استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part19

D1274.pdf
D1275.pdf
D1278.pdf
D128.pdf
D1280.pdf
D1282.pdf
D1283.pdf
D1287.pdf
D129.pdf
D1290.pdf
D1291.pdf
D1292.pdf
D1293.pdf
D1294.pdf
D1296.pdf
D1298.pdf
D130.pdf
D1301.pdf
D1304.pdf
D1305.pdf
D1308.pdf
D1309.pdf
D1310.pdf
D1312.pdf
D1316.pdf
D1318.pdf
D1319.pdf
D1321.pdf
D1322.pdf
D1325.pdf
D1326.pdf
D1327.pdf
D1329.pdf
D1330.pdf
D1331.pdf
D1334.pdf
D1335.pdf
D1336.pdf
D1337.pdf
D1338.pdf
D1342.pdf
D1343.pdf
D1348.pdf
D1349.pdf
D1351.pdf
D1353.pdf
D1356.pdf
D1357.pdf
D1360.pdf
D1363.pdf
D1364.pdf
D1366.pdf
D1367.pdf
D1369.pdf
D1370.pdf
D1384.pdf
D1385.3615-1.pdf
D1385.pdf
D1386.pdf
D1387.pdf
D1388.pdf
D1389.pdf
D139.pdf
D1392.pdf
D1394.pdf
D1396.pdf
D1397.pdf
D1398.pdf
D140.pdf
D1400.pdf
D1401.pdf
D1403.pdf
D1404D1404M.pdf
D1405.pdf
D1411.pdf
D1412.pdf
D1413.pdf
D1414.pdf
D1415.pdf
D1417.pdf
D1418.pdf
D1422.pdf
D1423.pdf
D1424.pdf
D1426.pdf
D1429.pdf
D143.pdf
D1430.pdf
D1435.pdf
D1436.pdf
D1439.pdf
D1440.pdf
D1441.pdf
D1442.pdf
D1445.pdf
D1447.pdf
D1448.pdf
D1452.pdf
D1455.pdf
D1456.pdf
D1458.pdf
D1459.pdf
D146.pdf
D1460.pdf
D1461.pdf
D1462.pdf
D1464.pdf
D1465.pdf
D1474.pdf
D1475.pdf
D1476.pdf
D1478.pdf
D1480.pdf
D1481.pdf
D1483.pdf
D1485.pdf
D1488.pdf
D1489.pdf
D149.pdf
D1490.pdf
D1492.pdf
D1494.pdf
D1498.pdf
D1499.pdf
D150.pdf
D1500.2646-1.pdf
D1500.pdf
D1505.pdf
D1506.pdf
D1508.pdf
D1509.pdf
D1510.pdf
D1511.pdf
D1512.pdf
D1513.pdf
D1514.pdf
D1516.pdf
D1517.pdf
D1518.pdf
D1519.20081.pdf
D1519.2009-1.pdf
D1519.20514-1.pdf
D1519.pdf
D1523.pdf
D1524.pdf
D1525.pdf
D1527.pdf
D153.pdf
D1531.pdf
D1533.pdf
D1534.pdf
D1535.pdf
D1537.pdf
D1538.pdf
D1539.pdf
D154.pdf
D1544.pdf
D1545.pdf
D1546.pdf
D1550.pdf
D1552.pdf
D1554.pdf
D1555.pdf
D1555M.pdf
D1556.pdf
D1557.pdf
D1558.pdf
D156.pdf
D1560.pdf
D1561.pdf
D1562.pdf
D1566.pdf
D1568.pdf
D1569.pdf
D1570.pdf
D1571.pdf
D1573.pdf
D1574.pdf
D1575.pdf
D1576.pdf
D1577.pdf
D1578.pdf
D1579.pdf
D1582.pdf
D1583.pdf
D1585.pdf
D1586.pdf
D1587.pdf
D1593.pdf
D1598.pdf
