استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part14

ASTM G 146 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
ASTM G 147-2009.pdf
ASTM G 15-06.pdf
ASTM G 151-2009.pdf
ASTM G 152-06.pdf
ASTM G 154-06.pdf
ASTM G 156-2009.pdf
ASTM G 161-06.pdf
ASTM G 17-07.pdf
ASTM G 178-2009.pdf
ASTM G 18-07.pdf
ASTM G 182-06.pdf
ASTM G 184-06.pdf
ASTM G 185-06.pdf
ASTM G 190-06.pdf
ASTM G 193-2009.pdf
ASTM G 199-2009.pdf
ASTM G 200-2009.pdf
ASTM G 202-2009 (2).pdf
ASTM G 202-2009.pdf
ASTM G 2G 2M _ 06.pdf
ASTM G 2_G 2M _ 06.pdf
ASTM G 32-2009 (2).pdf
ASTM G 32-2009.pdf
ASTM G 34-01(R2007).pdf
ASTM G 4 _ 01 (Reapproved 2008).pdf
ASTM G 40-2009.pdf
ASTM G 55-07.pdf
ASTM G 57-06.pdf
ASTM G 6-07.pdf
ASTM G 60-01(R2007).pdf
ASTM G 62-07.pdf
ASTM G 70-07.pdf
ASTM G 80-07.pdf
ASTM G 85-2009.pdf
ASTM G1 _ 03 (Reapproved 2011).pdf
ASTM G100 _ 89 (Reapproved 2010)_1.pdf
ASTM G115-10.pdf
ASTM G130-12.pdf
ASTM G139-05(2011).pdf
ASTM G15-2007.pdf
ASTM G164-99(2009).pdf
ASTM G188 _ 05 (Reapproved 2011).pdf
ASTM G192 _ 08.pdf
ASTM G194 _ 08.pdf
ASTM G196 – 08.pdf
ASTM G197 – 08 (Reapproved 2012).pdf
ASTM G24-13.pdf
ASTM G40-13.pdf
ASTM G41-90(R2006).pdf
ASTM G42 _ 11.pdf
ASTM G48-11.pdf
ASTM G5 _ 94 (Reapproved 2011)_1.pdf
ASTM G5-13.pdf
ASTM G51 _ 95 (Reapproved 2012).pdf
ASTM G57 _ 06 (Reapproved 2012).pdf
ASTM G67-13.pdf
ASTM G7-G7M-13.pdf
ASTM G9-07.pdf
ASTM G90 _ 10.pdf
ASTM G95 – 2007.pdf
ASTM SI 10-2010 IEEE.pdf
ASTM STP 512.pdf
ASTM STP512.pdf
ASTM-A-59818A-2009.pdf
ASTM.txt
astm_bos_2008.pdf
ASTM_D4632-08.pdf
ASTM_D4632-08________.pdf
BS EN 61558-2-4 2009 Safety of transformers, reactors,power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V.pdf
C 1066 _ 09.pdf
C1210 _ 12.pdf
C1625 _ 12.pdf
C177.pdf
C305 _ 12.pdf
C311.pdf
Copy of aa.bat
D1066 _ 11.pdf
D1210 _ 05 (Reapproved 2010).pdf
D130 _ 10.pdf
D1401-10.pdf
D1598.pdf
D1599.pdf
D2122.pdf
D2270-10e1.pdf
D2837.pdf
D2893-04.pdf
D2896-11.pdf
D2983-09.pdf
D3427-07.pdf
D4934.pdf
D4951-09.pdf
D524-10.pdf
D5293-10.pdf
D5800-10.pdf
D6278-07.pdf
D664-09a.pdf
D664-11.pdf
D665-06.pdf
D6980 _ 12.pdf
D7136D7136M.pdf
D7733 _ 12.pdf
D890-12.pdf
D892-11.pdf
D92.pdf
D943.pdf
D97-09.pdf
D97-11.pdf
dir.txt
E1066 E1066M _ 12.pdf
E1135 _ 12.pdf
E1210 _ 10.pdf
E1638 _ 12.pdf
E1930 E1930M _ 12.pdf
F 1210 _ 08.pdf
F 1983 _ 99 (Reapproved 2008).pdf
