لیست استاندارد در ادامه مطلب موجود است

API RP 80
API MPMS 14.3.2
API PUBL 4697
API RP 2210
API PUBL 4701
API RP 11AR
API PUBL 2378
API TR 997
API TR 6J1
API COMMUNITY MATTERS
API STD 670
API RP 2A-WSD
API MPMS 3.6
API RP 51
API PUBL 4709
API RP 14C
API PUBL 770
API RP 1007
API PUBL 4702
API OCCUPATIONAL INJURIES
API RP 14J
API RP 2021
API STD 2510
API RP 49 KAZAKH
API PUBL 4693
API RP 49
API PUBL 4700
API RP 49 RUSSIAN
API MPMS 7
API MPMS 19.3 PART D
API STD 1631
API MPMS 3.1B
API MPMS 3.1B SPANISH
API PUBL 4261
API SPEC 2B
API PUBL 4703
API PUBL 4712
API PUBL 4706
API PUBL 4711
API SPEC 15LR CHINESE
API RP 2023
API RP 2016
API PUBL 4689
API SPEC 15HR
API SPEC 15LR
API PUBL 4704
API MPMS 12.2.5
API RP 687
API SPEC 2MT1
API RP 74
API RP 64
API MPMS 15
API RP 5L9
API RP T-2
API RP 5L9 KAZAKH
API RP 5L9 RUSSIAN
API MPMS 2.2C
API STD 673
API RP 2009
API RP 2028
API PUBL 4714
API DR 145
API SPEC 10D
API RP 2027
API PUBL 4713
API PUBL 4717
API SPEC 10D CHINESE
API PUBL 4690
API RP 10F
API PUBL 4716
API PUBL 939-B
API TR 5TRSR22
API ETHANOL STUDY
API PUBL 4721
API DR 342
API SPEC 2MT2
API STD 617
API RP 11S4
API RP 5L2
API RP 5L2 KAZAKH
API RP 5L2 CHINESE
API PUBL 4722
API PUBL 1645
API RP 17C
API RP 65
API PUBL 932-A
API PUBL 4720
API MPMS 5.6
API RP T-6
API PUBL 4723
API MPMS 10.7
API RP 1004
API RP 13L
API STD 613
API TR 17TR1
API RP 70
API MPMS 12.1.2
API BULL E4
API RP 945
API MPMS 12.2.2
API TR 17TR2
API RP 2201
API RP 5C5
API RP 1639
API RP 520 PT II
API MPMS 2.2D
API RP 85
API MPMS 4.2
API STD 5T1 ADD 1
API RP 11V8
API COKE DRUM SURVEY
API RP 2216
API PUBL 4731
API STD 2560
API PUBL 4730
API MPMS 11.4.1
API MPMS 6.2
API STD 672
API MPMS 2.2E
API MPMS 2.2F
API RP 2X
API RP 75
API MPMS 11.1
API PUBL 2566
API RP 70I
API STD 541
API SPEC 16A
API BULL 2V ERTA
API SPEC 16A CHINESE
API BULL 2V
API BULL 2U
API SMART LEAK
API RP 13M
API RP 10B-4
API RP 10B-3
API SPEC 16D
API PUBL 4733
API RP 10D-2
API SPEC 16F
API RP 5B1 ADD 1
API SECURITY
API TR 17TR3
API STD 547
API PUBL 4734
API MPMS 4.1
API RP 1133
API SPEC 16RCD
API SPEC 16RCD RUSSIAN
API SPEC 16RCD KAZAKH
API TR 2567
API RP 10B-5
API SECURITY GUIDELINES
API STD 2610
API RP 575 CHINESE
API RP 5UE
API RP 5A5
API RP 2030
API MPMS 22.2
API MPMS 5.5
API RP 684
API MPMS 3.1A SPANISH
API PUBL 937-A
API MPMS 5.5 SPANISH
API MPMS 5.2
API MPMS 5.3
API MPMS 5.1
API MPMS 5.4
API RP 2Z
API MPMS 5.2 SPANISH
