استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part30

F1951.pdf
F1952.pdf
F1953.pdf
F1955.pdf
F1956.pdf
F1957.pdf
F1958F1958M.pdf
F1959F1959M.pdf
F1960.pdf
F1961.pdf
F1962.pdf
F1967.pdf
F1970.pdf
F1971.pdf
F1972.pdf
F1973.pdf
F1974.pdf
F1975.pdf
F1976.pdf
F1978.pdf
F1979.pdf
F1981.pdf
F1983.pdf
F1984.pdf
F1985.pdf
F1986.pdf
F1987.pdf
F1988.pdf
F1989.pdf
F1990.pdf
F1992.pdf
F1993.pdf
F1994.pdf
F1995.pdf
F1996.pdf
F1997.pdf
F1999.pdf
F2000.pdf
F2001.pdf
F2003.pdf
F2004.pdf
F2005.pdf
F2006.pdf
F2007.pdf
F2008.pdf
F2009.pdf
F2010.pdf
F2012.pdf
F2014.pdf
F2015.pdf
F2016.pdf
F2017.pdf
F2018.pdf
F2019.pdf
F2020.pdf
F2021.pdf
F2023.pdf
F2024.pdf
F2025.pdf
F2026.pdf
F2027.pdf
F2028.pdf
F2030.pdf
F2031.pdf
F2032.pdf
F2033.pdf
F2034.pdf
F2038.pdf
F2039.pdf
F204.pdf
F2040.pdf
F2041.pdf
F2042.pdf
F2043.pdf
F2044.pdf
F2045.pdf
F2046.pdf
F2047.pdf
F2048.pdf
F2049.pdf
F205.pdf
F2050.pdf
F2051.pdf
F2052.pdf
F2053.pdf
F2055.pdf
F2056.pdf
F2057.pdf
F2058.pdf
F2059.pdf
F2060.pdf
F2061.pdf
F2062.pdf
F2063.pdf
F2064.pdf
F2065.pdf
F2066.pdf
F2067.pdf
F2068.pdf
F2070.pdf
F2071.pdf
F2072.pdf
F2073.pdf
F2075.pdf
F2076.pdf
F2077.pdf
F2078.pdf
F2079.pdf
F2080.pdf
F2081.pdf
F2082.pdf
F2083.pdf
F2084.pdf
F2085.pdf
F2086.pdf
F2087.pdf
F2088.pdf
F2089.pdf
F2090.pdf
F2091.pdf
F2094.pdf
F2098.pdf
F2099.pdf
F21.pdf
F2100.pdf
F2101.pdf
F2102.pdf
F2103.pdf
F2106.pdf
F2107.pdf
F2108.pdf
F2109.pdf
F2111.pdf
F2112.pdf
F2113.pdf
F2114.pdf
F2115.pdf
F2116.pdf
F2117.pdf
F2118.pdf
F2119.pdf
F2120.pdf
F2121.pdf
F2122.pdf
F2123.pdf
F2124.pdf
F2125.pdf
F2126.pdf
F2128.pdf
F2129.pdf
F2130.pdf
F2131.pdf
F2132.pdf
F2133.pdf
F2135.pdf
F2136.pdf
F2137.pdf
F2138.pdf
F2145.pdf
F2146.pdf
F2147.pdf
F2148.pdf
F2149.pdf
F2150.pdf
F2151.pdf
F2152.pdf
F2153.pdf
F2154.pdf
F2156.pdf
F2157.pdf
F2158.pdf
F2159.pdf
F2160.pdf
F2161.pdf
F2162.pdf
F2163.pdf
F2164.pdf
F2165.pdf
F2167.pdf
F2168.pdf
F2169.pdf
F2170.pdf
F2171.pdf
F2174.pdf
F2175.pdf
F2176.pdf
F2178.pdf
F2179.pdf
F218.pdf
F2180.pdf
F2181.pdf
F2182.pdf
F2183.pdf
F2184.pdf
F2187.pdf
F2188.pdf
F219.pdf
F2191.pdf
F2192.pdf
F2193.pdf
F2194.pdf
F2195.pdf
F2199.pdf
F22.pdf
F2200.pdf
F2201.pdf
F2204.pdf
F2205.pdf
F2206.pdf
F2207.pdf
F2208.pdf
F2209.pdf
F2210.pdf
F2211.pdf
F2212.pdf
F2213.pdf
F2214.pdf
F2215.pdf
F2216.pdf
F2218.pdf
F2219.pdf
F2220.pdf
F2223.pdf
F2224.pdf
F2225.pdf
F2229.pdf
F2230.pdf
F2231.pdf
F2232.pdf
F2233.pdf
F2234.pdf
F2236.pdf
F2240.pdf
F2241.pdf
F2242.pdf
F2243.pdf
F2244.pdf
F2245.pdf
F2246.pdf
F2249.pdf
F2255.pdf
F2256.pdf
F2257.pdf
F2258.pdf
F2259.pdf
F2260.pdf
F2262.pdf
F2263.pdf
F2264.pdf
F2266.pdf
F2267.pdf
F2268.pdf
F2269.pdf
F2270.pdf
F2271.pdf
F2272.pdf
F2273.pdf
F2274.pdf
F2275.pdf
F2276.pdf
F2277.pdf
F2278.pdf
F2279.pdf
F2280.27262-1.pdf
F2281.pdf
F2282.pdf
F2283.pdf
F2285.pdf
F2286.pdf
F2291.pdf
F2295.pdf
F2298.pdf
F2299.pdf
F2300.pdf
F2302.pdf
