استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part12

ASTM F 2043-2009.pdf
ASTM F 2044-2009.pdf
ASTM F 2047-00(R2006).pdf
ASTM F 2049-2009b.pdf
ASTM F 2050-2009.pdf
ASTM F 2051-00(2006).pdf
ASTM F 2052-06e1.pdf
ASTM F 2053-00(R2006).pdf
ASTM F 2055-2009.pdf
ASTM F 2056-2009.pdf
ASTM F 2057-2009b.pdf
ASTM F 2058-07.pdf
ASTM F 2059-06.pdf
ASTM F 2061 _ 07.pdf
ASTM F 2062-00(R2006).pdf
ASTM F 2066 _ 07.pdf
ASTM F 2067-07.pdf
ASTM F 2068-2009.pdf
ASTM F 2072-01(R2007).pdf
ASTM F 2073-01(R2006).pdf
ASTM F 2076-01(R2006).pdf
ASTM F 2079-2009.pdf
ASTM F 2081-06.pdf
ASTM F 2085-2007.pdf
ASTM F 2085-2009.pdf
ASTM F 2087-01(R2007).pdf
ASTM F 2088-2009.pdf
ASTM F 2091-01(R2006).pdf
ASTM F 2092-07.pdf
ASTM F 2099-01(R2007).pdf
ASTM F 21-65(R2007).pdf
ASTM F 2100-07.pdf
ASTM F 2101 _ 07.pdf
ASTM F 2102-06e1.pdf
ASTM F 2108-06.pdf
ASTM F 2116-01(R2007).pdf
ASTM F 2119-07.pdf
ASTM F 2120-06.pdf
ASTM F 2123-2009.pdf
ASTM F 2125-2009.pdf
ASTM F 2126-06.pdf
ASTM F 2128-2009.pdf
ASTM F 2129-2006.pdf
ASTM F 2130-2009.pdf
ASTM F 2137-2009.pdf
ASTM F 2138-2009.pdf
ASTM F 2144-2009.pdf
ASTM F 2145-2009.pdf
ASTM F 2146 – 2007.pdf
ASTM F 2147-01(R2006).pdf
ASTM F 2148-2007 E2007.pdf
ASTM F 2149 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F 2152-07.pdf
ASTM F 2153-07.pdf
ASTM F 2154 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F 2157-2009.pdf
ASTM F 2164 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F 2170-2009.pdf
ASTM F 2175-07.pdf
ASTM F 2179 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F 2179-02R07.pdf
ASTM F 2181-2009.pdf
ASTM F 2184-2009.pdf
ASTM F 2195-07.pdf
ASTM F 2199-2009.pdf
ASTM F 22-2002(R2007).pdf
ASTM F 2203-02(R2007).pdf
ASTM F 2204-2009.pdf
ASTM F 2208-07.pdf
ASTM F 2212-2009.pdf
ASTM F 2219-07.pdf
ASTM F 2219-2009.pdf
ASTM F 2223-2009.pdf
ASTM F 2224-2009.pdf
ASTM F 2225-2009b.pdf
ASTM F 2227 – 2002 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F 2228 – 2002(2007).pdf
ASTM F 2228 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F 2229 _ 07.pdf
ASTM F 2232-2009.pdf
ASTM F 2236-2009a.pdf
ASTM F 2238-2009.pdf
ASTM F 2245-2009.pdf
ASTM F 2248-2009.pdf
ASTM F 2257-2009.pdf
ASTM F 2261 _ 06.pdf
ASTM F 2262-2009.pdf
ASTM F 2264-2009.pdf
