استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part43

D 1140 – ۰۰  _RDEXNDA_.pdf
D 1140 – ۹۷  _RDEXNDATUKVE.pdf
D 1143 – ۸۱ R94  _RDEXNDM_.pdf
D 1241 – ۰۰  _RDEYNDE_.pdf
D 1241 – ۶۸ R94  _RDEYNDETNJHSOTRFMQ__.pdf
D 1411 – ۹۹  _RDE0MTE_.pdf
D 1452 – ۸۰ R00  _RDE0NTI_.pdf
D 1556 – ۰۰  _RDE1NTY_.pdf
D 1557 – ۰۰  _RDE1NTCTMDA_.pdf
D 1557 – ۰۰  _RDE1NTCTUKVE.pdf
D 1557 – ۰۲  _RDE1NTC_.pdf
D 1558 – ۹۹  _RDE1NTG_.pdf
D 1586 – ۹۹  _RDE1ODY_.pdf
D 1587 – ۰۰  _RDE1ODC_.pdf
D 1587 – ۹۴  _RDE1ODCTUKVE.pdf
D 1632 – ۹۶  _RDE2MZI_.pdf
D 1633 – ۰۰  _RDE2MZM_.pdf
D 1633 – ۹۶  _RDE2MZMTUKVE.pdf
D 1634 – ۰۰  _RDE2MZQ_.pdf
D 1634 – ۹۵  _RDE2MZQTUKVE.pdf
D 1635 – ۰۰  _RDE2MZU_.pdf
D 1635 – ۹۵  _RDE2MZUTUKVE.pdf
D 1883 – ۹۹  _RDE4ODM_.pdf
D 1997 – ۹۱ R01  _RDE5OTC_.pdf
D 1997 – ۹۱ R96  _RDE5OTCTOTFSOTY_.pdf
D 2113 – ۹۹  _RDIXMTM_.pdf
D 2166 – ۰۰  _RDIXNJY_.pdf
D 2166 – ۹۸  _RDIXNJYTUKVE.pdf
D 2167 – ۹۴  _RDIXNJCTOTQ_.pdf
D 2167 – ۹۴ R01  _RDIXNJC_.pdf
D 2168 – ۰۲  _RDIXNJG_.pdf
D 2168 – ۰۲  _RDIXNJGTMDI_.pdf
D 2168 – ۰۲  _RDIXNJGTUKVE.pdf
D 2216 – ۹۸  _RDIYMTY_.pdf
D 2217 – ۸۵ R98  _RDIYMTC_.pdf
D 2325 – ۶۸ R00  _RDIZMJU_.pdf
D 2434 – ۶۸ R00  _RDI0MZQ_.pdf
D 2435 – ۰۲  _RDI0MZUTMDI_.pdf
D 2435 – ۰۲  _RDI0MZUTUKVE.pdf
D 2435 – ۰۳  _RDI0MZU_.pdf
D 2435 – ۹۶  _RDI0MZUTOTY_.pdf
D 2487 – ۰۰  _RDI0ODC_.pdf
D 2487 – ۹۸  _RDI0ODCTUKVE.pdf
D 2488 – ۰۰  _RDI0ODG_.pdf
D 2488 – ۹۳  _RDI0ODGTUKVE.pdf
D 2573 – ۰۱  _RDI1NZM_.pdf
D 2573 – ۹۴  _RDI1NZMTOTQ_.pdf
D 2573 – ۹۴  _RDI1NZMTUKVE.pdf
D 2664 – ۹۵  _RDI2NJQ_.pdf
D 2844 – ۰۱  _RDI4NDQ_.pdf
D 2844 – ۹۴  _RDI4NDQTOTQ_.pdf
D 2844 – ۹۴  _RDI4NDQTUKVE.pdf
D 2845 – ۰۰  _RDI4NDU_.pdf
D 2845 – ۹۵  _RDI4NDUTUKVE.pdf
D 2850 – ۰۳  _RDI4NTA_.pdf
D 2850 – ۰۳  _RDI4NTATMDM_.pdf
D 2850 – ۰۳  _RDI4NTATUKVE.pdf
D 2850 – ۹۵ R99  _RDI4NTATOTVSOTK_.pdf
D 2901 – ۹۹  _RDI5MDE_.pdf
D 2922 – ۰۱  _RDI5MJI_.pdf
D 2922 – ۹۶  _RDI5MJITOTZFMQ__.pdf
D 2922 – ۹۶  _RDI5MJITUKVE.pdf
D 2936 – ۹۵  _RDI5MZYTOTU_.pdf
D 2936 – ۹۵ R01  _RDI5MZY_.pdf
D 2937 – ۰۰  _RDI5MZC_.pdf
D 2938 – ۹۵  _RDI5MZGTOTU_.pdf
D 2938 – ۹۵ R02  _RDI5MZG_.pdf
D 2944 – ۷۱ R98  _RDI5NDQ_.pdf
D 2973 – ۷۱ R98  _RDI5NZM_.pdf
D 2974 – ۰۰  _RDI5NZQ_.pdf
D 2976 – ۷۱ R98  _RDI5NZY_.pdf
D 2977 – ۰۳  _RDI5NZC_.pdf
D 2977 – ۷۱ R98  _RDI5NZCTNZFSOTG_.pdf
D 2977 – ۷۱ R98  _RDI5NZCTUKVE.pdf
D 2978 – ۰۳  _RDI5NZG_.pdf
D 2978 – ۷۱ R98  _RDI5NZGTNZFSOTG_.pdf
D 2978 – ۷۱ R98  _RDI5NZGTUKVE.pdf
