استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part17

B895.pdf
B896.pdf
B897.pdf
B898.pdf
B899-2013.pdf
B899.pdf
B9- 12. 2012.pdf
B900.pdf
B901.pdf
B902-2013.pdf
B902.pdf
B903.pdf
B904.pdf
B905.pdf
B906.pdf
B907-2013.pdf
B907.pdf
B908.pdf
B909.pdf
B90B90M- 12. 2012.pdf
B90B90M.pdf
B91.pdf
B910B910M.pdf
B911B911M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B911B911M.pdf
B912.pdf
B913.pdf
B914.pdf
B915.pdf
B916.pdf
B917B917M – ۱۲ .۲۰۱۲٫pdf
B917B917M.pdf
B918.pdf
B919 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B919.pdf
B920.pdf
B921.pdf
B922.pdf
B923.pdf
B924.pdf
B925.pdf
B926.pdf
B927.pdf
B928B928M.pdf
B929.pdf
B92B92M.pdf
B930.pdf
B931.pdf
B932.pdf
B933.pdf
B934.pdf
B935.pdf
B936.pdf
B937.pdf
B938.pdf
B939.pdf
B93B93M.pdf
B94.pdf
B940.pdf
B941.pdf
B942.pdf
B943-2013.pdf
B943.pdf
B944.pdf
B945.pdf
B947.pdf
B952B952M-2013.pdf
B960-2013.pdf
B967B967M − ۱۲a. 2012.pdf
B96B96M.pdf
B974B974M − ۱۲a. 2012.pdf
B979 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B981B981M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B982 – ۱۲٫۲۰۱۲٫pdf
B983-13 . 2013.pdf
B984 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B985 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B98B98M.pdf
B99B99M.pdf
Blue_Book.pdf
BS 4449-2009 Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel — Bar,coil and .pdf
BS 4515-1-2009 Specification for Welding of Steel Pipelines on Land and Offshore – Part 1 Carbon .pdf
BS EN 13060 2004+A2 – 2010-08.pdf
BS EN ISO 10993-1 – 2010-07.pdf
BS EN ISO 10993-10 – 2010-10.pdf
BS EN ISO 10993-4 – 2009(2010-02).pdf
BS EN ISO 11607-1-2009(2010-02).pdf
BS EN ISO 13485+Annex B – 2010-.pdf
BS EN ISO 13485+Annex B – 2010-01.pdf
BSI BS EN 14982+A1-2010.pdf
C1000.pdf
C1001.pdf
C1002.pdf
C1005.pdf
C1006.pdf
C1007.pdf
C1008.pdf
C1009.pdf
C1012.pdf
C1014.pdf
C1015.pdf
C1016.pdf
C1017C1017M.pdf
C1019.pdf
C1021.pdf
C1022.pdf
C1023.pdf
C1026.pdf
C1027.pdf
C1029.pdf
C1030.pdf
C1031.pdf
C1032.pdf
C1036.pdf
C1037.pdf
C1038.pdf
C1040.pdf
C1041.pdf
C1042.pdf
C1043.pdf
C1044 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
C1044.pdf
C1045.pdf
C1046.pdf
C1047.pdf
C1048 − ۱۲´۱٫ ۲۰۱۲٫pdf
C1048.pdf
C1052.pdf
C1053.pdf
C1054.pdf
C1055.pdf
C1057.pdf
C1058.pdf
C1059.pdf
C1060.pdf
C1062.pdf
C1063.pdf
C1064C1064M.pdf
C1066.pdf
C1067.pdf
C1068.pdf
C1069.pdf
C1070.pdf
C1071.pdf
C1072.pdf
C1073.pdf
C1074.pdf
C1075.pdf
C1076.pdf
C1077-13 . 2013.pdf
C1077.pdf
C108.pdf
