لیست استاندارد در ادامه مطلب موجود است

API RP 1626
API STD 610
API TR 934-D
API STD 607
API STD 594
API RP 2200
API SPEC 6DSS ERTA
API MPMS 4.9.4
API SPEC 6A
API TR 6MET
API MPMS TR 2570
API SPEC 17E
API STD 11D2
API RP 1109
API SPEC 6A CHINESE
API SPEC 7F
API SPEC 6DSS ERTA 2
API SPEC 6D ERTA 5 RUSSIAN
API SPEC 7F CHINESE
API RP 14B ERTA
API RP 1162
API SPEC 10A
API RP 13C
API STD 619
API STD 674
API SPEC 7-2 ADD 1
API RP 17A ADD 1
API STD 65-2
API RP 1167
API STD 616
API HF3
API STD 685
API PUBL 4761
API TR 2571
API BULL D16
API TR 934-B
API TR 938-C
API RP 571
API RP 556 RUSSIAN
API RP 1615
API RP 556
API BULL D16 TEMPLATE
API SPEC 17D
API SPEC 17D CHINESE
API SPEC 9A
API RP 13K RUSSIAN
API SPEC 9A CHINESE
API SPEC 17D ERTA 2 CHINESE
API RP 13K KAZAKH
API RP 13K
API RP 2611
API SPEC 19G3
API RP 19G4
API SPEC 5CT CHINESE
API SPEC 5CT
API MPMS 11.3.3
API SPEC 6D ERTA 6 RUSSIAN
API SPEC 6D ADD 2 RUSSIAN
API SPEC 6D ADD 2 CHINESE
API MPMS 11.4.1 ERTA
API MPMS 11.2.4 ERTA
API PUBL 4776
API MPMS 7.3
API RP 9B
API STD 2220
API RP 2FPS
API STD 622
API MPMS 7 ADD 1
API MPMS 7.3 SPANISH
API RP 2221
API MPMS 5.8 SPANISH
API MPMS 4.5 SPANISH
API MPMS 5.8
API MPMS 4.5
API SPEC 6A ADD 1 CHINESE
API SPEC Q2
API SPEC Q2 CHINESE
API SPEC Q2 PORTUGUESE
API SPEC Q2 RUSSIAN
API STD 653 ADD 2 CHINESE
API TR 17TR4
API RP 5LT
API SPEC 2C
API RP 932-B
API SPEC 20A
API TR 17TR6
API TR 17TR5
API SPEC 2C CHINESE
API MPMS 12.1.1
API MPMS 14.7
API RP 2001
API RP 4G
API MPMS 17.5
API SPEC 8C
API SPEC 8C CHINESE
API MPMS 17.5 SPANISH
API RP 688
API RP 4G CHINESE
API MPMS 12.1.1 SPANISH
API MPMS 17.9
API STD 2350
API MPMS 17.9 SPANISH
API RP 6DR
API SPEC 20E
API MPMS 14.3.1
API MPMS 19.4
API MPMS 19.1
API RP 11S8
API STD 6DX
API MPMS 19.2
API RP 553
API SPEC 6D ADD 3 CHINESE
API RP 1595
API SPEC 11AX ADD 2 CHINESE
API RP 5L2 RUSSIAN
API STD 675
API STD 608
API STD 53
API RP 500
API MPMS 9.1
API MPMS 9.3
API SPEC 5L
API MPMS 9.2
API SPEC 5L CHINESE
API SPEC 4F
API MPMS 20.1 ADD
API RP 17P
API RP 1114
API MPMS 20.3
API STD 599
API MPMS 20.1
API RP 85 ADD
API SPEC 6AV1
API STD 603
API MPMS 21.1
API RP 1110
API STD 650
API RP 17L2
API STD 650 CHINESE
API SPEC 17L1
API RP 96
API TR 1PER15K-1
API OCCUPATIONAL INJURIES
API STD 1163
API TR 6AF2
API SPEC 20B
API RP 10B-2
API MPMS 11.3.2.1
API MPMS 10.9
API RP 14FZ
API TR 2572
API STD 780
API MPMS 10.9 SPANISH
API RP 751
API SPEC 19V
API SPEC Q1
API RP 555
API RP 6HT
API RP 17H
API SPEC Q1 RUSSIAN
API SPEC Q1 PORTUGUESE
API MPMS 13.1 ERTA
API STD 661
API RP 2218
API RP 1169
API RP 1FSC
API RP 1640
API MPMS 10.3
API MPMS 10.6
API MPMS 3.1A
API MPMS 10.2
API SPEC 2SF
API BULL 939-E
API RP 98
API STD 1104
API STD 623
API MPMS 10.5
API MPMS 4.8
API STD 2RD
API RP 1160
API STD 20D
API TR 2573
API MPMS 8.1
API RP 573
API STD 620
API MPMS 10.4
API RP 557
API RP 11G
API SPEC 11E
API MPMS 14.3.3
API RP 577
API TR 5TP
API BULL 97
API STD 521
API RP 1161
API STD 624
API MPMS 17.10.1
API RP 591
API STD 6AV2
API STD 2000
API STD 6X
API MPMS 8.4
API STD 664
API RP 585
API RP 575
API RP 13B-2
API RP 99
API RP 1172
API 510
API STD 17F
API SPEC 17J
API STD 2015
API RP 17B
API RP 583
API STD 682
API STD 663
API RP 8B
API RP 535
API RP 584
API STD 936
API TR 942-A
API MPMS 17.6
API MPMS 17.1
API RP 2SM
API STD 520 PT I
API STD 17O
API RP 17W
API BULL 100-3
API MPMS 2.2G
API SPEC 6D
API RP 5L3
API STD 612
API RP 651