D 2980 – ۰۲  _RDI5ODA_.pdf
D 2980 – ۷۱ R96  _RDI5ODATNZFSOTY_.pdf
D 2980 – ۷۱ R96  _RDI5ODATUKVE.pdf
D 3017 – ۰۱  _RDMWMTC_.pdf
D 3017 – ۹۶  _RDMWMTCTOTZFMQ__.pdf
D 3017 – ۹۶  _RDMWMTCTUKVE.pdf
D 3080 – ۰۳  _RDMWODA_.pdf
D 3080 – ۹۸  _RDMWODATOTG_.pdf
D 3080 – ۹۸  _RDMWODATUKVE.pdf
D 3148 – ۰۲  _RDMXNDG_.pdf
D 3148 – ۹۶  _RDMXNDGTOTY_.pdf
D 3148 – ۹۶  _RDMXNDGTUKVE.pdf
D 3152 – ۷۲ R00  _RDMXNTI_.pdf
D 3155 – ۹۸  _RDMXNTU_.pdf
D 3213 – ۰۳  _RDMYMTM_.pdf
D 3213 – ۹۱ R97  _RDMYMTMTOTFSOTC_.pdf
D 3213 – ۹۱ R97  _RDMYMTMTUKVE.pdf
D 3282 – ۹۳ R04  _RDMYODI_.pdf
D 3282 – ۹۳ R97  _RDMYODITOTNSOTDFMQ__.pdf
D 3385 – ۰۳  _RDMZODU_.pdf
D 3385 – ۹۴  _RDMZODUTUKVE.pdf
D 3404 – ۹۱ R98  _RDM0MDQ_.pdf
D 3441 – ۹۸  _RDM0NDE_.pdf
D 3550 – ۰۱  _RDM1NTA_.pdf
D 3550 – ۸۴ R95  _RDM1NTATODRSOTVFMQ__.pdf
D 3550 – ۸۴ R95  _RDM1NTATUKVE.pdf
D 3551 – ۰۲  _RDM1NTE_.pdf
D 3551 – ۹۰ R96  _RDM1NTETUKVE.pdf
D 3689 – ۹۰ R95  _RDM2ODK_.pdf
D 3740 – ۰۳  _RDM3NDATMDM_.pdf
D 3740 – ۰۴  _RDM3NDA_.pdf
D 3740 – ۹۹  _RDM3NDATOTLD.pdf
D 3877 – ۰۲  _RDM4NZC_.pdf
D 3877 – ۹۶  _RDM4NZCTUKVE.pdf
D 3966 – ۹۰ R95  _RDM5NJY_.pdf
D 3967 – ۹۵  _RDM5NJCTOTVB.pdf
D 3967 – ۹۵a R01  _RDM5NJC_.pdf
D 3999 – ۹۱ R03  _RDM5OTK_.pdf
D 3999 – ۹۱ R96  _RDM5OTKTOTFSOTY_.pdf
D 4015 – ۹۲ R00  _RDQWMTU_.pdf
D 4016 – ۰۲  _RDQWMTY_.pdf
D 4016 – ۹۳  _RDQWMTYTOTM_.pdf
D 4016 – ۹۳  _RDQWMTYTUKVE.pdf
D 4043 – ۹۶  _RDQWNDM_.pdf
D 4044 – ۹۶ R02  _RDQWNDQ_.pdf
D 4050 – ۹۶ R02  _RDQWNTA_.pdf
D 4083 – ۸۹ R01  _RDQWODM_.pdf
D 4083 – ۸۹ R94  _RDQWODMTODLSOTRFMG__.pdf
D 4104 – ۹۶  _RDQXMDQ_.pdf
D 4105 – ۹۶ R02  _RDQXMDU_.pdf
D 4106 – ۹۶ R02  _RDQXMDY_.pdf
D 4186 – ۸۹ R98  _RDQXODY_.pdf
D 420 – ۹۸  _RDQYMC05OA__.pdf
D 420 – ۹۸ R03  _RDQYMA__.pdf
D 421 – ۸۵ R02  _RDQYMQ__.pdf
D 421 – ۸۵ R98  _RDQYMS04NVI5OA__.pdf
D 4219 – ۰۲  _RDQYMTK_.pdf
D 4219 – ۹۳  _RDQYMTKTOTNB.pdf
D 4219 – ۹۳  _RDQYMTKTUKVE.pdf
D 422 – ۶۳ R02  _RDQYMG__.pdf
D 422 – ۶۳ R98  _RDQYMI02M1I5OA__.pdf
D 4220 – ۹۵ R00  _RDQYMJA_.pdf
D 4221 – ۹۹  _RDQYMJE_.pdf
D 4223 – ۹۹  _RDQYMJM_.pdf
D 425 – ۸۸ R01  _RDQYNQ__.pdf
D 425 – ۸۸ R94  _RDQYNS04OFI5NA__.pdf
D 4253 – ۰۰  _RDQYNTM_.pdf
D 4253 – ۹۳ R96  _RDQYNTMTUKVE.pdf
D 4254 – ۰۰  _RDQYNTQ_.pdf
D 4254 – ۹۱ R96  _RDQYNTQTUKVE.pdf
D 427 – ۰۴  _RDQYNW__.pdf
D 427 – ۹۸  _RDQYNY05OA__.pdf
D 427 – ۹۸  _RDQYNY1SRUQ_.pdf
D 4318 – ۰۰  _RDQZMTG_.pdf
D 4318 – ۹۸  _RDQZMTGTUKVE.pdf
D 4319 – ۹۳  _RDQZMTKTOTM_.pdf
