لیست استاندارد را در ادامه مطلب مشاهده کنید

AASHTO TAMG
AASHTO M 143
AASHTO T 44
AASHTO T 110
AASHTO T 44
AASHTO T 44
AASHTO M 300
AASHTO M 218
AASHTO M 31M/M 31
AASHTO M 36
AASHTO M 36
AASHTO T 249
AASHTO M 242
AASHTO M 240
AASHTO M 36
AASHTO T 168
AASHTO M 167
AASHTO M 268
AASHTO M 280
AASHTO M 279
AASHTO M 292M/M 292
AASHTO M 279
AASHTO M 280
AASHTO M 210
AASHTO T 319
AASHTO T 319
AASHTO T 49
AASHTO TP 65
AASHTO M 111M/M 111
AASHTO T 244
AASHTO T 321
AASHTO T 22
AASHTO T 312
AASHTO T 283
AASHTO R 31
AASHTO T 97
AASHTO T 100
AASHTO M 143
AASHTO GHC
AASHTO HM-23 PT II
AASHTO HM-23
AASHTO HM-23 PT I
AASHTO SS
AASHTO HM-23 PT I TOC
AASHTO THR
AASHTO R 34
AASHTO LTA
AASHTO EMSO
AASHTO ATSJ
AASHTO TP 64
AASHTO T 323
AASHTO M 294
AASHTO M 264
AASHTO T 73
AASHTO LTS AMD 2003
AASHTO T 240
AASHTO M 6
AASHTO T 310
AASHTO T 231
AASHTO R 5
AASHTO M 307
AASHTO M 235M/M 235
AASHTO M 235M/M 235
AASHTO M 235M/M 235
AASHTO M 140
AASHTO R 13
AASHTO PP 51
AASHTO R 13
AASHTO MUTCD-3
AASHTO T 249
AASHTO PP 55
AASHTO M 152M/M 152
AASHTO M 29
AASHTO M 85
AASHTO T 216
AASHTO M 270M/M 270
AASHTO T 313
AASHTO M 300
AASHTO M 321
AASHTO T 322
AASHTO T 320
AASHTO T 323
AASHTO T 207
AASHTO M 133
AASHTO PP 48
AASHTO HM-23 PT II TOC
AASHTO T 110
AASHTO T 168
AASHTO T 168
AASHTO T 168
AASHTO T 202
AASHTO R 33
AASHTO M 218
AASHTO T 201
AASHTO RB
AASHTO TP 62
AASHTO T 177
AASHTO T 107
AASHTO PP 48
AASHTO PP 50
AASHTO T 134
AASHTO TP 66
AASHTO TP 64
AASHTO MP 10
AASHTO T 68M
AASHTO PP 49
AASHTO M 285M/M 285
AASHTO PP 51
AASHTO MP 10
AASHTO TP 65
AASHTO M 29
AASHTO T 323
AASHTO M 317M/M 317
AASHTO T 207
AASHTO M 300
AASHTO T 131
AASHTO MP 11
AASHTO MP 9
AASHTO TP 67
AASHTO GHC-4
AASHTO M 164
AASHTO TP 56
AASHTO T 236
AASHTO TP 63
AASHTO T 68
AASHTO M 317M/M 317
AASHTO M 218
AASHTO M 232M/M 232
AASHTO M 317M/M 317
AASHTO T 206
AASHTO M 32M/M 32
AASHTO M 160M/M 160
AASHTO M 284M/M 284
AASHTO R 32
AASHTO M 198
AASHTO PP 50
AASHTO M 304
AASHTO MP 10
AASHTO M 322M/M 322
AASHTO M 320
AASHTO M 225M/M 225
AASHTO T 266
AASHTO T 67
AASHTO T 213M/T 213
AASHTO MP 11
AASHTO M 264
AASHTO M 242M
AASHTO T 32
AASHTO T 110
AASHTO M 315
AASHTO R 32
AASHTO T 243M/T 243
AASHTO R 33
AASHTO T 250
AASHTO M 92
AASHTO PP 49
AASHTO TP 62
AASHTO T 201
AASHTO T 249
AASHTO R 34
AASHTO M 114
AASHTO T 202
AASHTO M 315M
AASHTO T 228
AASHTO M 221M/M 221
AASHTO T 80
AASHTO M 55M/M 55
AASHTO M 291M
AASHTO M 253
AASHTO TP 64
AASHTO M 304
AASHTO T 206
AASHTO QIPE
AASHTO CLFS
AASHTO PS
AASHTO HBF
AASHTO SSLF
AASHTO LRFR
AASHTO LRFR
AASHTO HCE
AASHTO UBA-2
AASHTO PVE
AASHTO LRFR
AASHTO M 206
AASHTO T 162
AASHTO M 170
AASHTO M 207
AASHTO T 324
AASHTO R 35
AASHTO R 31
AASHTO T 324
AASHTO M 199
AASHTO T 287
AASHTO T 23
AASHTO M 144
AASHTO M 111M/M 111
AASHTO M 167M/M 167
AASHTO T 105
AASHTO M 190
AASHTO T 312
AASHTO M 170M
AASHTO M 240
AASHTO M 242
AASHTO M 292M/M 292
AASHTO R 16
AASHTO MP 13M/MP 13
AASHTO SS
AASHTO LRFD U.S.