C1080.pdf
C1081.pdf
C1082.pdf
C1083.pdf
C1084.pdf
C1086.pdf
C1087.pdf
C1088.pdf
C1090.pdf
C1091.pdf
C1093.pdf
C1094.pdf
C1096.pdf
C1097.pdf
C1099.pdf
C109C109M.pdf
C11.pdf
C110.pdf
C1101C1101M.pdf
C1103.pdf
C1103M.pdf
C1104C1104M − ۱۳ . ۲۰۱۳٫pdf
C1104C1104M.pdf
C1105.pdf
C1106.pdf
C1107.pdf
C1108.pdf
C1109.pdf
C1110.pdf
C1111.pdf
C1112.pdf
C1113.pdf
C1114.pdf
C1115.pdf
C1116.pdf
C1118.pdf
C1119.pdf
C1120.pdf
C1121.pdf
C1122.pdf
C1123.pdf
C1124.pdf
C1125.pdf
C1126.pdf
C1127.pdf
C1128.pdf
C1129.pdf
C113.pdf
C1130.pdf
C1131.pdf
C1133.pdf
C1134.pdf
C1135.pdf
C1136.pdf
C1137.pdf
C1138M.pdf
C1139.pdf
C114.pdf
C1140.pdf
C1141.pdf
C1142.pdf
C1144.pdf
C1145.pdf
C1146.pdf
C1147.pdf
C1148.pdf
C1149.pdf
C115.pdf
C1152C1152M.pdf
C1153.pdf
C1154.pdf
C1155.pdf
C1156.pdf
C1157.pdf
C1158.pdf
C1159.pdf
C1160.pdf
C1161.pdf
C1162.pdf
C1163.pdf
C1164.pdf
C1165.pdf
C1166.pdf
C1167.pdf
C1168.pdf
C1169.pdf
C117-13 . 2013.pdf
C117.pdf
C1170.pdf
C1171.pdf
C1172.pdf
C1173.pdf
C1174.pdf
C1175.pdf
C1176.pdf
C1177C1177M.pdf
C1178C1178M.pdf
C118.pdf
C1180.pdf
C1181.pdf
C1182.pdf
C1183.pdf
C1184-13 . 2013.pdf
C1184.pdf
C1185.pdf
C1186.pdf
C1187.pdf
C1188.pdf
C1189.pdf
C118M.pdf
C119.pdf
C1190.pdf
C1193-13 . 2013.pdf
C1193.pdf
C1194.pdf
C1195.pdf
C1196.pdf
C1197.pdf
C1198.pdf
C1199.pdf
C12-13 . 2013.pdf
C12.pdf
C120.pdf
C1201.pdf
C1202.pdf
C1203.pdf
C1204.pdf
C1205.pdf
C1206.pdf
C1207.pdf
C1208C1208M.pdf
C1209.pdf
C121.pdf
C1210.pdf
C1211.pdf
C1212.pdf
C1214.pdf
C1214M.pdf
C1215.pdf
C1216.pdf
C1217.pdf
C1218C1218M.pdf
C1219.pdf
C1220.pdf
C1221.pdf
C1222.pdf
C1223.pdf
C1224.pdf
C1225.pdf
C1226.pdf
C1227.pdf
C1228.pdf
C1229.pdf
C123.pdf
C1230.pdf
C1231C1231M.pdf
C1232.pdf
C1233.pdf
C1234.pdf
C1236.pdf
C1237.pdf
C1238.pdf
C1239.pdf
C1240.pdf
C1241.pdf
C1242.pdf
C1243.pdf
C1244.pdf
C1244M.pdf
C1245C1245M.pdf
C1246.pdf
C1247.pdf
C1248.pdf
C1249.pdf
C125-13 . 2013.pdf
C125.pdf
C1250.pdf
C1252.pdf
C1253.pdf
C1254.pdf
C1255.pdf
C1256.pdf
C1257.pdf
C1258.pdf
C1259.pdf
C126.pdf
C1260.pdf
C1261.pdf
C1262.pdf
C1263.pdf
C1264.pdf
C1265.pdf
C1266.pdf
C1267.pdf
C1268.pdf
C1269.pdf
C127.pdf
C1270.pdf
C1271.pdf
C1272.pdf
C1273.pdf
C1274.pdf
C1275.pdf
C1276.pdf
C1277.pdf
C1278C1278M.pdf
C1279.pdf
C128.pdf
C1280-13 . 2013.pdf
C1280.pdf
C1281.pdf
C1282.pdf
C1283.pdf
C1284.pdf
C1285.pdf
C1287.pdf
C1288.pdf
C1289.pdf
C129.pdf
C1290.pdf
C1291.pdf
C1292.pdf
C1293.pdf
C1294.pdf
C1295-13 . 2013.pdf
C1295.pdf
C1296.pdf
C1297.pdf
C1298.pdf