D1599.pdf
D1600.pdf
D1601.pdf
D1603.pdf
D1607.pdf
D1608.pdf
D1610.pdf
D1611.pdf
D1612.pdf
D1613.pdf
D1614.pdf
D1617.pdf
D1618.pdf
D1619.pdf
D1621.pdf
D1622.pdf
D1623.pdf
D1624.pdf
D1625.pdf
D1627.pdf
D1628.pdf
D1630.pdf
D1631.pdf
D1633.pdf
D1634.pdf
D1635.pdf
D1636.pdf
D1640.pdf
D1641.pdf
D1644.pdf
D1646.pdf
D1648.pdf
D1649.pdf
D1652.pdf
D1653.pdf
D1654.pdf
D1655.pdf
D1657.pdf
D1662.pdf
D1665.pdf
D1666.pdf
D1667.pdf
D1668.pdf
D1669.pdf
D167.pdf
D1670.pdf
D1675.pdf
D1676.pdf
D1677.pdf
D168.pdf
D1681.pdf
D1683.pdf
D1684.pdf
D1685.pdf
D1686.pdf
D1687.pdf
D1688.pdf
D1691.pdf
D1693.pdf
D1695.pdf
D1696.pdf
D1698.pdf
D1708.pdf
D1709.pdf
D1710.pdf
D1711.pdf
D1712.pdf
D1718.pdf
D1719.pdf
D1720.pdf
D1721.pdf
D1722.pdf
D1725.pdf
D1726.pdf
D1729.pdf
D173.pdf
D1730.pdf
D1731.pdf
D1732.pdf
D1734.pdf
D1735.pdf
D1739.pdf
D1740.pdf
D1742.pdf
D1743.pdf
D1746.pdf
D1747.pdf
D1748.pdf
D1751.pdf
D1752.pdf
D1754.pdf
D1755.pdf
D1756.pdf
D1757.pdf
D1758.pdf
D176.pdf
D1761.pdf
D1762.pdf
D1763.pdf
D1765.pdf
D1766.pdf
D1767.pdf
D1768.pdf
D1770.pdf
D1776.pdf
D1777.pdf
D1779.pdf
D178.pdf
D1780.pdf
D1781.pdf
D1782.pdf
D1783.pdf
D1784.pdf
D1785.pdf
D1786.pdf
D1790.pdf
D1791.pdf
D1792.pdf
D1793.pdf
D1795.pdf
D1796.pdf
D1799.pdf
D1807.pdf
D1813.pdf
D1814.pdf
D1815.pdf
D1816.pdf
D1817.pdf
D1822.pdf
D1823.pdf
D1824.pdf
D1825.pdf
D1826.pdf
D1827.pdf
D1828.pdf
D1830.pdf
D1831.pdf
D1832.pdf
D1833.pdf
D1835.pdf
D1836.pdf
D1837.pdf
D1838.pdf
D1839.pdf
D1840.pdf
D1841.pdf
D1842.pdf
D1843.pdf
D1844.pdf
D1845.pdf
D1847.pdf
D1849.pdf
D185.pdf
D1854.pdf
D1856.pdf
D1857.pdf
D1858.pdf
D1859.pdf
D1860.pdf
D1863.pdf
D1864.pdf
D1865.pdf
D1867.pdf
D1868.pdf
D1869.pdf
D187.pdf
D1871.pdf
D1874.pdf
D1875.pdf
D1876.pdf
D1879.pdf
D1881.pdf
D1882.pdf
D1883.pdf
D1886.pdf
D1889.pdf
D189.pdf
D1890.pdf
D1894.pdf
D1895.pdf
D1896.pdf
D1900.pdf
D1901.pdf
D1903.pdf
D1907.pdf
D1909.pdf
D1912.pdf
D1913.pdf
D1914.pdf
D1917.pdf
D1918.pdf
D1921.pdf
D1922.pdf
D1926.pdf
D1929.pdf
D1931.pdf
D1932.pdf
D1933.pdf
D1934.pdf
D1937.pdf
D1938.pdf