D 4319 – ۹۳ R01  _RDQZMTK_.pdf
D 4320 – ۰۲  _RDQZMJA_.pdf
D 4320 – ۹۳  _RDQZMJATOTM_.pdf
D 4320 – ۹۳  _RDQZMJATUKVE.pdf
D 4341 – ۰۳  _RDQZNDE_.pdf
D 4341 – ۹۳ R98  _RDQZNDETOTNSOTG_.pdf
D 4341 – ۹۳ R98  _RDQZNDETUKVE.pdf
D 4373 – ۰۲  _RDQZNZM_.pdf
D 4373 – ۹۶  _RDQZNZMTOTY_.pdf
D 4373 – ۹۶  _RDQZNZMTUKVE.pdf
D 4380 – ۸۴ R01  _RDQZODA_.pdf
D 4380 – ۸۴ R93  _RDQZODATODRSOTNFMQ__.pdf
D 4381 – ۸۴ R01  _RDQZODE_.pdf
D 4381 – ۸۴ R93  _RDQZODETODRSOTNFMQ__.pdf
D 4394 – ۸۴ R98  _RDQZOTQ_.pdf
D 4395 – ۰۴  _RDQZOTU_.pdf
D 4395 – ۸۴ R98  _RDQZOTUTODRSOTG_.pdf
D 4395 – ۸۴ R98  _RDQZOTUTUKVE.pdf
D 4403 – ۸۴ R00  _RDQ0MDM_.pdf
D 4404 – ۸۴ R98  _RDQ0MDQ_.pdf
D 4405 – ۰۴  _RDQ0MDU_.pdf
D 4405 – ۹۳  _RDQ0MDUTOTNSOTG_.pdf
D 4405 – ۹۳  _RDQ0MDUTUKVE.pdf
D 4406 – ۰۴  _RDQ0MDY_.pdf
D 4406 – ۹۳ R98  _RDQ0MDYTOTNSOTG_.pdf
D 4406 – ۹۳ R98  _RDQ0MDYTUKVE.pdf
D 4427 – ۹۲ R02  _RDQ0MJC_.pdf
D 4427 – ۹۲ R97  _RDQ0MJCTOTJSOTC_.pdf
D 4428 – D 4428M – ۰۰  _RDQ0MJGVRDQ0MJHN.pdf
D 4428 – D 4428M – ۹۱ R95  _RDQ0MJGVRDQ0MJHNLVJFRA__.pdf
D 4429 – ۰۴  _RDQ0MJK_.pdf
D 4429 – ۰۴  _RDQ0MJKTUKVE.pdf
D 4435 – ۸۴ R98  _RDQ0MZU_.pdf
D 4436 – ۸۴ R98  _RDQ0MZY_.pdf
D 4452 – ۸۵ R02  _RDQ0NTI_.pdf
D 4452 – ۸۵ R95  _RDQ0NTITODVSOTVFMQ__.pdf
D 4506 – ۰۲  _RDQ1MDY_.pdf
D 4506 – ۹۰ R95  _RDQ1MDYTUKVE.pdf
D 4511 – ۰۰  _RDQ1MTE_.pdf
D 4511 – ۹۲ R96  _RDQ1MTETOTJSOTY_.pdf
D 4511 – ۹۲ R96  _RDQ1MTETUKVE.pdf
D 4525 – ۹۰ R01  _RDQ1MJU_.pdf
D 4525 – ۹۰ R95  _RDQ1MJUTOTBSOTVFMQ__.pdf
D 4531 – ۸۶ R02  _RDQ1MZE_.pdf
D 4531 – ۸۶ R96  _RDQ1MZETODZSOTY_.pdf
D 4535 – ۸۵ R00  _RDQ1MZU_.pdf
D 4542 – ۹۵  _RDQ1NDITOTU_.pdf
D 4542 – ۹۵ R01  _RDQ1NDI_.pdf
D 4543 – ۰۱  _RDQ1NDM_.pdf
D 4543 – ۸۵ R91  _RDQ1NDMTODVSOTFFMQ__.pdf
D 4543 – ۸۵ R91  _RDQ1NDMTUKVE.pdf
D 4544 – ۸۶ R02  _RDQ1NDQ_.pdf
D 4544 – ۸۶ R96  _RDQ1NDQTODZSOTZFMQ__.pdf
D 4546 – ۰۳  _RDQ1NDY_.pdf
D 4546 – ۹۶  _RDQ1NDYTOTY_.pdf
D 4553 – ۰۲  _RDQ1NTM_.pdf
D 4553 – ۹۰ R95  _RDQ1NTMTOTBSOTU_.pdf
D 4553 – ۹۰ R95  _RDQ1NTMTUKVE.pdf
D 4554 – ۰۲  _RDQ1NTQ_.pdf
D 4554 – ۹۰ R95  _RDQ1NTQTOTBSOTU_.pdf
D 4554 – ۹۰ R95  _RDQ1NTQTUKVE.pdf
D 4555 – ۰۱  _RDQ1NTU_.pdf
D 4555 – ۹۰ R95  _RDQ1NTUTOTBSOTU_.pdf
D 4555 – ۹۰ R95  _RDQ1NTUTUKVE.pdf
D 4564 – ۰۲  _RDQ1NJQ_.pdf
D 4564 – ۰۲  _RDQ1NJQTMDI_.pdf
D 4564 – ۹۳  _RDQ1NJQTOTM_.pdf
D 4564 – ۹۳  _RDQ1NJQTUKVE.pdf
D 4609 – ۰۱  _RDQ2MDK_.pdf
D 4609 – ۹۴  _RDQ2MDKTOTRFMQ__.pdf
D 4609 – ۹۴  _RDQ2MDKTUKVE.pdf
