لیست استاندارد در ادامه مطلب موجود است

API MPMS 7.5
API RP 2A-WSD
API RP 2D
API RP 2EQ
API RP 2MET
API RP 2SIM
API RP 13C
API RP 13J
API RP 651
API RP 652
API RP 756
API RP 2030
API RP 3000
API SPEC 12B
API STD 527
API STD 541
API STD 617
API STD 653
API STD 670
API TR 756-1
API TR 2575