استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part5

ASTM C1611_C1611M-09b.pdf
ASTM C1613-10.pdf
ASTM C1634-11.pdf
ASTM C165-07(2012).pdf
ASTM C1660-10.pdf
ASTM C1661 _ 07.pdf
ASTM C1662 _ 10.pdf
ASTM C1668-13.pdf
ASTM C167-09.pdf
ASTM C1686-09.pdf
ASTM C1688-C1688M-13.pdf
ASTM C1689-08a.pdf
ASTM C1691-09.pdf
ASTM C1691-11.pdf
ASTM C1692-09.pdf
ASTM C1693-09.pdf
ASTM C1694-09.pdf
ASTM C1695-09.pdf
ASTM C1698-09.pdf
ASTM C1701_C1701M-09.pdf
ASTM C1702-09.pdf
ASTM C1708 _ 12.pdf
ASTM C1712-09.pdf
ASTM C172-08.pdf
ASTM C1720-11.pdf
ASTM C1721-09.pdf
ASTM C1729 _ 12a.pdf
ASTM C1738-11a.pdf
ASTM C1742-10.pdf
ASTM C1749-12.pdf
ASTM C1760-12.pdf
ASTM C1767-13.pdf
ASTM C179-09.pdf
ASTM C181-09.pdf
ASTM C183 _ 08.pdf
ASTM C183-08.pdf
ASTM C185 _ 08.pdf
ASTM C188-09.pdf
ASTM C201-93(2009).pdf
ASTM C204-11.pdf
ASTM C216 _ 12a.pdf
ASTM C217_C217M-09.pdf
ASTM C217_C217M-2009.pdf
ASTM C224-78(2009).pdf
ASTM C226-12.pdf
ASTM C232_C232M-09.pdf
ASTM C24-09.pdf
ASTM C240-08(2012).pdf
ASTM C25 _ 11.pdf
ASTM C301-04(2009).pdf
ASTM C311-311M-13.pdf
ASTM C32-09.pdf
ASTM C32-13.pdf
ASTM C332-09.pdf
ASTM C34-12.pdf
ASTM C348 _ 08.pdf
ASTM C349 _ 08.pdf
ASTM C35-01(2009).pdf
ASTM C387-C387M -11b.pdf
ASTM C39_C39M-09.pdf
ASTM C4-04(2009).pdf
ASTM C408-88(2011).pdf
ASTM C410-11.pdf
ASTM C412-11.pdf
ASTM C412M-11.pdf
ASTM C42-C42M-13.pdf
ASTM C423-09a.pdf
ASTM C425-04(2009).pdf
ASTM C430-08.pdf
ASTM C465-10.pdf
ASTM C470_C470M-09.pdf
ASTM C472-99(2009).pdf
ASTM C473-09.pdf
ASTM C476-10.pdf
ASTM C478M-12a.pdf
ASTM C484-99(2009).pdf
ASTM C490-C490M -11.pdf
ASTM C494-C494M-12.pdf
ASTM C494-C494M-13.pdf
ASTM C497-13.pdf
ASTM C5-10.pdf
ASTM c506-13a.pdf
ASTM C506M-13a.pdf
ASTM C507-13a.pdf
ASTM C507M-13a.pdf
ASTM C512-C512M-10.pdf
ASTM C514-04(2009)e1.pdf
ASTM C531-05.pdf
ASTM C533-13.pdf
ASTM C564-09.pdf
ASTM C566-13.pdf
ASTM C580 – 02 (Reapproved 2012).pdf
ASTM C581 – 03 (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM C583 – 10.pdf
ASTM C583-05(2009).pdf
ASTM C584 – 81 (Reapproved 2011).pdf
ASTM C585 – 10.pdf
ASTM C586 – 11.pdf
ASTM C587-04(2009).pdf
ASTM C591 – 12a.pdf
ASTM C592 _ 12.pdf
ASTM C593 _ 06 (Reapproved 2011).pdf
ASTM C595-C595M _ 12e1.pdf
ASTM C607 -88 (Reapproved 2010)e1.pdf
ASTM C610 _ 11.pdf
ASTM C615-C615M – 11.pdf
ASTM C616-C616M – 10.pdf
ASTM C62-12.pdf
ASTM C629-C629M – 10.pdf
ASTM C641-09.pdf