D 4611 – ۸۶ R00  _RDQ2MTE_.pdf
D 4612 – ۰۳  _RDQ2MTI_.pdf
D 4612 – ۸۶ R96  _RDQ2MTITODZSOTY_.pdf
D 4612 – ۸۶ R96  _RDQ2MTITUKVE.pdf
D 4623 – ۰۲  _RDQ2MJM_.pdf
D 4623 – ۹۶  _RDQ2MJMTOTY_.pdf
D 4623 – ۹۶  _RDQ2MJMTUKVE.pdf
D 4630 – ۹۶ R02  _RDQ2MZA_.pdf
D 4631 – ۹۵ R00  _RDQ2MZE_.pdf
D 4643 – ۰۰  _RDQ2NDM_.pdf
D 4644 – ۰۴  _RDQ2NDQ_.pdf
D 4644 – ۸۷ R98  _RDQ2NDQTODDSOTG_.pdf
D 4644 – ۸۷ R98  _RDQ2NDQTUKVE.pdf
D 4645 – ۰۴  _RDQ2NDU_.pdf
D 4645 – ۸۷ R97  _RDQ2NDUTODDSOTC_.pdf
D 4645 – ۸۷ R97  _RDQ2NDUTUKVE.pdf
D 4647 – ۹۳ R98  _RDQ2NDC_.pdf
D 4648 – ۰۰  _RDQ2NDG_.pdf
D 4648 – ۹۴  _RDQ2NDGTUKVE.pdf
D 4696 – ۹۲ R00  _RDQ2OTY_.pdf
D 4700 – ۹۱ R98  _RDQ3MDA_.pdf
D 4718 – ۸۷ R01  _RDQ3MTG_.pdf
D 4718 – ۸۷ R94  _RDQ3MTGTODDSOTRFMG__.pdf
D 4719 – ۰۰  _RDQ3MTK_.pdf
D 4719 – ۸۷ R94  _RDQ3MTKTUKVE.pdf
D 4729 – ۸۷ R97  _RDQ3MJK_.pdf
D 4750 – ۸۷ R01  _RDQ3NTA_.pdf
D 4750 – ۸۷ R93  _RDQ3NTATODDSOTNFMQ__.pdf
D 4753 – ۰۲  _RDQ3NTM_.pdf
D 4753 – ۹۵  _RDQ3NTMTUKVE.pdf
D 4767 – ۰۲  _RDQ3NJC_.pdf
D 4767 – ۹۵  _RDQ3NJCTOTU_.pdf
D 4767 – ۹۵  _RDQ3NJCTUKVE.pdf
D 4829 – ۰۳  _RDQ4MJK_.pdf
D 4829 – ۹۵  _RDQ4MJKTOTU_.pdf
D 4829 – ۹۵  _RDQ4MJKTUKVE.pdf
D 4832 – ۰۲  _RDQ4MZI_.pdf
D 4832 – ۹۵  _RDQ4MZITUKVE.pdf
D 4879 – ۸۹ R96  _RDQ4NZKTODLSOTZFMQ__.pdf
D 4879 – ۸۹ R96  _RDQ4NZKTUKVE.pdf
D 4914 – ۹۹  _RDQ5MTQ_.pdf
D 4943 – ۰۲  _RDQ5NDM_.pdf
D 4943 – ۹۵  _RDQ5NDMTUKVE.pdf
D 4944 – ۹۸  _RDQ5NDQ_.pdf
D 4945 – ۰۰  _RDQ5NDU_.pdf
D 4945 – ۹۶  _RDQ5NDUTUKVE.pdf
D 4959 – ۰۰  _RDQ5NTK_.pdf
D 4971 – ۰۲  _RDQ5NZE_.pdf
D 4971 – ۸۹ R98  _RDQ5NZETODLSOTG_.pdf
D 4971 – ۸۹ R98  _RDQ5NZETUKVE.pdf
D 4972 – ۰۱  _RDQ5NZI_.pdf
D 4972 – ۹۵  _RDQ5NZITOTVB.pdf
D 4972 – ۹۵  _RDQ5NZITUKVE.pdf
D 4992 – ۹۴  _RDQ5OTITOTRFMQ__.pdf
D 4992 – ۹۴ R01  _RDQ5OTI_.pdf
D 5030 – ۰۴  _RDUWMZA_.pdf
D 5079 – ۰۲  _RDUWNZK_.pdf
D 5079 – ۹۰ R96  _RDUWNZKTOTBSOTY_.pdf
D 5079 – ۹۰ R96  _RDUWNZKTUKVE.pdf
D 5080 – ۰۰  _RDUWODA_.pdf
D 5084 – ۰۰  _RDUWODQ_.pdf
D 5084 – ۰۰  _RDUWODQTMDA_.pdf
D 5084 – ۰۰  _RDUWODQTUKVE.pdf
D 5088 – ۰۲  _RDUWODG_.pdf
D 5088 – ۹۰  _RDUWODGTOTA_.pdf
D 5088 – ۹۰  _RDUWODGTUKVE.pdf
D 5092 – ۰۲  _RDUWOTITMDI_.pdf
D 5092 – ۰۴  _RDUWOTI_.pdf
D 5092 – ۹۰ R95  _RDUWOTITOTBSOTVFMQ__.pdf
D 5093 – ۰۲  _RDUWOTM_.pdf
D 5093 – ۹۰ R97  _RDUWOTMTOTBSOTC_.pdf
D 5093 – ۹۰ R97  _RDUWOTMTUKVE.pdf
D 5102 – ۹۶  _RDUXMDI_.pdf
D 5121 – ۹۰ R01  _RDUXMJE_.pdf
D 5121 – ۹۰ R95  _RDUXMJETOTBSOTU_.pdf
D 5126 – ۹۰ R98  _RDUXMJY_.pdf
