استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part4

ASTM C 1372-2009.pdf
ASTM C 138-2009.pdf
ASTM C 1396-2009a.pdf
ASTM C 1397-2009.pdf
ASTM C 14-07.pdf
ASTM C 140 2007.pdf
ASTM C 140-2009.pdf
ASTM C 1401-2009a.pdf
ASTM C 1408-2009.pdf
ASTM C 141-2009.pdf
ASTM C 1411-08.pdf
ASTM C 1417-08.pdf
ASTM C 1417m-08.pdf
ASTM C 1421-2009.pdf
ASTM C 143-2009.pdf
ASTM C 143-C 143M – 2008.pdf
ASTM C 1433-2007.pdf
ASTM C 1433M-2006.pdf
ASTM C 1433M-2007.pdf
ASTM C 1433M-2009.pdf
ASTM C 1433_M-2007.pdf
ASTM C 1439-99(2008).pdf
ASTM C 1458-2009.pdf
ASTM C 1465-08.pdf
ASTM C 1478-06.pdf
ASTM C 1482-2009.pdf
ASTM C 1484-2009.pdf
ASTM C 1493-2009.pdf
ASTM C 1496-2009.pdf
ASTM C 1499-2009.pdf
ASTM C 150-04a.PDF
ASTM C 150-2007.pdf
ASTM C 150-2009.pdf
ASTM C 1501-2009.pdf
ASTM C 1502-2009.pdf
ASTM C 151-2009.pdf
ASTM C 1515-2009.pdf
ASTM C 1517-2009.pdf
ASTM C 1521-2009.pdf
ASTM C 1526-08.pdf
ASTM C 1527-2009.pdf
ASTM C 1528-2009a.pdf
ASTM C 1531-2009.pdf
ASTM C 1540-2009a.pdf
ASTM C 1552-2009a.pdf
ASTM C 156-2009.pdf
ASTM C 1565-2009.pdf
ASTM C 157_C 157M-2006.pdf
ASTM C 1580-2009.pdf
ASTM C 1581-2009a.pdf
ASTM C 1587 _ 06.pdf
ASTM C 1587-2009.pdf
ASTM C 1592-2009.pdf
ASTM C 1601-2009.pdf
ASTM C 1602C1602M-06.pdf
ASTM C 1611-2009b.pdf
ASTM C 1613-2009.pdf
ASTM C 1617-2009.pdf
ASTM C 1621-2009b.pdf
ASTM C 1634-2009.pdf
ASTM C 1645-2009.pdf
ASTM C 1649-08.pdf
ASTM C 1649-2008.pdf
ASTM C 165-2007.pdf
ASTM C 1650-07.pdf
ASTM C 1656-07.pdf
ASTM C 1660-2009.pdf
ASTM C 1663-2009.pdf
ASTM C 1667-2009.pdf
ASTM C 1668-2009.pdf
ASTM C 1671-07.pdf
ASTM C 1672-07.pdf
ASTM C 1674-08.pdf
ASTM C 1676-08 Standard Specification for Microporous Therma.pdf
ASTM C 1677-2009.pdf
ASTM C 1678-2009.pdf
ASTM C 1679-2009.pdf
ASTM C 1681-2009.pdf
ASTM C 1682-2009.pdf
ASTM C 1683-08.pdf
ASTM C 1684-08.pdf
ASTM C 1686-2009.pdf
ASTM C 1691-2009.pdf
ASTM C 1692-2009.pdf
ASTM C 1693-2009.pdf
ASTM C 1694-2009.pdf
ASTM C 1695-2009.pdf
ASTM C 1698-2009.pdf
ASTM C 1699-2009.pdf
ASTM C 170-06.pdf
ASTM C 170-2009.pdf
ASTM C 1701-2009.pdf
ASTM C 1702-2009.pdf
ASTM C 1704-2009.pdf
ASTM C 1705-2009.pdf
ASTM C 1707-2009.pdf
ASTM C 1710-2009.pdf
ASTM C 1712-2009.pdf
ASTM C 1714-2009.pdf
ASTM C 1715-2009.pdf
ASTM C 1717-2009.pdf
ASTM C 1721-2009.pdf
ASTM C 173-2009.pdf
ASTM C 174C174M-06.pdf