ASTM F 2272-2009.pdf
ASTM F 2276-2009.pdf
ASTM F 2291-2009b..pdf
ASTM F 2313-2009.pdf
ASTM F 2334-2009.pdf
ASTM F 2338-2009.pdf
ASTM F 2342-06.pdf
ASTM F 2342-2009.pdf
ASTM F 2343-07.pdf
ASTM F 2343-2009.pdf
ASTM F 2352-2009.pdf
ASTM F 2374-07a.pdf
ASTM F 2375-2009.pdf
ASTM F 2388-2009.pdf
ASTM F 2390-07.pdf
ASTM F 2395-07.pdf
ASTM F 2397-2009.pdf
ASTM F 24-2009.pdf
ASTM F 2400-06.pdf
ASTM F 2403-2009.pdf
ASTM F 2408-2009.pdf
ASTM F 2411-2007.pdf
ASTM F 2415-2009.pdf
ASTM F 2416-06.pdf
ASTM F 2417-2009.pdf
ASTM F 2418-2009a.pdf
ASTM F 2442 _ 07.pdf
ASTM F 2449-2009.pdf
ASTM F 2450-2009.pdf
ASTM F 2460-07.pdf
ASTM F 2461-2009.pdf
ASTM F 2474-2009.pdf
ASTM F 2477-2007.pdf
ASTM F 25-2009.pdf
ASTM F 2506 _ 07.pdf
ASTM F 2512-07.pdf
ASTM F 2517-2009.pdf
ASTM F 2521-2009.pdf
ASTM F 2524 _ 06.pdf
ASTM F 2538-07a.pdf
ASTM F 2546-07.pdf
ASTM F 2546-2006.pdf
ASTM F 2549-2009a.pdf
ASTM F 2551-2009.pdf
ASTM F 2569-07.pdf
ASTM F 2576-2009.pdf
ASTM F 2580-07.pdf
ASTM F 2580-2009.pdf
ASTM F 2592-07a.pdf
ASTM F 2592-2009.pdf
ASTM F 2598-2009.pdf
ASTM F 2600-2009.pdf
ASTM F 2601-2007.pdf
ASTM F 2601-2009.pdf
ASTM F 2609-07.pdf
ASTM F 2612-07.pdf
ASTM F 2613-07.pdf
ASTM F 2613-2009.pdf
ASTM F 2614-2009.pdf
ASTM F 2617-2009.pdf
ASTM F 2618-2009.pdf
ASTM F 2623 – 2007.pdf
ASTM F 2623 – 2008.pdf
ASTM F 2625-07.pdf
ASTM F 2630 – 2007.pdf
ASTM F 2632-07.pdf
ASTM F 2633 _ 07.pdf
ASTM F 2634 _ 07.pdf
ASTM F 2635-07.pdf
ASTM F 2638-07.pdf
ASTM F 2640-2009.pdf
ASTM F 2643-07.pdf
ASTM F 2643-2009.pdf
ASTM F 2645-07.pdf
ASTM F 2646-07.pdf
ASTM F 2650-07.pdf
ASTM F 2653-07.pdf
ASTM F 2654-07.pdf
ASTM F 2665-2009.pdf
ASTM F 2669-2009.pdf
ASTM F 2670-2009.pdf
ASTM F 2674-2007.pdf
ASTM F 2676-2009.pdf
ASTM F 2679-07.pdf
ASTM F 2680-2009.pdf
ASTM F 2682-07.pdf
ASTM F 2684-07.pdf
ASTM F 2685-07.pdf
ASTM F 2694-07.pdf
ASTM F 2695-07.pdf
ASTM F 2706 _ 08.pdf
ASTM F 2713-2009.pdf
ASTM F 2715-2009.pdf
ASTM F 2718-2009.pdf
ASTM F 2719-2009.pdf
ASTM F 2721-2009.pdf
ASTM F 2727-2009.pdf
ASTM F 2732-2009.pdf
ASTM F 2733-2009.pdf
ASTM F 2735-08a.pdf
ASTM F 2746-2009.pdf
ASTM F 2749-2009.pdf
ASTM F 2750-2009.pdf
ASTM F 2751-2009.pdf
ASTM F 2752-2009.pdf
ASTM F 2754-2009.pdf
ASTM F 2756-2009.pdf
ASTM F 2757-2009.pdf
ASTM F 2759-2009.pdf