D 5143 – ۹۰ R98  _RDUXNDM_.pdf
D 5195 – ۰۲  _RDUXOTU_.pdf
D 5195 – ۹۱ R96  _RDUXOTUTOTFSOTY_.pdf
D 5202 – ۰۲  _RDUYMDI_.pdf
D 5202 – ۹۱ R97  _RDUYMDITOTFSOTC_.pdf
D 5202 – ۹۱ R97  _RDUYMDITUKVE.pdf
D 5220 – ۰۲  _RDUYMJA_.pdf
D 5220 – ۹۲ R97  _RDUYMJATOTJSOTC_.pdf
D 5220 – ۹۲ R97  _RDUYMJATUKVE.pdf
D 5239 – ۹۸  _RDUYMZK_.pdf
D 5240 – ۰۴  _RDUYNDA_.pdf
D 5240 – ۹۲ R97  _RDUYNDATOTJSOTC_.pdf
D 5240 – ۹۲ R97  _RDUYNDATUKVE.pdf
D 5254 – ۹۲ R98  _RDUYNTQ_.pdf
D 5255 – ۰۱  _RDUYNTU_.pdf
D 5255 – ۹۷  _RDUYNTUTOTDFMQ__.pdf
D 5255 – ۹۷  _RDUYNTUTUKVE.pdf
D 5268 – ۰۲  _RDUYNJG_.pdf
D 5268 – ۹۲ R97  _RDUYNJGTOTJSOTC_.pdf
D 5268 – ۹۲ R97  _RDUYNJGTUKVE.pdf
D 5269 – ۹۶ R02  _RDUYNJK_.pdf
D 5270 – ۹۶ R02  _RDUYNZA_.pdf
D 5298 – ۰۳  _RDUYOTG_.pdf
D 5298 – ۹۴  _RDUYOTGTUKVE.pdf
D 5299 – ۹۹  _RDUYOTK_.pdf
D 5311 – ۹۲ R04  _RDUZMTE_.pdf
D 5311 – ۹۲ R96  _RDUZMTETOTJSOTY_.pdf
D 5312 – ۰۴  _RDUZMTI_.pdf
D 5312 – ۹۲ R97  _RDUZMTITOTJSOTC_.pdf
D 5312 – ۹۲ R97  _RDUZMTITUKVE.pdf
D 5313 – ۰۴  _RDUZMTM_.pdf
D 5313 – ۹۲ R97  _RDUZMTMTOTJSOTC_.pdf
D 5313 – ۹۲ R97  _RDUZMTMTUKVE.pdf
D 5314 – ۹۲  _RDUZMTQTOTJFMQ__.pdf
D 5314 – ۹۲ R01  _RDUZMTQ_.pdf
D 5333 – ۰۳  _RDUZMZM_.pdf
D 5333 – ۹۲ R96  _RDUZMZMTOTJSOTY_.pdf
D 5334 – ۰۰  _RDUZMZQ_.pdf
D 5334 – ۹۲  _RDUZMZQTUKVE.pdf
D 5335 – ۹۹  _RDUZMZU_.pdf
D 5407 – ۹۵ R00  _RDU0MDC_.pdf
D 5408 – ۹۳ R98  _RDU0MDG_.pdf
D 5409 – ۹۳ R98  _RDU0MDK_.pdf
D 5410 – ۹۳ R98  _RDU0MTA_.pdf
D 5434 – ۰۳  _RDU0MZQ_.pdf
D 5434 – ۹۷  _RDU0MZQTOTC_.pdf
D 5434 – ۹۷ R03  _RDU0MZQTOTDSMDM_.pdf
D 5434 – ۹۷ R03  _RDU0MZQTUKVE.pdf
D 5435 – ۰۳  _RDU0MZU_.pdf
D 5435 – ۹۳ R98  _RDU0MZUTOTNSOTG_.pdf
D 5435 – ۹۳ R98  _RDU0MZUTUKVE.pdf
D 5472 – ۹۳ R99  _RDU0NZI_.pdf
D 5473 – ۹۳ R00  _RDU0NZM_.pdf
D 5474 – ۹۳ R00  _RDU0NZQ_.pdf
D 5490 – ۹۳ R02  _RDU0OTA_.pdf
D 5519 – ۹۴  _RDU1MTKTOTQ_.pdf
D 5519 – ۹۴ R01  _RDU1MTK_.pdf
D 5520 – ۹۴  _RDU1MJATOTQ_.pdf
D 5520 – ۹۴ R01  _RDU1MJA_.pdf
D 5539 – ۹۴ R03  _RDU1MZK_.pdf
D 5539 – ۹۴ R98  _RDU1MZKTOTRSOTG_.pdf
D 5550 – ۰۰  _RDU1NTA_.pdf
D 5550 – ۹۴  _RDU1NTATOTQ_.pdf
D 5550 – ۹۴  _RDU1NTATUKVE.pdf
D 558 – ۰۳  _RDU1OA__.pdf
D 558 – ۹۶  _RDU1OC05NG__.pdf
D 558 – ۹۶  _RDU1OC1SRUQ_.pdf
D 559 – ۰۳  _RDU1OQ__.pdf
D 559 – ۹۶  _RDU1OS05NG__.pdf
D 559 – ۹۶  _RDU1OS1SRUQ_.pdf
D 560 – ۰۳  _RDU2MA__.pdf
D 560 – ۹۶  _RDU2MC05NG__.pdf
D 560 – ۹۶  _RDU2MC1SRUQ_.pdf
D 5607 – ۰۲  _RDU2MDC_.pdf
D 5607 – ۹۵  _RDU2MDCTUKVE.pdf
