استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part2

ASTM A984_A984M-03(2009).pdf
ASTM A985-A985M _ 12a.pdf
ASTM A985-A985M-13.pdf
ASTM A986-A986M-01(2011).pdf
ASTM A991M-2010 Standard Test Method for Conducting Temperature Uniformity Surveys of Furnaces Used to Heat Treat Steel Products.pdf
ASTM A996_A996M-09a.pdf
ASTM A998-A998M – 12.pdf
ASTM A999_A999M _ 04a (Reapproved 2009).pdf
ASTM anual  ۰۰٫۰۱ ۲۰۱۲٫pdf
ASTM B 101-07.pdf
ASTM B 103 B103M-07.pdf
ASTM B 103-2009.pdf
ASTM B 107 B107M-2007.pdf
ASTM B 107_B 107M _ 06.pdf
ASTM B 108-06.pdf
ASTM B 111 B111M-08.pdf
ASTM B 111-2009.pdf
ASTM B 114-07.pdf
ASTM B 116-95(2007).pdf
ASTM B 117-07a.pdf
ASTM B 117-2007.pdf
ASTM B 117-2009.pdf
ASTM B 121_B 121M _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 122_B 122M-06.pdf
ASTM B 124-2009.pdf
ASTM B 124B124M-08.pdf
ASTM B 124_B124M-06.pdf
ASTM B 130-08.pdf
ASTM B 131-07.pdf
ASTM B 134 B134M-08.pdf
ASTM B 135-08.pdf
ASTM B 138B 138M _ 06.pdf
ASTM B 139B139M-06.pdf
ASTM B 140 B140M-2007.pdf
ASTM B 150B150M-08.pdf
ASTM B 152-2009.pdf
ASTM B 152B 152M _ 06.pdf
ASTM B 152_B152M-06ae1.pdf
ASTM B 163-08.pdf
ASTM B 166-06.pdf
ASTM B 166-08.pdf
ASTM B 167-06.pdf
ASTM B 167-08.pdf
ASTM B 168-06.pdf
ASTM B 168-08.pdf
ASTM B 171-2009a.pdf
ASTM B 172-01a(2007)e1.pdf
ASTM B 173-01a(2007)e1.pdf
ASTM B 174-02(2007)e1.pdf
ASTM B 176-08.pdf
ASTM B 177-01(Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM B 179 _ 06.pdf
ASTM B 187B187M-06.pdf
ASTM B 188-2009.pdf
ASTM B 196 B196M-2007.pdf
ASTM B 197 B197M-07.pdf
ASTM B 199-07.pdf
ASTM B 206 B206M-2007.pdf
ASTM B 208 _ 06.pdf
ASTM B 209M-06.pdf
ASTM B 209_-07.pdf
ASTM B 21 – 2006.pdf
ASTM B 214-07.pdf
ASTM B 21B21M-06.pdf
ASTM B 22-2009.pdf
ASTM B 221 2013.pdf
ASTM B 221M 2013.pdf
ASTM B 221M-06.pdf
ASTM B 223 – 2008.pdf
ASTM B 230 B230M-2007.pdf
ASTM B 232-2009.pdf
ASTM B 233-97(2007).pdf
ASTM B 236-07.pdf
ASTM B 236M-2007.pdf
ASTM B 237-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 240-07.pdf
ASTM B 240-2009.pdf
ASTM B 243 _ 08a.pdf
ASTM B 243-2009.pdf
ASTM B 244-2009.pdf
ASTM B 247-2009.pdf
ASTM B 247M-2009.pdf
ASTM B 248-06.pdf
ASTM B 248-07.pdf
ASTM B 249-2009.pdf
ASTM B 250-B250M-07.pdf
ASTM B 26-2009.pdf
ASTM B 265-06a.pdf
ASTM B 265-06b.pdf
ASTM B 265-08.pdf
ASTM B 265-2009a.pdf
ASTM B 267-07.pdf
ASTM B 271-06.pdf
ASTM B 272-2007.pdf
ASTM B 277 – 1995 (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 283-06.pdf
ASTM B 283-2009a.pdf
ASTM B 286-07.pdf
ASTM B 298-2007.pdf
ASTM B 299-07.pdf
ASTM B 30-06a.pdf
ASTM B 30-08.pdf
ASTM B 30-2009a.pdf
ASTM B 301B301M-08.pdf
ASTM B 302-07.pdf