AASHTO SMC
AASHTO LRFD U.S.
AASHTO R 37
AASHTO HM-24 PT I TOC
AASHTO HM-24
AASHTO T 317
AASHTO MP 12
AASHTO M 294
AASHTO M 321
AASHTO T 325
AASHTO HM-24 PT I
AASHTO LRFD U.S.
AASHTO GSW-4
AASHTO HM-24 PT II
AASHTO GDHS
AASHTO T 143
AASHTO M 307
AASHTO T 143
AASHTO M 323
AASHTO T 316
AASHTO R 36
AASHTO PP 31
AASHTO MP 1A
AASHTO R 36
AASHTO PP 37
AASHTO LRFDCONS
AASHTO T 106M/T 106
AASHTO M 216
AASHTO T 127
AASHTO M 315M
AASHTO R 37
AASHTO T 32
AASHTO M 163M/M 163
AASHTO T 317
AASHTO SFR
AASHTO M 251
AASHTO T 137
AASHTO LRFD SI
AASHTO T 325
AASHTO M 102M/M 102
AASHTO R 1
AASHTO TP 68
AASHTO HM-24 PT II TOC
AASHTO T 209
AASHTO M 324
AASHTO M 45
AASHTO T 67
AASHTO T 127
AASHTO M 315
AASHTO M 85
AASHTO M 108
AASHTO T 24
AASHTO MP 8
AASHTO M 103M/M 103
AASHTO R 18
AASHTO M 164
AASHTO R 38
AASHTO T 228
AASHTO M 270M/M 270
AASHTO M 321
AASHTO LRFD SI
AASHTO TP 68
AASHTO SCM-2
AASHTO T 313
AASHTO T 179
AASHTO T 272
AASHTO M 190
AASHTO M 206M
AASHTO OTS
AASHTO T 250
AASHTO M 321
AASHTO MP 13M/MP 13
AASHTO TP 69
AASHTO M 160M/M 160
AASHTO ESC
AASHTO T 48
AASHTO T 137
AASHTO M 133
AASHTO LRFD SI
AASHTO M 207M
AASHTO M 306
AASHTO T 315
AASHTO T 237
AASHTO M 262
AASHTO M 107
AASHTO T 325
AASHTO M 190
AASHTO M 232M/M 232
AASHTO M 242M
AASHTO T 302
AASHTO R 16
AASHTO T 272
AASHTO T 308
AASHTO TP 68
AASHTO RB
AASHTO TP 68
AASHTO FHD
AASHTO EMS
AASHTO EMS
AASHTO PS
AASHTO GPF
AASHTO POTF
AASHTO GHOV-3
AASHTO GPRF
AASHTO NMDH-1
AASHTO SHSP
AASHTO M 170
AASHTO M 240
AASHTO T 326
AASHTO M 242M/M 242
AASHTO M 170M
AASHTO T 237
AASHTO T 11
AASHTO T 22
AASHTO T 287
AASHTO M 31M/M 31
AASHTO M 167M/M 167
AASHTO T 280
AASHTO M 199
AASHTO R 31
AASHTO M 199M/M 199
AASHTO T 105
AASHTO T 244
AASHTO T 164
AASHTO T 78
AASHTO LRFD I-GIRDER
AASHTO M 242
AASHTO M 242M/M 242
AASHTO M 204M/M 204
AASHTO M 292M/M 292
AASHTO DS
AASHTO T 179
AASHTO HM-25
AASHTO M 164
AASHTO PS
AASHTO T 80
AASHTO T 250
AASHTO HM-25
AASHTO HM-25 PT I
AASHTO T 21
AASHTO HM-25 PT I
AASHTO HM-25 PT I TOC
AASHTO HM-25
AASHTO HM-25 PT I TOC
AASHTO T 302
AASHTO M 255M/M 255
AASHTO HM-25 PT II
AASHTO R 9
AASHTO T 188
AASHTO M 43
AASHTO M 175M/M 175
AASHTO M 246
AASHTO M 182
AASHTO M 171
AASHTO T 134
AASHTO R 41
AASHTO PAR
AASHTO HM-25 PT II
AASHTO MMS
AASHTO APD
AASHTO HDS
AASHTO CSS
AASHTO T 231
AASHTO T 166
AASHTO T 11
AASHTO T 296
AASHTO T 329
AASHTO BPCSS
AASHTO T 21
AASHTO M 216
AASHTO M 247
AASHTO M 307
AASHTO M 194M/M 194
AASHTO T 231
AASHTO M 216
AASHTO M 148
AASHTO T 231
AASHTO T 152
AASHTO T 119M/T 119
AASHTO M 157
AASHTO LRFD BOX GIRDER
AASHTO T 308
AASHTO M 241M/M 241
AASHTO M 302
AASHTO T 179
AASHTO T 155
AASHTO M 86
AASHTO M 175
AASHTO M 299
AASHTO HM-25 PT II TOC
AASHTO T 186