ASTM C 179-2009.pdf
ASTM C 181-2009.pdf
ASTM C 183 _ 08.pdf
ASTM C 191 – 2008.pdf
ASTM C 191-2007.pdf
ASTM C 192-C 192M – 2007.pdf
ASTM C 204 – 2007.pdf
ASTM C 207-06.pdf
ASTM C 209-2007a.pdf
ASTM C 216-2007.pdf
ASTM C 217-2009.pdf
ASTM C 219-2007.pdf
ASTM C 231 REV C – 2008.pdf
ASTM C 231-2009a.pdf
ASTM C 232-2009.pdf
ASTM C 24-01(2006).pdf
ASTM C 24-2009.pdf
ASTM C 240-2009.pdf
ASTM C 241-2009.pdf
ASTM C 265-06.pdf
ASTM C 270-06.pdf
ASTM C 270-2007.pdf
ASTM C 273 C273M-2007.pdf
ASTM C 29-C 29M – 2007.pdf
ASTM C 303-2007.pdf
ASTM C 305-06.pdf
ASTM C 309-2006.pdf
ASTM C 31-2009.pdf
ASTM C 315-2007.pdf
ASTM C 31C31M-06.pdf
ASTM C 32-2009.pdf
ASTM C 322-2009.pdf
ASTM C 326-2009.pdf
ASTM C 329-88(2006).pdf
ASTM C 332-2009.pdf
ASTM C 34-2009.pdf
ASTM C 341C341M-06.pdf
ASTM C 357-2009.pdf
ASTM C 359-06.pdf
ASTM C 363-2009.pdf
ASTM C 371-2009.pdf
ASTM C 375-1958(2006).pdf
ASTM C 387-06.pdf
ASTM C 387-2009.pdf
ASTM C 39-2009.pdf
ASTM C 393-06.pdf
ASTM C 412 _ 05a.pdf
ASTM C 423-2007a.pdf
ASTM C 423-2009a.pdf
ASTM C 426-2007.pdf
ASTM C 428-05(2006).pdf
ASTM C 43 – 2008.pdf
ASTM C 451 – 2008.pdf
ASTM C 451-07.pdf
ASTM C 455-2007.pdf
ASTM C 457-06.pdf
ASTM C 457-08.pdf
ASTM C 457-2009.pdf
ASTM C 465-2009.pdf
ASTM C 470-2009.pdf
ASTM C 470-C 470M – 2008.pdf
ASTM C 473-06.pdf
ASTM C 473-2009.pdf
ASTM C 476-2009.pdf
ASTM C 478-06b.pdf
ASTM C 478-2007.pdf
ASTM C 478-2009.pdf
ASTM C 478M-2007.pdf
ASTM C 478M-2009.pdf
ASTM C 485-2009.pdf
ASTM C 490-2007.pdf
ASTM C 494-c494m-08.pdf
ASTM C 494_C 494m-08.pdf
ASTM C 499-2009.pdf
ASTM C 502-2009.pdf
ASTM C 503-08.pdf
ASTM C 506-08.pdf
ASTM C 506-2007.pdf
ASTM C 506-2009.pdf
ASTM C 506m-08.pdf
ASTM C 506M-2007.pdf
ASTM C 506M-2009.pdf
ASTM C 507-08.pdf
ASTM C 507-2007.pdf
ASTM C 507-2009.pdf
ASTM C 507m-08.pdf
ASTM C 507M-2009.pdf
ASTM C 51-06.pdf
ASTM C 511-2009.pdf
ASTM C 533-2007.pdf
ASTM C 533-2009.pdf
ASTM C 534-2007.pdf
ASTM C 535-2009.pdf
ASTM C 539-1984(2006).pdf
ASTM C 55-2009.pdf
ASTM C 56-2009.pdf
ASTM C 563-2007.pdf
ASTM C 564-2009.pdf
ASTM C 577-2009.pdf
ASTM C 578-2007.pdf
ASTM C 578-2009.pdf
ASTM C 582-2009.pdf
ASTM C 585-2009.pdf
ASTM C 591-2007.pdf
ASTM C 591-2009.pdf
ASTM C 595-06.pdf
ASTM C 595-08.pdf
ASTM C 595-2009.pdf
ASTM C 61 C61M-00(2006).pdf
ASTM C 610-2007.pdf
