استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part31

F568M.pdf
F584.pdf
F585.pdf
F588.pdf
F589.pdf
F590.pdf
F592.pdf
F593.pdf
F594.pdf
F601.pdf
F602.pdf
F603.pdf
F606.pdf
F606M.pdf
F607.pdf
F609.pdf
F610F610M.pdf
F615M.pdf
F616M.pdf
F617.pdf
F619.pdf
F620.pdf
F621.pdf
F622.pdf
F623.pdf
F624.pdf
F625.pdf
F626.pdf
F628.pdf
F629.pdf
F631.pdf
F639.pdf
F640.pdf
F641.pdf
F645.pdf
F647.pdf
F648.pdf
F649.pdf
F654.pdf
F656.pdf
F658.pdf
F659.pdf
F660.pdf
F665.pdf
F667.pdf
F668.pdf
F67.pdf
F670.pdf
F676.pdf
F677.pdf
F679.pdf
F68.pdf
F680.pdf
F681.pdf
F682.pdf
F683.pdf
F688.pdf
F689.pdf
F690.pdf
F692.pdf
F693.pdf
F694.pdf
F695.pdf
F696.pdf
F697.pdf
F698.pdf
F7.pdf
F700.pdf
F701.pdf
F702.pdf
F703.pdf
F704.pdf
F707F707M.pdf
F708.pdf
F710.pdf
F711.pdf
F712.pdf
F714.pdf
F715.pdf
F716.pdf
F717.pdf
F718.pdf
F719.pdf
F72.pdf
F720.pdf
F721.pdf
F722.pdf
F724.pdf
F725.pdf
F726.pdf
F73.pdf
F732.pdf
F733.pdf
F734.pdf
F735.pdf
F736.pdf
F738M.pdf
F739.pdf
F744M.pdf
F745.pdf
F746.pdf
F747.pdf
F748.pdf
F749.pdf
F75.pdf
F750.pdf
F754.pdf
F755.pdf
F756.pdf
F758.pdf
F76.pdf
F762.pdf
F763.pdf
F765.pdf
F769.pdf
F770.pdf
F771.pdf
F773M.pdf
F778.pdf
F779.pdf
F78.pdf
F780.pdf
F782.pdf
F783.pdf
F788F788M.pdf
F79.pdf
F790.pdf
F791.pdf
F793.pdf
F794.pdf
F798.pdf
F799.pdf
F801.pdf
F802.pdf
F803.pdf
F806.pdf
F810.pdf
F811.pdf
F812F812M.pdf
F813.pdf
F816.pdf
F818.pdf
F819.pdf
F821F821M.pdf
F822.pdf
F823.pdf
F824.pdf
F825.pdf
F826.pdf
F83.pdf
F833.pdf
F834.pdf
F835.pdf
F835M.pdf
F836M.pdf
F837.pdf
F837M.pdf
F838.pdf
F839.pdf
F840.pdf
F841.pdf
F842.pdf
F844.pdf
F846.pdf
F85.pdf
F851.pdf
F852.pdf
F853.pdf
F855.pdf
F856.pdf
F86.pdf
F862.pdf
F868.pdf
F869.pdf
F870.pdf
F873.pdf
F876.pdf
F877.pdf
F879.pdf
F879M.pdf
F880.pdf
F880M.pdf
F881.pdf
F882.pdf
F885.pdf
F887.pdf
F891.pdf
F893.pdf
F894.pdf
F895.pdf
F897.pdf
F899.pdf
F90.pdf
F900.pdf
F901.pdf
F903.pdf
F905.pdf
F906.pdf
F91.pdf
F910.pdf
F912.pdf
F912M.pdf
F913.pdf
F914.pdf
F920.pdf
F921.pdf
F923.pdf
F924.pdf
F925.pdf
F926.pdf
F934.pdf
F939.pdf
F940.pdf
F941.pdf
F942.pdf
F945.pdf
F948.pdf
F949.pdf
F955.pdf
F956.pdf
F957.pdf
F959-13 . 2013.pdf
F959.pdf
F959M.pdf
F96.pdf
F961.pdf
F962.pdf
F963.pdf
F964.pdf
F965.pdf
F966.pdf
F968.pdf
F969.pdf
F97.pdf
F970.pdf
F976.pdf
F977.pdf
F979.pdf
F980M.pdf
F981.pdf
F982.pdf
F983.pdf
F985.pdf
F986.pdf
F987.pdf
F991M.pdf
F992.pdf
F993.pdf
F994.pdf
F996.pdf
F997.pdf
F998.pdf
FASTENER.pdf
G1.pdf
G10.pdf
G100.pdf
G101.pdf
G102.pdf
G103.pdf
G105.pdf
G106.pdf
G107.pdf
G108.pdf
G109.pdf
G11.pdf
G110.pdf
G111.pdf
G112.pdf
G113.pdf
G114.pdf
G115.pdf
G116.pdf
G117.pdf
G118.pdf
G119.pdf
G12.pdf
G120.pdf
G121.pdf
G122.pdf
G123.pdf
G124.pdf