D1941.pdf
D1943.pdf
D1945.pdf
D1946.pdf
D1957.pdf
D1965.pdf
D1966.pdf
D1969.pdf
D197.pdf
D1970.pdf
D1971.11153-1.pdf
D1971.pdf
D1972.pdf
D1976.pdf
D1978.pdf
D198.pdf
D1980.pdf
D1981.pdf
D1982.pdf
D1985.pdf
D1986.pdf
D1987.pdf
D1988.pdf
D1990.pdf
D1991.pdf
D1992.pdf
D1993.pdf
D1994.pdf
D1995.pdf
D1996.pdf
D1997.pdf
D1998.pdf
D2000.pdf
D2001.pdf
D2007.pdf
D2008.pdf
D2010D2010M.pdf
D2013.pdf
D2014.pdf
D2017.pdf
D202.pdf
D2022.pdf
D2023.pdf
D2024.pdf
D2026.pdf
D2027.pdf
D2028.pdf
D2029.pdf
D2035.pdf
D2036.pdf
D204.pdf
D2041.pdf
D2042.pdf
D2047.pdf
D2048.pdf
D2050.pdf
D2051.pdf
D2052.pdf
D2053.pdf
D2054.pdf
D2057.pdf
D2058.pdf
D2059.pdf
D2060.pdf
D2061.pdf
D2062.pdf
D2064.pdf
D2065.pdf
D2066.pdf
D2067.pdf
D2068.pdf
D2070.pdf
D2071.pdf
D2072.pdf
D2073.pdf
D2074.pdf
D2075.pdf
D2076.pdf
D2077.pdf
D2079.pdf
D2080.pdf
D2081.pdf
D2082.pdf
D2083.pdf
D2084.pdf
D2085.pdf
D2086.pdf
D2087.pdf
D209.pdf
D2090.pdf
D2091.pdf
D2092.pdf
D2093.pdf
D2094.pdf
D2095.pdf
D2096.pdf
D2097.pdf
D2098.pdf
D2099.pdf
D210.pdf
D2100.pdf
D2102.pdf
D2103.pdf
D2104.pdf
D2105.pdf
D2106.pdf
D2108.pdf
D2109.pdf
D211.pdf
D2110.pdf
D2111.pdf
D2112.pdf
D2113.pdf
D2115.pdf
D2116.pdf
D2118.pdf
D2119.pdf
D2121.pdf
D2122.pdf
D2124.pdf
D2126.pdf
D2129.pdf
D2130.pdf
D2131.pdf
D2132.pdf
D2134.pdf
D2136.pdf
D2137.pdf
D2140.pdf
D2143.pdf
D2144.pdf
D2148.pdf
D2149.pdf
D2152.pdf
D2156.pdf
D2157.pdf
D2158.pdf
D2161.pdf
D2162.pdf
D2165.pdf
D2166.pdf
D2167.pdf
D2168.pdf
D217.pdf
D2170.bqib0701.pdf
D2170.pdf
D2171.pdf
D2172.pdf
D2178.pdf
D2180.pdf
D2186.pdf
D2187.pdf
D2190.pdf
D2191.pdf
D2192.pdf
D2193.pdf
D2194.pdf
D2195.pdf
D2196.pdf
D2197.pdf
D2199.pdf
D2200.pdf
D2201.pdf
D2202.pdf
D2203.pdf
D2205.pdf
D2207.pdf
D2208.pdf
D2209.pdf
D2210.pdf
D2211.pdf
D2212.pdf
D2213.pdf
D2214.pdf
D2216.pdf
D2217.pdf
D2218.pdf
D2219.pdf
D2220.pdf
D2222.pdf
D2225.pdf
D2226.pdf
D2227.pdf
D2228.pdf
D2229.pdf
D2230.pdf
D2234D2234M.pdf
D2235.pdf
D2238.pdf
D2239.pdf
D2240.pdf
D2241.pdf
D2243.pdf
D2244.pdf
D2245.pdf
D2247.pdf
D2248.pdf
D225.pdf
