استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part36

A 627 – ۰۳  _QTYYNW__.pdf
A 627 – ۹۵  _QTYYNY05NQ__.pdf
A 627 – ۹۵  _QTYYNY1SRUQ_.pdf
A 629 – ۸۸ R94  _QTYYOQ__.pdf
A 750 – ۷۷ R94  _QTC1MA__.pdf
E 1075 – ۸۵ R97  _RTEWNZU_.pdf
E 1083 – ۰۰  _RTEWODM_.pdf
E 1083 – ۸۸ R95  _RTEWODMTUKVE.pdf
E 1207 – ۰۲  _RTEYMDC_.pdf
E 1207 – ۸۷ R97  _RTEYMDCTODDSOTC_.pdf
E 1207 – ۸۷ R97  _RTEYMDCTUKVE.pdf
E 1346 – ۹۰ R00  _RTEZNDY_.pdf
E 1346 – ۹۰ R96  _RTEZNDYTOTBSOTZFMQ__.pdf
E 1395 – ۹۰ R97  _RTEZOTU_.pdf
E 1395 – ۹۰ R97  _RTEZOTUTOTBSOTDFMQ__.pdf
E 1396 – ۹۰ R97  _RTEZOTY_.pdf
E 1396 – ۹۰ R97  _RTEZOTYTOTBSOTDFMQ__.pdf
E 1432 – ۰۴  _RTE0MZI_.pdf
E 1432 – ۹۱ R97  _RTE0MZITOTFSOTC_.pdf
E 1432 – ۹۱ R97  _RTE0MZITUKVE.pdf
E 1490 – ۰۳  _RTE0OTA_.pdf
E 1490 – ۹۲ R97  _RTE0OTATOTJSOTC_.pdf
E 1490 – ۹۲ R97  _RTE0OTATUKVE.pdf
E 1593 – ۹۴ R99  _RTE1OTM_.pdf
E 1627 – ۹۴ R98  _RTE2MJC_.pdf
E 1697 – ۹۵ R99  _RTE2OTC_.pdf
E 1810 – ۹۶  _RTE4MTA_.pdf
E 1870 – ۹۸  _RTE4NZA_.pdf
E 1871 – ۹۷  _RTE4NZE_.pdf
E 1879 – ۰۰  _RTE4NZK_.pdf
E 1879 – ۹۷  _RTE4NZKTOTC_.pdf
E 1879 – ۹۷  _RTE4NZKTUKVE.pdf
E 1885 – ۹۷  _RTE4ODUTOTC_.pdf
E 1885 – ۹۷ R03  _RTE4ODU_.pdf
E 1909 – ۹۷  _RTE5MDKTOTC_.pdf
E 1909 – ۹۷ R03  _RTE5MDK_.pdf
E 1958 – ۹۸  _RTE5NTG_.pdf
E 2049 – ۹۹  _RTIWNDK_.pdf
E 2082 – ۰۰  _RTIWODI_.pdf
E 2164 – ۰۱  _RTIXNJQ_.pdf
E 2262 – ۰۳  _RTIYNJI_.pdf
E 2263 – ۰۴  _RTIYNJM_.pdf
E 2299 – ۰۳  _RTIYOTK_.pdf
E 2346 – ۰۴  _RTIZNDY_.pdf
E 253 – ۰۰  _RTI1MY0WMA__.pdf
E 253 – ۰۱  _RTI1MY0WMQ__.pdf
E 253 – ۰۱  _RTI1MY0WMUE_.pdf
E 253 – ۰۲  _RTI1MY0WMG__.pdf
E 253 – ۰۲  _RTI1MY0WMKE_.pdf
E 253 – ۰۲  _RTI1MY0WMKI_.pdf
E 253 – ۰۲  _RTI1MY0WMKM_.pdf
E 253 – ۰۳  _RTI1MY0WM0E_.pdf
E 253 – ۰۳  _RTI1MY0WMW__.pdf
