استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part20


D2578.pdf
D2580.pdf
D2581.pdf
D2582.pdf
D2583.pdf
D2584.pdf
D2589.pdf
D2590.pdf
D2591.pdf
D2593.pdf
D2594.pdf
D2595.pdf
D2596.pdf
D2597.pdf
D2598.pdf
D260.pdf
D2603.pdf
D2604.pdf
D2606.pdf
D2609.pdf
D261.pdf
D2612.pdf
D2613.pdf
D2616.pdf
D2617.pdf
D2619.pdf
D262.pdf
D2621.pdf
D2622.pdf
D2624.pdf
D2625.pdf
D2626.pdf
D2627.pdf
D2628.pdf
D263.pdf
D2632.pdf
D2633.pdf
D2634.pdf
D2635.pdf
D2636.pdf
D2638.pdf
D2639.pdf
D2643.pdf
D2644.pdf
D2645.pdf
D2646.pdf
D2647.pdf
D2649.pdf
D2650.pdf
D2651.pdf
D2652.pdf
D2653.pdf
D2655.pdf
D2656.pdf
D2657.pdf
D2659.pdf
D2661.pdf
D2663.pdf
D2665.pdf
D2667.pdf
D2668.pdf
D267.pdf
D2670.pdf
D2671.pdf
D2672.pdf
D2673.pdf
D2674.pdf
D268.pdf
D2680.pdf
D2683.pdf
D2684.pdf
D2685.pdf
D2686.pdf
D2687.pdf
D2688.pdf
D2689.pdf
D269.pdf
D2690.pdf
D2692.pdf
D2693.pdf
D2694.pdf
D2697.pdf
D2698.pdf
D2702.pdf
D2709.pdf
D2710.pdf
D2711.pdf
D2712.pdf
D2713.pdf
D2714.pdf
D2715.pdf
D2717.pdf
D2718.pdf
D2719.pdf
D2720.pdf
D2724.pdf
D2726.pdf
D2728.pdf
D2729.pdf
D2731.pdf
D2732.pdf
D2734.pdf
D2737.pdf
D2739.pdf
D2741.pdf
D2743.pdf
D2745.pdf
D2746.pdf
D2749.pdf
D2751.pdf
D2752.pdf
D2754.pdf
D2756.pdf
D2758.pdf
D2759.pdf
D276.pdf
D2764.pdf
D2765.pdf
D2766.pdf
D2768.pdf
D2770.pdf
D2774.pdf
D2777.4012-1.pdf
D2777.pdf
D2779.pdf
D2780.pdf
D2782.pdf
D2783.pdf
D2784.pdf
D2786.pdf
D2789.pdf
D279.pdf
D2791.pdf
D2792.pdf
D2793.pdf
D2794.pdf
D2797.pdf
D2798.pdf
D2799.pdf
D280.pdf
D2800.pdf
D2802.pdf
D2803.pdf
D2804.pdf
D2805.pdf
D2807.pdf
D2809.pdf
D281.pdf
D2810.pdf
D2812.pdf
D2813.pdf
D2816.pdf
D2817.pdf
D2821.pdf
D2822.pdf
D2823.pdf
D2824.pdf
D2825.pdf
D2827.pdf
D2829.pdf
D283.pdf
D2832.pdf
D2834.pdf
D2835.pdf
D2837.pdf
D2838.pdf
D2839.pdf
D2842.pdf
D2843.pdf
D2844.pdf
D2845.pdf
D2846D2846M.pdf
D2847.pdf
D2850.pdf
D2851.pdf
D2852.pdf
D2854.pdf
D2855.pdf
D2856.pdf
D2857.pdf
D2859.pdf
D2861.pdf
D2862.pdf
D2863.pdf
D2864.pdf
D2865.pdf
D2866.pdf
D2867.pdf
D2868.pdf
D287.pdf
D2872.pdf
D2875.pdf
D2876.pdf
D2878.pdf
D2879.pdf
D2880.pdf
D2881.pdf