G125.pdf
G126.pdf
G127.pdf
G128.pdf
G129.pdf
G130.pdf
G131.pdf
G132.pdf
G133.pdf
G134.pdf
G135.pdf
G136.pdf
G137.pdf
G138.pdf
G139.pdf
G14.pdf
G140.pdf
G141.pdf
G142.pdf
G143.pdf
G144.pdf
G145.pdf
G146.pdf
G147.pdf
G148.pdf
G15.pdf
G150.pdf
G151.pdf
G152.pdf
G153.pdf
G154.pdf
G155.pdf
G156.pdf
G157.pdf
G158.pdf
G16.pdf
G160.pdf
G161.pdf
G162.pdf
G163.pdf
G164.pdf
G165.pdf
G166.pdf
G167.pdf
G168.pdf
G169.pdf
G17.pdf
G170.pdf
G171.pdf
G172.pdf
G173.pdf
G174.pdf
G175.pdf
G176.pdf
G177.pdf
G178.pdf
G179.pdf
G18.pdf
G180.pdf
G181.pdf
G182.pdf
G183.pdf
G184.pdf
G185.pdf
G186.pdf
G187.pdf
G188.pdf
G19.pdf
G20.pdf
G21.pdf
G24.pdf
G28.pdf
G29.pdf
G2G2M.pdf
G3.pdf
G30.pdf
G31.pdf
G32.pdf
G33.pdf
G34.pdf
G35.pdf
G36.pdf
G37.pdf
G38.pdf
G39.pdf
G4.pdf
G40.pdf
G41.pdf
G42.pdf
G44.pdf
G46.pdf
G47.pdf
G48.pdf
G49.pdf
G5 -13 . 2013.pdf
G5.pdf
G50.pdf
G51.pdf
G52.pdf
G55.pdf
G56.pdf
G57.pdf
G58.pdf
G59.pdf
G6.pdf
G60.pdf
G61.pdf
G62.pdf
G63.pdf
G64.pdf
G65.pdf
G66.pdf
G67.pdf
G69.pdf
G7.pdf
G70.pdf
G71.pdf
G72.pdf
G73.pdf
G74.pdf
G75.pdf
G76.pdf
G77.pdf
G78.pdf
G8.pdf
G80.pdf
G81.pdf
G82.pdf
G84.pdf
G85.pdf
G86.pdf
G87.pdf
G88.pdf
G9.pdf
G90.pdf
G91.pdf
G92.pdf
G93.pdf
G94.pdf
G95.pdf
G96.pdf
G97.pdf
G98.pdf
G99.pdf
G_Note16.pdf
gyro.pdf
hdpe_conduit_systems.pdf
IEC 60300-1_2003.pdf
IEC 60300-2_2004.pdf
IEC 60300-3-1 – 2003-01.pdf
IEC 60300-3-1 – 2003.pdf
IEC 60300-3-11_2009.pdf
IEC 60300-3-14 – 2004.pdf
IEC 60300-3-14_2004.pdf
IEC 60300-3-16_2008.pdf
IEC 60300-3-1_2003.pdf
IEC 60300-3-2 – 2004.pdf
IEC 60300-3-2_2004.pdf
IEC 60300-3-3_2004.pdf
IEC 60300-3-4_2007.pdf
iec 60335-10-corr 2010.pdf
iec 60335-corr 2010.pdf
IEC 60763-1 – 2010-08.pdf
IEC 60763-3-1 – 2010-08.pdf
ISO TS 29002-6 – 2010-04.pdf
ISO+22301-2012.pdf
ISO+IEC_17065-2012-PDF_document.pdf
ISO+IEC_20000-2-2012.pdf
ISO+IEC_TS_17022-2012.pdf
ISOASTM2009.pdf
ISOASTM51204.pdf
ISOASTM51205.pdf
ISOASTM51261.pdf
ISOASTM51275.pdf
ISOASTM51276.pdf
ISOASTM51310.pdf
ISOASTM51400.pdf
ISOASTM51401.pdf
ISOASTM51431.pdf
ISOASTM51538.pdf
ISOASTM51539.pdf
ISOASTM51540.pdf
ISOASTM51607.pdf
ISOASTM51608.pdf
ISOASTM51631.pdf
ISOASTM51649.pdf
ISOASTM51650.pdf
ISOASTM51702.pdf
ISOASTM51707.pdf
ISOASTM51818.pdf
ISOASTM51900.pdf
ISOASTM51939.pdf
ISOASTM51940.pdf
ISOASTM51956.pdf
ISOASTM52116.pdf
list e-book.xls
measurementchartmetric-astm 6012.pdf
N9003010_3.pdf
NEW_ASTM_Standard.pdf
Pages from ANSI AGMA 912-A04 – 2004.pdf
R0001.pdf
R0006.pdf
R0007.pdf
R0009.pdf
R0013.pdf
R0017.pdf
R0022.pdf
R0023.pdf
R0026.pdf
R0027.pdf
R0028.pdf
R0029.pdf
R0030.pdf
R0031.pdf
R0033.pdf
R0036.pdf
R0069.pdf
R0070.pdf
R0077.pdf
SI10.pdf
ufc_4_010_01.pdf
USER_Win7_130.pdf