ASTM F 2760-2009.pdf
ASTM F 2765-2009.pdf
ASTM F 2767-2009.pdf
ASTM F 2769-2009.pdf
ASTM F 2771-2009.pdf
ASTM F 2772-2009.pdf
ASTM F 2773-2009.pdf
ASTM F 2774-2009.pdf
ASTM F 2778-2009.pdf
ASTM F 2780-2009.pdf
ASTM F 2781-2009.pdf
ASTM F 2785-2009.pdf
ASTM F 2787-2009.pdf
ASTM F 2788-2009.pdf
ASTM F 2791-2009.pdf
ASTM F 2792-2009.pdf
ASTM F 2794-2009.pdf
ASTM F 2796-09.pdf
ASTM F 2796-2009.pdf
ASTM F 2798-2009.pdf
ASTM F 2799-2009.pdf
ASTM F 2801-2009.pdf
ASTM F 2802-09.pdf
ASTM F 2802-2009.pdf
ASTM F 2803-2009.pdf
ASTM F 2853-10.pdf
ASTM F 302-2009.pdf
ASTM F 307 _ 02 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F 310-2007.pdf
ASTM F 319-2009.pdf
ASTM F 34-02(R2007).pdf
ASTM F 373-06.pdf
ASTM F 381-2009a.pdf
ASTM F 395-03(R2007).pdf
ASTM F 404.07.pdf
ASTM F 406 _ 07.pdf
ASTM F 406-06.pdf
ASTM F 406-2009.pdf
ASTM F 412-06.pdf
ASTM F 412-2009.pdf
ASTM F 414-06.pdf
ASTM F 414-2009.pdf
ASTM F 421-07.pdf
ASTM F 428-2009.pdf
ASTM F 429-01(R2007).pdf
ASTM F 436-07a.pdf
ASTM F 436-2009.pdf
ASTM F 436M-2009.pdf
ASTM F 437-06.pdf
ASTM F 437-2009.pdf
ASTM F 438-2009.pdf
ASTM F 439-2009.pdf
ASTM F 441-2009.pdf
ASTM F 442-2009.pdf
ASTM F 450-2009.pdf
ASTM F 458-06.pdf
ASTM F 467-2006A.pdf
ASTM F 467-2009.pdf
ASTM F 472-92(R2006).pdf
ASTM F 473-2009.pdf
ASTM F 478-2009.pdf
ASTM F 478-92(R2007).pdf
ASTM F 479-06.pdf
ASTM F 482-2009.pdf
ASTM F 483-2009.pdf
ASTM F 486-01(R2006).pdf
ASTM F 487-88(R2006).pdf
ASTM F 498-77(R2006).pdf
ASTM F 505-87(R2006).pdf
ASTM F 538-2009.pdf
ASTM F 542 – 2007.pdf
ASTM F 543-2007.pdf
ASTM F 543-2009.pdf
ASTM F 548-2009.pdf
ASTM F 551-2009a.pdf
ASTM F 555-01(R2006).pdf
ASTM F 556-88(R2006).pdf
ASTM F 560-07.pdf
ASTM F 562-07.pdf
ASTM F 567 – 2007.pdf
ASTM F 592-84(R2006).pdf
ASTM F 596-2009.pdf
ASTM F 602-2009.pdf
ASTM F 605-88(R2006).pdf
ASTM F 606-2006.pdf
ASTM F 606-2009.pdf
ASTM F 606M 2013.pdf
ASTM F 606M-2007.pdf
ASTM F 606M-2009.pdf
ASTM F 608-2009.pdf
ASTM F 620 _ 06.pdf
ASTM F 624-2009.pdf
ASTM F 639-2009.pdf
ASTM F 640-2007.pdf
ASTM F 641-2009.pdf
ASTM F 665-2009.pdf
ASTM F 667 – 2006.pdf
ASTM F 667 _ 06.pdf
ASTM F 67-06.pdf
ASTM F 703-07.pdf
ASTM F 706-96(2006).pdf
ASTM F 716-2009.pdf
ASTM F 718-2007.pdf
ASTM F 719-81(2007).pdf
