استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part16

A856A856M.pdf
A857A857M.pdf
A858A858M.pdf
A859A859M.pdf
A860A860M.pdf
A861.pdf
A862A862M.pdf
A865.pdf
A866.pdf
A867.pdf
A871A871M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A871A871M.pdf
A872A872M.pdf
A874A874M.pdf
A875A875M.pdf
A876 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A876.pdf
A877A877M.pdf
A878A878M.pdf
A879A879M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A879A879M.pdf
A881A881M.pdf
A882A882M.pdf
A883A883M.pdf
A884A884M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A884A884M.pdf
A885A885M.pdf
A886A886M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A886A886M.pdf
A887.pdf
A888.pdf
A889A889M.pdf
A890A890M − ۱۲a. 2012.pdf
A890A890M.pdf
A891.pdf
A892.pdf
A893A893M.pdf
A894A894M.pdf
A895.pdf
A896.pdf
A897A897M.pdf
A898A898M.pdf
A899.pdf
A900A900M.pdf
A901.pdf
A902 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A902.pdf
A903A903M.pdf
A904.pdf
A905.pdf
A906A906M.pdf
A908.pdf
A909.pdf
A90A90M.pdf
A910A910M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A910A910M.pdf
A911A911M.pdf
A912A912M.pdf
A913A913M.pdf
A914A914M.pdf
A915A915M.pdf
A917.pdf
A918.pdf
A920A920M.pdf
A921A921M.pdf
A922.pdf
A923.pdf
A924A924M.pdf
A925.pdf
A926.pdf
A927A927M.pdf
A928A928M.pdf
A929A929M.pdf
A930.pdf
A931.pdf
A932A932M.pdf
A933A933M.pdf
A934A934M.pdf
A937A937M.pdf
A938.pdf
A939.pdf
A939A939M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A940.pdf
A941.pdf
A942.pdf
A943A943M.pdf
A944.pdf
A945A945M.pdf
A946.pdf
A947M.pdf
A949A949M.pdf
A950A950M.pdf
A951.pdf
A952A952M.pdf
A955A955M.pdf
A956 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A956.pdf
A957.pdf
A957A957M − ۱۲a. 2012.pdf
A958.pdf
A959.pdf
A960A960M.pdf
A961A961M − ۱۲a. 2012.pdf
A961A961M.pdf
A962A962M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A962A962M.pdf
A964A964M.pdf
A965A965M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A965A965M.pdf
A966A966M.pdf
A967.pdf
A967A967M-13 . 2013.pdf
A968A968M.pdf
A970A970M.pdf
A971A971M.pdf
A972A972M.pdf
A973A973M.pdf
A974.pdf
A975.pdf
A976.pdf
A977A977M.pdf
A978A978M.pdf
A979A979M.pdf
A980.pdf
A981.pdf
A982A982M.pdf
A983A983M.pdf
A984A984M.pdf
A985A985M.pdf
A986A986M.pdf
A987.pdf
A988A988M.pdf
A989A989M.pdf
A99.pdf
A990.pdf
A991A991M.pdf
A992A992M.pdf
A994.pdf
A995A995M − ۱۲a. 2012.pdf
A995A995M.pdf
A996A996M.pdf
A997.pdf
A998A998M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A998A998M.pdf
A999A999M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A999A999M.pdf
aci 5443r_93.pdf
ANNUAL BOOK ASTM 2012.pdf
ASC_ASTM-ISOStandardsSample.pdf
ASCE+7-2010.pdf
astm -APWA2200.pdf
astm -E1699.19656-1.pdf
astm -ESDJ.pdf
astm 02620-1.pdf
astm 033000.pdf
astm 034000.pdf
astm 04720.pdf
astm 050500.pdf
astm 05120.pdf
astm 09216.pdf
astm 1154.pdf
astm 115920-115929.pdf
astm 1180.pdf
astm 1229.pdf
astm 1448.pdf
astm 15053.pdf
astm 1613.pdf
astm 1630.pdf
astm 172-39.pdf
astm 303.pdf
astm 30864.pdf
astm 31.1.pdf
astm 31.22.pdf
astm 323119.pdf
astm 331119.pdf
astm 33133.pdf
astm 3655.pdf
astm 428.pdf
astm 4880.pdf
astm 51631_2011-iso.pdf
astm 5442.pdf
ASTM 5585 of January 26.docx
ASTM 5585 of January 26.pdf
astm 5585-2005-McRoberts_thesis.pdf
astm 611.pdf
astm 6192 womens-ps42-70.pdf
astm 6555.pdf
astm 7018.pdf
ASTM A 0653-07.pdf
ASTM A 0992_A0992M-06a.pdf
ASTM A 100-07.pdf
ASTM A 1008-07a.pdf
ASTM A 1011-07.pdf
ASTM A 1017 A1017M-07.pdf
ASTM A 1018_A 1018M-08a.pdf
ASTM A 1035 A1035M-07.pdf
ASTM A 1046 A1046M-06.pdf
ASTM A 1049 A1049M-06.pdf
ASTM A 1054-07.pdf
ASTM A 106A106M-08.pdf
ASTM A 108-07.pdf
ASTM A 121-07.pdf
ASTM A 131 A 131M-07.pdf
ASTM A 135_A 135M-06.pdf
ASTM A 143 A143M-2007.pdf
ASTM A 181 A 181M-06.pdf
ASTM A 182 A182M-08a.pdf
ASTM A 184_A 184M – ۰۶٫pdf
ASTM A 185 A 185M-06.pdf
ASTM A 192-02(2007).pdf
ASTM A 193 A193M-2007.pdf
ASTM A 194_A194M-2008b.pdf
ASTM A 197_A0197M-2000(2006).pdf
ASTM A 2 – 2002(2008).pdf
ASTM A 20_A20M-07.pdf
ASTM A 210A 210M – ۰۲ (Reapproved 2007).pdf
ASTM A 213-A213M – 2008.pdf
ASTM A 217A 217M – ۰۷٫pdf
ASTM A 227_A 227M-06.pdf
ASTM A 228(A228M)-07.pdf
ASTM A 234 – 2007.pdf
ASTM A 240A240M-07e1.pdf
ASTM A 247-2006.pdf
ASTM A 262 – ۰۲a (Reapproved 2008).pdf
ASTM A 269 – 2007.pdf
ASTM A 276-06.pdf
ASTM A 297A 297M – ۰۷٫pdf
ASTM A 3 – ۰۱ (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 307-2007.pdf
ASTM A 309 – ۰۱ (Reapproved 2007).pdf
ASTM A 312 A312M – 2008.pdf
ASTM A 320A 320M – ۰۷٫pdf
ASTM A 322-2007.pdf
ASTM A 325 – ۰۷٫pdf
ASTM A 325M – ۰۷٫pdf
ASTM A 327M-91(2006).pdf
ASTM A 328 A 328M – 2007.pdf
ASTM A 335A335M-06.pdf
ASTM A 336 A336M-2007.pdf
ASTM A 34-06.pdf
ASTM A 351_A0351M-06.pdf
ASTM A 352A352M-06.pdf
ASTM A 354-07.pdf
ASTM A 36_A36M-08.pdf
ASTM A 370 – ۰۸a.pdf
ASTM A 388-A 388M – 2008.pdf
ASTM A 394-07.pdf
ASTM A 400 – ۶۹ (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 403 – 2007.pdf
