لیست استاندارد را در ادامه مطلب مشاهده کنید

AASHTO WTD
AASHTO T 104
AASHTO M 33
AASHTO T90
AASHTO T 50
AASHTO T50
AASHTO T50
AASHTO M240
AASHTO M199
AASHTO M 268
AASHTO M199
AASHTO M210
AASHTO M210
AASHTO T281
AASHTO T 281
AASHTO T281
AASHTO T27
AASHTO T27
AASHTO M111M/M111
AASHTO M111M/M111
AASHTO T 105
AASHTO T 307
AASHTO HM-19
AASHTO M 282
AASHTO HM-19 PT I TOC
AASHTO HM-19 PT I TOC
AASHTO GSIC
AASHTO GSCB
AASHTO MM
AASHTO R 20
AASHTO R 24
AASHTO R 23
AASHTO T 298
AASHTO T 193
AASHTO T 193
AASHTO T 193
AASHTO T 193
AASHTO T 104
AASHTO M 282
AASHTO GBF
AASHTO T 104
AASHTO M316
AASHTO T 301
AASHTO M 316
AASHTO T 301
AASHTO M 316
AASHTO T 301
AASHTO M 316
AASHTO T119
AASHTO T119
AASHTO M302
AASHTO PP 37M
AASHTO R13
AASHTO R13
AASHTO HDG-3 VOLUMES I – XIV
AASHTO HDG VOLUMES I – XIII
AASHTO MDM-SI-2
AASHTO M 33
AASHTO T 98
AASHTO M 199M
AASHTO T 209
AASHTO M 33
AASHTO M33
AASHTO T 209
AASHTO M33
AASHTO M 270M/M 270
AASHTO M 282
AASHTO M282
AASHTO M282
AASHTO T 104
AASHTO T 104
AASHTO M 180
AASHTO T 98
AASHTO T 98
AASHTO T 98
AASHTO HM-19 PT II TOC
AASHTO T309
AASHTO T309
AASHTO HDG VOL XII
AASHTO T73
AASHTO PP 34
AASHTO T 298
AASHTO T 192
AASHTO T298