D 5157 – ۹۷  _RDUXNTCTOTC_.pdf
D 5157 – ۹۷ R03  _RDUXNTC_.pdf
D 5197 – ۰۳  _RDUXOTC_.pdf
D 5197 – ۹۷  _RDUXOTCTOTC_.pdf
D 5197 – ۹۷  _RDUXOTCTUKVE.pdf
D 5280 – ۹۶  _RDUYODATOTY_.pdf
D 5280 – ۹۶  R01  _RDUYODA_.pdf
D 5281 – ۹۸  _RDUYODE_.pdf
D 5337 – ۹۷  _RDUZMZC_.pdf
D 5366 – ۹۶  _RDUZNJYTOTY_.pdf
D 5366 – ۹۶ R02  _RDUZNJY_.pdf
D 5438 – ۰۰  _RDU0MZG_.pdf
D 5438 – ۹۴  _RDU0MZGTUKVE.pdf
D 5466 – ۰۱  _RDU0NJY_.pdf
D 5466 – ۹۵  _RDU0NJYTOTU_.pdf
D 5466 – ۹۵  _RDU0NJYTUKVE.pdf
D 5527 – ۰۰  _RDU1MJCTMDA_.pdf
D 5527 – ۰۰ R02  _RDU1MJC_.pdf
D 5578 – ۹۴ R99  _RDU1NZG_.pdf
D 5741 – ۹۶ R02  _RDU3NDE_.pdf
D 5755 – ۰۲  _RDU3NTUTMDI_.pdf
D 5755 – ۰۲  _RDU3NTUTUKVE.pdf
D 5755 – ۰۳  _RDU3NTU_.pdf
D 5755 – ۹۵  _RDU3NTUTOTU_.pdf
D 5756 – ۰۲  _RDU3NTY_.pdf
D 5756 – ۹۵  _RDU3NTYTOTU_.pdf
D 5756 – ۹۵  _RDU3NTYTUKVE.pdf
D 5791 – ۹۵  _RDU3OTETOTU_.pdf
D 5791 – ۹۵ R01  _RDU3OTE_.pdf
D 5835 – ۹۵  _RDU4MZUTOTU_.pdf
D 5835 – ۹۵ R01  _RDU4MZU_.pdf
D 5836 – ۰۳  _RDU4MZY_.pdf
D 5836 – ۹۵  _RDU4MZYTOTU_.pdf
D 5836 – ۹۵  _RDU4MZYTUKVE.pdf
D 5932 – ۹۶  _RDU5MZITOTY_.pdf
D 5932 – ۹۶ R02  _RDU5MZI_.pdf
D 5952 – ۰۲  _RDU5NTI_.pdf
D 5952 – ۹۶  _RDU5NTITOTZFMQ__.pdf
D 5952 – ۹۶ R02  _RDU5NTITOTZSMDI_.pdf
D 5952 – ۹۶ R02  _RDU5NTITUKVE.pdf
D 5953M – ۹۶  _RDU5NTNNLTK2.pdf
D 5953M – ۹۶ R01  _RDU5NTNN.pdf
D 5955 – ۰۲  _RDU5NTU_.pdf
D 5955 – ۹۶  _RDU5NTUTOTY_.pdf
D 5955 – ۹۶  _RDU5NTUTUKVE.pdf
D 6011 – ۹۶  _RDYWMTETOTY_.pdf
D 6011 – ۹۶ R03  _RDYWMTE_.pdf
D 6056 – ۹۶  _RDYWNTYTOTY_.pdf
D 6056 – ۹۶ R01  _RDYWNTY_.pdf
D 6057 – ۹۶  _RDYWNTCTOTY_.pdf
D 6057 – ۹۶ R01  _RDYWNTC_.pdf
D 6058 – ۹۶  _RDYWNTGTOTY_.pdf
D 6058 – ۹۶ R01  _RDYWNTG_.pdf