ASTM C 610-2009.pdf
ASTM C 612-2009.pdf
ASTM C 616-08.pdf
ASTM C 617-2009a.pdf
ASTM C 61_C 61M-2006.pdf
ASTM C 621-2009.pdf
ASTM C 631-2009.pdf
ASTM C 632-1988(2006).pdf
ASTM C 634-2009.pdf
ASTM C 641-2007.pdf
ASTM C 641-2009.pdf
ASTM C 642-06.pdf
ASTM C 645-08.pdf
ASTM C 645-2007.pdf
ASTM C 645-2009a.pdf
ASTM C 652-2009.pdf
ASTM C 655-2007.pdf
ASTM C 655-2009.pdf
ASTM C 655M-2009.pdf
ASTM C 667-2009.pdf
ASTM C 67-06.pdf
ASTM C 67-2009.pdf
ASTM C 689-2009.pdf
ASTM C 690-2009.pdf
ASTM C 694-1990a(2006).pdf
ASTM C 70-06.pdf
ASTM C 700-2007.pdf
ASTM C 700-2009.pdf
ASTM C 703-1972(2006).pdf
ASTM C 704-2009.pdf
ASTM C 715-1990(2006).pdf
ASTM C 717-2009.pdf
ASTM C 738-2006.pdf
ASTM C 744-2009.pdf
ASTM C 750-2009.pdf
ASTM C 754-2009a.pdf
ASTM C 76-2007.pdf
ASTM C 769-2009.pdf
ASTM C 76M-08.pdf
ASTM C 76M-2007.pdf
ASTM A 537 A 537M-06.pdf
ASTM A 53_A53M-07.pdf
ASTM A 540_A 540M-06.pdf
ASTM A 542-2009.pdf
ASTM A 543-2009.pdf
ASTM A 550-06.pdf
ASTM A 553 A 553M-06.pdf
ASTM A 554 2013.pdf
ASTM A 554-2008.pdf
ASTM A 562 A 562M-06.pdf
ASTM A 563-07.pdf
ASTM A 563M _ 07.pdf
ASTM A 563M-06.pdf
ASTM A 568-2009.pdf
ASTM A 568A568M-2009 ( CN ).pdf
ASTM A 572 A572M-2007.pdf
ASTM A 572A 572M _ 06.pdf
ASTM A 580 A 580M-06.pdf
ASTM A 580 A580M 2013.pdf
ASTM A 589-2006.pdf
ASTM A 595 A 595M-06.pdf
ASTM A 6 A6M 2013.pdf
ASTM A 6-2009.pdf
ASTM A 604 A604M-2007.pdf
ASTM A 606-2009.pdf
ASTM A 608 A 608M-06.pdf
ASTM A 615-07.pdf
ASTM A 615-2006a.pdf
ASTM A 615-2009a.pdf
ASTM A 615_A0615M-06.pdf
ASTM A 623-2009.pdf
ASTM A 623M-06a.pdf
ASTM A 623M-08.pdf
ASTM A 623M-2009.pdf
ASTM A 635 A 635M-06.pdf
ASTM A 635-2009.pdf
ASTM A 635A 635M _ 07.pdf
ASTM A 641-2009a.pdf
ASTM A 644-2009a.pdf
ASTM A 649-2009.pdf
ASTM A 65-07.pdf
ASTM A 653 A653M-06a.pdf
ASTM A 653-2009.pdf
ASTM A 66-2007.pdf
ASTM A 663 A663M _ 89 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 664-06.pdf
ASTM A 671-06.pdf
ASTM A 671-2009.pdf
ASTM A 672-06.pdf
ASTM A 672-08.pdf
ASTM A 672-2009.pdf
ASTM A 673 A 673M-07.pdf
ASTM A 684 A 684M-06.pdf
ASTM A 688-08.pdf
ASTM A 691 – 98 (Reapproved 2007).pdf
ASTM A 691-2009.pdf
ASTM A 693-06.pdf
ASTM A 698 A 698M-07.pdf
ASTM A 6A 6M _ 06.pdf
ASTM A 6A 6M _ 07.pdf
ASTM A 703 A 703M-06.pdf
ASTM A 703 A 703M-07.pdf
ASTM A 704_A 704M-06.pdf
ASTM A 706-2006a.pdf