D 5608 – ۰۱  _RDU2MDG_.pdf
D 5608 – ۹۴  _RDU2MDGTOTQ_.pdf
D 5608 – ۹۴  _RDU2MDGTUKVE.pdf
D 5609 – ۹۴ R02  _RDU2MDK_.pdf
D 5610 – ۹۴  _RDU2MTATOTRFMQ__.pdf
D 5610 – ۹۴ R02  _RDU2MTA_.pdf
D 5611 – ۹۴ R02  _RDU2MTE_.pdf
D 653 – ۰۱  _RDY1MY0WMQ__.pdf
D 653 – ۰۲  _RDY1MY0WMG__.pdf
D 653 – ۰۲  _RDY1MY0WMKE_.pdf
D 653 – ۰۲  _RDY1MY1SRUQ_.pdf
D 653 – ۰۳  _RDY1MW__.pdf
D 653 – ۹۷  _RDY1MY05NW__.pdf
D 653 – ۹۷ R00  _RDY1MY05N1IWMA__.pdf
D 698 – ۰۰  _RDY5OA__.pdf
D 698 – ۰۰  _RDY5OC1SRUQ_.pdf
D 806 – ۰۰  _RDGWNG__.pdf
D 854 – ۰۰  _RDG1NC0WMA__.pdf
D 854 – ۰۰  _RDG1NC1SRUQ_.pdf
D 854 – ۰۲  _RDG1NA__.pdf

D 5714 – ۹۵  _RDU3MTQTOTU_.pdf
D 5714 – ۹۵ R02  _RDU3MTQ_.pdf
D 5715 – ۰۰  _RDU3MTU_.pdf
D 5715 – ۹۵  _RDU3MTUTUKVE.pdf
D 5716 – ۹۵ R00  _RDU3MTY_.pdf
D 5717 – ۹۵  _RDU3MTC_.pdf
D 5718 – ۹۵ R00  _RDU3MTG_.pdf
D 5719 – ۹۵ R00  _RDU3MTK_.pdf
D 5720 – ۹۵  _RDU3MJATOTU_.pdf
D 5720 – ۹۵ R02  _RDU3MJA_.pdf
D 5730 – ۰۲  _RDU3MZATMDI_.pdf
D 5730 – ۰۲  _RDU3MZATUKVE.pdf
D 5730 – ۰۴  _RDU3MZA_.pdf
D 5730 – ۹۸  _RDU3MZATOTG_.pdf
D 5731 – ۰۲  _RDU3MZE_.pdf
D 5731 – ۹۵  _RDU3MZETOTU_.pdf
D 5731 – ۹۵  _RDU3MZETUKVE.pdf
D 5737 – ۹۵ R00  _RDU3MZC_.pdf
D 5738 – ۹۵ R00  _RDU3MZG_.pdf
D 5753 – ۹۵  _RDU3NTM_.pdf
D 5754 – ۹۵ R00  _RDU3NTQ_.pdf
D 5777 – ۰۰  _RDU3NZC_.pdf
D 5777 – ۹۵  _RDU3NZCTUKVE.pdf
D 5778 – ۹۵ R00  _RDU3NZG_.pdf
D 5779 – ۹۵  _RDU3NZKTOTVB.pdf
D 5779 – ۹۵a R01  _RDU3NZK_.pdf
D 5780 – ۹۵  _RDU3ODATOTU_.pdf
D 5780 – ۹۵ R02  _RDU3ODA_.pdf
D 5781 – ۹۵ R00  _RDU3ODE_.pdf
D 5782 – ۹۵ R00  _RDU3ODI_.pdf
D 5783 – ۹۵ R00  _RDU3ODM_.pdf
D 5784 – ۹۵ R00  _RDU3ODQ_.pdf
D 5785 – ۹۵ R00  _RDU3ODU_.pdf
D 5786 – ۹۵ R00  _RDU3ODY_.pdf
D 5787 – ۹۵ R00  _RDU3ODC_.pdf
D 5850 – ۹۵ R00  _RDU4NTA_.pdf
D 5852 – ۰۰  _RDU4NTI_.pdf
D 5852 – ۹۵  _RDU4NTITOTU_.pdf
D 5852 – ۹۵  _RDU4NTITUKVE.pdf
D 5855 – ۹۵ R00  _RDU4NTU_.pdf
D 5856 – ۹۵  _RDU4NTYTOTU_.pdf
D 5856 – ۹۵ R02  _RDU4NTY_.pdf
D 5856 – ۹۵ R02  _RDU4NTYTOTVSMDI_.pdf
D 5872 – ۹۵ R00  _RDU4NZI_.pdf
D 5873 – ۰۰  _RDU4NZM_.pdf
D 5873 – ۹۵  _RDU4NZMTUKVE.pdf
D 5874 – ۰۲  _RDU4NZQ_.pdf
D 5874 – ۹۵  _RDU4NZQTOTU_.pdf
D 5874 – ۹۵  _RDU4NZQTUKVE.pdf
D 5875 – ۹۵ R00  _RDU4NZU_.pdf
D 5876 – ۹۵ R00  _RDU4NZY_.pdf
D 5877 – ۹۵ R00  _RDU4NZC_.pdf
D 5878 – ۰۰  _RDU4NZG_.pdf
D 5878 – ۹۵  _RDU4NZGTUKVE.pdf
D 5879 – ۹۵  _RDU4NZKTOTVFMQ__.pdf
D 5879 – ۹۵ R03  _RDU4NZK_.pdf
D 5880 – ۹۵ R00  _RDU4ODA_.pdf
D 5881 – ۹۵ R00  _RDU4ODE_.pdf
D 5882 – ۰۰  _RDU4ODI_.pdf