F2303.pdf
F2304.pdf
F2306F2306M.pdf
F2307.pdf
F2311.pdf
F2312.pdf
F2313.pdf
F2315.pdf
F2316.pdf
F2317F2317M.pdf
F2318.pdf
F2319.pdf
F2320.pdf
F2321.pdf
F2325.pdf
F2326.pdf
F2327.pdf
F2328.pdf
F2328M.pdf
F2329.pdf
F2330.pdf
F2331.pdf
F2333.pdf
F2336.pdf
F2337.pdf
F2339.pdf
F2345.pdf
F2346.pdf
F2347.pdf
F2349.pdf
F2350.pdf
F2352.pdf
F2353.pdf
F2354.pdf
F2355.pdf
F2356.pdf
F2357.pdf
F2358.pdf
F2359.pdf
F2360.pdf
F2361.pdf
F2362.pdf
F2363.pdf
F2367.pdf
F2368.pdf
F2369.pdf
F2370.pdf
F2371.pdf
F2372.pdf
F2373.pdf
F2374.pdf
F2376.pdf
F2378.pdf
F2381.pdf
F2382.pdf
F2383.pdf
F2384.pdf
F2385.pdf
F2386.pdf
F2387.pdf
F2388.pdf
F2389.pdf
F2392.pdf
F2393.pdf
F2394.pdf
F2395.pdf
F2396.pdf
F2397.pdf
F2398.pdf
F24.pdf
F2400.pdf
F2403.pdf
F2405.pdf
F2407.pdf
F2408.pdf
F2411.pdf
F2412.pdf
F2413.pdf
F2414.pdf
F2415.pdf
F2416.pdf
F2417.pdf
F2418.pdf
F2419.pdf
F2420.pdf
F2421.pdf
F2423.pdf
F2425.pdf
F2426.pdf
F2427.pdf
F2428.pdf
F2429.pdf
F2430.pdf
F2431.pdf
F2433.pdf
F2434.pdf
F2435.pdf
F2436.pdf
F2438.pdf
F2439.pdf
F2440.pdf
F2441.pdf
F2443.pdf
F2444.pdf
F2446.pdf
F2447.pdf
F2448.pdf
F2449.pdf
F2450.pdf
F2451.pdf
F2453F2453M.pdf
F2454.pdf
F2456.pdf
F2457.pdf
F2458.pdf
F2459.pdf
F2462.pdf
F2464.pdf
F2465.pdf
F2466.pdf
F2467.pdf
F2468.pdf
F2469.pdf
F2471.pdf
F2482.pdf
F2483.pdf
F2488.pdf
F2490.pdf
F2491.pdf
F25.pdf
F2501.pdf
F2502.pdf
F2503.pdf
F2504.pdf
F2505.pdf
F2507.pdf
F2511.pdf
F2516.pdf
F2517.pdf
F2518.pdf
F2522.pdf
F2523.pdf
F2524.pdf
F2527.pdf
F2528.pdf
F2530.pdf
F2531.pdf
F2532.pdf
F2534.pdf
F2547.pdf
F2550.pdf
F2553.pdf
F256.pdf
F2563.pdf
F2564.pdf
F2568.pdf
F2573.pdf
F2574.pdf
F2575.pdf
F2584.pdf
F269.pdf
F288.pdf
F289.pdf
F29.pdf
F290.pdf
F2991-13 . 2013.pdf
F3.pdf
F30.pdf
F302.pdf
F303.pdf
F307.pdf
F309.pdf
F31.pdf
F310.pdf
F311.pdf
F312.pdf
F316.pdf
F318.pdf
F319.pdf
F320.pdf
F326.pdf
F327.pdf
F328.pdf
F330.pdf
F331.pdf
F336.pdf
F355.pdf
F357.pdf
F358.pdf
F36.pdf
F363.pdf
F364.pdf
F366.pdf
F37.pdf
F373.pdf
F375.pdf
F377.pdf
F38.pdf
F381.pdf
F382.pdf
F384.pdf
F386.pdf
F387.pdf
F390.pdf
F4.pdf
F400.pdf
F402.pdf
F403.pdf
F404.pdf
F405.pdf
F406.pdf
F408.pdf
F409.pdf
F410.pdf
F412.pdf
F414.pdf
F418.pdf
F421.pdf
F424.pdf
F428.pdf
F429.pdf
F432.pdf
F433.pdf
F434.pdf
F436.pdf
F436M.pdf
F437.pdf
F438.pdf
F439.pdf
F44.pdf
F441F441M.pdf
F442F442M.pdf
F444.pdf
F445.pdf
F446.pdf
F448.pdf
F449.pdf
F451.pdf
F452.pdf
F457.pdf
F458.pdf
F459.pdf
F462.pdf
F467.pdf
F467M.pdf
F468.pdf
F468M.pdf
F472.pdf
F473.pdf
F477.pdf
F478.pdf
F479.pdf
F480.pdf
F481.pdf
F482.pdf
F483.pdf
F484.pdf
F485.pdf
F487.pdf
F493.pdf
F495.pdf
F496.pdf
F498.pdf
F50.pdf
F502.pdf
F504.pdf
F508.pdf
F51.pdf
F510.pdf
F511.pdf
F512.pdf
F513.pdf
F519.pdf
F520.pdf
F521.pdf
F526.pdf
F528.pdf
F537.pdf
F538.pdf
F539.pdf
F541.pdf
F542.pdf
F543.pdf
F547.pdf
F548.pdf
F551.pdf
F552.pdf
F559.pdf
F560.pdf
F561.pdf
F562.pdf
F564.pdf
F565.pdf
F567.pdf