E 253 – ۰۳  _RTI1MY1SRUQ_.pdf
E 253 – ۰۴  _RTI1MW__.pdf
E 460 – ۰۴  _RTQ2MA__.pdf
E 460 – ۸۸ R03  _RTQ2MC04OFIWM0UX.pdf
E 460 – ۸۸ R03  _RTQ2MC1SRUQ_.pdf
E 460 – ۸۸ R95  _RTQ2MC04OFI5NQ__.pdf
E 544 – ۹۹  _RTU0NA__.pdf
E 619 – ۸۴ R03  _RTYXOQ__.pdf
E 619 – ۸۴ R95  _RTYXOS04NFI5NQ__.pdf
E 679 – ۰۴  _RTY3OQ__.pdf
E 679 – ۹۱ R97  _RTY3OS05MVI5NW__.pdf
E 679 – ۹۱ R97  _RTY3OS1SRUQ_.pdf
E 769 – ۸۵ R97  _RTC2OQ__.pdf
F 1021 – ۹۵  _RJEWMJETOTU_.pdf
F 1021 – ۹۵ R01  _RJEWMJE_.pdf
F 1022 – ۹۵ R00  _RJEWMJI_.pdf
F 1023 – ۹۹  _RJEWMJM_.pdf
F 1024 – ۹۹  _RJEWMJQ_.pdf
F 1038 – ۰۲  _RJEWMZG_.pdf
F 1038 – ۹۸  _RJEWMZGTOTG_.pdf
F 1047 – ۰۴  _RJEWNDC_.pdf
F 1047 – ۹۵  _RJEWNDCTOTU_.pdf
F 1047 – ۹۵ R01  _RJEWNDCTOTVSMDE_.pdf
F 1047 – ۹۵ R01  _RJEWNDCTUKVE.pdf
F 1090 – ۸۷ R97  _RJEWOTA_.pdf
F 1114 – ۹۴  _RJEXMTQTOTQ_.pdf
F 1114 – ۹۴ R00  _RJEXMTQ_.pdf
F 1126 – ۰۳  _RJEXMJY_.pdf
F 1126 – ۹۷  _RJEXMJYTOTC_.pdf
F 1126 – ۹۷  _RJEXMJYTUKVE.pdf
F 1150 – ۸۸ R00  _RJEXNTA_.pdf
F 1150 – ۸۸ R95  _RJEXNTATODHSOTU_.pdf
F 1157 – ۹۰ R01  _RJEXNTC_.pdf
F 1157 – ۹۰ R94  _RJEXNTCTOTBSOTRFMQ__.pdf
F 1158 – ۹۴  _RJEXNTGTOTQ_.pdf
F 1158 – ۹۴ R01  _RJEXNTG_.pdf
F 1202 – ۹۷  _RJEYMDI_.pdf
F 1203 – ۹۷  _RJEYMDM_.pdf
F 1217 – ۰۳  _RJEYMTC_.pdf
F 1217 – ۹۲ R97  _RJEYMTCTOTJSOTC_.pdf
F 1217 – ۹۲ R97  _RJEYMTCTUKVE.pdf
F 1233 – ۹۸  _RJEYMZMTOTG_.pdf
F 1233 – ۹۸ R04  _RJEYMZM_.pdf
F 1237 – ۹۳ R98  _RJEYMZC_.pdf
F 1247 – ۸ R96  _RJEYNDC_.pdf
F 1275 – ۰۳  _RJEYNZU_.pdf
F 1275 – ۹۹  _RJEYNZUTOTK_.pdf
F 1275 – ۹۹  _RJEYNZUTUKVE.pdf
F 1284 – ۰۴  _RJEYODQ_.pdf
F 1284 – ۹۹  _RJEYODQTOTK_.pdf
F 1284 – ۹۹  _RJEYODQTUKVE.pdf
F 1326 – ۰۲  _RJEZMJY_.pdf
F 1334 – ۰۲  _RJEZMZQ_.pdf
F 1334 – ۹۷  _RJEZMZQTOTC_.pdf
F 1334 – ۹۷  _RJEZMZQTUKVE.pdf
