هندبوک متالوژی

دانلود ASM HANDBOOK با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

Asm Metals Handbook Volume 08 – Mechanical Testing and Evaluation.pdf
ASM Metals HandBook Volume 1 – Properties and Selection Irons Steels and High Performance Alloys.pdf
ASM Metals HandBook Volume 10 – Materials Characterization.pdf
ASM Metals HandBook Volume 11 – Failure Analysis and Prevention.pdf
ASM Metals HandBook Volume 12 – Fractography.pdf
Asm Metals Handbook Volume 13A – Corrosion Fundamentals, Testing, and Protection.pdf
ASM Metals HandBook Volume 14 – Forming and Forging.pdf
ASM Metals HandBook Volume 15 – Casting.pdf
Asm Metals Handbook Volume 16 – Machining.pdf
ASM Metals HandBook Volume 17 – Nondestructive Evaluation and Quality Control.pdf
ASM Metals HandBook Volume 18 – Friction, Lubrication, and Wear Technology.pdf
ASM Metals HandBook Volume 19 – Fatigue And Fracture.pdf
ASM Metals HandBook Volume 2 – Properties and Selection Nonferrous Alloys and Special Purpose Mat.pdf
ASM Metals HandBook Volume 20 – Materials Selection and Design.pdf
Asm Metals Handbook Volume 21 – Composites.pdf
ASM Metals HandBook Volume 3 – Alloy Phase Diagrams.pdf
Asm Metals Handbook Volume 4 – Heat Treating.pdf
ASM Metals HandBook Volume 5 – Surface Engineering.pdf
ASM Metals HandBook Volume 6 – Welding, Brazing, and Soldering.pdf
ASM Metals HandBook Volume 7 – Powder Metal Technologies and Applications.pdf
Asm Metals Handbook Volume 9 – Metallography And Microstruct.pdf