D2883.pdf
D2884.pdf
D2887.pdf
D2889.pdf
D2890.pdf
D2892.pdf
D2893.pdf
D2896.pdf
D2898.pdf
D2899.pdf
D2901.pdf
D2902.pdf
D2903.pdf
D2904.pdf
D2905.pdf
D2906.pdf
D2908.pdf
D291.pdf
D2911.pdf
D2913.pdf
D2914.pdf
D2915.pdf
D2916.pdf
D2917.pdf
D2918.pdf
D2919.pdf
D2921.pdf
D2922.pdf
D2923.pdf
D2924.pdf
D2925.pdf
D2929.pdf
D293.pdf
D2930.pdf
D2936.pdf
D2937.pdf
D2939.pdf
D2940.pdf
D2941.pdf
D2942.pdf
D2943.pdf
D2944.pdf
D2945.pdf
D2946.pdf
D2947.pdf
D2949.pdf
D295.pdf
D2950.pdf
D2951.pdf
D2959.pdf
D2960.pdf
D2961.pdf
D2962.pdf
D2967.pdf
D2968.pdf
D2969.pdf
D297.pdf
D2970D2970M.pdf
D2972.pdf
D2973.pdf
D2974.pdf
D2976.pdf
D2977.pdf
D2978.pdf
D2979.pdf
D2980.pdf
D2981.pdf
D2982.pdf
D2983.pdf
D2985.pdf
D2987.pdf
D2988.pdf
D2989.pdf
D299.pdf
D2990.pdf
D2992.pdf
D2995.pdf
D2996.pdf
D2997.pdf
D3002.pdf
D3003.pdf
D3004.pdf
D3005.pdf
D3006.pdf
D301.pdf
D3012.pdf
D3013.pdf
D3014.pdf
D3016.pdf
D3017.pdf
D3018.pdf
D3019.pdf
D3021.pdf
D3022.pdf
D3023.pdf
D3025.pdf
D3030.pdf
D3032.pdf
D3034.pdf
D3035.pdf
D3038.pdf
D3039D3039M.pdf
D304.pdf
D3042.pdf
D3043.pdf
D3044.pdf
D3045.pdf
D3048.pdf
D3049.pdf
D305.pdf
D3050.pdf
D3052.pdf
D3053.pdf
D3054.pdf
D3056.pdf
D3080.pdf
D3082.pdf
D3084.pdf
D3087.pdf
D3104.pdf
D3105.pdf
D3106.pdf
D3107.pdf
D3108.pdf
D3111.pdf
D3115.pdf
D3117.pdf
D312.pdf
D3120.pdf
D3121.pdf
D3122.pdf
D3123.pdf
D3124.pdf
D3125.pdf
D3128.pdf
D3130.pdf
D3131.pdf
D3133.pdf
D3134.pdf
D3135.pdf
D3136.pdf
D3137.pdf
D3138.pdf
D3139.pdf
D3141.pdf
D3142.pdf
D3143.pdf
D3144.pdf
D3145.pdf
D3147.pdf
D3149.pdf
D315.pdf
D3150.pdf
D3151.pdf
D3152.pdf
D3153.pdf
D3154.pdf
D3155.pdf
D3156.pdf
D3157.pdf
D3159.pdf
D3160.pdf
D3161.pdf
D3162.pdf
D3163.pdf
D3164.pdf
D3164M.pdf
D3165.pdf
D3166.pdf
D3167.pdf
D3168.pdf
D3169.pdf
D3170.pdf
D3171.pdf
D3172.pdf
D3173.pdf
D3174.pdf
D3175.pdf
D3176.pdf
D3177.pdf
D3178.pdf
D3179.pdf
D3180.pdf
D3181.pdf
D3182.pdf
D3183.pdf
D3184.pdf
D3185.pdf
D3186.pdf
D3187.pdf
D3188.pdf
D3189.pdf
D319.pdf
D3190.pdf
D3191.pdf
D3192.pdf
D3193.pdf
D3194.pdf
D3195.pdf
D3200.pdf
D3201.pdf
D3202.pdf