ASTM A 706-2009a.pdf
ASTM A 706_A 706M-06.pdf
ASTM A 709 A 709M-07.pdf
ASTM A 709-2009a.pdf
ASTM A 709_A 709M-06.pdf
ASTM A 711 A711M.pdf
ASTM A 717 A 717M-06.pdf
ASTM A 722 A 722M-07.pdf
ASTM A 722_A 722M _ 12.pdf
ASTM A 724-2009.pdf
ASTM A 727-2009.pdf
ASTM A 729-2009.pdf
ASTM A 732-2009.pdf
ASTM A 737-2009.pdf
ASTM A 74 _ 2009.pdf
ASTM A 74-06.pdf
ASTM A 74-2009.pdf
ASTM A 743 A 743M-06.pdf
ASTM A 743 A743M 2013a.pdf
ASTM A 743A743M-06.pdf
ASTM A 744A 744M _ 06.pdf
ASTM A 746-2009.pdf
ASTM A 747 A 747M-07.pdf
ASTM A 751 – 2007.pdf
ASTM A 751-2006.PDF
ASTM A 751-2007a.pdf
ASTM A 754-2006.pdf
ASTM A 756-2009.pdf
ASTM A 758-2009.pdf
ASTM A 760 A 760M-06.pdf
ASTM A 760-2009.pdf
ASTM A 763 _ 93 (Reapproved 2009).pdf
ASTM A 764-07.pdf
ASTM A 767-2009.pdf
ASTM A 774-06.pdf
ASTM A 774-2009.pdf
ASTM A 774-A774 – 2006.pdf
ASTM A 775 A775M-2007.pdf
ASTM A 775_A 0775M-06.pdf
ASTM A 779_A 779M _ 10.pdf
ASTM A 780 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 780-01.pdf
ASTM A 780-2009.pdf
ASTM A 782_A 782M-06.pdf
ASTM A 782_A782M-06.pdf
ASTM A 787-2009.pdf
ASTM A 789-08a.pdf
ASTM A 789-2009.pdf
ASTM A 790-2009a.pdf
ASTM A 792-2009.pdf
ASTM A 792A792M-06a.pdf
ASTM A 796A 796M _ 06.pdf
ASTM A 800_A 800M-01(2006).pdf
ASTM A 801-2009.pdf
ASTM A 802A 802M _ 95 (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 805-2009.pdf
ASTM A 813-2009.pdf
ASTM A 815-2009b.pdf
ASTM A 818-06.pdf
ASTM A 820_A0820M-06.pdf
ASTM A 827.pdf
ASTM A 82_A82M-07.pdf
ASTM A 844-2009.pdf
ASTM A 857 A 857M-07.pdf
ASTM A 858-2009.pdf
ASTM A 860-2009.pdf
ASTM A 865 A 865M-06.pdf
ASTM A 866-2009.pdf
ASTM A 872 A 872M-07.pdf
ASTM A 875-2009.pdf
ASTM A 876-2009.pdf
ASTM A 879-06.pdf
ASTM A 881_A 881M _ 10.pdf
ASTM A 882_A882M – 04a.pdf
ASTM A 886_A 886M _ 10.pdf
ASTM A 888-07.pdf
ASTM A 888-2009.pdf
ASTM A 892-06.pdf
ASTM A 896-2009.pdf
ASTM A 897-06.pdf
ASTM A 90 A 90M 2013.pdf
ASTM A 90 A90M-2007.pdf
ASTM A 90-2009.pdf
ASTM A 902-2009.pdf
ASTM A 904-2009.pdf
ASTM A 90A 90M _ 2009.pdf
ASTM A 910_A 910M _ 10.pdf
ASTM A 911_A 911M _ 11.pdf
ASTM A 917-06.pdf
ASTM A 923-06.pdf
ASTM A 924 A 924M-07.pdf
ASTM A 924-2006.pdf
ASTM A 924-2009.pdf
ASTM A 928-2009a.pdf
ASTM A 928-a928m-08.pdf
ASTM A 930-2009.pdf
ASTM A 933 A 933M-07.pdf
ASTM A 939-07.pdf
ASTM A 941-06a.pdf