F 1360 – ۹۳ R99  _RJEZNJA_.pdf
F 1361 – ۹۹  _RJEZNJE_.pdf
F 1371 – ۰۳  _RJEZNZETMDM_.pdf
F 1371 – ۰۳  _RJEZNZETUKVE.pdf
F 1371 – ۰۴  _RJEZNZE_.pdf
F 1371 – ۹۹  _RJEZNZETOTK_.pdf
F 1409 – ۰۰  _RJE0MDK_.pdf
F 1409 – ۹۴  _RJE0MDKTUKVE.pdf
F 1410 – ۹۸  _RJE0MTATOTG_.pdf
F 1410 – ۹۸ R03  _RJE0MTA_.pdf
F 1411 – ۰۱  _RJE0MTE_.pdf
F 1411 – ۹۶  _RJE0MTETUKVE.pdf
F 1448 – ۹۳a R99  _RJE0NDG_.pdf
F 1450 – ۹۷  _RJE0NTATOTC_.pdf
F 1450 – ۹۷ R04  _RJE0NTA_.pdf
F 1465 – ۰۳  _RJE0NJU_.pdf
F 1465 – ۹۹  _RJE0NJUTOTK_.pdf
F 1465 – ۹۹  _RJE0NJUTUKVE.pdf
F 1468 – ۰۴  _RJE0NJG_.pdf
F 1468 – ۰۴  _RJE0NJGTMDQ_.pdf
F 1468 – ۰۴  _RJE0NJGTUKVE.pdf
F 1468 – ۹۵  _RJE0NJGTOTU_.pdf
F 1484 – ۰۴  _RJE0ODQ_.pdf
F 1484 – ۹۹  _RJE0ODQTOTK_.pdf
F 1484 – ۹۹  _RJE0ODQTUKVE.pdf
F 1495 – ۹۹  _RJE0OTU_.pdf
F 1496 – ۹۹  _RJE0OTY_.pdf
F 1521 – ۰۳  _RJE1MJE_.pdf
F 1521 – ۹۶ R01  _RJE1MJETOTZSMDE_.pdf
F 1521 – ۹۶ R01  _RJE1MJETUKVE.pdf
F 1534 – ۰۰  _RJE1MZQ_.pdf
F 1534 – ۹۶  _RJE1MZQTUKVE.pdf
F 1550 – ۰۰  _RJE1NTATMDA_.pdf
F 1550 – ۰۰  _RJE1NTATUKVE.pdf
F 1550 – ۰۱  _RJE1NTA_.pdf
F 1568 – ۰۳  _RJE1NJG_.pdf
F 1568 – ۹۹  _RJE1NJGTOTK_.pdf
F 1568 – ۹۹  _RJE1NJGTUKVE.pdf
F 1577 – ۰۱  _RJE1NZC_.pdf
F 1577 – ۹۶  _RJE1NZCTOTY_.pdf
F 1577 – ۹۶  _RJE1NZCTUKVE.pdf
F 1592 – ۰۱  _RJE1OTI_.pdf
F 1592 – ۹۵  _RJE1OTITOTVB.pdf
F 1592 – ۹۵  _RJE1OTITUKVE.pdf
F 1601 – ۰۱  _RJE2MDE_.pdf
F 1601 – ۹۶  _RJE2MDETOTY_.pdf
F 1601 – ۹۶  _RJE2MDETUKVE.pdf
F 1602 – ۹۵  _RJE2MDITOTU_.pdf
F 1602 – ۹۵ R01  _RJE2MDI_.pdf
F 1603 – ۹۵  _RJE2MDMTOTU_.pdf
F 1603 – ۹۵ R01  _RJE2MDM_.pdf
F 1604 – ۰۲  _RJE2MDQ_.pdf
F 1604 – ۹۵  _RJE2MDQTOTU_.pdf
F 1604 – ۹۵  _RJE2MDQTUKVE.pdf
F 1605 – ۹۵  _RJE2MDUTOTU_.pdf
F 1605 – ۹۵ R01  _RJE2MDU_.pdf
F 1639 – ۹۵  _RJE2MZKTOTU_.pdf