ASTM A 407-07.pdf
ASTM A 416_A416M-06.pdf
ASTM A 420-A420 – 2006.pdf
ASTM A 426_A426M – 2008.pdf
ASTM A 428A 428M – ۰۶٫pdf
ASTM A 449-07b.PDF
ASTM A 450A 450M – ۰۷٫pdf
ASTM A 451_A 451M-06.pdf
ASTM A 469 A 469M-06.pdf
ASTM A 484A 484M – ۰۸٫pdf
ASTM A 488A 488M – ۰۷٫pdf
ASTM A 490 – ۰۸a.pdf
ASTM A 494 A494M-2007.pdf
ASTM A 500 A500M-2007.pdf
ASTM A 501-2007.pdf
ASTM A 510-06.pdf
ASTM A 511_A511M-08.pdf
ASTM A 513-2007.pdf
ASTM A 516_A 516M-06.pdf
ASTM A 517-06.pdf
ASTM A 519-06.pdf
ASTM A 531 A 531M-91(R2006).pdf
ASTM A 537 A 537M-06.pdf
ASTM A 53_A53M-07.pdf
ASTM A 540_A 540M-06.pdf
ASTM A 550-06.pdf
ASTM A 553 A 553M-06.pdf
ASTM A 554-2008.pdf
ASTM A 562 A 562M-06.pdf
ASTM A 563-07.pdf
ASTM A 572 A572M-2007.pdf
ASTM A 580 A 580M-06.pdf
ASTM A 589-2006.pdf
ASTM A 595 A 595M-06.pdf
ASTM A 604 A604M-2007.pdf
ASTM A 608 A 608M-06.pdf
ASTM A 615-07.pdf
ASTM A 623M-08.pdf
ASTM A 635A 635M – ۰۷٫pdf
ASTM A 65-07.pdf
ASTM A 66-2007.pdf
ASTM A 664-06.pdf
ASTM A 671-06.pdf
ASTM A 672-08.pdf
ASTM A 673 A 673M-07.pdf
ASTM A 684 A 684M-06.pdf
ASTM A 688-08.pdf
ASTM A 691 – 98 (Reapproved 2007).pdf
ASTM A 693-06.pdf
ASTM A 698 A 698M-07.pdf
ASTM A 6A 6M – ۰۷٫pdf
ASTM A 703 A 703M-07.pdf
ASTM A 706-2006a.pdf
ASTM A 709 A 709M-07.pdf
ASTM A 711 A711M.pdf
ASTM A 717 A 717M-06.pdf
ASTM A 722 A 722M-07.pdf
ASTM A 74-06.pdf
ASTM A 743 A 743M-06.pdf
ASTM A 744A 744M – ۰۶٫pdf
ASTM A 747 A 747M-07.pdf
ASTM A 751-2007a.pdf
ASTM A 754-2006.pdf
ASTM A 760 A 760M-06.pdf
ASTM A 764-07.pdf
ASTM A 774-A774 – 2006.pdf
ASTM A 775 A775M-2007.pdf
ASTM A 780 – ۰۱ (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 782_A 782M-06.pdf
ASTM A 789-08a.pdf
ASTM A 792A792M-06a.pdf
ASTM A 796A 796M – ۰۶٫pdf
ASTM A 800_A 800M-01(2006).pdf
ASTM A 802A 802M – ۹۵ (Reapproved 2006).pdf
ASTM A 818-06.pdf
ASTM A 820_A0820M-06.pdf
ASTM A 827.pdf
ASTM A 82_A82M-07.pdf
ASTM A 857 A 857M-07.pdf
ASTM A 865 A 865M-06.pdf
ASTM A 872 A 872M-07.pdf
ASTM A 879-06.pdf
ASTM A 888-07.pdf
ASTM A 892-06.pdf
ASTM A 897-06.pdf
ASTM A 90 A90M-2007.pdf
ASTM A 917-06.pdf
ASTM A 923-06.pdf
ASTM A 924 A 924M-07.pdf
ASTM A 928-a928m-08.pdf
ASTM A 933 A 933M-07.pdf
ASTM A 939-07.pdf
ASTM A 941-06a.pdf
ASTM A 945 A 945M-06.pdf
ASTM A 955 A 955M-07.pdf
ASTM A 956-06.pdf
ASTM A 960 A 960M-07.pdf
ASTM A 961 A 961M-07.pdf
ASTM A 965 A 965M-06.pdf
ASTM A 966 A 966M-07.pdf
ASTM A 970 A 970M-06.pdf
ASTM A 983 A 983M-06.pdf
ASTM A 990-06.pdf
ASTM A 996-a996m-2006.pdf
ASTM A 997-07.pdf
astm a.pdf
astm a106.pdf
astm a182.pdf
astm a268.pdf
astm a270-03.pdf
astm a325.pdf
astm a36.pdf
astm a475.pdf
astm a490.pdf
astm a500.pdf
astm a53..pdf
astm a53.pdf
astm a57.pdf
astm a780-1.pdf
astm AC122.pdf
astm all. technical_spec.pdf
astm and iso related_methods_chart.pdf
ASTM B 101-07.pdf
ASTM B 103 B103M-07.pdf
ASTM B 107 B107M-2007.pdf
ASTM B 108-06.pdf
ASTM B 111 B111M-08.pdf
ASTM B 114-07.pdf
ASTM B 116-95(2007).pdf
ASTM B 117 – 2009.pdf
ASTM B 117-07a.pdf
ASTM B 121_B 121M – ۰۱ (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 122_B 122M-06.pdf
ASTM B 124B124M-08.pdf
ASTM B 130-08.pdf
ASTM B 131-07.pdf
ASTM B 134 B134M-08.pdf
ASTM B 135-08.pdf
ASTM B 138B 138M – ۰۶٫pdf
ASTM B 139B139M-06.pdf
ASTM B 140 B140M-2007.pdf
ASTM B 150B150M-08.pdf
ASTM B 152_B152M-06ae1.pdf
ASTM B 163-08.pdf
ASTM B 166-08.pdf
ASTM B 167-08.pdf
ASTM B 168-08.pdf
ASTM B 172-01a(2007)e1.pdf
ASTM B 173-01a(2007)e1.pdf
ASTM B 174-02(2007)e1.pdf
ASTM B 176-08.pdf
ASTM B 177-01(Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM B 179 – ۰۶٫pdf
ASTM B 187B187M-06.pdf
ASTM B 196 B196M-2007.pdf
ASTM B 197 B197M-07.pdf
ASTM B 199-07.pdf
ASTM B 206 B206M-2007.pdf
ASTM B 208 – ۰۶٫pdf
ASTM B 209_-07.pdf
ASTM B 209M-06.pdf
ASTM B 214-07.pdf
ASTM B 21B21M-06.pdf
ASTM B 221M-06.pdf
ASTM B 223 – 2008.pdf
ASTM B 230 B230M-2007.pdf
ASTM B 233-97(2007).pdf
ASTM B 236-07.pdf
ASTM B 236M-2007.pdf
ASTM B 237-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 240-07.pdf
ASTM B 243 – ۰۸a.pdf
ASTM B 248-07.pdf
ASTM B 249B249M.pdf
ASTM B 250-B250M-07.pdf
ASTM B 265-08.pdf
ASTM B 267-07.pdf
ASTM B 271-06.pdf
ASTM B 272-2007.pdf
ASTM B 277 – 1995 (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 283-06.pdf
ASTM B 286-07.pdf
ASTM B 298-2007.pdf
ASTM B 299-07.pdf
ASTM B 30-08.pdf
ASTM B 301B301M-08.pdf
ASTM B 302-07.pdf
ASTM B 315-06.pdf
ASTM B 317B317M-07.pdf
ASTM B 32-08.pdf
ASTM B 324-01(2007).pdf
ASTM B 330-2007.pdf
ASTM B 338-06a.pdf
ASTM B 348-08.pdf
ASTM B 350_B350M-02(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 351-B351M-08.pdf
ASTM B 352_B352M-02(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 353-07.pdf
ASTM B 355-06.pdf
ASTM B 359_B359M-02(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 36 B36M-08.pdf
ASTM B 362 – ۹۱ (Reapproved 2008).pdf
ASTM B 363-06a.pdf
ASTM B 367-06.pdf
ASTM B 368 – ۰۹٫pdf
ASTM B 37-08.pdf
ASTM B 371_B371M-06.pdf
