لیست استاندارد در ادامه مطلب

AWS A1.1
AWS A1.1 SPANISH
AWS A2.1-DC
AWS A2.1-WC
AWS A2.1 WC & DC
AWS A2.1-WCXL
AWS A2.4
AWS A2.4/A2.1 SET
AWS A2.4 SPANISH
AWS A3.0M/A3.0
AWS A4.2M
AWS A4.3
AWS A4.4M
AWS A4.5M/A4.5
AWS A5.1/A5.1M
AWS A5.01M/A5.01
AWS A5.2/A5.2M
AWS A5.02/A5.02M
AWS A5.3/A5.3M
AWS A5.4/A5.4M
AWS A5.5/A5.5M
AWS A5.6/A5.6M
AWS A5.7/A5.7M
AWS A5.8M/A5.8-AMD 1
AWS A5.8M/A5.8
AWS A5.9/A5.9M
AWS A5.10/A5.10M
AWS A5.11/A5.11M
AWS A5.12M/A5.12
AWS A5.13/A5.13M
AWS A5.14/A5.14M
AWS A5.15
AWS A5.16/A5.16M
AWS A5.17/A5.17M
AWS A5.18/A5.18M
AWS A5.19
AWS A5.21/A5.21M
AWS A5.22/A5.22M
AWS A5.23/A5.23M
AWS A5.24/A5.24M
AWS A5.25/A5.25M
AWS A5.26/A5.26M
AWS A5.28/A5.28M
AWS A5.29/A5.29M
AWS A5.30/A5.30M
AWS A5.31M/A5.31
AWS A5.32M/A5.32
AWS A5.34/A5.34M
AWS A5.36/A5.36M
AWS A5-ALL
AWS A9.5
AWS A10.1M
AWS API-M
AWS ASTMD1
AWS ASTMSW
AWS AWN
AWS AWR
AWS AWS
AWS AWS FUMES AND GASES
AWS AWS HPJ
AWS AWS-S
AWS B1.10M/B1.10
AWS B1.10M/B1.10 SPANISH
AWS B1.11M/B1.11
AWS B2.1-1-001
AWS B2.1-1-002
AWS B2.1-1-003
AWS B2.1-1-004
AWS B2.1-1-007
AWS B2.1-1-008
AWS B2.1-1/8-006
AWS B2.1-1/8-010
AWS B2.1-1/8-014
AWS B2.1-1/8-227
AWS B2.1-1/8-228
AWS B2.1-1/8-229
AWS B2.1-1/8-230
AWS B2.1-1/8-231
AWS B2.1-1-011
AWS B2.1-1-012
AWS B2.1-1-016
AWS B2.1-1-017
AWS B2.1-1-018
AWS B2.1-1-019
AWS B2.1-1-020
AWS B2.1-1-021
AWS B2.1-1-022
AWS B2.1-1-026
AWS B2.1-1-027
AWS B2.1-1-201
AWS B2.1-1-202
AWS B2.1-1-203
AWS B2.1-1-204
AWS B2.1-1-205
AWS B2.1-1-206
AWS B2.1-1-207
AWS B2.1-1-208
AWS B2.1-1-209
AWS B2.1-1-210
AWS B2.1-1-211
AWS B2.1-1-232
AWS B2.1-1-233
AWS B2.1-1-234
AWS B2.1-1-235
AWS B2.1-4-217
AWS B2.1-4-218
AWS B2.1-4-219
AWS B2.1-4-220
AWS B2.1-4-221
AWS B2.1-5A-222
AWS B2.1-5A-223
AWS B2.1-5A-224
AWS B2.1-5A-225
AWS B2.1-5A-226
AWS B2.1-8-005
AWS B2.1-8-009
AWS B2.1-8-013
AWS B2.1-8-023
AWS B2.1-8-024
AWS B2.1-8-025
AWS B2.1-8-212
AWS B2.1-8-213
AWS B2.1-8-214
AWS B2.1-8-215
AWS B2.1-8-216
AWS B2.1-22-015
AWS B2.1/B2.1M
AWS B2.1/B2.1M-BMG
AWS B2.2/B2.2M
AWS B2.3/B2.3M
AWS B2.4
AWS B4.0
AWS B4.0 SPANISH
AWS B4.0M
AWS B5.1
AWS B5.1 SPANISH
AWS B5.2
AWS B5.4
AWS B5.5
AWS B5.9
AWS B5.14
AWS B5.15
AWS B5.16
AWS B5.17
AWS BFP
AWS BRH
AWS BRS
AWS BUNDLE A
AWS BUNDLE B
AWS BUNDLE C
AWS BUNDLE D
AWS BUNDLE E
AWS C1.1M/C1.1
AWS C1.4M/C1.4
AWS C1.5
AWS C2.16/C2.16M
AWS C2.18
AWS C2.19/C2.19M
AWS C2.20/C2.20M
AWS C2.21M/C2.21
AWS C2.23M/C2.23
AWS C2.25/C2.25M
AWS C3.2M/C3.2
AWS C3.3
AWS C3.4M/C3.4
AWS C3.5M/C3.5
AWS C3.6M/C3.6
AWS C3.7M/C3.7
AWS C3.8M/C3.8
AWS C3.9M/C3.9
AWS C3.11M/C3.11
AWS C4.1 SET
AWS C4.2/C4.2M
AWS C4.3/C4.3M
AWS C4.4/C4.4M
AWS C4.5M
AWS C4.6M
AWS C5.1
AWS C5.2
AWS C5.3
AWS C5.4
AWS C5.5/C5.5M
