لیست استاندارد ها در قسمت ادامه مطلب قابل مشاهده است.

ASHRAE 52.2 INT 1
ASHRAE 55 ERTA
ASHRAE 55 ERTA
ASHRAE 55 ERTA
ASHRAE 55 INT 1
ASHRAE 62.1 ERTA
ASHRAE 90.1-2013 I-P ERTA
ASHRAE 90.1-2013 I-P ERTA
ASHRAE 90.1-2013 SI ERTA
ASHRAE 206 ERTA