ASTM A 941-2009.pdf
ASTM A 945 A 945M-06.pdf
ASTM A 955 A 955M-07.pdf
ASTM A 955-2009a.pdf
ASTM A 955A 955M _ 06a.pdf
ASTM A 956-06.pdf
ASTM A 957-2009a.pdf
ASTM A 958-2009.pdf
ASTM A 959-2009.pdf
ASTM A 960 A 960M-06.pdf
ASTM A 960 A 960M-07.pdf
ASTM A 961 A 961M-07.pdf
ASTM A 962-2009.pdf
ASTM A 965 A 965M-06.pdf
ASTM A 966 A 966M-07.pdf
ASTM A 970 A 970M-06.pdf
ASTM A 981_A 981M _ 11.pdf
ASTM A 983 A 983M-06.pdf
ASTM A 987-2009.pdf
ASTM A 990-06.pdf
ASTM A 994-2009.pdf
ASTM A 995-2009.pdf
ASTM A 996-2009a.pdf
ASTM A 996-a996m-2006.pdf
ASTM A 997-07.pdf
ASTM A1 2005.pdf
ASTM A1003-A1003M-13.pdf
ASTM A1007-07.pdf
ASTM A1011 A1011M-07 Standard Spec. for Steel Sheets,Strip, Hot -rolled Carbon Structual steel.pdf
ASTM A1012-10.pdf
ASTM A1016-A1016M – 11a.pdf
ASTM A1028-03(2009).pdf
ASTM A1036-04(2009).pdf
ASTM A1039-A1039M-13.pdf
ASTM A1040 _ 10.pdf
ASTM A1042-A1042M-04(2009).pdf
ASTM A1058-09.pdf
ASTM A105_ A105M  ۱۰٫pdf.pdf
ASTM A105_A105M _ 10.pdf
ASTM A1064_A1064M-09.pdf
ASTM A1066 A1066M _ 11.pdf
ASTM A1067-A1067M-12a.pdf
ASTM A1071-A1071M-11.pdf
ASTM A1077-A1077M-12.pdf
ASTM A1078-A1078M _ 12.pdf
ASTM A1080 _ 12.pdf
ASTM A123A123M _ 12.pdf
ASTM A135 A135M _ 09.pdf
ASTM A139-A139M-04(2010).pdf
ASTM A146 2004.pdf
ASTM A182-A182M  ۲۰۱۲b.pdf
ASTM A193_A193M-2009.pdf
ASTM A194-A194M-12a.pdf
ASTM A2-02.pdf
ASTM A20   A20M – 11.pdf
ASTM A20A20M 2007.pdf
ASTM A213-A213M – 11a.pdf
ASTM A216-A216M – 12.pdf
ASTM A216_A216M-08.pdf
ASTM A217-08.pdf
ASTM A217-A217M _ 12.pdf
ASTM A234-A234M-11a.pdf
ASTM A234A234M-10 Standard Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and High Temperature Service.pdf
ASTM A234M _2010.pdf
ASTM A239-95(2009)e1.pdf
ASTM A240-A240M- 2012a.pdf
ASTM A240-A240M-12a.pdf
ASTM A240A240M _ 12.pdf
ASTM A240_A240M-2009a.pdf
astm a262-2005.pdf
ASTM A269-2008.pdf
ASTM A27A27M 2005.pdf
ASTM A27A27M _ 10.pdf
ASTM A283-A283M – 12.pdf
ASTM A283-A283M-12.pdf
ASTM A295_A295M-09 Specification for High-Carbon Anti-Friction Bearing Steel.pdf
ASTM A297A_297M-08a.pdf
ASTM A299_A299M-2009.pdf
ASTM A29A29M 2005.pdf
ASTM A3-2006.pdf
ASTM A308_A308M(2010).pdf
ASTM A312-A312M-13a.pdf
ASTM A314-13.pdf
ASTM A322-13.pdf
ASTM A325-10 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120105 ksi Minimum Tensile Strength.pdf
ASTM A325M-13.pdf
