لیست استاندارد در ادامه مطلب موجود است

API STD 2555
API STD 2554
API STD 2552
API BULL 11L2
API BULL 11L3
API MPMS 11.3.3.2
API PUBL 959
API MPMS 11.2
API MPMS 13.1
API MPMS 13.1 SPANISH
API JOB CODE PART 2
API MPMS 11.2.2
API MPMS 11.2.2M
API PUBL 4452
API PUBL 4465
API RP 5L7
API RP 5L7 RUSSIAN
API PUBL 800
API PUBL 4479
API MPMS 2.2B
API PUBL 312
API PUBL 4525
API PUBL 4262
API BULL E1
API PUBL 301
API PUBL 4529
API PUBL 300
API MPMS 2.8A
API MPMS 2.7
API MPMS 14.4
API MPMS 14.6
API MPMS 6.1
API MPMS 6.7
API MPMS 6.6
API MPMS 6.5
API STD 527
API PUBL 3855
API STD 527 KAZAKH
API STD 527 RUSSIAN
API DR 141
API PUBL 4531
API PUBL 304
API PUBL 305
API PUBL 3820
API RP 14E
API PUBL 306
API PUBL 302
API PUBL 307
API BULL 6J
API PUBL 3802
API PUBL 3810
API PUBL 3805
API MPMS 17.3
API PUBL 1593
API PUBL 309
API PUBL 303
API PUBL 2524
API PUBL 4546
API MPMS 14.3.4
API SPEC 16C
API PUBL 317
API PUBL 4580
API PUBL 4575
API SPEC 16C KAZAKH
API SPEC 16C RUSSIAN
API SPEC 16C CHINESE
API BULL E3
API PUBL 311
API PUBL 3815
API PUBL 31101
API MPMS 19.1D
API RP 551 RUSSIAN
API RP 551
API PUBL 45881
API PUBL 4588
API RP 1621
API TR 400
API TR 401
API PUBL 2558
API RP 11S7
API PUBL 315
API PUBL 4527
API PUBL 324
API RP 2556
API PUBL 1629
API RP 16Q
API PUBL 1149
API PUBL 4589
API PUBL 323
API VOCATIONAL BOOK 6
API PUBL 3822
API RP 12N
API PUBL 322
API PUBL 4592
API VOCATIONAL BOOK 5
API PUBL 4587
API PUBL 4613
API PUBL 4612
API PUBL 4601
API PUBL 329
API PUBL 325
API PUBL 4599
API PUBL 4605
API MPMS 1
API MPMS 1 SPANISH
API PUBL 4602
API RP 1115
API PUBL 327
API PUBL 4593
API PUBL 326
API PUBL 4616
API PUBL 331
API MPMS 17.4 SPANISH
API RP 552
API MPMS 17.4
API PUBL 1638
API PUBL 939-A
API PUBL 4607
API PUBL 422
API MPMS 16.2
API RP 11S
API MPMS 13.2
API RP 7C-11F
API PUBL 4608
API SPEC 7B-11C
API RP 7C-11 F CHINESE
API PUBL 1669
API PUBL 4600
API PUBL 46201
API PUBL 4594
API PUBL 328
API PUBL 45592
API PUBL 4636
API PUBL 4615
API TR 6AM
API PUBL 4620
API PUBL 4621
API PUBL 4610
API MPMS 2.2A
API SPEC 6FD
API RP 55
API SPEC 11V1 CHINESE
API PUBL 333
API PUBL 4558
API TR 408
API RP 41
API TR 406
API TR 402
API TR 407
API TR 403
API SPEC 6FD RUSSIAN
API SPEC 6FD KAZAKH
API PUBL 4617
API PUBL 4619
API TR 409
API TR 405
API TR 404
API MPMS 3.4
API PUBL 4609
API PUBL 4611
API MPMS 3.4 SPANISH
API PUBL 4618
API MPMS 12.2.1
API RP 52
API PUBL 4627
API MPMS 2.8B
API PUBL 4622
API PUBL 332
API PUBL 316
API MPMS 3.2
API PUBL 4623
API PUBL 4625
API MPMS 17.7
API PUBL 4632
API PUBL 4631
API PUBL 4633
API PUBL 4634
API MPMS 8.2
API MPMS 8.3
API MPMS 8.3 SPANISH
API VOCATIONAL BOOK 3
API RP T-1