D 5882 – ۹۵  _RDU4ODITUKVE.pdf
D 5883 – ۹۶ R02  _RDU4ODM_.pdf
D 5903 – ۹۶  _RDU5MDMTOTZFMQ__.pdf
D 5903 – ۹۶ R01  _RDU5MDM_.pdf
D 5911 – ۹۶  _RDU5MTETOTZFMQ__.pdf
D 5911 – ۹۶ R02  _RDU5MTE_.pdf
D 5912 – ۹۶  _RDU5MTI_.pdf
D 5918 – ۹۶  _RDU5MTGTOTY_.pdf
D 5918 – ۹۶ R01  _RDU5MTG_.pdf
D 5920 – ۹۶  _RDU5MJA_.pdf
D 5921 – ۹۶  _RDU5MJE_.pdf
D 5921 – ۹۶  _RDU5MJETOTZFMQ__.pdf
D 5922 – ۹۶  _RDU5MJI_.pdf
D 5923 – ۹۶  _RDU5MJM_.pdf
D 5924 – ۹۶  _RDU5MJQ_.pdf
D 5925 – ۹۶  _RDU5MJU_.pdf
D 5971 – ۰۱  _RDU5NZE_.pdf
D 5971 – ۹۶  _RDU5NZETOTY_.pdf
D 5971 – ۹۶  _RDU5NZETUKVE.pdf
D 5978 – ۹۶  _RDU5NZG_.pdf
D 5979 – ۹۶ R02  _RDU5NZK_.pdf
D 5980 – ۹۶  _RDU5ODATOTZFMQ__.pdf
D 5980 – ۹۶ R04  _RDU5ODA_.pdf
D 5981 – ۹۶ R02  _RDU5ODE_.pdf
D 5982 – ۰۲  _RDU5ODI_.pdf
D 5982 – ۹۶  _RDU5ODITOTY_.pdf
D 5982 – ۹۶  _RDU5ODITUKVE.pdf
D 5995 – ۹۸  _RDU5OTUTOTG_.pdf
D 5995 – ۹۸ R04  _RDU5OTU_.pdf
D 6000 – ۹۶ R02  _RDYWMDA_.pdf
D 6001 – ۹۶  _RDYWMDETOTZFMQ__.pdf
D 6001 – ۹۶ R02  _RDYWMDE_.pdf
D 6023 – ۰۲  _RDYWMJM_.pdf
D 6023 – ۹۶  _RDYWMJMTOTY_.pdf
D 6023 – ۹۶  _RDYWMJMTUKVE.pdf
D 6024 – ۰۲  _RDYWMJQ_.pdf
D 6024 – ۹۶  _RDYWMJQTOTY_.pdf
D 6024 – ۹۶  _RDYWMJQTUKVE.pdf
D 6025 – ۹۶ R02  _RDYWMJU_.pdf
D 6026 – ۰۱  _RDYWMJY_.pdf
D 6026 – ۹۹  _RDYWMJYTOTK_.pdf
D 6026 – ۹۹  _RDYWMJYTUKVE.pdf
D 6027 – ۹۶  _RDYWMJC_.pdf
D 6028 – ۹۶  _RDYWMJG_.pdf
D 6029 – ۹۶  _RDYWMJK_.pdf
D 6030 – ۹۶ R02  _RDYWMZA_.pdf
D 6031 – ۹۶  _RDYWMZE_.pdf
D 6032 – ۰۲  _RDYWMZI_.pdf
D 6032 – ۹۶  _RDYWMZITOTY_.pdf
D 6032 – ۹۶  _RDYWMZITUKVE.pdf
D 6033 – ۹۶  _RDYWMZMTOTZFMQ__.pdf
D 6033 – ۹۶ R02  _RDYWMZM_.pdf
D 6034 – ۹۶  _RDYWMZQ_.pdf
D 6035 – ۰۲  _RDYWMZU_.pdf
D 6035 – ۹۶  _RDYWMZUTOTY_.pdf
D 6035 – ۹۶  _RDYWMZUTUKVE.pdf
D 6036 – ۹۶ R02  _RDYWMZY_.pdf
D 6066 – ۹۶  _RDYWNJY_.pdf
D 6067 – ۹۶  _RDYWNJCTOTZFMQ__.pdf
D 6067 – ۹۶ R03  _RDYWNJC_.pdf
D 6089 – ۹۷  _RDYWODKTOTDFMQ__.pdf
D 6089 – ۹۷ R03  _RDYWODK_.pdf
D 6092 – ۹۷  _RDYWOTITOTDFMQ__.pdf
D 6092 – ۹۷ R03  _RDYWOTI_.pdf
D 6103 – ۹۷  _RDYXMDM_.pdf
D 6106 – ۹۷  _RDYXMDYTOTDFMQ__.pdf
D 6106 – ۹۷ R04  _RDYXMDY_.pdf
D 6128 – ۰۰  _RDYXMJG_.pdf
D 6128 – ۹۷  _RDYXMJGTOTC_.pdf
D 6128 – ۹۷  _RDYXMJGTUKVE.pdf
D 6151 – ۹۷  _RDYXNTETOTC_.pdf
D 6151 – ۹۷ R03  _RDYXNTE_.pdf
D 6167 – ۹۷  _RDYXNJC_.pdf
D 6168 – ۹۷  _RDYXNJGTOTDFMQ__.pdf
D 6168 – ۹۷ R04  _RDYXNJG_.pdf
D 6169 – ۹۸  _RDYXNJK_.pdf
D 6170 – ۹۷  _RDYXNZATOTDFMQ__.pdf
D 6170 – ۹۷ R04  _RDYXNZA_.pdf
