استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part34

D1015.PDF
D1016.PDF
D1018.PDF
D1025.PDF
D1091.PDF
D1092.PDF
D1093.PDF
D1094.PDF
D1157.PDF
D1159.PDF
D1160.PDF
D1217.PDF
D1218.PDF
D1250.PDF
D1263.PDF
D1264.PDF
D1265.PDF
D1266.PDF
D1267.PDF
D127.PDF
D128.PDF
D129.PDF
D1298.PDF
D130.PDF
D1319.PDF
D1321.PDF
D1322.PDF
D1367.PDF
D1401.PDF
D1403.PDF
D1404.PDF
D1405.PDF
D1465.PDF
D1478.PDF
D1480.PDF
D1481.PDF
D1500.PDF
D1550.PDF
D1552.PDF
D156.PDF
D1655.PDF
D1662.PDF
D1740.PDF
D1742.PDF
D1743.PDF
D1744.PDF
D1747.PDF
D1748.PDF
D1796.PDF
D1831.PDF
D1832.PDF
D1833.PDF
D1834.PDF
D1835.PDF
D1837.PDF
D1838.PDF
D1839.PDF
D1840.PDF
D187.PDF
D189.PDF
D2001.PDF
D2007.PDF
D2008.PDF
D2068.PDF
D2069.PDF
D2070.PDF
D2156.PDF
D2157.PDF
D2158.PDF
D2161.PDF
D2162.PDF
D2163.PDF
D217.PDF
D2265.PDF
D2266.PDF
D2268.PDF
D2269.PDF
D2270.PDF
D2271.PDF
D2272.PDF
D2273.PDF
D2274.PDF
D2276.PDF
D2318.PDF
D2319.PDF
D2320.PDF
D2384.PDF
D2386.PDF
D2392.PDF
D240.PDF
D2415.PDF
D2416.PDF
D2420.PDF
D2421.PDF
D2422.PDF
D2423.PDF
D2425.PDF
D2426.PDF
D2427.PDF
D2500.PDF
D2501.PDF
D2502.PDF
D2503.PDF
D2504.PDF
D2505.PDF
D2509.PDF
D2510.PDF
D2511.PDF
D2532.PDF
D2533.PDF
D2534.PDF
D2549.PDF
D2569.PDF
D2593.PDF
D2595.PDF
D2596.PDF
D287.PDF
D322.PDF
D323.PDF
D341.PDF
D381.PDF
D396.PDF
D445.PDF
D446.PDF
D473.PDF
D482.PDF
D483.PDF
D524.PDF
D525.PDF
D56.PDF
D565.PDF
D566.PDF
D61.PDF
D611.PDF
D612.PDF
D664.PDF
D665.PDF
D71.PDF
D721.PDF
D808.PDF
D86.PDF
D87.PDF
D873.PDF
D874.PDF
D892.PDF
D893.PDF
D91.PDF
D910.PDF
D92.PDF
D93.PDF
D937.PDF
D938.PDF
D94.PDF
D942.PDF
D943.PDF
D95.PDF
D96.PDF
D97.PDF
D972.PDF
D974.PDF
D975.PDF
D976.PDF
R0017.PDF