F 1984 _ 99 (Reapproved 2008).pdf
F 2027 _ 08.pdf
F 2028 _ 08.pdf
F 2067 _ 07.pdf
F 2068 _ 09.pdf
F 2078 _ 08a.pdf
F 2079 _ 09.pdf
F 2082 _ 06.pdf
F 2102 _ 06e1.pdf
F 2107 _ 08.pdf
F 2119 _ 07.pdf
F 2122 _ 08.pdf
F 2123 _ 09.pdf
F 2128 _ 09.pdf
F 2129 _ 08.pdf
F 2136 _ 08.pdf
F 2141 _ 07.pdf
F 2311 _ 08.pdf
F 2394 _ 07.pdf
F 2503 _ 08.pdf
F 2514 _ 08.pdf
F 2516 _ 07e2.pdf
F 2518 _ 06.pdf
F 2565 _ 06.pdf
F 2580 _ 09.pdf
F 2581 _ 07.pdf
F 2582 _ 08.pdf
F 2585 _ 08.pdf
F 2602 _ 08_1.pdf
F 2603 _ 06.pdf
F 2605 _ 08_1.pdf
F 2606 _ 08.pdf
F 2607 _ 08.pdf
F 2608 _ 07.pdf
F 2624 _ 07.pdf
F 2633 _ 07.pdf
F 2701 _ 08.pdf
F 2722 _ 08.pdf
F 2723 _ 08.pdf
F 2724 _ 08.pdf
F 2726-08 – Copy.pdf
F 2726-08.pdf
F 2739 _ 08.pdf
F1926 F1926M _ 10.pdf
F2004 _ 05 (Reapproved 2010).pdf
F2024 _ 10 – Copy.pdf
F2024 _ 10.pdf
F2026 _ 10.pdf
F2066 _ 11.pdf
F2077 _ 11.pdf
F2080 _ 09 – Copy.pdf
F2080 _ 09.pdf
F2083 _ 11.pdf
F2085 _ 12.pdf
F2087 _ 01 (Reapproved 2007) – Copy.pdf
F2087 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
F2088 _ 12.pdf
F2090 _ 10.pdf
F2103 _ 11.pdf
F2105 _ 11.pdf
F2106 _ 12.pdf
F2115 _ 12.pdf
F2117 _ 10.pdf
F2118 _ 10.pdf
F2121 _ 05 (Reapproved 2009).pdf
F2130 _ 11.pdf
F2137 _ 11.pdf
F2138 _ 12.pdf
F2140 _ 11.pdf
F2143 _ 04 (Reapproved 2010).pdf
F2147 _ 01 (Reapproved 2010).pdf
F2182 _ 11a.pdf
F2184 _ 10.pdf
F2187 _ 02 (Reapproved 2011).pdf
F2220 _ 11.pdf
F2223 _ 10.pdf
F2225 _ 12.pdf
F2255 _ 05 (Reapproved 2010).pdf
F2258 _ 05 (Reapproved 2010).pdf
F2259 _ 10.pdf
F2312 _ 11.pdf
F2313 _ 10.pdf
F2315 _ 11.pdf
F2316 _ 08 (Reapproved 2010).pdf
F2347 _ 11.pdf
F2381 _ 10.pdf
F2383 _ 11.pdf
F2384 _ 10.pdf
F2389 _ 10.pdf
F2393 _ 12.pdf
F2396 _ 11.pdf
F2397 _ 09.pdf
F2450 _ 10.pdf
F2473 _ 12.pdf
F2554 _ 10.pdf
F2567 _ 06 (Reapproved 2010).pdf
F2569 _ 11.pdf
F2579 _ 10.pdf
F2609 _ 11.pdf
F2625 _ 10.pdf
F2664 _ 11.pdf
F2725 _ 11.pdf
F2759 _ 11.pdf
F2777 _ 10.pdf
F2779 _ 10.pdf
F2790 _ 10.pdf
F2808 _ 10.pdf
F2809 _ 10.pdf
F2819 _ 10.pdf
F2821 _ 10.pdf
F2822 _ 10.pdf
F2823 _ 10.pdf
F2825 _ 10e1.pdf
F2829 _ 10.pdf
F2830 _ 11.pdf
F2832 _ 11.pdf
F2833 _ 11.pdf
F2834 _ 10a.pdf
F2835 _ 10.pdf
F2847 _ 10.pdf
F2848 _ 10.pdf
F2852 _ 10.pdf
F2885 _ 11.pdf
F2886 _ 10.pdf
F2895 _ 10.pdf
F2900 _ 11.pdf
F2903 _ 11.pdf
F2904 _ 11.pdf
F2930 _ 12.pdf
F2951 _ 12.pdf
Petroleum_ASTM_D1250-80_SP09.pdf