API MPMS 5.1 SPANISH
API MPMS 5.3 SPANISH
API MPMS 4.9.1
API RP 652
API RP 2SK
API SPEC 14A
API RP 14B
API RP 652 CHINESE
API SPEC 14A CHINESE
API HUMAN FACTORS 2005
API PUBL 4743
API RP 2219
API MPMS 10.8
API PUBL 4741
API RP 1166
API SPEC 17K
API MPMS 4.9.2
API PUBL 4751
API RP 17A
API RP 5SI
API RP 535 RUSSIAN
API MPMS 14.1
API STD 662 PART 2
API STD 662 PART 1
API HUMAN FACTORS 2006
API SPEC 7-1
API RP 5C6
API RP 15S
API RP 5C6 CHINESE
API SPEC 7-1 SPANISH
API SPEC 7-1 CHINESE
API RP 2FB
API STD 677
API BULL E2
API RP 13J
API RP 59
API 510 CHINESE
API SPEC 11AX CHINESE
API RP 95J
API SPEC 11AX
API BULL 2TD
API RP 17G
API SPEC 2H
API RP 1637
API SPEC 7NRV
API SPEC 7NRV CHINESE
API RP 90
API RP 19B KAZAKH
API RP 19B
API RP 19B RUSSIAN
API RP 19B CHINESE
API PUBL 4758
API SPEC 5LCP
API SPEC 5LCP CHINESE
API MPMS 22.1
API PUBL 353
API PUBL 4736
API PUBL 4756
API SPEC 2Y
API RP 536
API RP 13M-4
API SPEC 2W
API MPMS 6.4
API RP 1165
API PUBL 4661
API VORTEX SHEDDING
API RP 534
API RP 14G
API RP 2D
API BULL 2INT-EX
API BULL 2INT-DG
API TR 939-D
API RP 67 KAZAKH
API RP 67 RUSSIAN
API RP 2D RUSSIAN
API RP 2D KAZAKH
API RP 67
API PUBL 4779
API BULL 2INT-MET
API RP 753
API PUBL 4629
API BULL 91
API 579-1
API MPMS 14.10
API RP 554 PART 1
API STD 689
API STD 603 RUSSIAN
API RP 554 PART 1 RUSSIAN
API API/IP STD 1598
API STD 660
API STD 671
API SPEC 14L
API STD 560
API MPMS 12.2.3 ADD 1
API RP 1113
API RP 87
API MPMS 12.3 ADD 1
API MPMS 12.2.2 ADD 1
API MPMS 12.2.1 ADD 1
API MPMS 12.2.4 ADD 1
API MPMS 11.2.4
API MPMS 11.2.5
API RP 15CLT
API RP 1130
API BULL 2INT-MET ERTA
API MPMS 10.1
API RP 76
API MPMS 17.10.2
API BULL 75L
API TR 2568
API THIRD PARTY NETWORK
API RP 2207
API STD 618
API SPEC Q1
API RP 1102
API SPEC Q1 CHINESE
API SPEC Q1 RUSSIAN
API SPEC Q1 KAZAKH
API RP 2003
API SPEC 15LE CHINESE
AWS API-M
API SPEC 4F CHINESE
API SPEC 15LE
API MPMS 17.1 SPANISH
API STD 611
API RP 11S5
API RP 2I
API SPEC 5B
API STD 614
API SPEC 5B CHINESE
API SPEC 5B KAZAKH
API SPEC 6D RUSSIAN
API SPEC 5B RUSSIAN
API SPEC 6D CHINESE
API RP 934-A RUSSIAN
API RP 934-A
API RP 934-C RUSSIAN
API RP 934-C
API RP 19C
API TR 10TR5
API TR 10TR4
API STD 611 ERTA
API TR 10TR4 RUSSIAN
API TR 11L6
API TR 10TR4 KAZAKH
API TR 10TR5 RUSSIAN
API TR 11L6 CHINESE
API TR 10TR5 KAZAKH
API RP 19D
API SPEC 7-2
API TR 938-B
API TR 11L
API SPEC 7-2 CHINESE
API RP 11V10
API RP 11V5
API STD 11D3
API SPEC 7-2 SPANISH