F 1639 – ۹۵ R01  _RJE2MZK_.pdf
F 1642 – ۰۳  _RJE2NDITMDM_.pdf
F 1642 – ۰۳  _RJE2NDITUKVE.pdf
F 1642 – ۰۴  _RJE2NDI_.pdf
F 1642 – ۹۶  _RJE2NDITOTY_.pdf
F 1643 – ۰۱  _RJE2NDM_.pdf
F 1643 – ۰۱  _RJE2NDMTMDE_.pdf
F 1643 – ۰۱  _RJE2NDMTUKVE.pdf
F 1643 – ۹۵  _RJE2NDMTOTU_.pdf
F 1692 – ۰۱  _RJE2OTI_.pdf
F 1692 – ۹۶  _RJE2OTITOTY_.pdf
F 1692 – ۹۶  _RJE2OTITUKVE.pdf
F 1695 – ۰۳  _RJE2OTU_.pdf
F 1695 – ۹۶  _RJE2OTUTOTY_.pdf
F 1695 – ۹۶  _RJE2OTUTUKVE.pdf
F 1696 – ۹۶  _RJE2OTYTOTY_.pdf
F 1696 – ۹۶ R03  _RJE2OTY_.pdf
F 1699 – ۹۶  _RJE2OTKTOTY_.pdf
F 1699 – ۹۶ R01  _RJE2OTK_.pdf
F 1704 – ۹۹  _RJE3MDQ_.pdf
F 1758 – ۰۳  _RJE3NTG_.pdf
F 1758 – ۹۶  _RJE3NTGTOTZFMQ__.pdf
F 1758 – ۹۶  _RJE3NTGTUKVE.pdf
F 1784 – ۹۷  _RJE3ODQTOTC_.pdf
F 1784 – ۹۷ R03  _RJE3ODQ_.pdf
F 1785 – ۹۷  _RJE3ODUTOTC_.pdf
F 1785 – ۹۷ R03  _RJE3ODU_.pdf
F 1786 – ۹۷  _RJE3ODYTOTC_.pdf
F 1786 – ۹۷ R04  _RJE3ODY_.pdf
F 1787 – ۹۸  _RJE3ODCTOTG_.pdf
F 1787 – ۹۸ R03  _RJE3ODC_.pdf
F 1817 – ۹۷  _RJE4MTCTOTC_.pdf
F 1817 – ۹۷ R03  _RJE4MTC_.pdf
F 1827 – ۹۷ R00  _RJE4MJC_.pdf
F 1870 – ۹۹  _RJE4NZA_.pdf
F 1899 – ۹۸  _RJE4OTKTOTG_.pdf
F 1899 – ۹۸ R03  _RJE4OTK_.pdf
F 1915 – ۰۳  _RJE5MTU_.pdf
F 1915 – ۹۸  _RJE5MTUTOTG_.pdf
F 1915 – ۹۸  _RJE5MTUTUKVE.pdf
F 1916 – ۹۸  _RJE5MTY_.pdf
F 1919 – ۰۳  _RJE5MTK_.pdf
F 1919 – ۹۸  _RJE5MTKTOTG_.pdf
F 1919 – ۹۸  _RJE5MTKTUKVE.pdf
F 1920 – ۹۸  _RJE5MJATOTG_.pdf
F 1920 – ۹۸ R03  _RJE5MJA_.pdf
F 1963 – ۹۹  _RJE5NJM_.pdf
F 1964 – ۹۹  _RJE5NJQ_.pdf
F 1965 – ۹۹  _RJE5NJU_.pdf
F 1966 – ۰۳  _RJE5NJY_.pdf
F 1966 – ۹۹  _RJE5NJYTOTK_.pdf
F 1966 – ۹۹  _RJE5NJYTUKVE.pdf
F 1977 – ۰۴  _RJE5NZC_.pdf
F 1977 – ۹۹  _RJE5NZCTOTK_.pdf
F 1977 – ۹۹  _RJE5NZCTUKVE.pdf
F 1991 – ۹۹  _RJE5OTE_.pdf
