لیست استاندارد ها در قسمت ادامه مطلب قابل مشاهده است.

ASHRAE LV-11-C038
ASHRAE LV-11-014
ASHRAE LV-11-C001
ASHRAE LV-11-013
ASHRAE LV-11-C054
ASHRAE LV-11-012
ASHRAE LV-11-024
ASHRAE LV-11-C019
ASHRAE LV-11-C072
ASHRAE LV-11-030
ASHRAE LV-11-C024
ASHRAE LV-11-009
ASHRAE LV-11-C051
ASHRAE LV-11-C076
ASHRAE LV-11-C040
ASHRAE LV-11-C028
ASHRAE LV-11-026
ASHRAE LV-11-018
ASHRAE LV-11-C042
ASHRAE 128
ASHRAE 41.9
ASHRAE 160 ADD A
ASHRAE 146
ASHRAE 64
ASHRAE GUIDELINE 10
ASHRAE 154
ASHRAE 193 ERTA
ASHRAE IJHVAC 17-1
ASHRAE 124 ERTA
ASHRAE 62.1 USERS MANUAL ERTA
ASHRAE 110 INT 1
ASHRAE 90383
ASHRAE IJHVAC 17-2
ASHRAE IJHVAC 17-3
ASHRAE 158.2
ASHRAE 145.2
ASHRAE IJHVAC 17-4
ASHRAE 145.2 ERTA
ASHRAE 116 ERTA
ASHRAE 41.6 ERTA
ASHRAE 90450
ASHRAE IJHVAC 17-5
ASHRAE 32.1 INT 1
ASHRAE 189.1
ASHRAE 90389
ASHRAE IJHVAC 17-6
ASHRAE 90453
ASHRAE 52.2
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP HANDBOOK
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI HANDBOOK
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 51
ASHRAE 90286
ASHRAE 90287
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 2
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 24
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 3
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 41
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 4
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 27
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 10
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 42
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 5
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 23
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 8
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 45
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 25
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 9
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 30
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 10
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 52
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 34
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 46
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 26
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 11
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 11
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 35
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 13
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP TOC
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 47
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI TOC
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 36
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 20
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 12
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 21
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 40
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 39
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 13
ASHRAE 135
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 28
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 29
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 48
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 49
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 50
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 2
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 14
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 40
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 41
ASHRAE TRAN 2012-1
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP COMPOSITE INDEX
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 8
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 18
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 31
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 29
ASHRAE 90316
ASHRAE 180
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 32
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 42
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 43
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 28
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 3
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 50
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 22
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 37
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 16
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 4
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 33
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 19
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 6
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 14
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 5
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 39
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 15
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 38
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 1
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 44
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 7
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 30
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 38
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI COMPOSITE INDEX
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 1
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP ADD AND CORR
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI ADD AND CORR
ASHRAE TRAN 2012-2
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 6
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 7
ASHRAE 90331
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 15
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 9
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 27
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 43
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 17
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 44
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 31
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 51
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 18
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 19
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 32
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 20
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 21
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 33
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 22
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 52
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 34
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 23
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 45
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 46
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 24
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 25
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 35
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 47
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 48
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 26
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 36