ASTM A333-A333M-2010  Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service.pdf
ASTM A335_A335M-09.pdf
ASTM A345-09 Flat-Rolled Electrical Steels for Magnetic Applications.pdf
ASTM A34A34M-2006.pdf
ASTM A350-A350M-12.pdf
ASTM A351-A351M _ 12b.pdf
ASTM A351-A351M-13.pdf
ASTM A351A351M _ 12.pdf
ASTM A353_A353M-09.pdf
ASTM A358_A358M-08a.pdf
ASTM A36-A36M-12.pdf
ASTM A363-03(2009)e1.pdf
ASTM A36A36M 2005.pdf
ASTM A370 – 12a.pdf
ASTM A370-07___ ______________.pdf
ASTM A370-09 ______________.pdf
ASTM A370-09.pdf
ASTM A370-12.pdf
ASTM A370-2007.pdf
ASTM A370-2009.pdf
ASTM A380-A380M-13.pdf
ASTM A385_A385M-09.pdf
ASTM A389-A389M _ 10.pdf
ASTM A395_A395M-99(2009).pdf
ASTM A403-A403M-2010 Standard Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings.pdf
ASTM A403_A403M-09.pdf
ASTM A409_A409M-09.pdf
ASTM A416-A416M – 12a.pdf
ASTM A420-A420M – 10a.pdf
ASTM A423_A423M-09.pdf
ASTM A424_A424M-09.pdf
ASTM A424_A424M-09a.pdf
ASTM A439-83(2009).pdf
ASTM A449 – 10.pdf
ASTM A450-A450M – 10.pdf
ASTM A450_A450M-09.pdf
ASTM A475-03(2009)e1.pdf
ASTM A478-97(2008).pdf
ASTM A479-A479M-12.pdf
ASTM A479-A479M-13a.pdf
ASTM A479_A479M-09.pdf
ASTM A47A47M.pdf
ASTM A480-A480M-13.pdf
ASTM A480_A480M-09a.pdf
ASTM A484_A484M-09.pdf
ASTM A485-2009.pdf
ASTM A488-A488M _ 12.pdf
ASTM A48A48M 2003.pdf
ASTM A49 _ 12.pdf
ASTM A490M-09a.pdf
ASTM A491-11.pdf
ASTM A498 _ 06.pdf
ASTM A499-89(2012).pdf
ASTM A500-A500M – 10a.pdf
ASTM A500A500M _ 09.pdf
ASTM A507 _ 12.pdf
ASTM A510-A510M-11.pdf
ASTM A523-96(2012).pdf
ASTM A53 A53M _ 12.pdf
ASTM A531-A531M-13.pdf
ASTM A536-84(2009).pdf
ASTM A554 – 11.pdf
ASTM A561-08 Standard Practice for Macroetch Testing of Tool Steel Bars.pdf
ASTM A563 – 07a.pdf
ASTM A568A568M _ 11b.pdf
ASTM A568_A568M-09.pdf
ASTM A572-A572M-12A.pdf
ASTM A587-96(2012).pdf
ASTM A595-A595M – 11.pdf
ASTM A6-12.pdf
ASTM A6-A6M-12a.pdf
ASTM A603-98(2009)e1.pdf
ASTM A606_A606M-09.pdf
ASTM A608 A608M _ 06 (Reapproved 2012).pdf
ASTM A608-A608M – 12.pdf
ASTM A615_A615M-09a.pdf
ASTM A618-A618M _ 04 (Reapproved 2010).pdf
ASTM A623-09.pdf
ASTM A623M-09.pdf
ASTM A640-97(2009)e1.pdf
ASTM A644-13.pdf
ASTM A671-A671M _ 10.pdf
ASTM A684A684M _ 12.pdf
ASTM A6A6M 2007.pdf
ASTM A703-A703M _ 12b.pdf
ASTM A703-A703M-13.pdf
ASTM A709-A709M-13.pdf
ASTM A709_A709M-09a.pdf