API RP 14F
API RP 1117
API SPEC 17J
API RP 941
API RP 11BR
API RP 11BR CHINESE
API TR 2569
API MPMS 17.12
API TR 941
API TR 6AF
API STD 546
API RP 581
API STD 530
API TR 10TR1
API RP 1168
API PUBL 4772
API TR 10TR1 KAZAKH
API TR 10TR1 RUSSIAN
API SPEC 12J
API SPEC 12B
API SPEC 12K
API SPEC 12F
API RP 554 PART 2
API SPEC 12D CHINESE
API RP 554 PART 3
API SPEC 12P
API SPEC 12F CHINESE
API SPEC 12D
API SPEC 12K CHINESE
API SPEC 12L
API SPEC 12J CHINESE
API SPEC 12J RUSSIAN
API RP 554 PART 2 RUSSIAN
API SPEC 11E CHINESE
API PUBL 4750
API RP 92U
API STD 537
API TR 5C3
API STD 608 RUSSIAN
API STD 530 ERTA
API MPMS 14.5
API GUIDELINES
API 579-1 ERTA
API SPEC 17J ERTA
API RP 17N
API MPMS 11.5.3
API MPMS 11.5.2
API RP 13I
API RP 13B-1
API MPMS 11.5
API SPEC 5LD
API MPMS 11.5.1
API STD 600
API SPEC 5LD CHINESE
API RP 16ST
API STD 600 CHINESE
API STD 600 RUSSIAN
API STD 653
API STD 526
API MPMS 4.7
API PUBL 4775
API STD 526 RUSSIAN
API STD 653 CHINESE
API BULL 2HINS
API MPMS 17.11
API RP 7HU1
API RP 939-C
API MPMS 17.11 SPANISH
API SPEC 11D1
API MPMS 12.2.1 ERTA
API STD 2217A
API MPMS 12.2.4 ERTA
API PUBL 1673
API STD 1164
API RP 51R
API RP 1543
API SPEC 11D1 CHINESE
API RP 7G-2
API SPEC 5DP
API SPEC 5DP CHINESE
API RP 7G-2 SPANISH
API 579-2
API API/EI MPMS 19.5
API STD 598
API RP 5L1
API RP 5LW
API STD 598 RUSSIAN
API SPEC 2SC
API STD 602
API RP 545
API STD 609
API STD 609 RUSSIAN
API STD 609 CHINESE
API STD 602 RUSSIAN
API API/EI TR 545-A
API SPEC 6D ADD 1 CHINESE
API SPEC 20C
API SPEC 20C CHINESE
API STD 602 CHINESE
API HF1
API 570
API RP 580
API STD 676
API RP 572
API RP 574
API RP 5A3
API RP 576
API RP 11ER
API 570 CHINESE
API RP 572 CHINESE
API RP 576 CHINESE
API RP 574 CHINESE
API MPMS 2.2E ERTA
API RP 752
API RP 1111
API RP 582
API RP 686
API RP 582 RUSSIAN
API STD 6A718
API STD 6A718 RUSSIAN
API SPEC 6DSS CHINESE
API STD 6A718 KAZAKH
API SPEC 6DSS
API SPEC 13A
API SPEC 5CRA
API SPEC 13A CHINESE
API RP 19G9
API RP 578
API RP 578 CHINESE
API RP 578 RUSSIAN
API RP 754
API MPMS 4.9.3
API RP 755
API SPEC 5ST CHINESE
API TR 755-1
API SPEC 5ST
API RP 13D
API SPEC 11B
API RP 13D RUSSIAN
API SPEC 19G1
API RP 13D KAZAKH
API SPEC 11B CHINESE
API RP 17Q
API RP 615
API SPEC 7K
API SPEC 7K CHINESE
API SPEC 19G2
API HF2
API SPEC Q1 RUSSIAN ANX 1
API RP 2T
API RP 2MOP
API RP 10B-6
API RP 934-E
API RP 621 RUSSIAN
API STD 625
API RP 934-E RUSSIAN
API SPEC 17J ERTA
API RP 621