ASTM F 732 _ 00 (Reapproved 2006).pdf
ASTM F 733-2009.pdf
ASTM F 747 _ 06.pdf
ASTM F 748-2006.pdf
ASTM F 75-07.pdf
ASTM F 767-98(2008).pdf
ASTM F 813 _ 07.pdf
ASTM F 833-2009.pdf
ASTM F 855-2009.pdf
ASTM F 857-2007.pdf
ASTM F 858-2007.pdf
ASTM F 859-2009.pdf
ASTM F 860-2007.pdf
ASTM F 875-2009.pdf
ASTM F 876 – 2007.pdf
ASTM F 876-06.pdf
ASTM F 876-2009.pdf
ASTM F 877 – 2007.pdf
ASTM F 877-2007.pdf
ASTM F 88-07.pdf
ASTM F 88-07a.pdf
ASTM F 88-2009.pdf
ASTM F 883-2009.pdf
ASTM F 884-01(R2006).pdf
ASTM F 891-2009.pdf
ASTM F 899-2007.pdf
ASTM F 899-2009.pdf
ASTM F 90-07.pdf
ASTM F 90-2009.pdf
ASTM F 91-06.pdf
ASTM F 918-2009.pdf
ASTM F 948-1994(2006).PDF
ASTM F 949-2009.pdf
ASTM F 959-2009.pdf
ASTM F 963-07.pdf
ASTM F 963-07e1.pdf
ASTM F 963-08.pdf
ASTM F 964-2009.pdf
ASTM F 977-2009.pdf
ASTM F 99-07.pdf
ASTM F 995-2009.pdf
ASTM F1004-12.pdf
ASTM F1015-03(2009).pdf
ASTM F104-11.pdf
ASTM F1042-87(2009).pdf
ASTM F1044 _ 05 (Reapproved 2011)e1.pdf
ASTM F1050-F1050M _ 87 (Reapproved 2010)e1.pdf
ASTM F1060 _ 08.pdf
ASTM F1061-08.pdf
ASTM F1071-94(2012).pdf
ASTM F1081-09 Standard Specification for Competition Wrestling Mats.pdf
ASTM F1091-12.pdf
ASTM F1100.pdf
ASTM F1108 _ 04 (Reapproved 2009).pdf
ASTM F1126-12.pdf
ASTM F1137-00(2006).pdf
ASTM F1137-11e1.pdf
ASTM F1150-88.pdf
ASTM F1155-10.pdf
ASTM F1165-10.pdf
ASTM F1169-09  Standard Specification for Full-Size Baby Crib.pdf
ASTM F1169-10 – Crib Standards 02July2010.pdf
ASTM F1173 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM F1178 _ 11.pdf
ASTM F1185-03(2009).pdf
ASTM F1193-06.pdf
ASTM F1202 _ 11.pdf
ASTM F1209-08.pdf
ASTM F1237-09.pdf
ASTM F1244-08 Standard Specification for Berths_ Marine.pdf
ASTM F1263-11.pdf
ASTM F1264 – 03 (Reapproved 2012).pdf
ASTM F1282 2010.pdf
ASTM F1284-09.pdf
ASTM F1291(2010).pdf
ASTM F1323-08 Standard Specification for Shipboard Incinerators.pdf
ASTM F1334-12.pdf
ASTM F1336-07.pdf
ASTM F1337-10.pdf
ASTM F1345-10a.pdf
ASTM F1352 _ 08.pdf
ASTM F1355 – 06.pdf
ASTM F1357-09.pdf
ASTM F136-12a.pdf
ASTM F1365-91(2009).pdf
ASTM F1378 _ 12.pdf
ASTM F139-12.pdf
ASTM F1413-07.pdf
ASTM F1414 _ 13.pdf
ASTM F1417-11a.pdf
ASTM F1427-2007.pdf
ASTM F1429-99(2009).pdf
ASTM F1488-09.pdf
ASTM F149-92b(2009).pdf
ASTM F1525_F1525M-09.pdf