ASTM B 306-2009.pdf
ASTM B 312-2009.pdf
ASTM B 313-2009.pdf
ASTM B 315-06.pdf
ASTM B 317B317M-07.pdf
ASTM B 32-08.pdf
ASTM B 324-01(2007).pdf
ASTM B 327-2009a.pdf
ASTM B 32_08.pdf
ASTM B 330-2007.pdf
ASTM B 338-06a.pdf
ASTM B 338-2009.pdf
ASTM B 348-06a.pdf
ASTM B 348-08.pdf
ASTM B 348-2009.pdf
ASTM B 349-2009.pdf
ASTM B 350_B350M-02(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 351-2009.pdf
ASTM B 351-B351M-08.pdf
ASTM B 352_B352M-02(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 353-07.pdf
ASTM B 355-06.pdf
ASTM B 359_B359M-02(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 36 B36M-08.pdf
ASTM B 360-2009.pdf
ASTM B 362 _ 91 (Reapproved 2008).pdf
ASTM B 363-06a.pdf
ASTM B 367-06.pdf
ASTM B 367-2009.pdf
ASTM B 368 _ 09.pdf
ASTM B 368-2009.pdf
ASTM B 369-2009.pdf
ASTM B 36_B 36M _ 06.pdf
ASTM B 37-08.pdf
ASTM B 370-2009.pdf
ASTM B 371_B371M-06.pdf
ASTM B 373-00(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 374-06.pdf
ASTM B 380-97(08).pdf
ASTM B 381-06a.pdf
ASTM B 381-08.pdf
ASTM B 381-2009.pdf
ASTM B 388-06.pdf
ASTM B 390-06.pdf
ASTM B 391-2009.pdf
ASTM B 392-2009.pdf
ASTM B 393-2009.pdf
ASTM B 394-2009.pdf
ASTM B 395-08.pdf
ASTM B 398 B398M-02(2007).pdf
ASTM B 403-07.pdf
ASTM B 407-08.pdf
ASTM B 408-06.pdf
ASTM B 409-06e1.pdf
ASTM B 411_B411M-06.pdf
ASTM B 413 – 1997a(2008).pdf
ASTM B 415 _ 98 (Reapproved 2007).pdf
ASTM B 417-00(Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM B 418-06.pdf
ASTM B 418-2009.pdf
ASTM B 422 – 2008.pdf
ASTM B 427-2009.pdf
ASTM B 428-2009.pdf
ASTM B 429B429M-06.pdf
ASTM B 43-2009.pdf
ASTM B 430-97(Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM B 432-2009a.pdf
ASTM B 434-06.pdf
ASTM B 435-06.pdf
ASTM B 439-08.pdf
ASTM B 439-2007.pdf
ASTM B 444-06.pdf
ASTM B 446 _ 03 (Reapproved 2008).pdf
ASTM B 447-2007.pdf
ASTM B 452-2009.pdf
ASTM B 457 _ 67 (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM B 462-06.pdf
ASTM B 465-2009.pdf
ASTM B 466-2009.pdf
ASTM B 466_B466M-07.pdf
ASTM B 467-2009.pdf
ASTM B 47-95a(2007).pdf
ASTM B 470-02(Reapproved 2007).pdf
ASTM B 473-07.pdf
ASTM B 475-07.pdf
ASTM B 476-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 477 _ 97 (Reapproved 2008).pdf
ASTM B 479-06.pdf
ASTM B 488-06.pdf
ASTM B 489 _ 85 (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM B 49-2009.pdf
ASTM B 490 _ 92 (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM B 490-2009.pdf
ASTM B 491_B491M-06.pdf
ASTM B 497-00(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 499-2009.pdf
ASTM B 500-2009.pdf
ASTM B 500-2009RL.pdf