ASTM C642-13.pdf
ASTM C647-08.pdf
ASTM C651-11.pdf
ASTM C666 C666M-03.pdf
ASTM C666-C666M – 03 (Reapproved 2008).pdf
ASTM C674-13.pdf
ASTM C676-04(2009).pdf
ASTM C688 _ 08.pdf
ASTM C70-13.pdf
ASTM C700-09.pdf
ASTM C703 _ 72 (Reapproved 2011)e1.pdf
ASTM C709-09.pdf
ASTM C735-04(2009).pdf
ASTM C752-13.pdf
ASTM C76 _ 12.pdf
ASTM C76-13a.pdf
ASTM C76M – 12a.pdf
ASTM C76M-13a.pdf
ASTM C780 _ 12.pdf
ASTM C786-C786M-10.pdf
ASTM C822-13.pdf
ASTM C844 _ 04 (Reapproved 2010).pdf
ASTM C858-10e1.pdf
ASTM C869-C869M-11.pdf
ASTM C877-08.pdf
ASTM C877M-02(2009).pdf
ASTM C887-05(2010).pdf
ASTM C890-13.pdf
ASTM C891-09.pdf
ASTM C892-10.pdf
ASTM C895-87(2009).pdf
ASTM C896-04(2009).pdf
ASTM C90 – 12.pdf
ASTM C90-09.pdf
ASTM C90-13.pdf
ASTM C901 _ 10.pdf
ASTM C902 _ 12a.pdf
ASTM C913-08.pdf
ASTM C918-C918M _ 07.pdf
ASTM C92 _ 95 (Reapproved 2010).pdf
ASTM C921-10.pdf
ASTM C923-08.pdf
ASTM C927-80(2009).pdf
ASTM C928-C928M _ 09.pdf
ASTM C929-94(2009).pdf
ASTM C930-12.pdf
ASTM C935-13.pdf
ASTM C936-C936M-12.pdf
ASTM C964-07.pdf
ASTM C967-13.pdf
ASTM C978-04(2009).pdf
ASTM D 1000-2009.pdf
ASTM D 1004-2007.pdf
ASTM D 1004-2009.pdf
ASTM D 1005 – 95 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 1014-2009.pdf
ASTM D 1043-2009.pdf
ASTM D 1044 _ 08.pdf
ASTM D 1047-2007.pdf
ASTM D 1052-2009.pdf
ASTM D 1055-2009.pdf
ASTM D 1056-2007.pdf
ASTM D 1066-06.pdf
ASTM D 1067-2006.pdf
ASTM D 1074-2009.pdf
ASTM D 1075-2007.pdf
ASTM D 1076-06.pdf
ASTM D 1079-08.pdf
ASTM D 1079-2009.pdf
ASTM D 1121-2007.pdf
ASTM D 1129-06a.pdf
ASTM D 1133-2009.pdf
ASTM D 1142-95(2006).pdf
ASTM D 1143-2009.pdf
ASTM D 1143M-2007.pdf
ASTM D 1159-2007.pdf
ASTM D 116-86(2006).pdf
ASTM D 1169-2009.pdf
ASTM D 1177-2007.pdf
ASTM D 1193-2006.pdf
ASTM D 1195-2009.pdf
ASTM D 120-2009.pdf
ASTM D 1204-2007.pdf
ASTM D 121-2009a.pdf
ASTM D 123-2009.pdf
ASTM D 1257-07.pdf
ASTM D 1266 _ 07.pdf
ASTM D 1275-06.pdf
ASTM D 1287-2009.pdf
ASTM D 1308 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 1343-95(R2006).pdf
ASTM D 1349-2009.pdf
ASTM D 1351-08.pdf
ASTM D 1353-2009.pdf
ASTM D 1363-06.pdf
ASTM D 1369-84(R2006).pdf
ASTM D 1385-07.pdf
ASTM D 1389-07.pdf
ASTM D 139-07.pdf
ASTM D 140-2009.pdf
ASTM D 1401-2009.pdf
ASTM D 1411-2009.pdf
ASTM D 1418-06.pdf
ASTM D 1424-07.pdf
ASTM D 1424-2009.pdf
ASTM D 1425-2009.pdf
ASTM D 143-2009.pdf
ASTM D 1441-06.pdf
ASTM D 1442-06.pdf