ASTM B 373-00(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 374-06.pdf
ASTM B 380-97(08).pdf
ASTM B 381-08.pdf
ASTM B 388-06.pdf
ASTM B 390-06.pdf
ASTM B 395-08.pdf
ASTM B 398 B398M-02(2007).pdf
ASTM B 403-07.pdf
ASTM B 407-08.pdf
ASTM B 408-06.pdf
ASTM B 409-06e1.pdf
ASTM B 411_B411M-06.pdf
ASTM B 413 – 1997a(2008).pdf
ASTM B 415 – ۹۸ (Reapproved 2007).pdf
ASTM B 417-00(Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM B 418-06.pdf
ASTM B 422 – 2008.pdf
ASTM B 429B429M-06.pdf
ASTM B 430-97(Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM B 434-06.pdf
ASTM B 435-06.pdf
ASTM B 439-08.pdf
ASTM B 444-06.pdf
ASTM B 446 – ۰۳ (Reapproved 2008).pdf
ASTM B 447-2007.pdf
ASTM B 457 – ۶۷ (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM B 462-06.pdf
ASTM B 466_B466M-07.pdf
ASTM B 47-95a(2007).pdf
ASTM B 470-02(Reapproved 2007).pdf
ASTM B 473-07.pdf
ASTM B 475-07.pdf
ASTM B 476-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 477 – ۹۷ (Reapproved 2008).pdf
ASTM B 479-06.pdf
ASTM B 488-06.pdf
ASTM B 489 – ۸۵ (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM B 490 – ۹۲ (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM B 491_B491M-06.pdf
ASTM B 497-00(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 502 – ۰۲ (Reapproved 2007).pdf
ASTM B 504 – ۹۰ (Reapproved 2007).pdf
ASTM B 505-B505M-08.pdf
ASTM B 507 – ۸۶ (Reapproved 2008)e1.pdf
ASTM B 508-08.pdf
ASTM B 520-93(2007).pdf
ASTM B 522-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 523-B523M-07.pdf
ASTM B 527-06.pdf
ASTM B 532 – ۸۵ (Reapproved 2007).pdf
ASTM B 534-07.pdf
ASTM B 535-06.pdf
ASTM B 536-07.pdf
ASTM B 537-70(2007).pdf
ASTM B 539-02(2008).pdf
ASTM B 540-97(2008).pdf
ASTM B 541-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 542-07.pdf
ASTM B 543.21447-1.pdf
ASTM B 550B 550M – ۰۷٫pdf
ASTM B 556-1990(2007).pdf
ASTM B 557-2006.pdf
ASTM B 557M-06.pdf
ASTM B 570-06.pdf
ASTM B 571-97R08e1.pdf
ASTM B 572-06.pdf
ASTM B 574-06E1.pdf
ASTM B 575-06.pdf
ASTM B 584-06a.pdf
ASTM B 587-06.pdf
ASTM B 588-06.pdf
ASTM B 592-01(2006).pdf
ASTM B 594-06.pdf
ASTM B 595 – ۹۵ (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 6-2007.pdf
ASTM B 601-2007.pdf
ASTM B 61-08.pdf
ASTM B 618-06.pdf
ASTM B 622-06.pdf
ASTM B 626-06.pdf
ASTM B 63-2007.pdf
ASTM B 633-07.pdf
ASTM B 637 – ۰۶٫pdf
ASTM B 646-06.pdf
ASTM B 649-06.pdf
ASTM B 651-06.pdf
ASTM B 658 B658M-06.pdf
ASTM B 661-06.pdf
ASTM B 66_B66M-06.pdf
ASTM B 670-07.pdf
ASTM B 701B701M-06.pdf
ASTM B 706-00(2006).pdf
ASTM B 735-06.pdf
ASTM B 736-06.pdf
ASTM B 743-06.pdf
ASTM B 748 – ۹۰ (Reapproved 2006).pdf
ASTM B 752-06.pdf
ASTM B 76-90(2007).pdf
ASTM B 761-06.pdf
ASTM B 767-06.pdf
ASTM B 769-07.pdf
ASTM B 77-07.pdf
ASTM B 776-06.pdf
ASTM B 777-07.pdf
ASTM B 78-90(2007).pdf
ASTM B 790_B790M-06.pdf
ASTM B 80-2007.pdf
ASTM B 807B807M-06.pdf
ASTM B 84-07.pdf
ASTM B 843-07.pdf
ASTM B 846-06.pdf
ASTM B 853-07.pdf
ASTM B 858-06.pdf
ASTM B 86-06.pdf
ASTM B 860-07.pdf
ASTM B 861-06a.pdf
ASTM B 862-06a.pdf
ASTM B 863-06a.pdf
ASTM B 888-06.pdf
ASTM B 90B90M-07.pdf
ASTM B 91-2007.pdf
ASTM B 910_B910M-06.pdf
ASTM B 92 B92M-2007.pdf
ASTM B 920-01(Reapproved 2006)e1.pdf
ASTM B 924-02(Reapproved 2006).pdf
ASTM B 928_B928M-07.pdf
ASTM B 93 B93M-2007.pdf
ASTM B 94-2007.pdf
ASTM B 944-06.pdf
ASTM B 946-06.pdf
ASTM B 947-06.pdf
ASTM B 950-06.pdf
ASTM B 951-07.pdf
ASTM B 952-07.pdf
ASTM B 953-07.pdf
ASTM B 954-07.pdf
ASTM B 955_B 955M – ۰۸٫pdf
ASTM B 956 – ۰۷e1.pdf
ASTM B 96 B 96M-06.pdf
ASTM B 99 B 99M – ۰۶٫pdf
astm b117.pdf
astm Blue_Book.pdf
ASTM C 10 – ۰۷٫pdf
ASTM C 1000 – ۱۱٫pdf
ASTM C 1019-2007.pdf
ASTM C 1021-08.pdf
ASTM C 1028-2006.pdf
ASTM C 1032-06.pdf
ASTM C 1036-06.pdf
ASTM C 1043-06.pdf
ASTM C 1077-06.pdf
ASTM C 109-C 109M – 2007.pdf
ASTM C 1096_C 1096M – ۰۷ (Reapproved 2011)e1(Jan. 2012).pdf
ASTM C 11-08A.pdf
ASTM C 110-06.pdf
ASTM C 1107C 1107M – ۰۷a.pdf
ASTM C 114-2007.pdf
ASTM C 1141-06.pdf
ASTM C 1168-08.pdf
ASTM C 1180-07.pdf
ASTM C 119-2007.pdf
ASTM C 12-2007.pdf
ASTM C 1202 – 2007.pdf
ASTM C 1218-C 1218M-99(2008).pdf
ASTM C 1222-06.pdf
ASTM C 1229 – ۹۴ (Reapproved 2009).pdf
ASTM C 123 – 2004.pdf
ASTM C 1240-2010.pdf
ASTM C 1245C1245M-06.pdf
ASTM C 125-2007.pdf
ASTM C 1259-08.pdf
ASTM C 1261 – 2007.pdf
ASTM C 1262.2114-1.pdf
ASTM C 1266 – ۰۲ (Reapproved 2007).pdf
ASTM C 1267 – ۰۶٫pdf
ASTM C 1268 – ۹۴ (Reapproved 2008).pdf
ASTM C 127 – 2007.pdf
ASTM C 1272 – ۰۷٫pdf
ASTM C 1274.29312-1.pdf
ASTM C 1277 – ۰۶٫pdf
ASTM C 1278_C 1278M – ۰۷a.pdf
ASTM C 128 REV A – 2007.pdf
ASTM C 1289-2007.pdf
ASTM C 1293-06.pdf
ASTM C 1305-06.pdf
ASTM C 1314 2007.pdf
ASTM C 1315-06.pdf
ASTM C 1345-08.pdf
ASTM C 136-06.pdf
ASTM C 14-07.pdf
ASTM C 140 2007.pdf
ASTM C 1411-08.pdf
ASTM C 1417-08.pdf
ASTM C 1417m-08.pdf
ASTM C 143-C 143M – 2008.pdf
ASTM C 1433-2007.pdf
ASTM C 1433_M-2007.pdf
ASTM C 1439-99(2008).pdf
ASTM C 1465-08.pdf