API MPMS 8.1 SPANISH
API RP T-4
API MPMS 8.2 SPANISH
API RP T-7
API BULL 2S
API RP 11S6
API RP 7L
API RP 2N
API RP 50
API PUBL 1571
API STD 681
API PUBL 1642
API PUBL 3835-3
API PUBL 4637
API PUBL 3860
API MPMS 8.3 ERTA
API PUBL 334
API RP 1604
API PUBL 937
API PUBL 4639
API PUBL 938-A
API ACHIEVING COMMON
API RP 2L
API MPMS 3.3
API DR 351
API PUBL 4641
API VOCATIONAL BOOK 1
API NATIONAL USED
API MPMS 12.3
API PUBL 1628B
API PUBL 1628
API PUBL 1628C
API PUBL 4638
API PUBL 1628D
API PUBL 1628E
API PUBL 4643
API PUBL 1628A
API PUBL 337
API PUBL 336
API STD 5T1
API PUBL 1612
API PUBL 7100
API PUBL 4628
API DR 53
API RP 5L8
API PUBL 2510A
API TR 411
API RP 5L8 KAZAKH
API PUBL 4642
API PUBL 4635
API TR 410
API PUBL 4648
API PUBL 4646
API RP 5L8 RUSSIAN
API SPEC 16R
API PUBL 4645
API E5
API PUBL 4650
API PUBL 4644
API MPMS 3.5 SPANISH
API PUBL 4640
API MPMS 3.5
API MPMS 18.1
API PUBL 4651
API MPMS 19.3 PART E
API PUBL 4656
API SPEC 2F
API MPMS 19.3 PART A
API RP 1525
API PUBL 339
API PUBL 4653
API SPEC 2F CHINESE
API PUBL 4647
API MPMS 14.8
API TR 10TR2
API TR 10TR2 RUSSIAN
API PUBL 348 V3
API PUBL 348 V2
API MPMS 19.3 PART B
API RP 12R1
API RP 11S2 RUSSIAN
API RP 11S2
API PUBL 4655
API RP 31A
API RP 11S1
API PUBL 2375
API PUBL 340
API PUBL 4663
API PUBL 4654
API PUBL 4662
API RP 505
API PUBL 7104
API RP 1112
API PUBL 4657
API PUBL 7103
API PUBL 7102
API PUBL 7101
API PUBL 7105
API PUBL 4667
API PUBL 310
API PUBL 4658
API PUBL 1835
API DR 148
API MPMS 12.2.4
API RP 68
API PUBL 341
API MPMS 19.3 PART H
API PUBL 2026
API PUBL 2376
API PUBL 4664
API PUBL 4665
API TR 412
API MPMS 4.4
API SPEC 6FB
API PUBL 343
API PUBL 342
API MPMS 21.2
API PUBL 344
API RP 5L7 KAZAKH
API PUBL 345
API PUBL 4668
API MPMS 19.3 PART C
API SPEC 5LC
API PUBL 4671
API MPMS 17.8
API RP 7G
API RP 45
API PUBL 4670
API PUBL 348 V1
API MPMS 17.8 SPANISH
API MPMS 12.2.3
API PUBL 9100A
API PUBL 9100B
API PUBL 4676
API PUBL 347
API DR 225
API PUBL 4672
API TR 6AF1
API PUBL 4683
API PUBL 346
API PUBL 4680
API PUBL 4674
API PUBL 4679
API RP 54 RUSSIAN
API PUBL 4687
API RP 11S3
API PUBL 4692
API RP 15TL4
API PUBL 4684
API PUBL 4691
API PUBL 4686
API SPEC 6FA
API RP 540
API PUBL 4673
API SPEC 6FA RUSSIAN
API PUBL 4677
API TR 6F1
API PUBL 2377
API PUBL 4678
API PUBL 4681
API SPEC 6FA KAZAKH
API PUBL 351
API PUBL 4666
API TR 6F2
API TR 10TR3
API MPMS 17.2
API RP 5C1
API MPMS 4.6
API MPMS 17.2 SPANISH
API TR 10TR3 RUSSIAN
API RP 5C1 CHINESE
API RP 11V7
API RP 11V6
API RP 54 KAZAKH
API RP 54
API PUBL 935
API PUBL 352
API RP 5B1
API RP 5B1 RUSSIAN
API PUBL 4688
API PUBL 4698
API PUBL 4695
API PUBL 4675
API PUBL 4694