استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part15

۲۰۱۲ astm.pdf
A 370-2012.PDF.pdf
A1003A1003M-13 . 2013.pdf
A1039A1039M-2013.pdf
A105A105M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A1064A1064M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A1067A1067M − ۱۲a. 2012.pdf
A1073A1073M – ۱۲٫۲۰۱۲٫pdf
A1075 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A1076A1076M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A1078A1078M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A1080 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A1081A1081M − ۱۲٫  ۲۰۱۲٫pdf
A1082A1082M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A1083A1083M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A123A123M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A181A181M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A182A182M − ۱۲b. 2012.pdf
A193A193M − ۱۲b. 2012.pdf
A194A194M − ۱۲a. 2012.pdf
A2- 12. 2012.pdf
A203A203M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A204A204M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A216A216M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A217A217M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A225A225M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A229A229M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A240A240M − ۱۲a. 2012.pdf
A254A254M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A263- 12. 2012.pdf
A265-12. 2012.pdf
A283A283M − ۱۲a. 2012.pdf
A285A285M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A29A29M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A302A302M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A307 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A312A312M − ۱۲a. 2012.pdf
A325M-13 . 2013..pdf
A350A350M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A351A351M − ۱۲b. 2012.pdf
A358A358M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A36A36M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A370 − ۱۲a. 2012.pdf
A372A372M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A376A376M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A380A380M-13 . 2013.pdf
A380A380M-2013.pdf
A403A403M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A416A416M − ۱۲a. 2012.pdf
A437A437M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A453A453M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A455A455M − ۱۲A. 2012.pdf
A479A479M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A480A480M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A484A484M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A488A488M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A489 – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
A489 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A49 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A490 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A490M – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
A490M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A505 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A506 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A507 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A511A511M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A513A513M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A530A530M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A531A531M – ۱۲ .۲۰۱۲٫pdf
A53A53M – ۱۲٫ ۲۰۱۲ (۲).pdf
A53A53M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A540A540M.pdf
A541A541M.pdf
A542A542M.pdf
A543A543M.pdf
A550.pdf
A551A551M.pdf
A553A553M.pdf
A554.pdf
A555A555M.pdf
A556A556M.pdf
A560A560M.pdf
A561.pdf
A562A562M.pdf
A563.pdf
A563M.pdf
A564A564M.pdf
A565A565M.pdf
A568A568M.pdf
A571A571M.pdf
A572A572M − ۱۲A. 2012.pdf
A572A572M.pdf
A573A573M.pdf
A574 – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A574.pdf