ASTM C 1478-06.pdf
ASTM C 150-2007.pdf
ASTM C 1526-08.pdf
ASTM C 1587 – ۰۶٫pdf
ASTM C 1602C1602M-06.pdf
ASTM C 1649-2008.pdf
ASTM C 165-2007.pdf
ASTM C 1650-07.pdf
ASTM C 1656-07.pdf
ASTM C 1671-07.pdf
ASTM C 1672-07.pdf
ASTM C 1674-08.pdf
ASTM C 1676-08 Standard Specification for Microporous Therma.pdf
ASTM C 1683-08.pdf
ASTM C 1684-08.pdf
ASTM C 170-06.pdf
ASTM C 174C174M-06.pdf
ASTM C 191 – 2008.pdf
ASTM C 192-C 192M – 2007.pdf
ASTM C 204 – 2007.pdf
ASTM C 207-06.pdf
ASTM C 209-2007a.pdf
ASTM C 216-2007.pdf
ASTM C 219-2007.pdf
ASTM C 231 REV C – 2008.pdf
ASTM C 265-06.pdf
ASTM C 270-2007.pdf
ASTM C 273 C273M-2007.pdf
ASTM C 29-C 29M – 2007.pdf
ASTM C 303-2007.pdf
ASTM C 305-06.pdf
ASTM C 315-2007.pdf
ASTM C 31C31M-06.pdf
ASTM C 341C341M-06.pdf
ASTM C 359-06.pdf
ASTM C 387-06.pdf
ASTM C 393-06.pdf
ASTM C 423-2007a.pdf
ASTM C 426-2007.pdf
ASTM C 43 – 2008.pdf
ASTM C 451 – 2008.pdf
ASTM C 455-2009.pdf
ASTM C 457-08.pdf
ASTM C 470-C 470M – 2008.pdf
ASTM C 473-06.pdf
ASTM C 478-2009.pdf
ASTM C 478M-2009.pdf
ASTM C 490-2009.pdf
ASTM C 494-c494m-08.pdf
ASTM C 503-08.pdf
ASTM C 506-08.pdf
ASTM C 506m-08.pdf
ASTM C 507-08.pdf
ASTM C 507m-08.pdf
ASTM C 51-06.pdf
ASTM C 533-2009.pdf
ASTM C 534-2009.pdf
ASTM C 563-2007.pdf
ASTM C 578-2007.pdf
ASTM C 591-2007.pdf
ASTM C 595-08.pdf
ASTM C 610-2007.pdf
ASTM C 616-08.pdf
ASTM C 641-2007.pdf
ASTM C 642-06.pdf
ASTM C 645-08.pdf
ASTM C 655-2007.pdf
ASTM C 67-06.pdf
ASTM C 70-06.pdf
ASTM C 700-2009.pdf
ASTM C 76M-08.pdf
ASTM C 780-06.pdf
ASTM C 787-06.pdf
ASTM C 805-C 805M – 2008.pdf
ASTM C 822-06.pdf
ASTM C 825-06.pdf
ASTM C 840-2009.pdf
ASTM C 880-06.pdf
ASTM C 890-06.pdf
ASTM C 90-06a.pdf
ASTM C 902 (2007).pdf
ASTM C 922-08.pdf
ASTM C 923-2007.pdf
ASTM C 926-06.pdf
ASTM C 94 C94M-2007.pdf
ASTM C 967-2008.pdf
ASTM C 989-06.pdf
ASTM C 990-06.pdf
astm c.pdf
astm c11.pdf
astm c1216.pdf
astm c1260.pdf
astm c1602.pdf
astm C1611.pdf
astm c167content.pdf
astm c67.pdf
astm ca202.pdf
astm Choosing_Standards.pdf
astm CrystalStandard_V8_for_distribution.pdf
ASTM D 1004-2007.pdf
ASTM D 1005 – 95 (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 1044 – ۰۸٫pdf
ASTM D 1047-2007.pdf
ASTM D 1056-2007.pdf
ASTM D 1066-06.pdf
ASTM D 1075-2009.pdf
ASTM D 1076-06.pdf
ASTM D 1079-08.pdf
ASTM D 1121-2009.pdf
ASTM D 1129-06a.pdf
ASTM D 113 – 2009.pdf
ASTM D 1143M-2009.pdf
ASTM D 1159-2009.pdf
ASTM D 1177-2009.pdf
ASTM D 1204-2009.pdf
ASTM D 1209 – ۰۵ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 1257-07.pdf
ASTM D 1266 – ۰۷٫pdf
ASTM D 1275-06.pdf
ASTM D 1308 – ۰۲ (Reapproved 2007).pdf
ASTM D 1351-08.pdf
ASTM D 1363-06.pdf
ASTM D 1385-07.pdf
ASTM D 1389-07.pdf
ASTM D 139-07.pdf
ASTM D 1418-06.pdf
ASTM D 1424-07.pdf
ASTM D 1441-06.pdf
ASTM D 1442-06.pdf
ASTM D 1510-06.pdf
ASTM D 1525-2009.pdf
ASTM D 1531-06.pdf
ASTM D 1535-07.pdf
ASTM D 156 – ۰۷٫pdf
ASTM D 1577-2009.pdf
ASTM D 16-07.pdf
ASTM D 1600-2009.pdf
ASTM D 1603-06.pdf
ASTM D 1613-06.pdf
ASTM D 1630-06.pdf
ASTM D 1688-07.pdf
ASTM D 1693 – 2009.pdf
ASTM D 1708-06.pdf
ASTM D 1709-08.pdf
ASTM D 1710-08.pdf
ASTM D 1711-08.pdf
ASTM D 1720-08.pdf
ASTM D 1721-97(R2007).pdf
ASTM D 1732-08.pdf
ASTM D 1734-93(R2007).pdf
ASTM D 1735-08.pdf
ASTM D 1742-06.pdf
ASTM D 1748-08.pdf
ASTM D 1749-93(R2007).pdf
ASTM D 1751-04(2008).pdf
ASTM D 1752-08.pdf
ASTM D 1756-02(R2007).pdf
ASTM D 1758-06.pdf
ASTM D 1761-06.pdf
ASTM D 1762-84(2007).pdf
ASTM D 1765-06.pdf
ASTM D 1776-08.pdf
ASTM D 1777-96(R2007).pdf
ASTM D 1782-95(R2007).pdf
ASTM D 1784-08.pdf
ASTM D 1785-06.pdf
ASTM D 1790-08.pdf
ASTM D 1791-93(2008).pdf
ASTM D 1792-06.pdf
ASTM D 1793-92(2008).pdf
ASTM D 1795-96(R2007)e1.pdf
ASTM D 1799-03a(2008).pdf
ASTM D 1828-01 (R2007).pdf
ASTM D 1833-87(R2007).pdf
ASTM D 1836-07.pdf
ASTM D 1837-02a(R2007).pdf
ASTM D 1838-07.pdf
ASTM D 1840-06.pdf
ASTM D 1844-08.pdf
ASTM D 1868-07.pdf
ASTM D 1883 – 2007.pdf
ASTM D 1894-06.pdf
ASTM D 1907-2007.pdf
ASTM D 1921-06.pdf
ASTM D 1922-06a.pdf
ASTM D 1971.pdf
ASTM D 2000-08.pdf
ASTM D 2013-2013.pdf
ASTM D 2017-1981.pdf
ASTM D 2019-97(R2007).pdf
ASTM D 2067-08.pdf
ASTM D 2068-08.pdf
ASTM D 2084-07.pdf
ASTM D 2086-08.pdf
ASTM D 2095-08.pdf
ASTM D 2121-07.pdf
ASTM D 2130-08.pdf
ASTM D 2131-08.pdf
ASTM D 2148-02(R2008)e1.pdf
ASTM D 2156-08.pdf
ASTM D 2167-08.pdf
ASTM D 2171 – 2009.pdf
ASTM D 2180-08.pdf
ASTM D 2200-08.pdf
ASTM D 2244-2009.pdf
ASTM D 2244-2009B.pdf
ASTM D 2248-01aR07.pdf
ASTM D 2256-02(R2008).pdf
ASTM D 2261-2009.pdf
ASTM D 2360-2008.pdf
ASTM D 2369 – 07.pdf
ASTM D 2395-2009.pdf
ASTM D 240-2002R2007.pdf
ASTM D 2434 – 68 R(2006).pdf
ASTM D 2485-91(R2007).pdf
ASTM D 2487 2006.pdf
ASTM D 2488 2006.pdf
ASTM D 2519-2009.pdf
ASTM D 3278 – ۹۶ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 3316 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 3466 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 3481 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 3498 – ۰۳ (Reapproved  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 3611 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 3648 – ۰۴(Reapproved 2011).pdf