ASTM A714-99(2009)e1.pdf
ASTM A721-A721M-02(2011).pdf
ASTM A732_A732M-09.pdf
ASTM A733-03(2009)e1.pdf
ASTM A741-98(2009)e1.pdf
ASTM A743-A743M-12.pdf
ASTM A743-A743M-13.pdf
ASTM A745_A745M-94(2009).pdf
ASTM A751-08.pdf
ASTM A754-A754M – 11.pdf
ASTM A755-A755M _ 11.pdf
ASTM A758-A758M _ 10.pdf
ASTM A760-A760M – 10.pdf
ASTM A762-A762M – 08.pdf
ASTM A768A768M _ 05 (Reapproved 2010).pdf
ASTM A770-A770M – 03 (Reapproved 2012).pdf
ASTM A778-01(2009)e1.pdf
ASTM A789_A789M-09.pdf
ASTM A790_A790M-09.pdf
ASTM A796-A796M – 10.pdf
ASTM A798-A798M – 07.pdf
ASTM A810-01(2009)e1.pdf
ASTM A813-2009.pdf
ASTM A815-A815M _ 10a.pdf
ASTM A817-12.pdf
ASTM A849 – 10.pdf
ASTM A860-A860M – 10.pdf
ASTM A872 A872M _ 07a (Reapproved 2012).pdf
ASTM A875_A875M-09.pdf
ASTM A877-A877M-10e1.pdf
ASTM A887-89(2009).pdf
ASTM A891-A891M _ 10.pdf
ASTM A892 _ 09.pdf
ASTM A90-A90M-11.pdf
ASTM A90-A90M-13.pdf
ASTM A903-A903M _ 99 (Reapproved 2012).pdf
ASTM A912-A912M-11.pdf
ASTM A923-08.pdf
ASTM A928_A928M-09.pdf
ASTM A931-08(2013).pdf
ASTM A937-A937M-12.pdf
ASTM A941 _ 10a.pdf
ASTM A941-09a.pdf
ASTM A955_A955M-09a.pdf
ASTM A956-12.pdf
ASTM A957-A957M-12a.pdf
ASTM A958-09.pdf
ASTM A959 _ 11.pdf
ASTM A960-A960M _ 10.pdf
ASTM A962-A962M -12.pdf
ASTM A964-A964M-03(2011).pdf
ASTM A966-A966M-08(2012).pdf
ASTM A967-05e2.pdf
ASTM A967-A967M-13.pdf
ASTM C 773-88(2006).pdf
ASTM C 774-1988(2006).pdf
ASTM C 78-2009.pdf
ASTM C 780-06.pdf
ASTM C 780-2009.pdf
ASTM C 787-06.pdf
ASTM C 802-2009.pdf
ASTM C 805-C 805M – 2008.pdf
ASTM C 821-2009.pdf
ASTM C 822-06.pdf
ASTM C 825-06.pdf
ASTM C 837-2009.pdf
ASTM C 840-2007.pdf
ASTM C 847-2009.pdf
ASTM C 852-2009.pdf
ASTM C 858-2009.pdf
ASTM C 859-2009.pdf
ASTM C 869-91(2006).pdf
ASTM C 876-2009.pdf
ASTM C 878-2009.pdf
ASTM C 880-06.pdf
ASTM C 880-2009.pdf
ASTM C 890-06.pdf
ASTM C 891-2009.pdf
ASTM C 898-2009.pdf
ASTM C 90-06.pdf
ASTM C 90-06a.pdf
ASTM C 90-2009.pdf
ASTM C 901-2009.pdf
ASTM C 902 (2007).pdf
ASTM C 902-06.pdf
ASTM C 902-2009.pdf
ASTM C 905 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM C 914-2009.pdf
ASTM C 921-2009.pdf
ASTM C 922-08.pdf
ASTM C 923-2007.pdf
ASTM C 925-2009.pdf
ASTM C 926-06.pdf
ASTM C 933-2009.pdf
ASTM C 936-2009.pdf
ASTM C 94 C94M-2007.pdf
ASTM C 94-2009a.pdf
ASTM C 955-2009a.pdf
ASTM C 967-2008.pdf