ASTM B 502 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM B 504 _ 90 (Reapproved 2007).pdf
ASTM B 505-2009.pdf
ASTM B 505-B505M-08.pdf
ASTM B 506-2009.pdf
ASTM B 507 _ 86 (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM B 508-08.pdf
ASTM B 520-93(2007).pdf
ASTM B 522-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 523-B523M-07.pdf
ASTM B 527-06.pdf
ASTM B 530-2009.pdf
ASTM B 532 _ 85 (Reapproved 2007).pdf
ASTM B 534-07.pdf
ASTM B 535-06.pdf
ASTM B 536-07.pdf
ASTM B 537-70(2007).pdf
ASTM B 539-02(2008).pdf
ASTM B 540-97(2008).pdf
ASTM B 541-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 542-07.pdf
ASTM B 543.21447-1.pdf
ASTM B 550B 550M _ 07.pdf
ASTM B 556-1990(2007).pdf
ASTM B 557-2006.pdf
ASTM B 557M-06.pdf
ASTM B 569-2009.pdf
ASTM B 570-06.pdf
ASTM B 571-97R08e1.pdf
ASTM B 572-06.pdf
ASTM B 574-06E1.pdf
ASTM B 575-06.pdf
ASTM B 584-06a.pdf
ASTM B 584-2009.pdf
ASTM B 584.pdf
ASTM B 587-06.pdf
ASTM B 588-06.pdf
ASTM B 591-2009.pdf
ASTM B 592-01(2006).pdf
ASTM B 594-06.pdf
ASTM B 595 _ 95 (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 598-2009.pdf
ASTM B 6-06.pdf
ASTM B 6-2007.pdf
ASTM B 6-2009.pdf
ASTM B 600-2009.pdf
ASTM B 601-2007.pdf
ASTM B 601-2009.pdf
ASTM B 61-08.pdf
ASTM B 618-06.pdf
ASTM B 62-2009.pdf
ASTM B 622-06.pdf
ASTM B 626-06.pdf
ASTM B 63-2007.pdf
ASTM B 633-07.pdf
ASTM B 637 _ 06.pdf
ASTM B 646-06.pdf
ASTM B 649-06.pdf
ASTM B 651-06.pdf
ASTM B 658 B658M-06.pdf
ASTM B 661-06.pdf
ASTM B 66_B66M-06.pdf
ASTM B 670-07.pdf
ASTM B 701B701M-06.pdf
ASTM B 706-00(2006).pdf
ASTM B 735-06.pdf
ASTM B 736-06.pdf
ASTM B 740-2009.pdf
ASTM B 743-06.pdf
ASTM B 748 _ 90 (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 750-2009.pdf
ASTM B 752-06.pdf
ASTM B 76-90(2007).pdf
ASTM B 761-06.pdf
ASTM B 767-06.pdf
ASTM B 769-06.pdf
ASTM B 769-07.pdf
ASTM B 77-07.pdf
ASTM B 770-2009.pdf
ASTM B 776-06.pdf
ASTM B 777-07.pdf
ASTM B 78-90(2007).pdf
ASTM B 788-2009.pdf
ASTM B 790_B790M-06.pdf
ASTM B 792-2009.pdf
ASTM B 793-2009.pdf
ASTM B 80-06.pdf
ASTM B 80-2007.pdf
ASTM B 807B807M-06.pdf
ASTM B 820-2009.pdf
ASTM B 824-2009.pdf
ASTM B 826-2009.pdf
ASTM B 833-2009.pdf
ASTM B 84-07.pdf
ASTM B 843-07.pdf
ASTM B 846-06.pdf
ASTM B 846-2009.pdf
ASTM B 85-2009.pdf
ASTM B 853-07.pdf
ASTM B 857-2009.pdf
ASTM B 858-06.pdf
ASTM B 86-06.pdf
ASTM B 86-2009.pdf
ASTM B 860-07.pdf
ASTM B 860-2009a.pdf
ASTM B 861-06.pdf
ASTM B 861-06a.pdf
ASTM B 861-2009.pdf
ASTM B 862-06.pdf
ASTM B 862-06a.pdf
ASTM B 862-2009.pdf
ASTM B 863-06.pdf
ASTM B 863-06a.pdf
ASTM B 863-2009.pdf
ASTM B 88-2009.pdf
ASTM B 881-2009.pdf
ASTM B 885-2009.pdf
ASTM B 888-06.pdf
ASTM B 888-2009.pdf
ASTM B 892-2009.pdf