F 2022 – ۰۰  _RJIWMJI_.pdf
F 2069 – ۰۰  _RJIWNJK_.pdf
F 2092 – ۰۱  _RJIWOTI_.pdf
F 2093 – ۰۱  _RJIWOTM_.pdf
F 2105 – ۰۱  _RJIXMDU_.pdf
F 2140 – ۰۱  _RJIXNDA_.pdf
F 2141 – ۰۱  _RJIXNDE_.pdf
F 2142 – ۰۱  _RJIXNDI_.pdf
F 2143 – ۰۱  _RJIXNDM_.pdf
F 2144 – ۰۱  _RJIXNDQ_.pdf
F 2155 – ۰۱  _RJIXNTU_.pdf
F 2202 – ۰۲  _RJIYMDI_.pdf
F 2237 – ۰۳  _RJIYMZC_.pdf
F 2238 – ۰۳  _RJIYMZG_.pdf
F 2239 – ۰۳  _RJIYMZK_.pdf
F 2247 – ۰۳  _RJIYNDC_.pdf
F 2248 – ۰۳  _RJIYNDG_.pdf
F 2322 – ۰۳  _RJIZMJI_.pdf
F 2324 – ۰۳  _RJIZMJQ_.pdf
F 2340 – ۰۴  _RJIZNDA_.pdf
F 2341 – ۰۳  _RJIZNDE_.pdf
F 2342 – ۰۳  _RJIZNDI_.pdf
F 2343 – ۰۴  _RJIZNDM_.pdf
F 2348 – ۰۴  _RJIZNDG_.pdf
F 2379 – ۰۴  _RJIZNZK_.pdf
F 2380 – ۰۴  _RJIZODA_.pdf
F 2401 – ۰۴  _RJI0MDE_.pdf
F 395 – ۰۰  _RJM5NS0WMA__.pdf
F 395 – ۰۲  _RJM5NS0WMG__.pdf
F 395 – ۰۲  _RJM5NS1SRUQ_.pdf
F 395 – ۰۳  _RJM5NQ__.pdf
F 420 – ۹۹  _RJQYMC05OQ__.pdf
F 420 – ۹۹ R03  _RJQYMA__.pdf
F 430 – ۷۵ R99  _RJQZMA__.pdf
F 431 – ۰۳  _RJQZMQ__.pdf
F 431 – ۹۸  _RJQZMS05OA__.pdf
F 431 – ۹۸  _RJQZMS1SRUQ_.pdf
F 450 – ۰۱  _RJQ1MA__.pdf
F 450 – ۹۶  _RJQ1MC05NG__.pdf
F 450 – ۹۶  _RJQ1MC1SRUQ_.pdf
F 471 – ۷۶ R02  _RJQ3MQ__.pdf
F 471 – ۷۶ R96  _RJQ3MS03NLI5NG__.pdf
F 476 – ۸۴ R02  _RJQ3NG__.pdf
F 476 – ۸۴ R96  _RJQ3NI04NFI5NG__.pdf
F 486 – ۰۱  _RJQ4NG__.pdf
F 486 – ۸۷ R96  _RJQ4NI04N1I5NKUX.pdf
F 494 – ۹۳ R98  _RJQ5NA__.pdf
F 555 – ۰۱  _RJU1NQ__.pdf
F 555 – ۹۵  _RJU1NS05NQ__.pdf
F 555 – ۹۵  _RJU1NS1SRUQ_.pdf
F 558 – ۰۳  _RJU1OA__.pdf
F 558 – ۹۸  _RJU1OC05OA__.pdf
F 558 – ۹۸  _RJU1OC1SRUQ_.pdf
F 571 – ۸۷ R01  _RJU3MQ__.pdf
F 571 – ۸۷ R93  _RJU3MS04N1I5M0UX.pdf
F 595 – ۰۱  _RJU5NQ__.pdf
F 595 – ۹۶  _RJU5NS05NG__.pdf
F 595 – ۹۶  _RJU5NS1SRUQ_.pdf
F 608 – ۰۱  _RJYWOC0WMQ__.pdf
F 608 – ۰۱  _RJYWOC1SRUQ_.pdf