D 6059 – ۹۶  _RDYWNTKTOTY_.pdf
D 6059 – ۹۶ R01  _RDYWNTK_.pdf
D 6060 – ۹۶  _RDYWNJATOTY_.pdf
D 6060 – ۹۶ R01  _RDYWNJA_.pdf
D 6061 – ۰۱  _RDYWNJE_.pdf
D 6061 – ۹۶  _RDYWNJETOTY_.pdf
D 6061 – ۹۶  _RDYWNJETUKVE.pdf
D 6062M – ۹۶  _RDYWNJJNLTK2.pdf
D 6062M – ۹۶ R01  _RDYWNJJN.pdf
D 6176 – ۹۷ R03  _RDYXNZY_.pdf
D 6177 – ۹۷  _RDYXNZCTOTC_.pdf
D 6177 – ۹۷ R03  _RDYXNZC_.pdf
D 6178 – ۹۷  _RDYXNZGTOTC_.pdf
D 6178 – ۹۷ R03  _RDYXNZG_.pdf
D 6196 – ۰۳  _RDYXOTY_.pdf
D 6196 – ۹۷  _RDYXOTYTOTC_.pdf
D 6196 – ۹۷  _RDYXOTYTUKVE.pdf
D 6209 – ۹۸  _RDYYMDK_.pdf
D 6216 – ۰۳  _RDYYMTY_.pdf
D 6216 – ۹۸  _RDYYMTYTOTG_.pdf
D 6216 – ۹۸  _RDYYMTYTUKVE.pdf
D 6245 – ۹۸  _RDYYNDUTOTG_.pdf
D 6245 – ۹۸ R02  _RDYYNDU_.pdf
D 6246 – ۰۱  _RDYYNDYTMDE_.pdf
D 6246 – ۰۱  _RDYYNDYTUKVE.pdf
D 6246 – ۰۲  _RDYYNDY_.pdf
D 6246 – ۹۸  _RDYYNDYTOTG_.pdf
D 6271 – ۰۴  _RDYYNZE_.pdf
D 6271 – ۹۸  _RDYYNZETOTG_.pdf
D 6271 – ۹۸  _RDYYNZETUKVE.pdf
D 6281 – ۰۴  _RDYYODE_.pdf
D 6281 – ۹۸  _RDYYODETOTG_.pdf
D 6281 – ۹۸  _RDYYODETUKVE.pdf
D 6306 – ۹۸  _RDYZMDYTOTG_.pdf
D 6306 – ۹۸ R03  _RDYZMDY_.pdf
D 6327 – ۹۸  _RDYZMJCTOTG_.pdf
D 6327 – ۹۸ R04  _RDYZMJC_.pdf
D 6328 – ۹۸  _RDYZMJG_.pdf
D 6329 – ۹۸  _RDYZMJKTOTG_.pdf
D 6329 – ۹۸ R03  _RDYZMJK_.pdf
D 6330 – ۹۸  _RDYZMZATOTG_.pdf
D 6330 – ۹۸ R03  _RDYZMZA_.pdf
D 6331 – ۹۸  _RDYZMZE_.pdf
D 6332 – ۹۹  _RDYZMZI_.pdf
D 6333 – ۹۸  _RDYZMZMTOTG_.pdf
D 6333 – ۹۸ R03  _RDYZMZM_.pdf
D 6345 – ۹۸  _RDYZNDUTOTG_.pdf
D 6345 – ۹۸ R03  _RDYZNDU_.pdf
D 6348 – ۰۳  _RDYZNDG_.pdf
D 6348 – ۹۸  _RDYZNDGTOTG_.pdf
D 6348 – ۹۸  _RDYZNDGTUKVE.pdf
D 6363 – ۹۸  _RDYZNJMTOTG_.pdf
D 6363 – ۹۸ R03  _RDYZNJM_.pdf
D 6399 – ۰۴  _RDYZOTK_.pdf
