استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part18

C357.pdf
C359.pdf
C361.pdf
C361M.pdf
C363.pdf
C364.pdf
C365C365M.pdf
C366C366M.pdf
C367.pdf
C368.pdf
C370.pdf
C371.pdf
C372.pdf
C373.pdf
C374.pdf
C375.pdf
C384.pdf
C385.pdf
C386.pdf
C387C387M.pdf
C390.pdf
C393.pdf
C394.pdf
C395.pdf
C397.pdf
C398.pdf
C399.pdf
C39C39M.pdf
C40.pdf
C400.pdf
C401.pdf
C403C403M.pdf
C404.pdf
C406.pdf
C408.pdf
C410.pdf
C411.pdf
C412.pdf
C412M.pdf
C413.pdf
C414.pdf
C416.pdf
C417.pdf
C418.pdf
C419.pdf
C421.pdf
C423.pdf
C424.pdf
C425.pdf
C426.pdf
C428.pdf
C429.pdf
C42C42M.pdf
C43.pdf
C430.pdf
C441.pdf
C443.pdf
C443M.pdf
C444.pdf
C444M.pdf
C447.pdf
C448.pdf
C449C449M.pdf
C450.pdf
C451.pdf
C452.pdf
C454.pdf
C455.pdf
C456.pdf
C457.pdf
C458.pdf
C459.pdf
C461.pdf
C465.pdf
C466.pdf
C467.pdf
C469.pdf
C470C470M.pdf
C471M.pdf
C472.pdf
C473.pdf
C474.pdf
C475C475M.pdf
C476.pdf
C478.pdf
C478M.pdf
C479.pdf
C480.pdf
C481.pdf
C482.pdf
C484.pdf
C485.pdf
C488.pdf
C490.pdf
C492.pdf
C494C494M.pdf
C495.pdf
C496C496M.pdf
C497.pdf
C497M.pdf
C499.pdf
C50.pdf
C500.pdf
C501.pdf
C502.pdf
C503.pdf
C505.pdf
C505M.pdf
C506.pdf
C506M.pdf
C507.pdf
C507M.pdf
C508.pdf
C509.pdf
C51.pdf
C510.pdf
C511.pdf
C512.pdf
C514.pdf
C515.pdf
C516.pdf
C518.pdf
C520.pdf
C522.pdf
C530.pdf
C531.pdf
C533.pdf
C534.pdf
C535.pdf
C536.pdf
C537.pdf
C538.pdf
C539.pdf
C541.pdf
C542.pdf
C544.pdf
C545.pdf
C547.pdf
C549.pdf
C55.pdf
C550.pdf
C551.pdf
C552.pdf
C553.pdf
C554.pdf
C557.pdf
C56.pdf
C563.pdf
C564.pdf
C566.pdf
C567.pdf
C568.pdf
C577.pdf
C578.pdf
C579.pdf
C580.pdf
C581.pdf
C582.pdf
C583.pdf
C584.pdf
C585.pdf
C586.pdf
C587.pdf
C591.pdf
C592.pdf
C593.pdf
C595.pdf
C596.pdf
C597.pdf
C598.pdf
C59C59M.pdf
C600.pdf
C601.pdf
C602.pdf
C603.pdf
C604.pdf
C607.pdf
C609.pdf
C610.pdf
C612.pdf
C613C613M.pdf
C614.pdf
C615.pdf
C616.pdf
C617.pdf
C618.pdf
C61C61M.pdf
C62.pdf
C621.pdf
C623.pdf
C627.pdf
C629.pdf
C631.pdf
C632.pdf
C633.pdf
C634.pdf
C635.pdf
C636C636M.pdf
C637.pdf
C638.pdf
C639.pdf
C641.pdf
C642.pdf
C645.pdf
C647.pdf
C648.pdf
C650.pdf
C652.pdf
C653.pdf
C654.pdf
C654M.pdf
C655.pdf
C655M.pdf
C656.pdf
C657.pdf
C658.pdf
C659.pdf
C660.pdf
C661.pdf
C663.pdf
C664.pdf
C665.pdf
C666C666M.pdf
C667.pdf