C1299.pdf
C1300.pdf
C1301.pdf
C1302.pdf
C1303.pdf
C1304.pdf
C1305.pdf
C1306.pdf
C1307.pdf
C1308.pdf
C1309.pdf
C131.pdf
C1310.pdf
C1311.pdf
C1312.pdf
C1313.pdf
C1313C1313M − ۱۳٫ ۲۰۱۳٫pdf
C1314.pdf
C1315.pdf
C1316.pdf
C1318.pdf
C1319.pdf
C1320.pdf
C1321.pdf
C1322.pdf
C1323.pdf
C1324.pdf
C1325.pdf
C1326.pdf
C1327.pdf
C1328.pdf
C1329.pdf
C133.pdf
C1330.pdf
C1331.pdf
C1332.pdf
C1334.pdf
C1335.pdf
C1336.pdf
C1337.pdf
C1338.pdf
C1339.pdf
C134.pdf
C1340.pdf
C1341.pdf
C1343.pdf
C1344.pdf
C1345.pdf
C1346.pdf
C1347.pdf
C1348.pdf
C1349.pdf
C135.pdf
C1350M.pdf
C1351M.pdf
C1352.pdf
C1353.pdf
C1354.pdf
C1355C1355M.pdf
C1356.pdf
C1357.pdf
C1358-13 . 2013.pdf
C1358.pdf
C1359.pdf
C136.pdf
C1360.pdf
C1361.pdf
C1362.pdf
C1363.pdf
C1364.pdf
C1365.pdf
C1366.pdf
C1367.pdf
C1368.pdf
C1369.pdf
C1370.pdf
C1371.pdf
C1372.pdf
C1373.pdf
C1374.pdf
C1375.pdf
C1376.pdf
C1377.pdf
C1378.pdf
C1379.pdf
C1380.pdf
C1381.pdf
C1382.pdf
C1383.pdf
C1384.pdf
C1385C1385M.pdf
C1386.pdf
C1387.pdf
C138C138M.pdf
C139.pdf
C1392.pdf
C1393.pdf
C1394.pdf
C1396C1396M-13 . 2013.pdf
C1396C1396M.pdf
C1397.pdf
C1398.pdf
C1399.pdf
C14.pdf
C140.pdf
C1400.pdf
C1401.pdf
C1402.pdf
C1403.pdf
C1404C1404M.pdf
C1405.pdf
C1407.pdf
C1408.pdf
C1409.pdf
C141.pdf
C1410.pdf
C1411.pdf
C1413.pdf
C1414.pdf
C1415.pdf
C1416.pdf
C1417.pdf
C1417M-13 . 2013.pdf
C1417M.pdf
C1419.pdf
C142.pdf
C1420.pdf
C1421.pdf
C1422.pdf
C1423.pdf
C1424.pdf
C1425.pdf
C1426.pdf
C1427.pdf
C1428.pdf
C1429.pdf
C1430.pdf
C1431.pdf
C1432.pdf
C1433-13 . 2013.pdf
C1433.pdf
C1433M-13 . 2013.pdf
C1433M.pdf
C1435C1435M.pdf
C1436.pdf
C1437.pdf
C1438.pdf
C1439.pdf
C143C143M.pdf
C144.pdf
C1440.pdf
C1441.pdf
C1442.pdf
C1443.pdf
C1445.pdf
C1446.pdf
C1447C1447M.pdf
C1448C1448M.pdf
C1449C1449M.pdf
C1450C1450M.pdf
C1451.pdf
C1452.pdf
C1453.pdf
C1454.pdf
C1455.pdf
C1456.pdf
C1457.pdf
C1458.pdf
C1459.pdf
C146.pdf
C1460.pdf
C1461.pdf
C1462.pdf
C1463.pdf
C1464.pdf
C1465.pdf
C1466.pdf
C1467C1467M.pdf
C1468.pdf
C1469.pdf
C147.pdf
C1470.pdf
C1471.pdf
C1472.pdf
C1473.pdf
C1474.pdf
C1475.pdf
C1476.pdf
C1477.pdf
C1478.pdf
C1478M.pdf
C1479-13 . 2013.pdf
C1479.pdf
C1479M-13 . 2013.pdf
C148.pdf
C1480.pdf
C1481.pdf
C1482.pdf
C1483.pdf
C1484.pdf
C1485-13 . 2013.pdf
C1485.pdf
C1486.pdf
C1487.pdf
C1488.pdf
C1489.pdf
C149.pdf
C1490.pdf
C1491.pdf
C1492.pdf
C1493.pdf
C1494.pdf
C1495.pdf
C1496.pdf
C1497.pdf
C1498.pdf
C1499.pdf
C14M.pdf
C150.pdf
C1500.pdf
C1501.pdf
C1502.pdf
C1503.pdf
C1504-13 . 2013.pdf
C1504.pdf