D 6171 – ۹۷  _RDYXNZETOTDFMQ__.pdf
D 6171 – ۹۷ R04  _RDYXNZE_.pdf
D 6187 – ۹۷  _RDYXODCTOTC_.pdf
D 6187 – ۹۷ R03  _RDYXODC_.pdf
D 6230 – ۹۸  _RDYYMZA_.pdf
D 6235 – ۰۴  _RDYYMZU_.pdf
D 6235 – ۹۸  _RDYYMZUTUKVE.pdf
D 6236 – ۹۸  _RDYYMZYTOTG_.pdf
D 6236 – ۹۸ R04  _RDYYMZY_.pdf
D 6274 – ۹۸  _RDYYNZQ_.pdf
D 6276 – ۹۹  _RDYYNZY_.pdf
D 6282 – ۹۸  _RDYYODI_.pdf
D 6285 – ۹۸  _RDYYODUTUKVE.pdf
D 6285 – ۹۹  _RDYYODU_.pdf
D 6286 – ۹۸  _RDYYODY_.pdf
D 6312 – ۹۸  _RDYZMTI_.pdf
D 6391 – ۹۹  _RDYZOTETOTK_.pdf
D 6391 – ۹۹ R04  _RDYZOTE_.pdf
D 6393 – ۹۹  _RDYZOTM_.pdf
D 6429 – ۹۹  _RDY0MJK_.pdf
D 6430 – ۹۹  _RDY0MZA_.pdf
D 6431 – ۹۹  _RDY0MZE_.pdf
D 6432 – ۹۹  _RDY0MZI_.pdf
D 6449 – ۹۹  _RDY0NDK_.pdf
D 6452 – ۹۹  _RDY0NTI_.pdf
D 6453 – ۹۹  _RDY0NTM_.pdf
D 6459 – ۹۹  _RDY0NTK_.pdf
D 6460 – ۰۰  _RDY0NJA_.pdf
D 6460 – ۹۹  _RDY0NJATOTK_.pdf
D 6460 – ۹۹  _RDY0NJATUKVE.pdf
D 6461 – ۹۹  _RDY0NJE_.pdf
D 6462 – ۰۳  _RDY0NJI_.pdf
D 6462 – ۹۹  _RDY0NJITOTK_.pdf
D 6462 – ۹۹  _RDY0NJITUKVE.pdf
D 6467 – ۹۹  _RDY0NJC_.pdf
D 6473 – ۹۹  _RDY0NZM_.pdf
D 6475 – ۰۰  _RDY0NZU_.pdf
D 6517 – ۰۰  _RDY1MTC_.pdf
D 6519 – ۰۰  _RDY1MTKTMDA_.pdf
D 6519 – ۰۰  _RDY1MTKTUKVE.pdf
D 6519 – ۰۲  _RDY1MTK_.pdf
D 6527 – ۰۰  _RDY1MJC_.pdf
D 6528 – ۰۰  _RDY1MJG_.pdf
D 6539 – ۰۰  _RDY1MZK_.pdf
D 6564 – ۰۰  _RDY1NJQ_.pdf
D 6565 – ۰۰  _RDY1NJU_.pdf
D 6572 – ۰۰  _RDY1NZI_.pdf
D 6598 – ۰۰  _RDY1OTG_.pdf
D 6599 – ۰۰  _RDY1OTK_.pdf
D 6629 – ۰۱  _RDY2MJK_.pdf
D 6634 – ۰۱  _RDY2MZQ_.pdf
D 6635 – ۰۱  _RDY2MZU_.pdf
D 6639 – ۰۱  _RDY2MZK_.pdf
D 6642 – ۰۱  _RDY2NDI_.pdf
D 6682 – ۰۱  _RDY2ODI_.pdf
D 6683 – ۰۱  _RDY2ODM_.pdf
D 6684 – ۰۱  _RDY2ODQ_.pdf
D 6685 – ۰۱  _RDY2ODU_.pdf
D 6711 – ۰۱  _RDY3MTE_.pdf
D 6724 – ۰۱  _RDY3MJQ_.pdf
D 6725 – ۰۱  _RDY3MJU_.pdf
D 6726 – ۰۱  _RDY3MJY_.pdf
D 6727 – ۰۱  _RDY3MJC_.pdf
D 6758 – ۰۲  _RDY3NTG_.pdf
D 6760 – ۰۲  _RDY3NJA_.pdf
D 6765 – ۰۲  _RDY3NJU_.pdf
D 6771 – ۰۲  _RDY3NZE_.pdf
D 6773 – ۰۲  _RDY3NZM_.pdf
D 6780 – ۰۲  _RDY3ODA_.pdf
D 6820 – ۰۲  _RDY4MJA_.pdf
D 6825 – ۰۲  _RDY4MJU_.pdf
D 6836 – ۰۲  _RDY4MZY_.pdf
D 6884 – ۰۳  _RDY4ODQ_.pdf
D 6910 – ۰۴  _RDY5MTA_.pdf
D 6911 – ۰۳  _RDY5MTE_.pdf
D 6939 – ۰۳  _RDY5MZK_.pdf
D 6940 – ۰۳  _RDY5NDATMDM_.pdf
D 6940 – ۰۳  _RDY5NDATUKVE.pdf
D 6940 – ۰۴  _RDY5NDA_.pdf
D 6941 – ۰۳  _RDY5NDETMDM_.pdf
D 6941 – ۰۳  _RDY5NDETUKVE.pdf
D 6941 – ۰۴  _RDY5NDE_.pdf
D 7012 – ۰۴  _RDCWMTI_.pdf
D 7014 – ۰۴  _RDCWMTQ_.pdf
D 7015 – ۰۴  _RDCWMTU_.pdf