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 16
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 37
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 49
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT SI CH 17
ASHRAE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT IP CH 12
ASHRAE 158.1
ASHRAE 164.2
ASHRAE 127
ASHRAE GUIDELINE 32
ASHRAE 37 ERTA
ASHRAE 116 ERTA
ASHRAE 193 ERTA
ASHRAE 189.1 ERTA
ASHRAE 29 ERTA
ASHRAE IJHVAC 18-1-2
ASHRAE 90361
ASHRAE 189.1 ERTA
ASHRAE 90451
ASHRAE 16 ERTA
ASHRAE GUIDELINE 1.5
ASHRAE 160 ADD C
ASHRAE GUIDELINE 28
ASHRAE GUIDELINE 21
ASHRAE GUIDELINE 1.1 ERTA
ASHRAE GUIDELINE 22
ASHRAE GUIDELINE 26
ASHRAE 164.1
ASHRAE 118.1
ASHRAE 173
ASHRAE 194
ASHRAE 160 ADD B
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 10
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 36
ASHRAE FUNDAMENTALS IP HANDBOOK
ASHRAE FUNDAMENTALS SI HANDBOOK
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 22
ASHRAE 62.1
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 23
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 24
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 25
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 26
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 27
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 28
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 7
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 13
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 15
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 17
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 19
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 20
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 21
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 29
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 30
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 31
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 37
ASHRAE FUNDAMENTALS IP ADD AND CORR
ASHRAE FUNDAMENTALS IP TOC
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 2
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 3
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 6
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 8
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 14
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 15
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 16
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 17
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 18
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 20
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 21
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 22
ASHRAE FUNDAMENTALS SI ADD AND CORR
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 26
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 28
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 29
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 30
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 33
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 35
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 36
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 37
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 38
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 39
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 32
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 4
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 23
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 31
ASHRAE FUNDAMENTALS SI INDEX
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 25
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 38
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 16
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 14
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 6
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 5
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 12
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 9
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 9
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 27
ASHRAE FUNDAMENTALS IP INDEX
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 1
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 11
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 24
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 32
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 4
ASHRAE FUNDAMENTALS SI TOC
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 13
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 19
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 35
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 18
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 1
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 3
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 39
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 8
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 34
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 33
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 7
ASHRAE FUNDAMENTALS SI CH 34
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 10
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 2
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 11
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 12
ASHRAE 15 & 34
ASHRAE FUNDAMENTALS IP CH 5
ASHRAE 90.1-2013 I-P
ASHRAE 62.2
ASHRAE UFAD GUIDE
ASHRAE POCKET GUIDE SI
ASHRAE POCKET GUIDE I-P
ASHRAE 90167
ASHRAE 189.1 SUPP
ASHRAE 90.1-2013 SI
ASHRAE 90.1-2013 I-P INT 1
ASHRAE 55
ASHRAE 90550
ASHRAE 135.1
ASHRAE 90.1-2007 I-P INT 24
ASHRAE GUIDELINE 0
ASHRAE 161
ASHRAE 169
ASHRAE 86
ASHRAE 189.1 ERTA
ASHRAE 113
ASHRAE 137
ASHRAE 84
ASHRAE 138
ASHRAE 149
ASHRAE 41.1
ASHRAE 24
ASHRAE 198
ASHRAE 190
ASHRAE 90.2 ERTA
ASHRAE 135 ERTA
ASHRAE 62.2 ERTA
ASHRAE 90560
ASHRAE 189.1 SUPP ERTA
ASHRAE 189.1 ERTA
ASHRAE 135 INT 1
ASHRAE 52.2 ERTA
ASHRAE 189.1 SUPP ERTA
ASHRAE 62.2 INT 1
ASHRAE 206
ASHRAE 195
ASHRAE GUIDELINE 33
ASHRAE 147
ASHRAE 135 INT 4
ASHRAE 135 INT 2
ASHRAE 135 INT 5
ASHRAE 135 INT 3
ASHRAE 41.10
ASHRAE 84 ADD A
ASHRAE 135 ERTA
ASHRAE 189.1 INT 1
ASHRAE 189.1 ERTA
ASHRAE 190 INT 1
ASHRAE 90562
ASHRAE 202
ASHRAE 90557
ASHRAE 189.1 SUPP ERTA
ASHRAE 158.1 ERTA
ASHRAE 145.2 ERTA
ASHRAE 161 ERTA
ASHRAE 90.1-2013 I-P ERTA
ASHRAE 90.1-2013 SI ERTA
ASHRAE 90.1-2013 I-P ERTA
ASHRAE 135 INT 6
ASHRAE 135 INT 7
ASHRAE 135 INT 8
ASHRAE 135 INT 9
ASHRAE 90.1-2013 SI ERTA
ASHRAE 90.1-2013 I-P ERTA
ASHRAE 90.1-2013 SI ERTA
ASHRAE 206 ERTA
ASHRAE GUIDELINE 13
ASHRAE REFRIGERATION SI HANDBOOK
ASHRAE REFRIGERATION IP HANDBOOK
ASHRAE 152
ASHRAE 105
ASHRAE 20 ERTA
ASHRAE 170 ERTA
ASHRAE 170 ERTA
ASHRAE 15 & 34 ADD A
ASHRAE 62.2 INT 2
ASHRAE 135 INT 10
ASHRAE 135 INT 11
ASHRAE 62.2 ERTA
ASHRAE 79 ERTA
ASHRAE 90.1-2013 I-P ERTA
ASHRAE 90.1-2013 SI ERTA
ASHRAE 90.1-2013 SI ERTA
ASHRAE 193 ERTA
ASHRAE 93 ERTA
ASHRAE 206 ERTA
ASHRAE 135 INT 12
ASHRAE 15 & 34 ERTA
ASHRAE 55 ERTA
ASHRAE 170 INT 1
ASHRAE 105 ERTA
ASHRAE 170 INT 2
ASHRAE 135 ERTA
ASHRAE 170 ERTA