C1504M-13 . 2013.pdf
C1504M.pdf
C1505.pdf
C1506.pdf
C1507.pdf
C1508.pdf
C1509.pdf
C151.pdf
C1510.pdf
C1511.pdf
C1512.pdf
C1513.pdf
C1514.pdf
C1515.pdf
C1516.pdf
C1517.pdf
C1518.pdf
C1519.pdf
C1520.pdf
C1521.pdf
C1522.pdf
C1523.pdf
C1524.pdf
C1525.pdf
C1526.pdf
C1527.pdf
C1528.pdf
C1529.pdf
C1530.pdf
C1531.pdf
C1532.pdf
C1533.pdf
C1534.pdf
C1535.pdf
C1536.pdf
C1539.pdf
C1540.pdf
C1541.pdf
C1542C1542M.pdf
C1543.pdf
C1545.pdf
C1546.pdf
C1547.pdf
C1548.pdf
C1549.pdf
C155.pdf
C1550.pdf
C1552.pdf
C1554.pdf
C1555.pdf
C1556.pdf
C1557.pdf
C1558.pdf
C1559.pdf
C156.pdf
C1560.pdf
C1561.pdf
C1562.pdf
C1563.pdf
C1564.pdf
C1565.pdf
C1567.pdf
C1568.pdf
C1569.pdf
C1570.pdf
C1571.pdf
C1572.pdf
C1574.pdf
C1576.pdf
C1577-13 . 2013.pdf
C1577.pdf
C1579.pdf
C157C157M.pdf
C158.pdf
C1580.pdf
C1581.pdf
C1582C1582M.pdf
C1583.pdf
C1585-13 . 2013.pdf
C1585.pdf
C1586.pdf
C1587.pdf
C1589.pdf
C159.pdf
C1590.pdf
C1591.pdf
C1592.pdf
C1594.pdf
C1597M.pdf
C16.pdf
C1601.pdf
C1602C1602M.pdf
C1603.pdf
C1604C1604M.pdf
C1605.pdf
C1606.pdf
C1608.pdf
C1609C1609M.pdf
C1610C1610M.pdf
C1611C1611M.pdf
C1614.pdf
C1615.pdf
C1616.pdf
C1617.pdf
C1618.pdf
C1618M.pdf
C1619.pdf
C162.pdf
C1620.pdf
C1621C1621M.pdf
C1622C1622M.pdf
C1623.pdf
C1624.pdf
C1625.pdf
C1629C1629M.pdf
C163.pdf
C1630.pdf
C1631.pdf
C1635.pdf
C1636.pdf
C165.pdf
C166.pdf
C167.pdf
C168.pdf
C169.pdf
C1696-13 . 2013.pdf
C170.pdf
C171.pdf
C172.pdf
C173C173M.pdf
C174C174M.pdf
C177.pdf
C179.pdf
C181.pdf
C182.pdf
C183.pdf
C185.pdf
C186.pdf
C187.pdf
C188.pdf
C191.pdf
C192C192M.pdf
C195.pdf
C196.pdf
C198.pdf
C199.pdf
C20.pdf
C201.pdf
C202.pdf
C203.pdf
C204.pdf
C206.pdf
C207.pdf
C208.pdf
C209.pdf
C210.pdf
C212.pdf
C215.pdf
C216.pdf
C217.pdf
C219.pdf
C220.pdf
C221.pdf
C222.pdf
C223.pdf
C224.pdf
C225.pdf
C226.pdf
C227.pdf
C22C22M.pdf
C230C230M.pdf
C231.pdf
C232.pdf
C233.pdf
C24.pdf
C240.pdf
C241.pdf
C242.pdf
C25.pdf
C260.pdf
C265.pdf
C266.pdf
C267.pdf
C27.pdf
C270.pdf
C271C271M.pdf
C272.pdf
C273.pdf
C274.pdf
C279.pdf
C282.pdf
C283.pdf
C285.pdf
C286.pdf
C287.pdf
C288.pdf
C289.pdf
C28C28M.pdf
C293.pdf
C294.pdf
C295.pdf
C296.pdf
C297C297M.pdf
C29C29M.pdf
C301.pdf
C302.pdf
C303.pdf
C305.pdf
C307.pdf
C308.pdf
C309.pdf
C311.pdf
C315.pdf
C317C317M.pdf
C318C318M.pdf
C31C31M.pdf
C32.pdf
C321.pdf
C322.pdf
C323.pdf
C324.pdf
C325.pdf
C326.pdf
C329.pdf
C33.pdf
C330.pdf
C331.pdf
C332.pdf
C335.pdf
C336.pdf
C338.pdf
C34.pdf
C341C341M.pdf
C346.pdf
C348.pdf
C349.pdf
C35.pdf
C351.pdf
C356.pdf