ASTM D 1447-2009.pdf
ASTM D 1452-2009.pdf
ASTM D 149-2009.pdf
ASTM D 1510-06.pdf
ASTM D 1510-2009b.pdf
ASTM D 1525-06.pdf
ASTM D 1525-2007.pdf
ASTM D 1531-06.pdf
ASTM D 1535-07.pdf
ASTM D 1555-2009.pdf
ASTM D 1555M-2009.pdf
ASTM D 1557 – 2007.pdf
ASTM D 1557-2009.pdf
ASTM D 156 _ 07.pdf
ASTM D 1560-2009.pdf
ASTM D 1562-2009.pdf
ASTM D 1566-2009.pdf
ASTM D 1577-2007.pdf
ASTM D 1578-93(R2006).pdf
ASTM D 1593-2009.pdf
ASTM D 16-07.pdf
ASTM D 1600-2007.pdf
ASTM D 1603-06.pdf
ASTM D 1613-06.pdf
ASTM D 1614-2009.pdf
ASTM D 1623-2009.pdf
ASTM D 1630-06.pdf
ASTM D 1655-2009.pdf
ASTM D 1688-07.pdf
ASTM D 1693 – 2007.pdf
ASTM D 1708-06.pdf
ASTM D 1709-08.pdf
ASTM D 1709-2009.pdf
ASTM D 1710-08.pdf
ASTM D 1711-08.pdf
ASTM D 1712-2009.pdf
ASTM D 1720-08.pdf
ASTM D 1721-97(R2007).pdf
ASTM D 1722-2009.pdf
ASTM D 1730-2009.pdf
ASTM D 1731-2009.pdf
ASTM D 1732-08.pdf
ASTM D 1734-93(R2007).pdf
ASTM D 1735-08.pdf
ASTM D 1742-06.pdf
ASTM D 1746-2009.pdf
ASTM D 1747-2009.pdf
ASTM D 1748-08.pdf
ASTM D 1749-93(R2007).pdf
ASTM D 1751-04(2008).pdf
ASTM D 1752-08.pdf
ASTM D 1754-2009.pdf
ASTM D 1756-02(R2007).pdf
ASTM D 1758-06.pdf
ASTM D 1761-06.pdf
ASTM D 1762-84(2007).pdf
ASTM D 1765-06.pdf
ASTM D 1776-08.pdf
ASTM D 1776-2009.pdf
ASTM D 1777-96(R2007).pdf
ASTM D 1782-95(R2007).pdf
ASTM D 1784-08.pdf
ASTM D 1785-06.pdf
ASTM D 1790-08.pdf
ASTM D 1791-93(2008).pdf
ASTM D 1792-06.pdf
ASTM D 1793-92(2008).pdf
ASTM D 1795-96(R2007)e1.pdf
ASTM D 1799-03a(2008).pdf
ASTM D 1828-01 (R2007).pdf
ASTM D 1831-00 (R2006).pdf
ASTM D 1833-87(R2007).pdf
ASTM D 1836-07.pdf
ASTM D 1837-02a(R2007).pdf
ASTM D 1838-07.pdf
ASTM D 1840-06.pdf
ASTM D 1844-08.pdf
ASTM D 1856-2009.pdf
ASTM D 1868-07.pdf
ASTM D 1883 – 2007.pdf
ASTM D 1883-2009.pdf
ASTM D 1894-06.pdf
ASTM D 1896-2009.pdf
ASTM D 1907-2007.pdf
ASTM D 1921-06.pdf
ASTM D 1922-06a.pdf
ASTM D 1922-2009.pdf
ASTM D 1970-2009.pdf
ASTM D 1971.pdf
ASTM D 198-2009.pdf
ASTM D 2000-06.pdf
ASTM D 2000-08.pdf
ASTM D 2008-2009.pdf
ASTM D 2013-2007.pdf
ASTM D 2017-1981.pdf
ASTM D 2019-97(R2007).pdf
ASTM D 2024-2009.pdf
ASTM D 2036-2009.pdf
ASTM D 2042-2009.pdf
ASTM D 2050-2009.pdf
ASTM D 2063-2009.pdf
ASTM D 2067-08.pdf
ASTM D 2068-08.pdf
ASTM D 2084-07.pdf
ASTM D 2086-08.pdf
ASTM D 2095-08.pdf
ASTM D 2113 2006.pdf
ASTM D 2119-2009.pdf
ASTM D 2121-07.pdf
ASTM D 2126-2009.pdf
ASTM D 2130-08.pdf
ASTM D 2131-08.pdf