C668.pdf
C67.pdf
C670.pdf
C672C672M.pdf
C673.pdf
C674.pdf
C675.pdf
C676.pdf
C679.pdf
C680.pdf
C681.pdf
C684.pdf
C685C685M.pdf
C686.pdf
C687.pdf
C688.pdf
C689.pdf
C690.pdf
C692.pdf
C693.pdf
C694.pdf
C696.pdf
C697.pdf
C698.pdf
C70.pdf
C700.pdf
C702.pdf
C703.pdf
C704.pdf
C706.pdf
C71.pdf
C711.pdf
C712.pdf
C715.pdf
C716.pdf
C717.pdf
C719.pdf
C722.pdf
C723.pdf
C724.pdf
C725.pdf
C726.pdf
C727.pdf
C728.pdf
C729.pdf
C73.pdf
C730.pdf
C731.pdf
C732.pdf
C734.pdf
C735.pdf
C736.pdf
C737.pdf
C738.pdf
C739.pdf
C740.pdf
C743.pdf
C744.pdf
C745.pdf
C746.pdf
C750.pdf
C752.pdf
C753.pdf
C754.pdf
C755.pdf
C756.pdf
C757.pdf
C758.pdf
C759.pdf
C76.pdf
C760.pdf
C761.pdf
C764.pdf
C765.pdf
C767.pdf
C76M.pdf
C770.pdf
C771.pdf
C772.pdf
C773.pdf
C774.pdf
C776.pdf
C777.pdf
C778.pdf
C779C779M.pdf
C78.pdf
C780.pdf
C782.pdf
C784.pdf
C786.pdf
C787.pdf
C788.pdf
C791.pdf
C792.pdf
C793.pdf
C794.pdf
C795.pdf
C796.pdf
C799.pdf
C800.pdf
C802.pdf
C803C803M.pdf
C805.pdf
C806.pdf
C807.pdf
C809.pdf
C810.pdf
C811.pdf
C813.pdf
C821.pdf
C822.pdf
C823.pdf
C824.pdf
C825.pdf
C827.pdf
C828.pdf
C829.pdf
C830.pdf
C831.pdf
C832.pdf
C833.pdf
C834.pdf
C835.pdf
C836.pdf
C837.pdf
C839.pdf
C840.pdf
C841.pdf
C842.pdf
C843.pdf
C844.pdf
C845.pdf
C846.pdf
C847.pdf
C848.pdf
C849.pdf
C856.pdf
C857.pdf
C858.pdf
C860.pdf
C861.pdf
C862.pdf
C863.pdf
C864.pdf
C865.pdf
C866.pdf
C867.pdf
C868.pdf
C869.pdf
C87.pdf
C870.pdf
C871.pdf
C872.pdf
C873.pdf
C874.pdf
C875.pdf
C876.pdf
C877.pdf
C877M.pdf
C878C878M.pdf
C879.pdf
C88.pdf
C880.pdf
C881C881M.pdf
C882.pdf
C884C884M.pdf
C885.pdf
C887.pdf
C888.pdf
C889.pdf
C890.pdf
C891.pdf
C892.pdf
C895.pdf
C896.pdf
C897.pdf
C898.pdf
C899.pdf
C90.pdf
C900.pdf
C901.pdf
C902.pdf
C903.pdf
C904.pdf
C905.pdf
C907.pdf
C908.pdf
C909.pdf
C91.pdf
C910.pdf
C911.pdf
C912.pdf
C913.pdf
C914.pdf
C915.pdf
C916.pdf
C917.pdf
C918.pdf
C919.pdf
C92.pdf
C920.pdf
C921.pdf
C922.pdf
C923.pdf
C923M.pdf
C924.pdf
C924M.pdf
C925.pdf
C926.pdf
C927.pdf
C928.pdf
C929.pdf
C930.pdf
C932.pdf
C933.pdf
C935.pdf
C936.pdf
C937.pdf
C938.pdf
C939.pdf
C940.pdf
C941.pdf
C942.pdf
C943.pdf
C944.pdf
C945.pdf
C946.pdf
C947.pdf
C948.pdf
C949.pdf
C94C94M.pdf
C950.pdf
C952.pdf
C953.pdf
C954.pdf
C955.pdf