D2251.pdf
D2252.pdf
D2255.pdf
D2256.pdf
D2257.pdf
D2258.pdf
D2259.pdf
D226.pdf
D2260.pdf
D2261.pdf
D2265.pdf
D2266.pdf
D2268.pdf
D2269.pdf
D227.pdf
D2270.pdf
D2272.pdf
D2273.pdf
D2274.pdf
D2275.pdf
D2276.pdf
D2278.pdf
D228.pdf
D2281.pdf
D2282.pdf
D2284.pdf
D2285.pdf
D2287.pdf
D2288.pdf
D229.pdf
D2290.pdf
D2291.pdf
D2293.pdf
D2294.pdf
D2295.pdf
D2296.pdf
D2300.pdf
D2301.pdf
D2303.pdf
D2304.pdf
D2305.pdf
D2307.pdf
D2308.pdf
D2310.pdf
D2318.pdf
D2319.pdf
D2320.pdf
D2321.pdf
D2322.pdf
D2325.pdf
D233.pdf
D2330.pdf
D2331.pdf
D2332.pdf
D2336.pdf
D2337.pdf
D2338.pdf
D2339.pdf
D234.pdf
D2340.pdf
D2343.pdf
D2344D2344M.pdf
D2346.pdf
D2347.pdf
D2348.pdf
D2349.pdf
D235.pdf
D2350.pdf
D2351.pdf
D2352.pdf
D2354.pdf
D2357.pdf
D2358.pdf
D2359.pdf
D2360.pdf
D2361.pdf
D2363.pdf
D2364.pdf
D2369.pdf
D2370.pdf
D2371.pdf
D2372.pdf
D2373.pdf
D2374.pdf
D2375.pdf
D2377.pdf
D2378.pdf
D2379.pdf
D2380.pdf
D2383.pdf
D2384.pdf
D2386.pdf
D2392.pdf
D2394.pdf
D2395.pdf
D2396.pdf
D2397.pdf
D2399.pdf
D240.pdf
D2400.pdf
D2402.pdf
D2403.pdf
D2412.pdf
D2413.pdf
D2414.pdf
D2415.pdf
D2416.pdf
D2419.pdf
D242.pdf
D2420.pdf
D2421.pdf
D2422.pdf
D2423.pdf
D2425.pdf
D2426.pdf
D2427.pdf
D243.pdf
D2433.pdf
D2434.pdf
D2435.pdf
D2439.pdf
D244.pdf
D2440.pdf
D2442.pdf
D2444.pdf
D2447.pdf
D2448.pdf
D2449.pdf
D245.pdf
D2452.pdf
D2453.pdf
D2454.pdf
D2457.pdf
D246.pdf
D2460.pdf
D2462.pdf
D2463.pdf
D2464.pdf
D2466.pdf
D2467.pdf
D2471.pdf
D2472.pdf
D2475.pdf
D2477.pdf
D2481.pdf
D2484.pdf
D2485.pdf
D2486.pdf
D2487.pdf
D2488.pdf
D2489.pdf
D2492.pdf
D2493.pdf
D2494.pdf
D2495.pdf
D2497.pdf
D2500.pdf
D2501.pdf
D2502.pdf
D2503.pdf
D2504.pdf
D2505.pdf
D2509.pdf
D2510.pdf
D2511.pdf
D2512.pdf
D2513.pdf
D2517.pdf
D2518.pdf
D2519.pdf
D2520.pdf
D2521.pdf
D2522.pdf
D2523.pdf
D2524.pdf
D2525.pdf
D2527.pdf
D2532.pdf
D2533.pdf
D2534.pdf
D2538.pdf
D2549.pdf
D2555.pdf
D2556.pdf
D2557.pdf
D2559.pdf
D256.pdf
D2561.pdf
D2562.pdf
D2563.pdf
D2564.pdf
D2565.pdf
D2569.pdf
D257.pdf
D257.qsqy8858.pdf
D2570.pdf
D2572.pdf
D2573.pdf
D2574.pdf
D2575.pdf