استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part35

D2597.PDF
D2598.PDF
D2603.PDF
D2619.PDF
D2622.PDF
D2624.PDF
D2625.PDF
D2638.PDF
D2649.PDF
D2650.PDF
D2669.PDF
D2670.PDF
D2709.PDF
D2710.PDF
D2711.PDF
D2712.PDF
D2713.PDF
D2714.PDF
D2715.PDF
D2717.PDF
D2764.PDF
D2766.PDF
D2779.PDF
D2780.PDF
D2782.PDF
D2783.PDF
D2784.PDF
D2786.PDF
D2789.PDF
D2878.PDF
D2879.PDF
D2880.PDF
D2882.PDF
D2883.PDF
D2884.PDF
D2887.PDF
D2889.PDF
D2890.PDF
D2892.PDF
D2893.PDF
D2895.PDF
D2896.PDF
D2962.PDF
D2981.PDF
D2982.PDF
D2983.PDF
D3104.PDF
D3115.PDF
D3117.PDF
D3120.PDF
D3227.PDF
D3228.PDF
D3230.PDF
D3231.PDF
D3233.PDF
D3234.PDF
D3235.PDF
D3236.PDF
D3237.PDF
D3238.PDF
D3239.PDF
D3240.PDF
D3241.PDF
D3242.PDF
D3244.PDF
D3245.PDF
D3246.PDF
D3336.PDF
D3337.PDF
D3338.PDF
D3339.PDF
D3340.PDF
D3341.PDF
D3342.PDF
D3343.PDF
D3344.PDF
D3348.PDF
D3427.PDF
D3429.PDF
D3461.PDF
D3519.PDF
D3520.PDF
D3521.PDF
D3522.PDF
D3523.PDF
D3524.PDF
D3525.PDF
D3527.PDF
D3601.PDF
D3603.PDF
D3605.PDF
D3606.PDF
D3607.PDF
D3699.PDF
D3700.PDF
D3701.PDF
D3702.PDF
D3703.PDF
D3704.PDF
D3705.PDF
D3706.PDF
D3707.PDF
D3708.PDF
D3709.PDF
D3711.PDF
D3712.PDF
D3764.PDF
D3825.PDF
D3827.PDF
D3828.PDF
D3829.PDF
D3831.PDF
D3944.PDF
D3946.PDF
D3948.PDF
D4006.PDF
D4007.PDF
D4042.PDF
D4045.PDF
D4046.PDF
D4047.PDF
D4048.PDF
D4049.PDF
D4051.PDF
D4052.PDF
D4053.PDF
D4054.PDF
D4055.PDF
D4056.PDF
D4057.PDF
D4072.PDF
D4170.PDF
D4171.PDF
D4172.PDF
D4174.PDF
D4175.PDF
D4176.PDF
D4177.PDF
D4178.PDF
D4241.PDF
D4248.PDF
D4289.PDF
D4290.PDF
D4291.PDF
D4292.PDF
D4293.PDF
D4294.PDF
D4296.PDF
D4304.PDF
D4305.PDF
D4306.PDF
D4307.PDF
D4308.PDF
D4310.PDF
D4312.PDF
D4377.PDF
D4378.PDF
D4418.PDF
D4419.PDF
D4420.PDF
D4421.PDF
D4422.PDF
D4423.PDF
D4424.PDF
D4425.PDF
D4485.PDF
D4486.PDF
D4529.PDF
D4530.PDF
D4539.PDF
D4616.PDF
D4624.PDF
D4625.PDF
D4626.PDF
D4627.PDF
D4628.PDF
D4629.PDF
D4636.PDF
D4682.PDF
D4683.PDF
D4684.PDF
D4693.PDF
D4715.PDF
D4737.PDF
D4739.PDF
D4740.PDF
D4741.PDF
D4742.PDF
D4746.PDF
D4806.PDF
D4807.PDF
D4808.PDF
D4809.PDF
D4814.PDF
D4815.PDF
D4857.PDF
D4858.PDF
D4859.PDF
D4860.PDF
D4863.PDF
D4864.PDF
D4865.PDF
D4868.PDF
D4870.PDF
D4871.PDF
D4892.PDF
D4893.PDF
D4898.PDF
D4927.PDF
R0017.PDF

D5966.PDF
D5967.PDF
D5968.PDF
D5969.PDF
D5972.PDF
D5983.PDF
D5984.PDF
D5985.PDF
D5986.PDF
D6006.PDF
D6021.PDF
D6022.PDF
D6045.PDF
D6046.PDF
D6074.PDF
D6078.PDF
D6079.PDF
D6080.PDF
D6081.PDF
D6082.PDF
D6120.PDF
D6121.PDF
D6122.PDF
D6138.PDF
D6139.PDF
D6158.PDF
D6159.PDF
D6160.PDF
D6184.PDF
D6185.PDF
D6186.PDF
D6200.PDF
D6201.PDF
D6202.PDF
D6203.PDF
D6217.PDF
D6224.PDF
D6227.PDF
D6258.PDF
D6259.PDF
D6277.PDF
D6278.PDF
D6293.PDF
D6296.PDF
D6299.PDF
D6300.PDF
D6304.PDF
D6334.PDF
D6335.PDF
D6351.PDF
D6352.PDF
D6353.PDF
D6354.PDF
D6371.PDF
D6374.PDF
D6375.PDF
D6376.PDF
D6377.PDF
D6378.PDF
D6379.PDF
D6384.PDF
D6417.PDF
D6421.PDF
D6422.PDF
D6423.PDF
D6424.PDF
D6425.PDF
D6426.PDF
D6439.PDF
D6443.PDF
D6445.PDF
D6446.PDF
D6447.PDF
D6448.PDF
D6450.PDF
PS121.PDF
R0017.PDF