ASTM D 2148-02(R2008)e1.pdf
ASTM D 2156-08.pdf
ASTM D 2165-94(2006).pdf
ASTM D 2166 – 2006.pdf
ASTM D 2167-08.pdf
ASTM D 2171 – 2007.pdf
ASTM D 2180-08.pdf
ASTM D 2200-08.pdf
ASTM D 2222-2009.pdf
ASTM D 2234-2009a.pdf
ASTM D 2244-2007.pdf
ASTM D 2244-2009a.pdf
ASTM D 2248-01aR07.pdf
ASTM D 2255-2009.pdf
ASTM D 2256-02(R2008).pdf
ASTM D 2256-2009.pdf
ASTM D 2259-02(R2006).pdf
ASTM D 226-2009.pdf
ASTM D 2261-2007.pdf
ASTM D 2272-2009.pdf
ASTM D 229-2009b.pdf
ASTM D 2291-2009.pdf
ASTM D 2340-2009.pdf
ASTM D 2343-2009.pdf
ASTM D 2359-2009.pdf
ASTM D 2360-2007.pdf
ASTM D 2360-2008.pdf
ASTM D 2369 – 07.pdf
ASTM D 2383-2009.pdf
ASTM D 2395-2007.pdf
ASTM D 240-2002R2007.pdf
ASTM D 240-2009.pdf
ASTM D 2414-2009a.pdf
ASTM D 2419-2009.pdf
ASTM D 242-2009.pdf
ASTM D 2434 – 68 R(2006).pdf
ASTM D 244-2009.pdf
ASTM D 2485-91(R2007).pdf
ASTM D 2487 2006.pdf
ASTM D 2488 2006.pdf
ASTM D 2488-2009a.pdf
ASTM D 2500-2009.pdf
ASTM D 2513-2009.pdf
ASTM D 2519-2007.pdf
ASTM D 2555-06.pdf
ASTM D 256-2006.pdf
ASTM D 257 – 2007.pdf
ASTM D 2570-2009.pdf
ASTM D 2574-06.pdf
ASTM D 2578-2009.pdf
ASTM D 2580-06.pdf
ASTM D 2581-2009.pdf
ASTM D 2582-2007.pdf
ASTM D 2582-2009.pdf
ASTM D 2583-2007.pdf
ASTM D 2657-2007.pdf
ASTM D 2665-2007.pdf
ASTM D 2665-2009.pdf
ASTM D 2671-2009.pdf
ASTM D 2673-2009.pdf
ASTM D 2699-2007.pdf
ASTM D 2699-2009.pdf
ASTM D 2700-2007a.pdf
ASTM D 2700-2009.pdf
ASTM D 2709-96(2006).pdf
ASTM D 2710-2009.pdf
ASTM D 2734-2009.pdf
ASTM D 2765- 01(Reapproved 2006).pdf
ASTM D 2780 – 1992(2007).pdf
ASTM D 2780-92(2007).pdf
ASTM D 2797-2009.pdf
ASTM D 2798-2009a.pdf
ASTM D 2799-2009.pdf
ASTM D 2803-2009.pdf
ASTM D 2809-2009.pdf
ASTM D 2810-2007.pdf
ASTM D 2821-2009.pdf
ASTM D 2838-2009.pdf
ASTM D 2846-2009b.pdf
ASTM D 2846_D 2846M _ 06.pdf
ASTM D 2850 REV A – R(2007).pdf
ASTM D 2854-2009.pdf
ASTM D 2863-06a.pdf
ASTM D 2863-2009.pdf
ASTM D 2864-2009.pdf
ASTM D 2867-2009.pdf
ASTM D 2868-2007.pdf
ASTM D 2885-2009.pdf
ASTM D 2896-2007.pdf
ASTM D 2898-2009.pdf
ASTM D 2916-2009.pdf
ASTM D 2940-2009.pdf
ASTM D 2950-2009.pdf
ASTM D 297 2013.pdf
ASTM D 2983-2009.pdf
ASTM D 2990-2009.pdf
ASTM D 3018-2009.pdf
ASTM D 3039_D3039M-00(Reapproved 2006).pdf
ASTM D 3042-2009.pdf
ASTM D 3053-2008.pdf
ASTM D 3061-1997(2008).pdf
ASTM D 3082-2009.pdf
ASTM D 3120 _ 08.pdf
ASTM D 3123-2009.pdf
ASTM D 3125-06.pdf
ASTM D 3141-2009.pdf
ASTM D 3159 _ 06.pdf