D 6399 – ۹۹  _RDYZOTKTOTLB.pdf
D 6399 – ۹۹  _RDYZOTKTUKVE.pdf
D 6420 – ۹۹  _RDY0MJA_.pdf
D 6480 – ۹۹  _RDY0ODA_.pdf
D 6485 – ۹۹  _RDY0ODU_.pdf
D 6494 – ۹۹  _RDY0OTQ_.pdf
D 6522 – ۰۰  _RDY1MJI_.pdf
D 6552 – ۰۰  _RDY1NTI_.pdf
D 6561 – ۰۰  _RDY1NJE_.pdf
D 6562 – ۰۰  _RDY1NJI_.pdf
D 6589 – ۰۰  _RDY1ODK_.pdf
D 6620 – ۰۰  _RDY2MJA_.pdf
D 6669 – ۰۱  _RDY2NJK_.pdf
D 6670 – ۰۱  _RDY2NZA_.pdf
D 6735 – ۰۱  _RDY3MZU_.pdf
D 6784 – ۰۲  _RDY3ODQ_.pdf
D 6785 – ۰۲  _RDY3ODU_.pdf
D 6803 – ۰۲  _RDY4MDM_.pdf
D 6830 – ۰۲  _RDY4MZA_.pdf
D 6831 – ۰۲  _RDY4MZE_.pdf
D 6832 – ۰۲  _RDY4MZI_.pdf
D 6877 – ۰۳  _RDY4NZC_.pdf
D 6966 – ۰۳  _RDY5NJY_.pdf
E 104 – ۰۲  _RTEWNA__.pdf
E 104 – ۸۵ R96  _RTEWNC04NVI5NG__.pdf
E 104 – ۸۵ R96  _RTEWNC1SRUQ_.pdf
E 1132 – ۹۹  _RTEXMZI_.pdf
E 1302 – ۰۰  _RTEZMDI_.pdf
E 1370 – ۹۶  _RTEZNZATOTY_.pdf
E 1370 – ۹۶ R02  _RTEZNZA_.pdf
E 1435 – ۹۸  _RTE0MZU_.pdf
E 1437 – ۹۸  _RTE0MZC_.pdf
E 1451 – ۹۸  _RTE0NTE_.pdf
E 1497 – ۰۰  _RTE0OTC_.pdf
E 1516 – ۹۸  _RTE1MTY_.pdf
E 1542 – ۹۳ R98  _RTE1NDI_.pdf
E 1575 – ۹۸  _RTE1NZU_.pdf
E 1576 – ۹۹  _RTE1NZY_.pdf
E 1628 – ۹۴ R00  _RTE2MJG_.pdf
E 1687 – ۰۴  _RTE2ODC_.pdf
E 1687 – ۹۸  _RTE2ODCTOTG_.pdf
E 1687 – ۹۸  _RTE2ODCTUKVE.pdf
E 1716 – ۹۵  _RTE3MTY_.pdf
E 1717 – ۹۵  _RTE3MTC_.pdf
E 1718 – ۹۵  _RTE3MTGTOTU_.pdf
E 1718 – ۹۵ R04  _RTE3MTG_.pdf
E 1972 – ۰۴  _RTE5NZI_.pdf
E 1972 – ۹۸  _RTE5NZITOTG_.pdf
E 1972 – ۹۸  _RTE5NZITUKVE.pdf
E 2144 – ۰۱  _RTIXNDQ_.pdf
E 2148 – ۰۱  _RTIXNDGTMDE_.pdf
E 2148 – ۰۱  _RTIXNDGTUKVE.pdf
E 2148 – ۰۳  _RTIXNDG_.pdf
E 2169 – ۰۱  _RTIXNJK_.pdf
E 2238 – ۰۲  _RTIYMZG_.pdf
E 2250 – ۰۲  _RTIYNTA_.pdf
E 337 – ۰۲  _RTMZNW__.pdf