ASTM B 894-2009.pdf
ASTM B 897-2009.pdf
ASTM B 899-2009.pdf
ASTM B 907-2009.pdf
ASTM B 908-2009.pdf
ASTM B 90B90M-07.pdf
ASTM B 91-2007.pdf
ASTM B 910_B910M-06.pdf
ASTM B 917-2009.pdf
ASTM B 918-2009.pdf
ASTM B 92 B92M-2007.pdf
ASTM B 920-01(Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM B 924-02(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 927-2009.pdf
ASTM B 928-2009.pdf
ASTM B 928_B928M-07.pdf
ASTM B 93 B 93M-06.pdf
ASTM B 93 B93M-2007.pdf
ASTM B 931-2009.pdf
ASTM B 933-2009.pdf
ASTM B 94-2007.pdf
ASTM B 943-2009.pdf
ASTM B 944-06.pdf
ASTM B 944.pdf
ASTM B 946-06.pdf
ASTM B 947-06.pdf
ASTM B 950-06.pdf
ASTM B 951-07.pdf
ASTM B 951-2009.pdf
ASTM B 952-07.pdf
ASTM B 952-2009.pdf
ASTM B 953-07.pdf
ASTM B 954-07.pdf
ASTM B 955_B 955M _ 08.pdf
ASTM B 955_B955M-07.pdf
ASTM B 956 _ 07.pdf
ASTM B 956 _ 07e1.pdf
ASTM B 96 B 96M _ 06.pdf
ASTM B 96 B 96M-06.pdf
ASTM B 964-2009.pdf
ASTM B 965-2009.pdf
ASTM B 967-2009.pdf
ASTM B 968-2009.pdf
ASTM B 969-2009.pdf
ASTM B 99 B 99M _ 06.pdf
ASTM B108-08.pdf
ASTM B111-B111M-11.pdf
ASTM B117 _ 11.pdf
ASTM B117-09.pdf
ASTM B117-11.pdf
ASTM B117-2009.pdf
ASTM B117-2009[1].pdf
ASTM B124_B124M-09.pdf
ASTM B129-12.pdf
ASTM B130-13.pdf
ASTM B131 _ 12.pdf
ASTM B135 -10.pdf
ASTM B139-B139M-12.pdf
ASTM B152-B152M-13.pdf
ASTM B152_B152M-09.pdf
ASTM B162-99(2009).pdf
ASTM B164-03(2008).pdf
ASTM B165-05(2009).pdf
ASTM B166 _ 11.pdf
ASTM B171_B171M-09a.pdf
ASTM B179-11.pdf
ASTM B188-09.pdf
ASTM B194 _ 08.pdf
ASTM B2-12e1.pdf
ASTM B209 – 10.pdf
ASTM B209M-10.pdf
ASTM B211 _ 12_1.pdf
ASTM B216 _ 10.pdf
ASTM B22-09.pdf
ASTM B22-13.pdf
ASTM B221 – 12.pdf
ASTM B221M-12a.pdf
ASTM B2240-13.pdf
ASTM B226-11.pdf
ASTM B23-00(2010).pdf
ASTM B232-B232M _ 11.pdf
ASTM B240-09.pdf
ASTM B240-13.pdf
ASTM B243-09.pdf
ASTM B243-11.pdf
ASTM B244-09.pdf
ASTM B247-09.pdf
ASTM B247M-09.pdf
ASTM B248M-12.pdf
ASTM B249 B249M-09.pdf
ASTM B250-B250M-07 Standard Specification for General Requirements.pdf
ASTM B265 _ 11e1.pdf
ASTM B265-09ae1.pdf
ASTM B26_B26M-09.pdf
ASTM B277 _ 95 (Reapproved 2006).pdf
ASTM B281-08.pdf
ASTM B283-09.pdf
ASTM B283-09a.pdf
ASTM B299-13.pdf
ASTM B3-12.pdf
ASTM B316-10.pdf
ASTM B322-99(2009).pdf
ASTM B327-09a.pdf
ASTM B327-13.pdf
ASTM B338-08.pdf
ASTM B348 _ 11.pdf
ASTM B350-B350M-11.pdf
ASTM B352-B352M-11.pdf
ASTM B353-12.pdf
astm B36-B36M _2008.pdf
ASTM B360-09.pdf
astm B36B 36M 2008.pdf
ASTM B374-06(2011).pdf
ASTM B381-10e1.pdf
ASTM B418-09.pdf
ASTM B423-05(2009).pdf
ASTM B424-05(2009).pdf
ASTM B425-99(2009).pdf
ASTM B43-09.pdf
ASTM B432-09a.pdf
ASTM B438 – 08.pdf
ASTM B443-00(2009).pdf
ASTM B452-09.pdf