AWS C5.6
AWS C5.7
AWS C5.10/C5.10M
AWS C6.1
AWS C6.2/C6.2M
AWS C7.1M/C7.1
AWS C7.2M
AWS C7.3
AWS C7.4/C7.4M
AWS CAWF
AWS CM
AWS CMWS
AWS D1.1-BI
AWS D1.1 CCRM
AWS D1.1/D1.1M
AWS D1.1/D1.1M PORTUGUESE
AWS D1.1/D1.1M SPANISH
AWS D1.2/D1.2M ERTA
AWS D1.2/D1.2M
AWS D1.3/D1.3M
AWS D1.4/D1.4M
AWS D1.5M/D1.5
AWS D1.5M/D1.5 SPANISH
AWS D1.6/D1.6M
AWS D1.7/D1.7M
AWS D1.8/D1.8M
AWS D1.9/D1.9M
AWS D3.5
AWS D3.6M
AWS D3.7
AWS D3.9
AWS D8.1M
AWS D8.6
AWS D8.7M
AWS D8.8M
AWS D8.9M
AWS D8.14M
AWS D9.1M/D9.1
AWS D10.4
AWS D10.6/D10.6M
AWS D10.7M/D10.7
AWS D10.8
AWS D10.10/D10.10M
AWS D10.11M/D10.11
AWS D10.12M/D10.12
AWS D10.13/D10.13M
AWS D10.14M/D10.14
AWS D10.18M/D10.18
AWS D11.2
AWS D14.1/D14.1M
AWS D14.3/D14.3M
AWS D14.4/D14.4M
AWS D14.5/D14.5M
AWS D14.6/D14.6M
AWS D14.7/D14.7M
AWS D14.8M
AWS D14.9/D14.9M
AWS D15.1/D15.1M
AWS D15.2/D15.2M
AWS D16.1M/D16.1
AWS D16.2M/D16.2
AWS D16.3M/D16.3
AWS D16.4M/D16.4
AWS D17.1/D17.1M
AWS D17.1/D17.1M SPANISH
AWS D17.2/D17.2M
AWS D17.3/D17.3M
AWS D18.1/D18.1M
AWS D18.2
AWS D18.3/D18.3M
AWS DPW
AWS EG2.0
AWS EG3.0
AWS EG4.0
AWS ELW-SET
AWS ELW-SET-B
AWS ELW-SET-C
AWS ELW-SET-D
AWS EWH-I
AWS EWH-1
AWS EWH-2
AWS EWH-3
AWS EWH-4
AWS EWH-5
AWS EWH-6
AWS EWH-7
AWS EWH-8
AWS EWH-9
AWS EWH-10
AWS EWH-11
AWS EWH-12
AWS EWH-13
AWS EWH-ALL
AWS F1.1M
AWS F1.2
AWS F1.3M
AWS F1.5M
AWS F1.6
AWS F2.2
AWS F2.3M
AWS F3.2M/F3.2
AWS F4.1
AWS FMC
AWS FMS D
AWS FMS W
AWS FMS WC & DC
AWS FORM N-1
AWS FORM N-3
AWS FORM N-4
AWS FORM N-8
AWS FORM N-9
AWS FSW
AWS FWSH
AWS G1.1M/G1.1
AWS G1.2M/G1.2
AWS G1.6
AWS G1.10M
AWS G2.1M/G2.1
AWS G2.3M/G2.3
AWS G2.4/G2.4M
AWS G2.5/G2.5M
AWS GTW
AWS GWF
AWS HST INCH
AWS HST METRIC
AWS IBSC
AWS IFS CD
AWS INDEX
AWS J1.1M/J1.1
AWS JWE
AWS JWE CD
AWS LVOS
AWS OWS
AWS PAPQV
AWS PAPS
AWS PARW
AWS PASS
AWS PCWC
AWS PHB-1
AWS PHB-2
AWS PHB-3
AWS PHB-4
AWS PHB-5
AWS PHB-6
AWS PHB-7
AWS PHB-8
AWS PHSP WC & DC
AWS PHSS WC & DC
AWS PRG
AWS PRGC
AWS PRGHF
AWS PRGP
AWS PRGQA
AWS PRGT
AWS PRGVT
AWS PRGWA
AWS PRGWM
AWS PWE
AWS QC1
AWS QC1 SPANISH
AWS QC4
AWS QC5
AWS QC7 SUPP G
AWS QC7 SUPP F
AWS QC7 SUPP C
AWS QC7
AWS QC10
AWS QC11
AWS QC12
AWS QC14
AWS QC19
AWS QC20
AWS RWM
AWS RWMA BULLETIN 5
AWS RWMA BULLETIN 14
AWS RWMA BULLETIN 16
AWS RWMA BULLETIN 34
AWS RWPH
AWS RWVID
AWS SGSH
AWS SHB
AWS SHF
AWS SP
AWS SWJ-WC
AWS TIH-H
AWS TIH-S
AWS TSM
AWS TSS
AWS TWM
AWS UEAW
AWS UGFM
AWS ULR
AWS VIW-M
AWS WHB-1.9
AWS WHB-2.9
AWS WHB-3.8
AWS WHB-3.9
AWS WHB-4.9
AWS WHB-ALL
AWS WHB-PRC
AWS WHC1.04
AWS WHC1.05
AWS WHC1.06
AWS WHC1.07
AWS WHC1.08
AWS WHC1.10
AWS WHC1.11
AWS WHC1.12
AWS WI
AWS WI
AWS WIT-T
AWS WIT-W
AWS WM 1.4
AWS WQA
AWS WZC
AWS Z49.1
AWS Z49.1 SPANISH