F 608 – ۰۳  _RJYWOA__.pdf
F 608 – ۹۷  _RJYWOC05NW__.pdf
F 655 – ۰۳  _RJY1NQ__.pdf
F 655 – ۹۶  _RJY1NS05NG__.pdf
F 655 – ۹۶  _RJY1NS1SRUQ_.pdf
F 760 – ۹۳ R00  _RJC2MA__.pdf
F 792 – ۰۱  _RJC5MG__.pdf
F 792 – ۰۱  _RJC5MI0WMQ__.pdf
F 792 – ۰۱  _RJC5MI0WMUUX.pdf
F 792 – ۸۸ R93  _RJC5MI04OFI5M0UX.pdf
F 820 – ۰۳  _RJGYMA__.pdf
F 820 – ۹۹  _RJGYMC05OQ__.pdf
F 820 – ۹۹  _RJGYMC1SRUQ_.pdf
F 832 – ۹۰ R01  _RJGZMG__.pdf
F 832 – ۹۰ R94  _RJGZMI05MFI5NEUX.pdf
F 857 – ۰۲  _RJG1NW__.pdf
F 857 – ۹۶  _RJG1NY05NG__.pdf
F 857 – ۹۶  _RJG1NY1SRUQ_.pdf
F 858 – ۰۲  _RJG1OA__.pdf
F 858 – ۹۶  _RJG1OC05NG__.pdf
F 858 – ۹۶  _RJG1OC1SRUQ_.pdf
F 859 – ۰۴  _RJG1OQ__.pdf
F 859 – ۹۵  _RJG1OS05NQ__.pdf
F 859 – ۹۵  _RJG1OS1SRUQ_.pdf
F 860 – ۰۲  _RJG2MA__.pdf
F 860 – ۹۶  _RJG2MC05NG__.pdf
F 860 – ۹۶  _RJG2MC1SRUQ_.pdf
F 861 – ۹۴ R03  _RJG2MQ__.pdf
F 861 – ۹۴ R98  _RJG2MS05NFI5OA__.pdf
F 883 – ۰۴  _RJG4MW__.pdf
F 883 – ۹۷  _RJG4MY05NW__.pdf
F 883 – ۹۷  _RJG4MY1SRUQ_.pdf
F 884 – ۰۱  _RJG4NA__.pdf
F 884 – ۹۶  _RJG4NC05NG__.pdf
F 884 – ۹۶  _RJG4NC1SRUQ_.pdf
F 888 – ۹۴ R99  _RJG4OA__.pdf
F 917 – ۹۱ R03  _RJKXNW__.pdf
F 917 – ۹۱ R98  _RJKXNY05MVI5OA__.pdf
F 918 – ۰۲  _RJKXOA__.pdf
F 918 – ۹۶  _RJKXOC05NG__.pdf
F 918 – ۹۶  _RJKXOC1SRUQ_.pdf
F 919 – ۰۰  _RJKXOQ__.pdf
F 919 – ۹۵  _RJKXOS1SRUQ_.pdf
F 922 – ۰۱  _RJKYMG__.pdf
F 922 – ۹۵  _RJKYMI05NQ__.pdf
F 922 – ۹۵  _RJKYMI1SRUQ_.pdf
F 946 – ۸۵ R04  _RJK0NG__.pdf
F 946 – ۸۵ R96  _RJK0NI04NVI5NG__.pdf
F 947 – ۸۵ R96  _RJK0NW__.pdf
F 952 – ۰۳  _RJK1MG__.pdf
F 952 – ۹۹  _RJK1MI05OQ__.pdf
F 952 – ۹۹  _RJK1MI1SRUQ_.pdf
F 953 – ۹۴ R03  _RJK1MW__.pdf
F 953 – ۹۴ R98  _RJK1MY05NFI5OA__.pdf
F 967 – ۰۳  _RJK2NW__.pdf
F 967 – ۹۵  _RJK2NY05NQ__.pdf
F 967 – ۹۵  _RJK2NY1SRUQ_.pdf