استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part3

ASTM B463-04(2009).pdf
ASTM B464-05(2009).pdf
ASTM B465-09.pdf
ASTM B466_B466M-09.pdf
ASTM B468-04(2009).pdf
ASTM B472-04a(2009).pdf
ASTM B474-03(2009).pdf
ASTM B487-85(2007) Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of a Cross Section.pdf
ASTM B488 _ 11.pdf
ASTM B490-2009 Practice for Micrometer Bend Test for Ductility of Electrodeposits.pdf
ASTM B498-B498M-08.pdf
ASTM B499-09.pdf
ASTM B5-11.pdf
ASTM B511-01(2009).pdf
ASTM B512-04(2009).pdf
ASTM B514-05(2009).pdf
ASTM B515-95(2009).pdf
ASTM B517-05(2009).pdf
ASTM B528-12.pdf
ASTM B542-13.pdf
ASTM B546-04(2009).pdf
ASTM B568-98(2009) Standard Test Method for Measurement of Coating Thickness by X-Ray Spectrometry.pdf
ASTM B571-97(2008)e1 Qualitative Adhesion Testing of Metallic Coatings.pdf
ASTM B572-06(2011).pdf
ASTM B587-12.pdf
ASTM B593-96(R2009)e1.pdf
ASTM B594-13.pdf
ASTM B595 _ 11.pdf
ASTM B6 _ 12.pdf
ASTM B6-09.pdf
ASTM B6-12.pdf
ASTM B6-13.pdf
ASTM B600-09.pdf
ASTM B601-09.pdf
ASTM B602-88(2010).pdf
ASTM B606-08.pdf
ASTM B607 – 91 (Reapproved 2009).pdf
ASTM B608-11.pdf
ASTM B610 _ 08.pdf
ASTM B610-13.pdf
ASTM B618-B618M _ 11a.pdf
ASTM B619 _ 10e1.pdf
ASTM B644-11.pdf
ASTM B647-10.pdf
ASTM B648-10.pdf
ASTM B671-81(2010).pdf
ASTM B69-13.pdf
ASTM B703 _ 10.pdf
ASTM B704-03(2009).pdf
ASTM B705-05(2009).pdf
ASTM B709-04(2009).pdf
ASTM B710-04(2009).pdf
ASTM B719-00(2009).pdf
ASTM B723-00(2009).pdf
ASTM B725-05(2009).pdf
ASTM B729-05(2009).pdf
ASTM B749-03(2009).pdf
ASTM B750-09.pdf
ASTM B764-04 Standard Test Method for Simultaneous Thickness and Electrode Potential Determination of Individual Layers in Multilayer Nickel Deposit (STEP Test).pdf
ASTM B770-09.pdf
ASTM B775-13.pdf
ASTM B783-10.pdf
ASTM B792-09.pdf
ASTM B793-09.pdf
ASTM B793-13.pdf
ASTM B8-11.pdf
ASTM B833-13.pdf
ASTM B834-95(2009).pdf
ASTM B857-11.pdf
ASTM B86 – 11.pdf
ASTM B86-09a.pdf
ASTM B86-13 (2).pdf
ASTM B86-13.pdf
ASTM B860-09a.pdf
ASTM B860-13.pdf
ASTM B861 _ 10.pdf
ASTM B861-09.pdf
ASTM B869-07(2013).pdf
ASTM B877-96(2008).pdf
ASTM B883-10e1.pdf
ASTM B887-12.pdf
ASTM B890-07 (2012).pdf
ASTM B892-10.pdf
ASTM B897-09.pdf
ASTM B899-09.pdf
ASTM B899-13.pdf
ASTM B90-B90M – 12.pdf
ASTM B902-13.pdf
ASTM B907-09.pdf
ASTM B907-13.pdf
ASTM B908-09.pdf
ASTM B912-02(2013).pdf
ASTM B917-B917M-12.pdf
ASTM B92-B92M-11.pdf
ASTM B923-10.pdf
ASTM B927_B927M-09.pdf
ASTM B930-03(2012).pdf
ASTM B934-10.pdf
ASTM B935-05(2009)e1.pdf
ASTM B936-08.pdf
ASTM B937-04(2010).pdf
ASTM B94-13.pdf
ASTM B943-09.pdf
ASTM B943-13.pdf
ASTM B950-11a.pdf
ASTM B951-09.pdf
ASTM B952-B952M-13.pdf
ASTM B952_B952M-09.pdf