ASTM D 3650 – ۹۳ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 3654_D 3654M – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 3776_D3776M – ۰۹ae2(Sep. 2011).pdf
ASTM D 3958 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 3970 – ۰۵ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 3973 – ۸۵ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4049 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 4052-2009.pdf
ASTM D 4057 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 4175 – ۰۹ae2(Sep. 2011).pdf
ASTM D 4185 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 4317 – ۹۸ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4338 – ۹۷ (Reapproved 2011)e1.pdf
ASTM D 4375 – ۹۶ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4391 – ۹۳a (Reapproved 2006)e1(Sep. 2011).pdf
ASTM D 4399 – ۰۵ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4418 – ۰۰ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4468 – ۸۵ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4483 – ۰۵a (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4489 – ۹۵ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4662 – ۰۸ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4701 – ۰۰ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 4752-2010.pdf
ASTM D 4821 – ۰۷e1(Aug. 2011).pdf
ASTM D 4869_D4869M – ۰۵ (Reapproved 2011)e1.pdf
ASTM D 4926 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 4930 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 4931 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 4984 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 4984 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۲٫pdf
ASTM D 5003 – ۰۶a (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 5151 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 5151 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۲).pdf
ASTM D 523-08(SCAN).pdf
ASTM D 5250 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 5402 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 5493 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 5514 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 562-2010.pdf
ASTM D 5810 – ۹۶ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 5851 – ۹۵ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 5888 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 596 – ۰۱ (Reapproved  ۲۰۱۲٫pdf
ASTM D 5983 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6088 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6088 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۲٫pdf
ASTM D 6124 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6152_D6152M – ۹۹ (Reapproved 2011)e1.pdf
ASTM D 6238 – ۹۸ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 6244 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6249 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6249 – ۰۶ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 6265-09.pdf
ASTM D 6299 – ۱۰e1(Mar. 2011).pdf
ASTM D 6353 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6364 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6364 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۲).pdf
ASTM D 6482 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6511_D 6511M – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱)e1.pdf
ASTM D 6511_D 6511M – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۲e1.pdf
ASTM D 6549 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6552 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6561 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6562 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6566.12012-1.pdf
ASTM D 6568 – ۰۰ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 6577 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱)e1.pdf
ASTM D 6605 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6631 – ۰۵ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 6674 – ۰۱ (Reapproved 2009)e1(Sep. 2011).pdf
ASTM D 6674 – ۰۱ (Reapproved 2009)e1(Sep. 2012).pdf
ASTM D 6689 – ۰۱ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 6707 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 6744 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱)e1.pdf
ASTM D 6916 – ۰۶c (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7001 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7066 – ۰۴ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 7176 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7178 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7190 – ۱۰ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 7201 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7205_D 7205M – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7228 – ۰۶a (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7239 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7240 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7244 – ۰۶a (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7252 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱)e1.pdf