E 337 – ۸۴ R96  _RTMZNY04NFI5NKUX.pdf
E 337 – ۸۴ R96  _RTMZNY1SRUQ_.pdf
F 1001 – ۹۹  _RJEWMDE_.pdf
F 1002 – ۹۶  _RJEWMDI_.pdf
F 1040 – ۸۷ R01  _RJEWNDA_.pdf
F 1040 – ۸۷ R93  _RJEWNDATODDSOTM_.pdf
F 1052 – ۹۷  _RJEWNTITOTC_.pdf
F 1052 – ۹۷ R02  _RJEWNTI_.pdf
F 1060 – ۰۱  _RJEWNJA_.pdf
F 1060 – ۸۷ R93  _RJEWNJATODDSOTNFMQ__.pdf
F 1060 – ۸۷ R93  _RJEWNJATUKVE.pdf
F 1154 – ۹۹  _RJEXNTQTOTLB.pdf
F 1154 – ۹۹a R04  _RJEXNTQ_.pdf
F 1186 – ۰۳  _RJEXODY_.pdf
F 1186 – ۹۹  _RJEXODYTOTK_.pdf
F 1186 – ۹۹  _RJEXODYTUKVE.pdf
F 1194 – ۹۹  _RJEXOTQ_.pdf
F 1291 – ۹۹  _RJEYOTE_.pdf
F 1296 – ۰۳  _RJEYOTY_.pdf
F 1296 – ۹۸  _RJEYOTYTOTG_.pdf
F 1296 – ۹۸  _RJEYOTYTUKVE.pdf
F 1301 – ۹۰ R01  _RJEZMDE_.pdf
F 1301 – ۹۰ R96  _RJEZMDETOTBSOTZFMG__.pdf
F 1342 – ۹۱ R96  _RJEZNDI_.pdf
F 1358 – ۰۰  _RJEZNTG_.pdf
F 1358 – ۹۵  _RJEZNTGTUKVE.pdf
F 1359 – ۹۹  _RJEZNTK_.pdf
F 1383 – ۹۹  _RJEZODM_.pdf
F 1407 – ۹۹  _RJE0MDC_.pdf
F 1414 – ۹۹  _RJE0MTQ_.pdf
F 1449 – ۰۱  _RJE0NDK_.pdf
F 1449 – ۹۲ R00  _RJE0NDKTOTJSMDBFMQ__.pdf
F 1449 – ۹۲ R00  _RJE0NDKTUKVE.pdf
F 1458 – ۹۸  _RJE0NTG_.pdf
F 1461 – ۹۳ R98  _RJE0NJE_.pdf
F 1471 – ۹۳  _RJE0NZETOTM_.pdf
F 1471 – ۹۳ R01  _RJE0NZE_.pdf
F 1494 – ۰۱  _RJE0OTQTMDE_.pdf
F 1494 – ۰۱  _RJE0OTQTUKVE.pdf
F 1494 – ۰۳  _RJE0OTQ_.pdf
F 1494 – ۹۹  _RJE0OTQTOTK_.pdf
F 1670 – ۰۳  _RJE2NZA_.pdf
F 1670 – ۹۸  _RJE2NZATOTG_.pdf
F 1670 – ۹۸  _RJE2NZATUKVE.pdf
F 1671 – ۰۳  _RJE2NZE_.pdf
F 1671 – ۹۷  _RJE2NZETOTDC.pdf
F 1671 – ۹۷  _RJE2NZETUKVE.pdf
F 1731 – ۹۶  _RJE3MZETOTY_.pdf
F 1731 – ۹۶ R02  _RJE3MZE_.pdf
F 1790 – ۰۴  _RJE3OTA_.pdf
F 1790 – ۹۷  _RJE3OTATOTC_.pdf
F 1790 – ۹۷  _RJE3OTATUKVE.pdf
F 1818 – ۹۷  _RJE4MTGTOTC_.pdf