C956.pdf
C957.pdf
C958.pdf
C961.pdf
C963.pdf
C964.pdf
C965.pdf
C966.pdf
C967.pdf
C968.pdf
C969.pdf
C969M.pdf
C97.pdf
C970.pdf
C972.pdf
C973.pdf
C974.pdf
C975.pdf
C977.pdf
C978.pdf
C979.pdf
C980.pdf
C981.pdf
C982.pdf
C985.pdf
C985M.pdf
C987.pdf
C989.pdf
C99.pdf
C990.pdf
C990M.pdf
C991.pdf
C992.pdf
C993.pdf
C995.pdf
C996.pdf
C998.pdf
C999.pdf
catalog.pdf
Code_of_Standard_Practice.pdf
Copy of ASTM D 6265-09.pdf
Copy of C1283.pdf
Copy of D1283.pdf
Copy of D6265.pdf
D1000.pdf
D1002.pdf
D1003.pdf
D1004.pdf
D1005.pdf
D1006.pdf
D1007.pdf
D1013.pdf
D1014.pdf
D1015.pdf
D1016.pdf
D1018.pdf
D1025.pdf
D1036.pdf
D1037.pdf
D1038.pdf
D1039.pdf
D1042.pdf
D1043.pdf
D1044.pdf
D1045.pdf
D1047.pdf
D1048.pdf
D1049.pdf
D1050.pdf
D1051.pdf
D1052.pdf
D1053.pdf
D1054.pdf
D1055.pdf
D1056.pdf
D1059.pdf
D1060.pdf
D1061.pdf
D1062.pdf
D1065.pdf
D1066.14621-1.pdf
D1066.pdf
D1067.pdf
D1068.pdf
D1070.pdf
D1071.pdf
D1072.pdf
D1073.pdf
D1074.pdf
D1075.pdf
D1076.pdf
D1078.pdf
D1079.pdf
D1082.pdf
D1084.pdf
D1091.pdf
D1092.pdf
D1093.pdf
D1094.pdf
D1101.pdf
D1102.pdf
D1105.pdf
D1106.pdf
D1107.pdf
D1108.pdf
D1109.pdf
D1110.pdf
D1113.pdf
D1117.pdf
D1118.pdf
D1119.pdf
D1120.pdf
D1121.pdf
D1122.pdf
D1123.pdf
D1125.pdf
D1126.2813-1 (1).pdf
D1126.2813-1.pdf
D1126.pdf
D1129.3810-1.pdf
D1129.pdf
D113.pdf
D1133.pdf
D1135.pdf
D1139.pdf
D1140.pdf
D1141.pdf
D1142.pdf
D1144.pdf
D1146.pdf
D1148.pdf
D1149.pdf
D115.pdf
D1151.pdf
D1152.pdf
D1153.pdf
D1155.pdf
D1157.pdf
D1159.pdf
D116.pdf
D1160.pdf
D1165.pdf
D1166.pdf
D1168.pdf
D1169.pdf
D117.pdf
D1171.pdf
D1172.pdf
D1173.pdf
D1176.pdf
D1177.pdf
D1179.pdf
D1183.pdf
D1184.pdf
D1186.pdf
D1187.pdf
D1188.pdf
D1193.3906-1.pdf
D1193.pdf
D1195.pdf
D1196.pdf
D1198.pdf
D1199.pdf
D12.pdf
D120.pdf
D1200.pdf
D1201.pdf
D1203.pdf
D1204.pdf
D1204.qsqy8858.pdf
D1208.pdf
D1209.pdf
D121.pdf
D1210.pdf
D1211.pdf
D1212.pdf
D1214.pdf
D1217.pdf
D1218.pdf
D1227.pdf
D1229.pdf
D123.pdf
D1230.pdf
D1234.pdf
D1238.pdf
D1239.pdf
D124.pdf
D1240.pdf
D1241.pdf
D1243.pdf
D1244.pdf
D1245.pdf
D1246.pdf
D1248.pdf
D1249.pdf
D1250.pdf
D1252.pdf
D1253.pdf
D1257.pdf
D1258.pdf
D1259.pdf
D126.pdf
D1263.pdf
D1264.pdf
D1265.pdf
D1266.pdf
D1267.pdf
D127.pdf
D1272.pdf