ASTM D 7253 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱)e1.pdf
ASTM D 7257 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7272 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7274 – ۰۶a (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7280 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7290 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7298 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱)e1.pdf
ASTM D 7307 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 7405 – 08a.pdf
ASTM D 751 – ۰۶ (Reapproved  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 816 – ۰۶ (Reapproved 2011).pdf
ASTM D 843 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱)e1.pdf
ASTM D 870-2009.pdf
ASTM D 950 – ۰۳ (Reapproved  ۲۰۱۱).pdf
ASTM D 976 – ۰۶ (ReapproveD  ۲۰۱۱).pdf
astm d1143.pdf
astm d1250.pdf
astm d1598.pdf
astm d1599.pdf
astm d18.pdf
astm d1929-96.pdf
astm d2234.pdf
astm d2321..pdf
astm d2321.pdf
astm D2488DescriptionIdentification.pdf
astm d2513.pdf
astm d2609.pdf
astm d2843-99.pdf
astm d2846.pdf
astm d2899.pdf
astm d30.pdf
astm d35.pdf
astm d3689.pdf
astm d4059.pdf
astm d422-63.pdf
astm d4935.pdf
astm d5147.pdf
astm d5334-08.pdf
astm d5442-93.pdf
astm d5501-09.pdf
astm d5574-94.pdf
astm d5599.pdf
ASTM D6192..pdf
ASTM D6192.docx
astm d6192.pdf
astm d638t.pdf
astm d6416.pdf
astm d6433-09.pdf
astm d6503-99.pdf
astm d6724-01.pdf
astm d6730.pdf
astm d6751.pdf
astm D747-93.pdf
ASTM D7506.docx
ASTM D7506.pdf
astm d7673-10.pdf
astm d971.pdf
ASTM DS67A.pdf
ASTM E 10 – 10 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials.pdf
ASTM E 11-2009E01.pdf
ASTM E 122 – ۰۹e1(Nov. 2011).pdf
ASTM E 176 – ۱۰ae1(2011).pdf
ASTM E 259 – ۰۶ (Reapproved 2011).pdf
ASTM E 260 – ۹۶ (Reapproved 2011).pdf
ASTM E 312 – ۰۶ (Reapproved 2011).pdf
ASTM E 351 – ۹۳ (Reapproved 2006).pdf
ASTM E 351-93(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 456 – ۰۸E 3(May 2011).pdf
ASTM E 467 – ۰۸e1(Dec. 2011).pdf
ASTM E 561 – ۱۰e1(Dec. 2011).pdf
ASTM E 6 – ۰۹be1(Mar. 2011).pdf
astm e06.42.pdf
ASTM e07.04.pdf
astm e1394.pdf
astm e1527-00.pdf
astm e1527-05.pdf
astm e1527-97.pdf
astm e1559.pdf
astm e16-44-94.pdf
astm e1645-94.pdf
astm e186.pdf
astm e2121-03.pdf
astm e2369.pdf
astm e2503-07.pdf
astm e2600-08.pdf
astm e2600-10.pdf
astm e27.pdf
astm e2718-10.pdf
astm e2797-11.pdf
astm e31.pdf
astm e413.pdf
astm e648-91a.pdf
ASTM F 2012 – ۰۷٫pdf
ASTM F 2012.07.pdf
ASTM F 2620 – ۰۹e1(2010) Heat Fusion Joining of Polyethylene Pipe and Fittings1.pdf
ASTM F 2733 – 2009.pdf
astm f1046-93.pdf
astm f1510.pdf
astm f2164-02.pdf
astm f2170-09.pdf
astm f2244-08.pdf
astm f2268.pdf
ASTM f2352.pdf
astm f2709.pdf
astm f887-05.pdf
astm f936-07.pdf
astm f963..pdf
astm f963.pdf
astm ff-s-111d.pdf
ASTM FINAL-.pdf
astm g04.pdf
astm g21-96..pdf
astm g21-96.pdf
astm HITSP_DocumentsbyStandard.pdf
astm letter head.pdf
ASTM list of standards.pdf
astm M-630_0_1.pdf
astm S00-NS15-A3.pdf
ASTM s0001100_2010.pdf
astm sa518.pdf
astm sheehan-06.pdf
astm SPEC_A025.pdf
astm specs.pdf
ASTM STANDARDS .2012.pdf
astm t729.pdf
astm test metod.pdf
astm w119-00.pdf
ASTM%20D%201037-2006%20Rev%20A[1].pdf
astm-9th_ChapterOne-Booms.pdf
astm-d-228-03a.pdf
astm-d2487.pdf
ASTM-d7066-04.pdf
astm-ihsps_catalog.pdf
astm-m630u5.pdf
astm.Petroleum.pdf
ASTM.rar
astm.tecnical.pdf
astm.test metod.pdf
astm_catalog 2012.pdf
astm_d1193_critique.pdf
ASTM_D4950.pdf
ASTM_e31.22.pdf
astm_e90.pdf
ASTM_E_34_–_۱۱٫pdf
ASTM_F2089.pdf
ASTM_grainsize.pdf
ASTMD3359-2009.pdf
ASTMD4541-2009.pdf
AWS F4.1-2009.pdf
B1 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B1.pdf
B100.pdf
B101 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B101.pdf
B102.pdf
B103B103M.pdf
B105.pdf
B106.pdf
B107B107M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B107B107M − ۱۲٫۲۰۱۲٫pdf
B107B107M.pdf
B108.pdf
B108B108M – ۱۲´۱٫ ۲۰۱۲٫pdf
B111B111M.pdf
B114.pdf
B115.pdf
B116.pdf
B117.pdf
B121B121M.pdf
B122B122M.pdf
B124B124M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B124B124M.pdf
B127.pdf
B129 – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
B129 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B129.pdf
B130.pdf
B131 – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
B131 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B131.pdf
B134B134M.pdf
B135.pdf
B135M.pdf
B136.pdf
B137.pdf
B138B138M.pdf
B139B139M.pdf
B140B140M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B140B140M.pdf
B148.pdf
B150B150M.pdf
B151B151M.pdf
B152B152M-2013.pdf
B152B152M.pdf
B153.pdf
