استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part10

ASTM E 1830-2009.pdf
ASTM E 1834-2009.pdf
ASTM E 1835-2009.pdf
ASTM E 1836-2009.pdf
ASTM E 1845-2009.pdf
ASTM E 1851-2009.pdf
ASTM E 1852-08.pdf
ASTM E 1856-97 (R2008).pdf
ASTM E 1858-08.pdf
ASTM E 1868-2009.pdf
ASTM E 1874-2009.pdf
ASTM E 1876-2009.pdf
ASTM E 1892-2009.pdf
ASTM E 1911-2009a.pdf
ASTM E 1921-2009c.pdf
ASTM E 1931-2009.pdf
ASTM E 1962-2009.pdf
ASTM E 1963-2009.pdf
ASTM E 1975-2009.pdf
ASTM E 1994-2009.pdf
ASTM E 1996-2009.pdf
ASTM E 2009-2008.pdf
ASTM E 2011-2009.pdf
ASTM E 2016-06.pdf
ASTM E 202-2009.pdf
ASTM E 2027-2009.pdf
ASTM E 2030-2007.pdf
ASTM E 2030-2009a.pdf
ASTM E 2032-2009.pdf
ASTM E 2033-1999(2006).pdf
ASTM E 2035-07.pdf
ASTM E 2037-07.pdf
ASTM E 2041-2009.pdf
ASTM E 2042-2009.pdf
ASTM E 2046-08.pdf
ASTM E 2058-2009.pdf
ASTM E 2061-2009a.pdf
ASTM E 2072-2009.pdf
ASTM E 2073-07.pdf
ASTM E 2073-2009.pdf
ASTM E 2092-2009.pdf
ASTM E 21-2009.pdf
ASTM E 2102-08.pdf
ASTM E 2102-2009.pdf
ASTM E 2104-2009.pdf
ASTM E 2106-00(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 2110-2009.pdf
ASTM E 2113-2009.pdf
ASTM E 2121-08.pdf
ASTM E 2123-2009.pdf
ASTM E 2124-2009.pdf
ASTM E 2125-07.pdf
ASTM E 2126-2009.pdf
ASTM E 213-2009.pdf
ASTM E 2131-2009.pdf
ASTM E 2132-01(R2007).pdf
ASTM E 2135-2009.pdf
ASTM E 2144-01(R2007).pdf
ASTM E 2150-2009.pdf
ASTM E 2157-2009.pdf
ASTM E 2162-07.pdf
ASTM E 2166-07.pdf
ASTM E 2174-2009.pdf
ASTM E 2180-07.pdf
ASTM E 2194-2009.pdf
ASTM E 2196-07.pdf
ASTM E 220-2007.pdf
ASTM E 2214-08.pdf
ASTM E 2222-02(R2007).pdf
ASTM E 2229-2009.pdf
ASTM E 2231-2009.pdf
ASTM E 2234-2009.pdf
ASTM E 2248-2009.pdf
ASTM E 2265-2009.pdf
ASTM E 2279-2009.pdf
ASTM E 2280-2009.pdf
ASTM E 2282-2009.pdf
ASTM E 2287-2009.pdf
ASTM E 2288-2009.pdf
ASTM E 2298-2009.pdf
ASTM E 23-06.pdf
ASTM E 23-2007.pdf
ASTM E 2300-2009.pdf
ASTM E 2300.5178-2.pdf
ASTM E 2326-2009.pdf
ASTM E 2329-2009.pdf
ASTM E 2334-2009.pdf
ASTM E 2346-2009.pdf
ASTM E 2349-2009.pdf
ASTM E 2361-04(R2007).pdf
ASTM E 2362-2009.pdf
ASTM E 2363-06.pdf
ASTM E 2373-2009.pdf
ASTM E 2380-2009.pdf
ASTM E 2393-2009.pdf
ASTM E 2404-07a.pdf
ASTM E 241-2009.pdf
ASTM E 243-2009.pdf
ASTM E 2448-06.pdf
ASTM E 2456-06.pdf
ASTM E 2465-06.pdf
ASTM E 2470-07.pdf