A574M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A574M.pdf
A575.pdf
A576.pdf
A577A577M.pdf
A578A578M.pdf
A579A579M.pdf
A580A580M – ۱۲a. 2012.pdf
A580A580M.pdf
A581A581M.pdf
A582A582M − ۱۲´۱٫ ۲۰۱۲٫pdf
A582A582M.pdf
A586.pdf
A587.pdf
A588A588M.pdf
A589.pdf
A592A592M.pdf
A595.pdf
A596A596M.pdf
A597.pdf
A598A598M.pdf
A599A599M.pdf
A600.pdf
A601.pdf
A602.pdf
A603.pdf
A604.pdf
A606.pdf
A608A608M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A608A608M.pdf
A609A609M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A609A609M.pdf
A610.pdf
A612A612M.pdf
A615A615M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A615A615M.pdf
A618A618M.pdf
A623.pdf
A623M.pdf
A624A624M.pdf
A625A625M.pdf
A626A626M.pdf
A630.pdf
A632.pdf
A633A633M.pdf
A635A635M.pdf
A636.pdf
A638A638M.pdf
A640.pdf
A641A641M.pdf
A644.pdf
A645A645M.pdf
A646A646M.pdf
A648.pdf
A649A649M.pdf
A650A650M.pdf
A653A653M.pdf
A656A656M − ۱۲A. 2012.pdf
A656A656M.pdf
A657A657M.pdf
A659A659M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A659A659M.pdf
A660.pdf
A662A662M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A662A662M.pdf
A663A663M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A663A663M.pdf
A664.pdf
A666.pdf
A667A667M.pdf
A668A668M.pdf
A671.pdf
A672.pdf
A673A673M.pdf
A674.pdf
A675A675M.pdf
A677 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A677.pdf
A678A678M.pdf
A679A679M.pdf
A681.pdf
A682A682M.pdf
A683.pdf
A684A684M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A684A684M.pdf
A686.pdf
A688A688M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A688A688M.pdf
A689.pdf
A690A690M.pdf
A691.pdf
A693.pdf
A694A694M.pdf
A696.pdf
A697A697M.pdf
A698A698M.pdf
A6A6M − ۱۲a. 2012.pdf
A6A6M.pdf
A700.pdf
A701.pdf
A702.pdf
A703A703M.pdf
A704A704M.pdf
A705A705M.pdf
A706A706M.pdf
A707A707M.pdf
A709A709M.pdf
A710A710M.pdf
A711.pdf
A712.pdf
A713.pdf
A714.pdf
A716.pdf
A717A717M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A717A717M.pdf
A719A719M.pdf
A720A720M.pdf
A721A721M.pdf
A722A722M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A722A722M.pdf
A723A723M.pdf
A724A724M.pdf
A726.pdf
A727A727M.pdf
A729A729M.pdf
A732A732M.pdf
A733.pdf
A734A734M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A734A734M.pdf
A735A735M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A735A735M.pdf
A736A736M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A736A736M.pdf
A737A737M.pdf
A738A738M − ۱۲a. 2012.pdf
A738A738M.pdf
A739.pdf
A740.pdf
A741.pdf
A742A742M.pdf
A743A743M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A743A743M.pdf
A744A744M.pdf
A745A745M.pdf
A746.pdf
A747A747M.pdf
A748A748M.pdf
A749A749M.pdf
A751.pdf
A752.pdf
A752M.pdf
A753.pdf
A754A754M.pdf
A755A755M.pdf
A756.pdf
A757A757M.pdf
A758A758M.pdf
A759.pdf
A760A760M.pdf
A761A761M.pdf
A762A762M.pdf
A763.pdf
A764.pdf
A765A765M.pdf
A767A767M.pdf
A768A768M.pdf
A769A769M.pdf
A770A770M.pdf
A772A772M.pdf
A773A773M.pdf
A774A774M.pdf
A775A775M.pdf
A778.pdf
A779A779M.pdf
A780.pdf
A781A781M.pdf
A782A782M.pdf
A786A786M.pdf
A787.pdf
A788A788M.pdf
A789A789M.pdf
A790A790M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A790A790M.pdf
A792A792M.pdf
A793.pdf
A794.pdf
A794A794M – ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A795A795M.pdf
A796A796M.pdf
A798A798M.pdf
A799A799M.pdf
A800A800M.pdf
A801.pdf
A802A802M.pdf
A803A803M.pdf
A804A804M.pdf
A805.pdf
A807A807M.pdf
A809.pdf
A810.pdf
A811.pdf
A813A813M.pdf
A814A814M.pdf
A815A815M.pdf
A817 − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A817.pdf
A818.pdf
A820A820M.pdf
A821A821M.pdf
A822A822M.pdf
A823.pdf
A824.pdf
A827A827M.pdf
A829A829M.pdf
A82A82M.pdf
A830A830M.pdf
A832A832M.pdf
A833.pdf
A834.pdf
A835.pdf
A836A836M.pdf
A837A837M.pdf
A838.pdf
A839.pdf
A840A840M.pdf
A841A841M.pdf
A842.pdf
A844A844M.pdf
A847A847M − ۱۲٫ ۲۰۱۲٫pdf
A847A847M.pdf
A848.pdf
A849.pdf
A852A852M.pdf
A853.pdf
A854A854M.pdf
A855A855M.pdf