D3203.pdf
D3206.pdf
D3207.pdf
D3209.pdf
D3210.pdf
D3212.pdf
D3213.pdf
D3217.pdf
D3218.pdf
D322.pdf
D3222.pdf
D3223.pdf
D3224.pdf
D3225.pdf
D3227.pdf
D3228.pdf
D323.pdf
D3230.pdf
D3231.pdf
D3233.pdf
D3235.pdf
D3236.pdf
D3237.pdf
D3238.pdf
D3239.pdf
D3240.pdf
D3241.pdf
D3242.pdf
D3244.pdf
D3245.pdf
D3246.pdf
D3249.pdf
D3251.pdf
D3256.pdf
D3257.pdf
D3258.pdf
D3259.pdf
D3260.pdf
D3261.pdf
D3262.pdf
D3263.pdf
D3265.pdf
D3266.pdf
D3267.pdf
D3268.pdf
D3269.pdf
D3270.pdf
D3271.pdf
D3272.pdf
D3273.pdf
D3274.pdf
D3275.pdf
D3276.pdf
D3277.pdf
D3278.pdf
D3279.pdf
D3280.pdf
D3282.pdf
D3283.pdf
D3284.pdf
D3288.pdf
D3289.pdf
D329.pdf
D3291.pdf
D3294.pdf
D3295.pdf
D3296.pdf
D3299.pdf
D330.pdf
D3300.pdf
D3302.pdf
D3305.pdf
D3306.pdf
D3307.pdf
D3308.pdf
D3309.pdf
D331.pdf
D3310.pdf
D3311.pdf
D3312.pdf
D3313.pdf
D3314.pdf
D3316.pdf
D3319.pdf
D332.pdf
D3320.pdf
D3321.pdf
D3322.pdf
D3325.pdf
D3326.pdf
D3328.pdf
D3329.pdf
D333.pdf
D3333.pdf
D3335.pdf
D3336.pdf
D3337.pdf
D3338.pdf
D3339.pdf
D3340.pdf
D3341.pdf
D3342.pdf
D3343.pdf
D3344.pdf
D3345.pdf
D3346.pdf
D3348.pdf
D3349.pdf
D3350.pdf
D3352.pdf
D3353.pdf
D3354.pdf
D3359.pdf
D3361.pdf
D3362.pdf
D3363.pdf
D3364.pdf
D3366.pdf
D3367.pdf
D3368.pdf
D3369.pdf
D3370.pdf
D3372.pdf
D3373.pdf
D3374.pdf
D3375.pdf
D3376.pdf
D3377.pdf
D3380.pdf
D3381.pdf
D3382.pdf
D3385.pdf
D3387.pdf
D3389.pdf
D3393.pdf
D3394.pdf
D3395.pdf
D3398.pdf
D3401.pdf
D3402.pdf
D3403.pdf
D3404.pdf
D3406.pdf
D3409.pdf
D341.pdf
D3410D3410M.pdf
D3412.pdf
D3414.pdf
D3415.pdf
D3418.pdf
D3419.pdf
D3420.pdf
D3423.pdf
D3424.pdf
D3426.pdf
D3427.pdf
D3429.pdf
D3430.pdf
D3433.pdf
D3434.pdf
D3437.pdf
D3438.pdf
D344.pdf
D3440.pdf
D3441.pdf
D3443.pdf
D3444.pdf
D3448.pdf
D345.pdf
D3450.pdf
D3451.pdf
D3452.pdf
D3453.pdf
D3454.pdf
D3455.pdf
D3456.pdf
D3459.pdf
D346.pdf
D3461.pdf
D3462.pdf
D3464.pdf
D3465.pdf
D3466.pdf
D3467.pdf
D3468.pdf
D347.pdf
D3479D3479M.pdf
D348.pdf
D3482.pdf
D3483.pdf
D3484.pdf
D3485.pdf
D3487.pdf
D3489.pdf
D349.pdf
D3492.pdf
D3493.pdf
D3495.pdf
D3496.pdf
D3497.pdf
D3498.pdf
D3499.pdf
D350.pdf
D3500.pdf