ASTM E 2470-2009.pdf
ASTM E 2472-06.pdf
ASTM E 2476-2009.pdf
ASTM E 2478-06.pdf
ASTM E 2490-2009.pdf
ASTM E 2493-07.pdf
ASTM E 2501-07.pdf
ASTM E 2503-07.pdf
ASTM E 2510-07.pdf
ASTM E 2511-2009.pdf
ASTM E 2515-2009.pdf
ASTM E 252-06.pdf
ASTM E 2521-07a.pdf
ASTM E 2524-08-0.pdf
ASTM E 2527-2009.pdf
ASTM E 253-2009.pdf
ASTM E 2530.7891-1.pdf
ASTM E 2531 _ 06.pdf
ASTM E 2531-2009.pdf
ASTM E 2532-2009.pdf
ASTM E 2532.5178-1.pdf
ASTM E 2533-2009.pdf
ASTM E 2536 _ 06.pdf
ASTM E 2536-2009.pdf
ASTM E 2538 _ 06.pdf
ASTM E 2541.9073-1.pdf
ASTM E 2542-2008.pdf
ASTM E 2543-2008.pdf
ASTM E 2544-07.25039-3.pdf
ASTM E 2544-07A.25039-2.pdf
ASTM E 2544-2009b.pdf
ASTM E 2545.24321-1.pdf
ASTM E 2546.8586-1.pdf
ASTM E 2548-07.pdf
ASTM E 2549-2009.pdf
ASTM E 255 _ 07.pdf
ASTM E 2550-07.pdf
ASTM E 2551-07.pdf
ASTM E 2553.23683-1.pdf
ASTM E 2554 _ 07.pdf
ASTM E 2555.8348-1.pdf
ASTM E 2557-07.pdf
ASTM E 2558 – 2008.pdf
ASTM E 2558-07E1.22897-2.pdf
ASTM E 2558-2007.pdf
ASTM E 256-2009.pdf
ASTM E 2560.8041-1.pdf
ASTM E 2561-07.21922-2.pdf
ASTM E 2561.21922-1.pdf
ASTM E 2562.7636-1.pdf
ASTM E 2563-07.pdf
ASTM E 2565-2009.pdf
ASTM E 2568-07.pdf
ASTM E 2568-2009.pdf
ASTM E 2570-07.pdf
ASTM E 2573-07a.pdf
ASTM E 2575 – 2008.pdf
ASTM E 2579-07.pdf
ASTM E 258-2007.pdf
ASTM E 2580-07.pdf
ASTM E 2581.20922-1.pdf
ASTM E 2582-07.pdf
ASTM E 2583-07.pdf
ASTM E 2584.6742-1.pdf
ASTM E 2585-2009.pdf
ASTM E 2586.19373-1.pdf
ASTM E 2589-2009.pdf
ASTM E 2590-2009.pdf
ASTM E 2591 _ 07.pdf
ASTM E 2592-07.pdf
ASTM E 2594-2009.pdf
ASTM E 2595 _ 2007.pdf
ASTM E 2599-2009a.pdf
ASTM E 260-96(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 2602-2009.pdf
ASTM E 2604-2009.pdf
ASTM E 2611-2009.pdf
ASTM E 2616-2009.pdf
ASTM E 2617-2009a.pdf
ASTM E 2618-2009.pdf
ASTM E 2619-2009.pdf
ASTM E 2623-2009.pdf
ASTM E 2624-2009.pdf
ASTM E 2625-2009.pdf
ASTM E 2626-2009.pdf
ASTM E 2628-2009.pdf
ASTM E 263-2009.pdf
ASTM E 2631-2009.pdf
ASTM E 2639-2009a.pdf
ASTM E 2641-2009.pdf
ASTM E 2642-2009.pdf
ASTM E 2643-2009.pdf
ASTM E 2649-2009.pdf
ASTM E 265-2009.pdf
ASTM E 2652-2009.pdf
ASTM E 2653-2009.pdf
ASTM E 2657-2009.pdf
ASTM E 2659-2009.pdf
ASTM E 2662-2009.pdf
ASTM E 2664-2009a.pdf
ASTM E 2666-2009.pdf
ASTM E 2667-2009.pdf
ASTM E 2670-2009.pdf
ASTM E 2674-2009.pdf