ASTM B955-B955M-11.pdf
ASTM B956-10.pdf
ASTM B958 _ 08.pdf
ASTM B960-13.pdf
ASTM B968_B968M-09.pdf
ASTM B983-13.pdf
ASTM B985-12.pdf
ASTM B986-13.pdf
ASTM BOOKS
ASTM C 10 _ 07.pdf
ASTM C 10-2009.pdf
ASTM C 1019-2007.pdf
ASTM C 1019-2009.pdf
ASTM C 1021-08.pdf
ASTM C 1023-2009.pdf
ASTM C 1028-2006.pdf
ASTM C 1029-2009.pdf
ASTM C 1032-06.pdf
ASTM C 1036-06.pdf
ASTM C 1043-06.pdf
ASTM C 1047-2009.pdf
ASTM C 1066-2009.pdf
ASTM C 1069-2009.pdf
ASTM C 1076-2009.pdf
ASTM C 1077-06.pdf
ASTM C 1077-2009b.pdf
ASTM C 1086-2009.pdf
ASTM C 1088-2009a.pdf
ASTM C 109-C 109M – 2007.pdf
ASTM C 1093-2009.pdf
ASTM C 11-08A.pdf
ASTM C 110-06.pdf
ASTM C 110-2009a.pdf
ASTM C 1107 C1107M-2007.pdf
ASTM C 1107C 1107M _ 07a.pdf
ASTM C 1113-2009.pdf
ASTM C 1116-2009.pdf
ASTM C 1136-2009.pdf
ASTM C 114 – 2007.pdf
ASTM C 114-2006e1.pdf
ASTM C 114-2007.pdf
ASTM C 114-2009.pdf
ASTM C 1141-06.pdf
ASTM C 1146-2009.pdf
ASTM C 1157-2009.pdf
ASTM C 1167-2009.pdf
ASTM C 1168-08.pdf
ASTM C 1172-2009.pdf
ASTM C 1180-07.pdf
ASTM C 1182-2009.pdf
ASTM C 119-2007.pdf
ASTM C 119-2009.pdf
ASTM C 1193-2009.pdf
ASTM C 1196-2009.pdf
ASTM C 1197-2009.pdf
ASTM C 1198-2009.pdf
ASTM C 1199-2009.pdf
ASTM C 12-2007.pdf
ASTM C 12-2009.pdf
ASTM C 120-2009.pdf
ASTM C 1201-2009.pdf
ASTM C 1202 – 2007.pdf
ASTM C 1202-2007.pdf
ASTM C 1202-2009.pdf
ASTM C 121-2009.pdf
ASTM C 1218-C 1218M-99(2008).pdf
ASTM C 1218C 1218M _ 99 (Reapproved 2008).pdf
ASTM C 1222-06.pdf
ASTM C 1222-2009.pdf
ASTM C 1223-2009.pdf
ASTM C 1224-2009.pdf
ASTM C 1227-2009.pdf
ASTM C 123 – 2004.pdf
ASTM C 1231-2009.pdf
ASTM C 1232-2009a.pdf
ASTM C 1233-2009.pdf
ASTM C 1245C1245M-06.pdf
ASTM C 1247-2009.pdf
ASTM C 125-2007.pdf
ASTM C 1259-08.pdf
ASTM C 1259-2009.pdf
ASTM C 126-2009.pdf
ASTM C 1261 – 2007.pdf
ASTM C 1262 _ 08.pdf
ASTM C 1262-2007.pdf
ASTM C 1262-2009.pdf
ASTM C 1262.2114-1.pdf
ASTM C 1266 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM C 1267 _ 06.pdf
ASTM C 1268 _ 94 (Reapproved 2008).pdf
ASTM C 127 – 2007.pdf
ASTM C 1271 _ 99 (Reapproved 2006).pdf
ASTM C 1272 _ 07.pdf
ASTM C 1274.29312-1.pdf
ASTM C 1277 _ 06.pdf
ASTM C 1277-2009.pdf
ASTM C 1278.18763-3.pdf
ASTM C 1278_C 1278M _ 06.pdf
ASTM C 1278_C 1278M _ 07.pdf
ASTM C 1278_C 1278M _ 07a.pdf
ASTM C 1279-2009.pdf
ASTM C 128 REV A – 2007.pdf
ASTM C 1280-2009.pdf
ASTM C 1289-2007.pdf
ASTM C 1293-06.pdf
ASTM C 1303-2009a.pdf
ASTM C 1305-06.pdf
ASTM C 131 – 2006.pdf
ASTM C 1314 2007.pdf
ASTM C 1314-2009.pdf
ASTM C 1315-06.pdf
ASTM C 1321-2009.pdf
ASTM C 1345-08.pdf
ASTM C 1352-2009.pdf
ASTM C 1353-2009.pdf
ASTM C 1354-2009.pdf
ASTM C 1357-2009.pdf
ASTM C 136-06.pdf
ASTM C 1362-2009.pdf