B154 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B154.pdf
B159B159M.pdf
B160.pdf
B161.pdf
B162.pdf
B163.pdf
B164.pdf
B165.pdf
B166.pdf
B167.pdf
B168.pdf
B169B169M.pdf
B16B16M.pdf
B170.pdf
B171B171M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B171B171M.pdf
B172.pdf
B173.pdf
B174.pdf
B176.pdf
B177.pdf
B179.pdf
B183.pdf
B187B187M.pdf
B188.pdf
B189.pdf
B19.pdf
B193.pdf
B194.pdf
B196B196M.pdf
B197B197M.pdf
B199 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B199.pdf
B2 − ۱۲´۱٫ ۲۰۱۲٫pdf
B2.pdf
B200.pdf
B201.pdf
B206B206M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B206B206M.pdf
B208.pdf
B209.pdf
B209M.pdf
B210 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B210.pdf
B210M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B210M.pdf
B211.pdf
B211M.pdf
B212 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B212.pdf
B213.pdf
B214.pdf
B215.pdf
B216.pdf
B21B21M.pdf
B22.pdf
B221 − ۱۲a. 2012.pdf
B221.pdf
B221M − ۱۲a. 2012.pdf
B221M.pdf
B223.pdf
B224.pdf
B226.pdf
B227.pdf
B228.pdf
B229 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B229.pdf
B23.pdf
B230B230M.pdf
B231B231M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B231B231M.pdf
B232B232M.pdf
B233.pdf
B234.pdf
B234M.pdf
B236.pdf
B236M.pdf
B237.pdf
B240-2013.pdf
B240.pdf
B241B241M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B241B241M.pdf
B242.pdf
B243.pdf
B244.pdf
B246.pdf
B247.pdf
B247M.pdf
B248 – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
B248 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B248.pdf
B248M – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
B248M –۲۰۱۲٫pdf
B248M.pdf
B249B249M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B249B249M.pdf
B250B250M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B250B250M.pdf
B251.pdf
B251M.pdf
B252.pdf
B253.pdf
B254.pdf
B258.pdf
B263.pdf
B265.pdf
B267.pdf
B26B26M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B26B26M.pdf
B271.pdf
B272 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B272.pdf
B275.pdf
B276.pdf
B277.pdf
B279.pdf
B280.pdf
B281.pdf
B283.pdf
B283B283M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B286.pdf
B29.pdf
B294.pdf
B296.pdf
B298 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B298.pdf
B299.pdf
B3- 12. 2012.pdf
B3.pdf
B30- 12. 2012.pdf
B30.pdf
B301B301M.pdf
B302- 12. 2012.pdf
B302.pdf
B306.pdf
B308B308M.pdf
B311.pdf
B312.pdf
B313B313M.pdf
B315-12. 2012.pdf
B315.pdf
B316B316M.pdf
B317B317M.pdf
B319.pdf
B32.pdf
B320.pdf
B322.pdf
B324.pdf
B327-2013.pdf
B327.pdf
B328.pdf
B329.pdf
B33- 12. 2012.pdf
B33.pdf
B330.pdf
B331.pdf
B333.pdf
B335.pdf
B338.pdf
B339-12. 2012.pdf
B339.pdf
B341B341M.pdf
B343.pdf
B344.pdf
B345B345M.pdf
B348.pdf
B349B349M.pdf
B350B350M.pdf
B351B351M.pdf
B352B352M.pdf
B353-12. 2012.pdf
B353.pdf
B354- 12. 2012.pdf
B354.pdf
B355.pdf
B359B359M – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
B359B359M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B359B359M.pdf
B360.pdf
B361.pdf
B362.pdf
B363.pdf
B364.pdf
B365 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B365.pdf
B366.pdf
B367.pdf
B368.pdf
B369.pdf
B36B36M.pdf
B37.pdf
B370 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B370.pdf
B371B371M.pdf
B372 − ۱۲a. 2012.pdf
B372.pdf
B373.pdf
B374.pdf
B379.pdf
B380.pdf
B381.pdf
B386.pdf
B387.pdf
B388.pdf
B389.pdf
B39.pdf
B390.pdf
B391.pdf
B392.pdf
B393.pdf
B394.pdf
B395B395M.pdf
B398B398M.pdf
B399B399M.pdf
B400.pdf
B401 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B401.pdf
B403 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B403.pdf
B406.pdf
B407.pdf
B408.pdf
B409.pdf
B411B411M.pdf
B413.pdf
B415.pdf
B416.pdf
B417.pdf
B418 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B418.pdf
B42.pdf
B422.pdf
B423.pdf
B424.pdf
B425.pdf
B427.pdf
B428.pdf
B429B429M.pdf
B43.pdf
B430.pdf
B432.pdf
B434.pdf
B435.pdf
B438B438M.pdf
B439 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B439.pdf
B440 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B440.pdf
B441.pdf
B443.pdf
B444.pdf
B446.pdf
B447 − ۱۲a. 2012.pdf
B447.pdf
B449.pdf
B452.pdf
B453B453M.pdf
B455.pdf
B456.pdf
B457.pdf
B462.pdf
B463.pdf
B464.pdf
B465.pdf
B466B466M.pdf
B467.pdf
B468.pdf
B47.pdf
B470.pdf
B472.pdf
B473.pdf
B474.pdf
B475.pdf
B476.pdf
B477.pdf
B478.pdf
B479.pdf
B48.pdf
B480.pdf
B481.pdf
B482.pdf
B483B483M.pdf
B487.pdf
B488.pdf
B489.pdf
B49.pdf
B490.pdf
B491B491M.pdf
B493.pdf
B494B494M.pdf
B495.pdf
B496.pdf
B497.pdf
B498B498M.pdf
B499.pdf
B5.pdf
B500B500M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B500B500M.pdf
B501.pdf
B502.pdf
B504.pdf
B505B505M − ۱۲a. 2012.pdf
B505B505M.pdf
B507.pdf
B508.pdf
B511.pdf
B512.pdf
B514.pdf
B515.pdf
B516.pdf
B517.pdf
B520 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B520.pdf
B521 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B521.pdf
B522.pdf
B523B523M − ۱۲a. 2012.pdf
B523B523M.pdf
B524B524M.pdf