ASTM E 2675-2009.pdf
ASTM E 2676-2009.pdf
ASTM E 2678-2009.pdf
ASTM E 2679-2009.pdf
ASTM E 2680-2009.pdf
ASTM E 2682-2009.pdf
ASTM E 2683-2009.pdf
ASTM E 2684-2009.pdf
ASTM E 2685-2009.pdf
ASTM E 2686-2009.pdf
ASTM E 2693-2009.pdf
ASTM E 2694-2009.pdf
ASTM E 2696-2009.pdf
ASTM E 2700-2009.pdf
ASTM E 2701-2009.pdf
ASTM E 2707-2009.pdf
ASTM E 2709-2009.pdf
ASTM E 2712-2009.pdf
ASTM E 2715-2009.pdf
ASTM E 2719-2009.pdf
ASTM E 2722-2009.pdf
ASTM E 274-06.pdf
ASTM E 284-2009a.pdf
ASTM E 29-06a.pdf
ASTM E 29-08.pdf
ASTM E 290 _ 09.pdf
ASTM E 290-2009.pdf
ASTM E 291-2009.pdf
ASTM E 292-2009.pdf
ASTM E 305 _ 07.pdf
ASTM E 323-2009.pdf
ASTM E 328 – 02.pdf
ASTM E 329-2007.pdf
ASTM E 329-2009.pdf
ASTM E 336-2009.pdf
ASTM E 351-93(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 352-93(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 363-2009.pdf
ASTM E 367-2009.pdf
ASTM E 372 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM E 376-06.pdf
ASTM E 384 – 2007.pdf
ASTM E 384-2006.pdf
ASTM E 384-2008.pdf
ASTM E 384-2009.pdf
ASTM E 390-01(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 394-2009.pdf
ASTM E 399 – 2006e1.pdf
ASTM E 399-2009.pdf
ASTM E 4-2007.pdf
ASTM E 4-2009a.pdf
ASTM E 406 _ 81 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E 407-2007.pdf
ASTM E 415-08.pdf
ASTM E 444-2009.pdf
ASTM E 45 2013.pdf
ASTM E 454-2009.pdf
ASTM E 456 _ 08.pdf
ASTM E 456-06.5481-4.pdf
ASTM E 456-06E1.5481-3.pdf
ASTM E 456-2009.pdf
ASTM E 463-2009.pdf
ASTM E 473-06.pdf
ASTM E 473-2009.pdf
ASTM E 478 _ 08.pdf
ASTM E 487-2009.pdf
ASTM E 492-2009.pdf
ASTM E 493-06.pdf
ASTM E 496-2009.pdf
ASTM E 501-06.pdf
ASTM E 505-01(2006).pdf
ASTM E 508-2009.pdf
ASTM E 514-2009.pdf
ASTM E 517-00 (R06).PDF
ASTM E 518-2009.pdf
ASTM E 527-07.pdf
ASTM E 53-07.pdf
ASTM E 535-2009.pdf
ASTM E 539-06.pdf
ASTM E 539-07.pdf
ASTM E 543-2009.pdf
ASTM E 566-2009.pdf
ASTM E 570-2009.pdf
ASTM E 572 _ 02a (Reapproved 2006)e2.pdf
ASTM E 580-2009a.pdf
ASTM E 594-96(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 595 _ 06.pdf
ASTM E 6-06.pdf
ASTM E 6-2007.pdf
ASTM E 6-2007a.pdf
ASTM E 6-2009b.pdf
ASTM E 619-2009.pdf
ASTM E 636-2009.pdf
ASTM E 643-2009.pdf
ASTM E 645-07.pdf
ASTM E 648-08.pdf
ASTM E 648-2009a.pdf
ASTM E 662-2006.pdf