ASTM C 97-2009.pdf
ASTM C 989-06.pdf
ASTM C 989-2009a.pdf
ASTM C 99-2009.pdf
ASTM C 99-87(R2006).pdf
ASTM C 990-06.pdf
ASTM C 990-2009.pdf
ASTM C 990M-2009.pdf
ASTM C10-C10M-10.pdf
ASTM C1000-11.pdf
ASTM C1005 _ 10.pdf
ASTM C1012-C1012M – 12.pdf
ASTM C1028-07e1.pdf
ASTM C1040-C1040M _ 08.pdf
ASTM C1041-10.pdf
ASTM C1055-03(2009).pdf
ASTM C1060 _ 11a.pdf
ASTM C1064-C1064M-11.pdf
ASTM C1067 _ 12.pdf
ASTM C1071-12.pdf
ASTM C1072-13.pdf
ASTM C1077-13.pdf
ASTM C108-46(2009).pdf
ASTM C1089-13.pdf
ASTM C109-C 109M – 2007.pdf
ASTM C109-C109M _ 11b.pdf
ASTM C109-C109M-12.pdf
ASTM C109C109M-05.pdf
ASTM C11-13.pdf
ASTM C110-09.pdf
ASTM C1107-C1107M-11.pdf
ASTM C1126-12.pdf
ASTM C1136-09.pdf
ASTM C114-09.pdf
ASTM C114-11b.pdf
ASTM C1141-C1141M-08.pdf
ASTM C115-10.pdf
ASTM C1157-C1157M – 11.pdf
ASTM C1165 _ 12.pdf
ASTM C117-13.pdf
ASTM C1185-08(2012).pdf
ASTM C1193-13.pdf
ASTM C12-09.pdf
ASTM C12-13.pdf
ASTM C1202-12.pdf
ASTM C1203-04(2009).pdf
ASTM C1208-C1208M – 11.pdf
ASTM C1227-10a.pdf
ASTM C1227-12.pdf
ASTM C1234 _ 11.pdf
ASTM C1240-12.pdf
ASTM C1243-93(2009).pdf
ASTM C125-12.pdf
ASTM C126-09.pdf
ASTM C126-12a.pdf
ASTM C1279-09.pdf
ASTM C128 _ 12.pdf
ASTM C1280-13.pdf
ASTM C129-11.pdf
ASTM C1301-95(2009)e1.pdf
ASTM C1318-95(2009)e1.pdf
ASTM C1320-05(2009).pdf
ASTM C1321-2009.pdf
ASTM C1332-01(2013).pdf
ASTM C1334-05(2010).pdf
ASTM C1335-04(2009).pdf
ASTM C1335-12.pdf
ASTM C1337-10.pdf
ASTM C1338-08.pdf
ASTM C1346-08.pdf
ASTM C1353-09.pdf
ASTM C1356-07 (2012).pdf
ASTM C1358 _ 11.pdf
ASTM C1359 _ 11.pdf
ASTM C1364-10b.pdf
ASTM C1365-06(2011).pdf
ASTM C1377-97(2009).pdf
ASTM C1382-11.pdf
ASTM C1384 _ 12.pdf
ASTM C1386 _ 07.pdf
ASTM C139-11.pdf
ASTM C1397-09.pdf
ASTM C14-11.pdf
ASTM C1400-11.pdf
ASTM C1410-13.pdf
ASTM C1417M _ 12.pdf
ASTM C1417M-13.pdf
ASTM C1419-99a(2009).pdf
ASTM C141_C141M-09.pdf
ASTM C1433-13a.pdf
ASTM C1433M _ 10.pdf
ASTM C1433M-13a.pdf
ASTM C1437 _ 07.pdf
ASTM C1438 – 11a.pdf
ASTM C1439 – 08a.pdf
ASTM C1451-11.pdf
ASTM C1472-10.pdf
ASTM C1492-03(2009).pdf
ASTM C1496-09.pdf
ASTM C1513-04(2009)e1.pdf
ASTM C1515-09.pdf
ASTM C1528-09.pdf
ASTM C1540-09.pdf
ASTM C1549 _ 09.pdf
ASTM C1559-04(2009).pdf
ASTM C1582-C1582M-11.pdf
ASTM C1583-C1583M-13.pdf
ASTM C1597M-04(2009)e1.pdf
ASTM C1600-C1600M – 11.pdf
ASTM C1602-C1602M-12.pdf