B527.pdf
B528 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B528.pdf
B530.pdf
B532.pdf
B533.pdf
B534 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B534.pdf
B535.pdf
B536.pdf
B537.pdf
B539.pdf
B540.pdf
B541.pdf
B542-2013.pdf
B542.pdf
B543.pdf
B543B543M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B545.pdf
B546.pdf
B547B547M.pdf
B548.pdf
B549.pdf
B550B550M.pdf
B551B551M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B551B551M.pdf
B552 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B552.pdf
B555.pdf
B556.pdf
B557.pdf
B557M.pdf
B558.pdf
B559-12. 2012.pdf
B559.pdf
B560.pdf
B561.pdf
B562.pdf
B563.pdf
B564.pdf
B565.pdf
B566.pdf
B567.pdf
B568.pdf
B569.pdf
B570.pdf
B571.pdf
B572.pdf
B573.pdf
B574.pdf
B575.pdf
B576.pdf
B577.pdf
B578.pdf
B579.pdf
B580.pdf
B581.pdf
B582.pdf
B584- 12a. 2012.pdf
B584.pdf
B587-12. 2012.pdf
B587.pdf
B588.pdf
B589.pdf
B591.pdf
B592.pdf
B593.pdf
B594.pdf
B595.pdf
B596.pdf
B598.pdf
B599.pdf
B6-2013.pdf
B6.pdf
B600.pdf
B601- 12. 2012.pdf
B601.pdf
B602.pdf
B603.pdf
B604.pdf
B605.pdf
B606.pdf
B607.pdf
B608.pdf
B609B609M – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
B609B609M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B609B609M.pdf
B61.pdf
B610.pdf
B611.pdf
B612.pdf
B613.pdf
B614.pdf
B615.pdf
B616.pdf
B617.pdf
B618.pdf
B619.pdf
B62.pdf
B620.pdf
B621.pdf
B622.pdf
B624.pdf
B625.pdf
B626.pdf
B628.pdf
B629.pdf
B63.pdf
B630.pdf
B631.pdf
B632B632M.pdf
B633.pdf
B634.pdf
B635.pdf
B636.pdf
B637 − ۱۲´۱٫ ۲۰۱۲٫pdf
B637.pdf
B639.pdf
B640 − ۱۲a. 2012.pdf
B640.pdf
B643 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B643.pdf
B644.pdf
B645.pdf
B646 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B646.pdf
B647.pdf
B648.pdf
B649.pdf
B650.pdf
B651.pdf
B652B652M.pdf
B653B653M.pdf
B654B654M.pdf
B655B655M.pdf
B657.pdf
B658B658M.pdf
B659.pdf
B66.pdf
B660.pdf
B661 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B661.pdf
B662.pdf
B663.pdf
B664.pdf
B665.pdf
B666B666M.pdf
B667.pdf
B668.pdf
B67.pdf
B670.pdf
B671.pdf
B672.pdf
B673.pdf
B674.pdf
B675.pdf
B676.pdf
B677.pdf
B678.pdf
B679.pdf
B68.pdf
B680.pdf
B682.pdf
B683.pdf
B684.pdf
B685.pdf
B686.pdf
B687.pdf
B688.pdf
B689.pdf
B68M.pdf
B69 −۲۰۱۳٫pdf
B69-2013.pdf
B69.pdf
B690.pdf
B691.pdf
B692.pdf
B693.pdf
B694.pdf
B695.pdf
B696.pdf
B697.pdf
B698.pdf
B699.pdf
B70.pdf
B700.pdf
B701B701M.pdf
B702.pdf
B703.pdf
B704.pdf
B705.pdf
B706.pdf
B708 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B708.pdf
B709.pdf
B710.pdf
B711 −۲۰۱۳٫pdf
B711-2013.pdf
B711.pdf
B712.pdf
B715.pdf
B717.pdf
B718.pdf
B719.pdf
B722.pdf
B723.pdf
B724.pdf
B725.pdf
B726.pdf
B727.pdf
B729.pdf
B731.pdf
B733.pdf
B734.pdf
B735.pdf
B736.pdf
B737.pdf
B738.pdf
B739.pdf
B740.pdf
B742.pdf
B743 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B743.pdf
B744B744M.pdf
B745B745M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B745B745M.pdf
B746B746M.pdf
B747.pdf
B748.pdf
B749.pdf
B75.pdf
B750.pdf
B751.pdf
B752.pdf
B753.pdf
B754.pdf
B755.pdf
B756.pdf
B757.pdf
B758.pdf
B759.pdf
B75M.pdf
B76.pdf
B760.pdf
B761.pdf
B762.pdf
B763 – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
B763 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B763.pdf
B764.pdf
B765.pdf
B766.pdf
B767.pdf
B768.pdf
B769.pdf
B77.pdf
B770.pdf
B771.pdf
B772.pdf
B773.pdf
B774.pdf
B775-2013.pdf
B775.pdf
B776 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B776.pdf
B777.pdf
B778.pdf
B779 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B779.pdf
B78.pdf
B780.pdf
B781.pdf
B782.pdf
B783.pdf
B784.pdf
B786.pdf
B787B787M.pdf
B788B788M.pdf
B789B789M.pdf
B790B790M.pdf
B792-2013.pdf
B792.pdf
B793-2013.pdf
B793.pdf
B794.pdf
B795.pdf
B796.pdf
B797.pdf
B798.pdf
B799.pdf
B8.pdf
B80.pdf
B800.pdf
B801.pdf
B802B802M.pdf
B803.pdf
B804.pdf
B805.pdf
B806.pdf
B807B807M.pdf
B808.pdf
B809.pdf
B810.pdf
B811.pdf
B812.pdf
B813.pdf
B814.pdf
B815.pdf
B816.pdf
B817.pdf
B818.pdf
B819.pdf
B820.pdf
B821.pdf
B822.pdf
B823.pdf
B824.pdf
B825.pdf
B826.pdf
B827.pdf
B828.pdf
B829.pdf
B830.pdf
B831.pdf
B832.pdf
B833-2013.pdf
B833.pdf
B834.pdf
B835.pdf
B836.pdf
B837.pdf
B839.pdf
B84.pdf
B840.pdf
B841.pdf
B842.pdf
B843.pdf
B844.pdf
B845.pdf
B846.pdf
B848.pdf
B849.pdf
B85.pdf
B850.pdf
B851.pdf
B852 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B852.pdf
B853 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
B853.pdf
B854.pdf
B855.pdf
B856-12. 2012.pdf
B856.pdf
B857.pdf
B858.pdf
B859.pdf
B86 −۲۰۱۳٫pdf
B86-2013.pdf
B86.pdf
B860-2013.pdf
B860.pdf
B861.pdf
B862.pdf
B863- 12. 2012.pdf
B863.pdf
B864B864M.pdf
B865.pdf
B866.pdf
B867.pdf
B868.pdf
B869.pdf
B870.pdf
B871.pdf
B872.pdf
B873.pdf
B874.pdf
B875.pdf
B877.pdf
B878.pdf
B879.pdf
B88.pdf
B880.pdf
B881.pdf
B882.pdf
B883.pdf
B884.pdf
B885.pdf
B886-12. 2012.pdf
B886.pdf
B887-12. 2012.pdf
B887.pdf
B888- 12. 2012.pdf
B888.pdf
B88M.pdf
B89- 12. 2012.pdf
B890.pdf
B891.pdf
B892.pdf
B893.pdf
B894.pdf