ASTM E 662-2009.pdf
ASTM E 666-2009.pdf
ASTM E 670-2009.pdf
ASTM E 674-2009.pdf
ASTM E 691-2009.pdf
ASTM E 697-96(Reapproved 2006).pdf
ASTM E 699-2009.pdf
ASTM E 70-2007.pdf
ASTM E 703-2009.pdf
ASTM E 721-2007.pdf
ASTM E 722-2009.pdf
ASTM E 74-06.pdf
ASTM E 814-2009.pdf
ASTM E 82-2009.pdf
ASTM E 83-06.pdf
ASTM E 833-2009.pdf
ASTM E 834-2009.pdf
ASTM E 837-2009.pdf
ASTM E 84 _ 08.pdf
ASTM E 84-2006.pdf
ASTM E 84-2007.pdf
ASTM E 84-2009c.pdf
ASTM E 844-2009.pdf
ASTM E 883-2002(R2007).pdf
ASTM E 8_E 8M-08.pdf
ASTM E 925-2009.pdf
ASTM E 948-2009.pdf
ASTM E 950-2009.pdf
ASTM E 979-2009.pdf
ASTM E 990-2009.pdf
ASTM E1-07.pdf
ASTM E1-13.pdf
ASTM E1000-98(2009).pdf
ASTM E1010-09.pdf
ASTM E1019_11.pdf
ASTM E1030 _ 05 (Reapproved 2011.pdf
ASTM E1040 _ 10.pdf
ASTM E1042-02(2008).pdf
ASTM E1050 _ 12.pdf
ASTM E1067-E1067M-11.pdf
ASTM E1070 _ 11.pdf
ASTM E1085 _ 09.pdf
ASTM E1091-08.pdf
ASTM E1093-91(2012).pdf
ASTM E110-10.pdf
ASTM E1119-09.pdf
ASTM E112 _ 10.pdf
ASTM E1129-E1129M-08e1 Standard Specification for Thermocouple Connectors_2.pdf
ASTM E1131-08.pdf
ASTM E1137-E1137M-08.pdf
ASTM E114-10.pdf
ASTM E1165-12.pdf
ASTM E1177-09 Standard Specification for Engine Coolant Grade Ethylene Glycol.pdf
ASTM E1181-02 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E1185-12.pdf
ASTM E119-09.pdf
ASTM E119-09a.pdf
ASTM E1193-97(2012).pdf
ASTM E1208 _ 10.pdf
ASTM E1209 _ 10.pdf
ASTM E1212-12.pdf
ASTM E1219 _ 10.pdf
ASTM E1220 _ 10.pdf
ASTM E1226-2010 Standard Test Method for Explosibility of Dust Clouds.pdf
ASTM E1245 _ 03 (Reapproved 2008).pdf
ASTM E1251 _ 11.pdf
ASTM E1252-98 (2013)e1.pdf
ASTM E1254-08.pdf
ASTM E1255-09.pdf
ASTM E126-12.pdf
ASTM E130-08.pdf
ASTM E1302 _ 12.pdf
ASTM E1319-98(2009).pdf
ASTM E1321-09.pdf
ASTM E1323-09.pdf
ASTM E133-11.pdf
ASTM E1331-09.pdf
ASTM E1332-10a.pdf
ASTM E1333-10.pdf
ASTM E1335-08.pdf
ASTM E1348 – 11.pdf
ASTM E1350 – 07.pdf
ASTM E1352 – 08a.pdf
ASTM E1353 – 08a e1.pdf
ASTM E1355 -12.pdf
ASTM E1356-08.pdf
ASTM E1359-12.pdf
ASTM E136-12.pdf
ASTM E1382-97(2010).pdf
ASTM E1386 _ 10.pdf
ASTM E139-11.pdf
ASTM E1409_08.pdf
ASTM E1416-09.pdf
ASTM E1417 E1417M _ 11e1.pdf
ASTM E1418 _ 10.pdf
ASTM E1426-98(2009)e1.pdf
ASTM E1444-E1444M-12.pdf
ASTM E1450-09.pdf
ASTM E147 _ 61 (Reapproved 2011).pdf